Fn.I.0550/8/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy od gruntu, do którego podatnik ma ustanowione ograniczone prawo użytkowania, powinien być płacony przez niego podatek od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?

Fn.I.0550/8/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. posiadacz zależny
  1. Podatki i opłaty lokalne -> Podatek od nieruchomości

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu wniosku podatnika l.dz.24655 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 7 września 2006 r.) o udzielenie interpretacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, postanawiauznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, stanowisko dotyczące zastosowania przepisów podatkowych jest właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2006.

1. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:
Na podstawie aktu notarialnego Gmina Łódź będąca właścicielem nieruchomości ustanowiła odpłatnie na rzecz wnioskodawcy na czas nieokreślony ograniczone prawo użytkowania gruntu celem budowy sieci elektroenergetycznej, stacji transformatorowej oraz dojścia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności konserwacyjnych i w przypadku zaistniałej awarii.

2. Pytanie podatnika:
Czy od gruntu, do którego ma on ustanowione ograniczone prawo użytkowania, powinien być płacony przez niego podatek od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Stanowisko podatnika:
Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od przedmiotowego gruntu, gdyż nie jest posiadaczem tego gruntu.

4. Ocena prawna stanowiska podatnika:
Powyższe stanowisko jest zgodne z prawem. Przepis art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) stanowi, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest posiadacz nieruchomości lub jej części stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatnika nie jest posiadaczem gruntu. Konsekwencją zawartej umowy z Miastem nie jest objęcie przedmiotowej nieruchomości w posiadanie, lecz umożliwienie korzystania z niej. Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym uregulowanym w art. 252 - 265 k.c. którego treścią jest obciążenie rzeczy prawem do jej używania.

5. Stanowisko organu podatkowego:
W odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wnioskodawca nie jest posiadaczem nieruchomości lub jej części, a zatem nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

posiadacz zależny
SN3110/P/2/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.