Posiadacz | Interpretacje podatkowe

Posiadacz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to posiadacz. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 22a w związku z art. 21 i 22 oraz art. 26 ust. 1ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od i osób fizycznych Bank powinien identyfikować posiadacza rachunku papierów wartościowych, na którym zaewidencjonowane są przechowywane papiery wartościowe, w tym nabyte w wyniku pożyczki papierów wartościowych, jako podatnika - osobę uprawnioną do otrzymywania świadczeń z tytułu papierów wartościowych, w szczególności odsetek, dyskonta, dywidendy i innych świadczeń w celu ustalania podstawy opodatkowania i kwoty podatku pobieranego u źródła od tych świadczeń?
Fragment:
(...) chociażby w wyniku pożyczki papierów wartościowych i ma prawo do swobodnego rozporządzania nimi, a więc do ich trzymania, zbywania lub dalszego pożyczania i jest prawnie upoważniony do wykonywania wszelkich uprawnień z tych papierów oraz do otrzymywania świadczeń z tytułu tych papierów, to jest on podmiotem uprawnionym do otrzymywania świadczeń, o których mowa w art. 21 ustawy CIT, a więc jest podatnikiem w świetle tych przepisów. Stąd po uzyskaniu certyfikatu rezydencji posiadacza rachunku papierów wartościowych należy zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania właściwą dla niego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego (...)
2011
1
sie

Istota:
Spółka stoi na stanowisku, iż nie będzie Ona (jako jeden z Posiadaczy Rachunków) podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu (jedynym podatnikiem będzie Bank).
Fragment:
(...) cash poolingu, nie będą stanowić odrębnego świadczenia usług przez Spółkę, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez Bank usługi kompleksowej, usługi cash poolingu. Spółka nie będzie też rzecz jasna dokonywać dostawy (w tym dostawy wewnątrzwspólnotowej) ani eksportu towarów, nie zajdzie też żaden z przypadków wymienionych w art. 17 uptu. Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka stoi na stanowisku, iż nie będzie Ona (jako jeden z Posiadaczy Rachunków) podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash poolingu (jedynym podatnikiem będzie Bank). Warto nadmienić, iż identyczne stanowisko w sprawie Umowy opisanej powyżej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (działający w imieniu Ministra Finansów) zajął już w wydanej na wniosek P. indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nr IPPP2/443-704/09-2/PW z dnia 26 sierpnia 2009 r. W świetle (...)
2011
1
sie

Istota:
Dotyczy obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu posiadania tablic reklamowych, trwale związanych z gruntem, postawionych na cudzym, dzierżawionym gruncie
Fragment:
(...) /tablic reklamowych/, które wybudowała na dzierżawionym gruncie i to w sytuacji, gdy tablice te /budowle/ są trwale z gruntem związane, co skutkowałoby dla niej uznaniem za podatnika podatku od nieruchomości /budowli/. W przedstawionym powyżej stanie faktycznym i prawnym organ orzekający nie znajduje wystarczających podstaw do uznania spółki N za podatnika podatku od nieruchomości /budowli/. Spółki tej nie można bowiem uznać za właściciela ani tym bardziej samoistnego posiadacza obiektu budowlanego jakim jest budowla /tablica reklamowa/ trwale z gruntem związana. Zgodnie bowiem z art.48 Kodeksu cywilnego budowle, budynki i urządzenia, które są trwale związane z gruntem należy uznać za części składowe gruntów, wobec czego ich właścicielem z mocy prawa staje się właściciel gruntu. Nie może istnieć taka sytuacja, że kto inny jest właścicielem rzeczy /gruntu/, a kto inny jej części składowych /budynku, budowli/. Część składowa dzieli losy (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Posiadacz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.