Port morski | Interpretacje podatkowe

Port morski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to port morski. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowania 0%stawki VAT, podst. opodatkowaia oraz dokumentacji w związku z świadczeniem usług na obszarze portów morskich
Fragment:
Powyższe usługi polegają na przeładunku i składowaniu gazu LPG propan-butan, tj. wyładunku ze środków transportu (środków transportu morskiego lub lądowego), składowaniu w zbiornikach lądowych i załadunku ich na środki transportu lądowego, przy czym całość świadczonych w tym zakresie usług jest wykonywana na obszarze portu morskiego. Opisane powyżej ładunki są przywożone do Polski z innych krajów Unii Europejskiej (UE) oraz spoza UE, a następnie wywożone w głąb Polski, z Polski do innych krajów UE albo poza UE za pośrednictwem środków transportu lądowego. Jak wskazał Wnioskodawca możliwe są zatem następujące relacje przeładunkowe: Wyładunek ze statku morskiego do zbiornika Spółki w porcie morskim, magazynowanie do 60 dni, przeładunek ze zbiornika na środki transportu lądowego (wagon kolejowy, autocysterna). Wyładunek ze środka transportu lądowego do zbiornika Spółki w porcie morskim magazynowanie do 60 dni, przeładunek ze zbiornika na środki transportu lądowego lub morskiego. Przeładunek bezpośredni ze środka transportu morskiego zacumowanego przy nabrzeżu Spółki w porcie morskim na środki transportu lądowego. Przeładunek bezpośredni ze środka transportu lądowego obsługiwanego w terminalu Spółki w porcie morskim na zacumowane przy nabrzeżu Spółki środki transportu morskiego. Spółka świadczy wszystkie powyższe usługi na podstawie umów ramowych zawartych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz doraźnych zleceń, określających podstawowe prawa i obowiązki stron, regulującej zasady i procedury zlecania oraz wykonywania czynności w ramach obsługi ładunków środków transportu morskiego, lądowego, a także ceny tych usług.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania usług magazynowania (przechowania) świadczonych na terenie portu morskiego.
Fragment:
(...) porcie morskim lub nabrzeże przy chłodni Wnioskodawcy zlokalizowane w porcie morskim oraz jednocześnie Wnioskodawca będzie posiadał inne dokumenty potwierdzających dalsze przemieszczenie towaru do miejsca na terytorium RP (list przewozowy, CMR)? Czy na gruncie art. 83 ust. 1 pkt 9a oraz ust. 2a ustawy o VAT usługi opisane w pkt I.A i I.B polegające na załadunku lądowych środków transportu po czasowym składowaniu towarów w chłodni ponad 20 dni dla ładunków przewożonych w kontenerach i ponad 60 dni dla pozostałych ładunków, należy uznać za „ związane z transportem międzynarodowym ”, o ile z konosamentu, morskiego listu przewozowego lub innego dokumentu transportu morskiego będzie wynikać, że miejscem rozładunku lub dostarczenia towarów miała być miejscowość G.: terminal kontenerowy w porcie morskim lub nabrzeże przy chłodni Wnioskodawcy zlokalizowane w porcie morskim oraz jednocześnie Wnioskodawca będzie posiadał inne dokumenty potwierdzających dalsze przemieszczenie towaru do miejsca na terytorium RP (list przewozowy, CMR)? Czy użyte w art. 83 ust. 1 pkt 9a ustawy o VAT sformułowanie „ związanych z transportem międzynarodowym ” oznacza (...)
2017
8
lut

Istota:
Możliwości zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu.
Fragment:
Utrzymanie obiektu oznacza zatem zachowanie go w niepogorszonym stanie, w tym zapewnienie jego odpowiedniej funkcjonalności. W świetle powyższego, użyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „ usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych ” obejmuje czynności mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu tych obiektów, w tym prawidłową ich funkcjonalność. W konsekwencji usługi w zakresie utrzymania akwenów portowych lub torów podejściowych nie muszą ograniczać się tylko do usług wykonywanych bezpośrednio na tych obiektach. Efektem tych usług powinno być jednak utrzymanie akwenów portowych lub torów podejściowych w odpowiednim stanie, w tym zapewnienie ich funkcjonalności. W odniesieniu do akwenów portowych lub torów podejściowych, zapewnienie funkcjonalności, w tym w szczególności bezpieczeństwa tych obiektów, osiąga się m.in. przez odpowiedni stan umocnień brzegowych. Zatem usługi budowlane dotyczące umocnień brzegowych, takie jak remont czy przebudowa, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0%, jeżeli dotyczą utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych w odpowiednim stanie.
2012
9
lis

