Posiadacz zależny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiadacz zależny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy od gruntu, do którego podatnik ma ustanowione ograniczone prawo użytkowania, powinien być płacony przez niego podatek od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?

Fragment:

(...) Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu wniosku podatnika l.dz.24655 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 7 września 2006 r.) o udzielenie interpretacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, postanawiauznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, stanowisko dotyczące zastosowania przepisów podatkowych jest właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2006. 1. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Na podstawie aktu notarialnego Gmina Łódź będąca właścicielem nieruchomości ustanowiła odpłatnie na rzecz wnioskodawcy na czas nieokreślony ograniczone prawo użytkowania gruntu celem budowy sieci elektroenergetycznej, stacji (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy ustalenia na kim ciąży obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. )- właściciel nieruchomości jednostka samorządu terytorialnego, użytkownik nieruchomości osobs prawna ( wpis ewidencji geodezji - użytkownik ), użytkownik zawiera umowę najmu pomieszczenia z osobą Y do prowadzenia działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) w sprawie: przekazania nieruchomości Powiatu ................ w nieodpłatne użytkowanie oraz umowa użytkowania zawarta w dniu .................... pomiędzy Zarządem Powiatu ............... a X. Na podstawie przytoczonych powyżej uchwał i umowy użytkowania stwierdzam, że X uzyskał władanie nieruchomością i prowadzi na niej działalność we własnym imieniu i na własny rachunek - a więc jest zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem zależnym. Innymi słowy - posiadacz zależny to osoba fizyczna lub prawna , która nie jest ani właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym a włada nieruchomością w oparciu o uregulowany stosunek prawny / w omawianym przypadku jest to umowa użytkowania /. W związku z powyższym na podstawie art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na posiadaczu zależnym - użytkowniku nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. (...)