ITPP2/4512-243/15/RS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku na remont pomostu i założenie barierki ochronnej na schodach znajdujących się na falochronie.
ITPP2/4512-243/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. port
 2. preferencyjna stawka amortyzacji
 3. remonty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do wymiany systemu odbojowego na pomoście i montażu barierki ochronnej na schodach przy nasadzie falochronu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do wymiany systemu odbojowego na pomoście i montażu barierki ochronnej na schodach przy nasadzie falochronu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Urząd Morski w dniu 27 lutego 2015 r. ogłosił zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac konserwacyjno-remontowych na terenie Portu Morskiego w miejscowości ... .

Zakres zadania obejmuje wymianę systemu odbojowego na Pomoście Odpraw Granicznych i montażu barierki ochronnej na schodach przy nasadzie Falochronu Wschodniego:

 1. demontaż zużytych belek i opon odbojowych.
 2. naprawa i konserwacja pionowej ścianki betonowej pomostu wyższego i niższego (przygotowanie powierzchni pod montaż nowego systemu odbojowego).
 3. montaż na pomoście wyższym 21 szt. nowych belek z elastomeru poliuretanowego o długości 2 m i przekroju 20x20 cm (lub zbliżonym, jednak nie mniejszym) - łączna długość belek do montażu - 42 mb, belki mocowane ukośnie, pod kątem 450 w odstępach 1,5 m.
 4. montaż na pomoście niższym dwóch poziomych belek o długości 10,5 m łączna długość belek poziomych 21 mb, belki z elastomeru poliestrowego pochodzące z demontażu.
 5. montaż dwupoziomowej barierki ochronnej z obydwu stron schodów przy nasadzie Falochronu Wschodniego.

Zamawiający określił, że oferta musi zawierać: cenę netto + 0% VAT, art. 83 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), a kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena wykonania prac.

Termin na złożenie ofert upływa do dnia 9 marca 2015 r.

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wykonywania wyżej wymienionych robót firma będzie uprawniona do zastosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, wyżej wymienione roboty są robotami utrzymaniowymi. Zgodnie z art. 83 ust. 1 p. 11 ustawy o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), prace utrzymaniowe w portach morskich są objęte stawką VAT=0%, gdyż mieszczą sie w zakresie tego przepisu.

Do tej pory interpretacja art. 83 ust. 1 p. 11 nie budziła Pani wątpliwości. Przy tego typu robotach zastosowanie miała stawka VAT=0% i uważa Pani, że stawka ta jest w wyżej opisanym zdarzeniu jak najbardziej właściwa. Dopiero w 2014 r. Urząd Kontroli Skarbowej po przeprowadzeniu kontroli w Pani firmie zakwestionował stawkę VAT=0% w części wykonanych robót. Chce Pani pracować zgodnie z obowiązującym prawem i na przyszłość uniknąć płacenia VAT-u, którego nie pobrała.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne, przy czym wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku, może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, opodatkowaniu stawką 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Z analizy powołanego przepisu art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy wynika, że aby zastosować obniżoną, 0% stawkę podatku, do usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, łącznie muszą być spełnione kryteria: co do rodzaju robót, tj. prace muszą polegać na utrzymaniu tych obiektów oraz co do miejsca, gdzie prace te są wykonywane.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wykonawcze do niej, nie definiują pojęć „akwen portowy”, czy „tor podejściowy”. Zatem zasadnym jest odwołanie się do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645). Zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, przez akwen należy rozumieć wszelki obszar pokryty wodą. Z kolei przez tor podejściowy – w myśl pkt 35 powyższego paragrafu - tor wodny prowadzący z morza terytorialnego do portu morskiego albo przystani morskiej.

Prawodawca w powyższym rozporządzeniu zdefiniował również pojęcia: „nabrzeże” i „pomost”.

I tak, zgodnie z pkt 13 powyższego paragrafu, nabrzeżem jest budowla morska tworząca obudowę brzegu akwenu portu albo przystani morskiej, przeznaczona do postoju i przeładunku jednostek pływających, celów komunikacyjnych, spacerowych, pasażerskich, przemysłu stoczniowego albo do składowania ładunków.

W myśl pkt 23 ww. paragrafu, pomostem jest budowla morska, wybudowana nad akwenem albo skarpą brzegową nie będącą obudową brzegu i nie przenoszącą naporu gruntu terenu przylegającego do tej budowli.

Z uwagi na to, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „utrzymanie”, przy dokonywaniu jego wykładni należy odwołać się do znaczenia językowego, zgodnie z którym „utrzymanie” oznacza zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie w odpowiednim stanie. Utrzymanie obiektu oznacza zatem zachowanie go w niepogorszonym stanie, w tym zapewnienie jego odpowiedniej funkcjonalności.

W świetle powyższego, użyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych” obejmuje czynności mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu tych obiektów, w tym prawidłową ich funkcjonalność. W konsekwencji, usługi w zakresie utrzymania akwenów portowych lub torów podejściowych nie muszą ograniczać się tylko do usług wykonywanych bezpośrednio na tych obiektach. Efektem tych usług powinno być jednak utrzymanie akwenów portowych lub torów podejściowych w odpowiednim stanie, w tym zapewnienie ich funkcjonalności.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że planowane prace w zakresie wymiany systemu odbojowego na pomoście na pewno będą miały wpływ na późniejsze jego wykorzystywanie jako miejsca do odpraw granicznych, a nie na utrzymanie samego akwenu portowego lub toru podejściowego. Z kolei montaż barierki ochronnej na schodach przy nasadzie falochronu wskazuje, że prace te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na falochronie. Zatem powyższe roboty nie będą stanowić świadczenia usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podjeściowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym nie będą korzystać z preferencyjnej, 0% stawki podatku na podstawie ww. przepisu. W związku z tym, że czynności te nie są objęte zwolnieniem, ani obniżonymi stawkami podatku na podstawie innych regulacji ww. ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydawanych na jej podstawie, będą podlegały opodatkowaniu 23% stawką podatku, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.