SN3110/P/2/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy ustalenia na kim ciąży obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. )- właściciel nieruchomości jednostka samorządu terytorialnego, użytkownik nieruchomości osobs prawna ( wpis ewidencji geodezji - użytkownik ), użytkownik zawiera umowę najmu pomieszczenia z osobą Y do prowadzenia działalności gospodarczej.

SN3110/P/2/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek od nieruchomości
  2. posiadacz zależny
  3. umowa najmu
  1. Podatki i opłaty lokalne -> Podatek od nieruchomości -> Podatnicy podatku od nieruchomości

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a 1, 2, 3 i 4, art. 14 b 1, 2 i 7,art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. )

p o s t a n a w i a m

uznać , że podatnikiem podatku od nieruchomości - od lokalu zajętego do prowadzenia działalności gospodarczej w budynku szpitala położonego w ........ firmie Y jest X .

U z a s a d n i e n i e

X wnioskiem z dnia 24 XI 2004 r zwrócił się w trybie art. 14 a wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji, na kim ciąży obowiązek podatkowy od wynajętego pomieszczenia w budynku szpitala do prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę Y.

Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie.

Po rozpatrzeniu wniosku stwierdzam , co następuje: zgodnie z wpisem w ewidencji geodezji pod nr jednostki rejestrowej ............ - jest zapis , że właścicielem nieruchomości jest Z , a użytkownikiem jest X.

X jest posiadaczem nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego i posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem , o czym świadczy: Uchwała Nr XXVIII/186/2001 Rady Powiatu....................... z dnia .................r. w sprawie: przekazania nieruchomości Powiatu .................w nieodpłatne użytkowanie; Uchwała Nr XXIX/191/2001 Rady Powiatu..................... z dnia .................... w sprawie: przekazania nieruchomości Powiatu ................ w nieodpłatne użytkowanie oraz umowa użytkowania zawarta w dniu .................... pomiędzy Zarządem Powiatu ............... a X.

Na podstawie przytoczonych powyżej uchwał i umowy użytkowania stwierdzam, że X uzyskał władanie nieruchomością i prowadzi na niej działalność we własnym imieniu i na własny rachunek - a więc jest zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem zależnym. Innymi słowy - posiadacz zależny to osoba fizyczna lub prawna , która nie jest ani właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym a włada nieruchomością w oparciu o uregulowany stosunek prawny / w omawianym przypadku jest to umowa użytkowania /.

W związku z powyższym na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na posiadaczu zależnym - użytkowniku nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.
Zawarcie umowy najmu pomieszczenia przez X / użytkownika nieruchomości będących własnością jednostki samorządu terytorialnego / z firmą Y do prowadzenia działalności gospodarczej nie przenosi obowiązku podatkowego na najemcę nieruchomości.Umowa najmu nie została zawarta bezpośrednio z właścicielem nieruchomości - ............ - tylko z posiadaczem zależnym - użytkownikiem nieruchomości, dlatego też ,w tym przypadku nie może mieć zastosowania art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej.

POUCZENIA:

Niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia danego postanowienia , jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.
Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.
Niniejsze postanowienie , jak stanie się ostateczne , po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zostanie przesłane do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, celem jego zamieszczenia na stronie internetowej izby skarbowej.
Na postanowienie niniejsze przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem ...................... do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.