Pościel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pościel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Należy stwierdzić, iż zakup pościeli rozgrzewającej nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, bowiem nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od dochodu w ramach preferencji przewidzianej art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy stanowiące ulgi winny być interpretowane ściśle, niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca. Reasumując należy stwierdzić, iż zakup pościeli rozgrzewającej nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, bowiem nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od dochodu w ramach preferencji przewidzianej art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy zakup pościeli rehabilitacyjnej można odliczyć w ramach wydatków o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy posiadane orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji jest przesłanką do skorzystania z ulgi o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7 ww. ustawy?

Fragment:

(...) że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy stanowiące ulgi winny być interpretowane ściśle, niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca Wobec tego stwierdzić należy, iż zakup pościeli rehabilitacyjnej nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w tym zakresie jest nieprawidłowe. Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy zakup pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej udokumentowanej fakturą osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym ?

Fragment:

(...) że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy stanowiące ulgi winny być interpretowane ściśle, niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca. Wobec tego stwierdzić należy, iż zakup pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008r. jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup kompletu pościeli rozgrzewającej?

Fragment:

(...) że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy stanowiące ulgi winny być interpretowane ściśle, niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca. Wobec tego stwierdzić należy, iż zakup pościeli rozgrzewającej nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008r. jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. . (...)

2011
1
cze

Istota:

Ulga rehabilitacyjna - odliczenie od dochodu wydatku na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej przez Wnioskodawczynię będącą osobą niepełnosprawną.

Fragment:

(...) na zakup pościeli wełnianej. Niewątpliwie zakupiona pościel ułatwia życie Zainteresowanej, ale jej zakup nie został wymieniony w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zatem stwierdzić, iż wydatek poniesiony na zakup pościeli wełnianej nie będzie podlegał odliczeniu, gdyż wydatek ten nie znajduje się w dyspozycji przepisu art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowa pościel nie jest sprzętem, urządzeniem, czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji, bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych. Zaznaczyć bowiem należy, że katalog ulg rehabilitacyjnych jest katalogiem zamkniętym, tzn. odliczeniu podlegają wydatki enumeratywnie w nim wymienione, a rozszerzająca interpretacja tego przepisu jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą przyjętą w orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2006r. wydatków poniesionych na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej, opasek uciskowych na stawy kończyn i gorsetu Jevetta.

Fragment:

(...) W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach potwierdza stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie. Odliczeniu nie będzie natomiast podlegał wydatek poniesiony na zakup pościeli rehabilitacyjnej, pomimo faktu, iż wpisana ona jest do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako zestaw rehabilitacyjno - leczniczy, gdyż wydatek ten nie znajduje się w dyspozycji przepisu art.26 ust.7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. pościel nie jest sprzętem, urządzeniem, czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji, bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych. Należy bowiem zaznaczyć, że katalog ulg rehabilitacyjnych jest katalogiem zamkniętym tzn. odliczeniu podlegają wydatki enumeratywnie w nim wymienione, a rozszerzająca interpretacja tego przepisu jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą przyjętą w orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi na rehabilitację zakup pościeli leczniczej gdy podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do drugiej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia i jednocześnie znajduje się pod opieką przychodni lekarskiej z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów ?

Fragment:

(...) że jest Pani osobą niepełnosprawną zaliczoną do drugiej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia - orzeczenie Komisji Lekarskiej z 1995r. Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim znajduje się Pani pod opieką przychodni lekarskiej z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów. W związku z choroba nabyła Pani pościel leczniczą (zestaw pościeli rehabilitacyjnej wełnianej), która to ma być pomocna w leczeniu. W złożonym wniosku przedstawiła Pani swoje stanowisko uważając, że zakup pościeli leczniczej może Pani odliczyć w ramach ulgi na rehabilitacje na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)- w brzmieniu obowiązującym w 2006r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w ramach odliczeń od dochodu - ulga rehabilitacyjna może skorzystac z odliczenia poniesionego wydatku na zakup pościeli zdrowotnej ?

Fragment:

(...) od dochodu wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń indywidualnego przeznaczenia, niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Należy zatem stwierdzić, iż wydatek poniesiony na zakup pościeli rehabilitacyjnej odliczeniu nie będzie podlegał, gdyż wydatek ten nie znajduje się w dyspozycji przepisu art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowa pościel nie jest sprzętem, urządzeniem, czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji, bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych. Należy bowiem zaznaczyć, że katalog ulg rehabilitacyjnych jest katalogiem zamkniętym tzn. odliczeniu podlegają wydatki enumeratywnie w nim wymienione, a rozszerzająca interpretacja tego przepisu jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą przyjętą w orzecznictwie sądów administracyjnych jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup pościeli rehabilitacyjnej oraz maty do hydromasażu.

Fragment:

(...) sprzętu gospodarstwa domowego . W świetle powyższego należy stwierdzić, iż zakup pościeli rehabilitacyjnej oraz maty do hydromasażu nie mieści się w dyspozycji w/w przepisu, gdyż nie są one sprzętem, urządzeniem, czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji, bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych. A zatem, w opisanym stanie faktycznym nie przysługuje Pani uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup pościeli rehabilitacyjnej oraz maty do hydromasażu . (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na zakup w 2005 r. pościeli wełnianej podlegają odliczeniu od dochodu za 2005 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Fragment:

(...) - ułatwiania w wykonywaniu czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Mając zatem na uwadze przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny podatniczka pozostaje osobą niepełnosprawną z przyznaną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na stałe oraz z okresowym orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu schorzenia narządu ruchu i układu moczowo-płciowego. Z tych względów w ocenie tut. Urzędu zakupiona w 2005r. pościel wełniana będąca wyrobem medycznym jak wynika to z załączonej do zapytania faktury VAT, pełniąc funkcje rozgrzewające przy wskazanych we wniosku schorzeniach (narząd ruchu, układ moczowo-płciowy) może w sposób naturalny podnieść sprawność uszkodzonych narządów i całego organizmu. W związku z powyższym poniesiony w 2005r. wydatek na zakup kołdry i poduszki wełnianych podatniczka może odliczyć od dochodu za 2005r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jednakże dotyczy to zakupu (...)