Istota:
Możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu modernizacji toru podejściowego.
Fragment:
Inwestycja usytuowana jest częściowo w granicach portu morskiego (o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej), w pasie technicznym wybrzeża oraz na obszarze morskich wód wewnętrznych RP. Poszczególne odcinki toru wodnego, stanowiącego infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów morskich, wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 41 ze zm.). Tor wodny składa się z trzech zasadniczych odcinków, które obejmują: tor podejściowy o długości 25,2 km, tor podejściowy północny o długości 35,6 km, podejściowy tor wodny usytuowany na morskich wodach wewnętrznych: w km 0.000-67.700, o łącznej długości 67,7 km, licząc od główek falochronu w kierunku południowym. Obszar objęty przestrzennym zakresem projektu zlokalizowany jest na odcinku toru opisanym w punkcie c), w części przebiegającej w km 5.043-13.015 toru wodnego. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2000-2004 etapu I, który obejmował budowę nowych falochronów oraz przebudowę umocnień brzegowych jednego z kanałów na odcinku 16.034 km-13.015 km oraz 16.178 km-12.950 km.
2012
31
paź

Istota:
Możliwości zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu modernizacji toru.
Fragment:
(...) portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji usług pilotowych (art. 107 ust. 10 ustawy). Z treści wniosku wynika, iż Spółka zamierza wziąć udział w przetargu. Drugi etap modernizacji obejmuje przebudowę umocnień brzegowych pozostałego odcinka Kanału P., tj do 9.000 km oraz Kanału M. do 5.043 km toru wodnego. Planowanym efektem przebudowy jest w szczególności: zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi do portów morskich, zatrzymanie zaawansowanej i nadal postępującej degradacji umocnień brzegowych, eliminacja niekorzystnych zjawisk takich jak spłycenia, przegłębienia, uszkodzenia i obsunięcia umocnień, itp., zapewnienie warunków ochrony środowiska (morskiego), zapewnienie utrzymania obecnej głębokości toru. Prace budowlane obejmą wykonanie między innymi takich czynności jak: przebudowę umocnień brzegowych w Kanałach P. i M., zmianę parametrów geometrii toru wodnego S.-S. w północnej części obszaru objętego projektem (skarpy umocnień brzegowych stanowić będą jednocześnie skarpę toru wodnego), likwidację utrudnień nawigacyjnych takich jak nabrzeża, zwężki hydrauliczne, (...)
2012
20
lip

Istota:
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, iż firma będąca nabywcą usług świadczonych przez Pana spełnia definicję podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, a z treści wniosku nie wynika, aby armator miał stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju niż jego siedziba, miejscem świadczenia i opodatkowania usług mycia i czyszczenia ładowni statków, będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę, tj. Cypr.
Fragment:
I tak, stosownie do dyspozycji przepisu art. 83 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich polegających na obsłudze morskich środków transportu. Zgodnie z ust. 1 pkt 9a tego artykułu, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków transportu. W myśl ust. 2 tegoż artykułu, opodatkowaniu stawką 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Z treści wniosku wynika, iż w miesiącu marcu 2011 r. wykonywał Pan na terenie polskiego portu, usługę mycia i czyszczenia ładowni statków na rzecz armatora z siedzibą na Cyprze. Analizując treść wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy stwierdzić należy, iż zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, iż firma będąca nabywcą usług świadczonych przez Spółkę spełnia definicję podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, a z treści wniosku nie wynika, aby armator miał stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju niż jego siedziba, miejscem świadczenia i opodatkowania usług mycia i czyszczenia ładowni statków, będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę, tj.
2011
3
gru

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki tego podatku dla robót związanych z remontem falochronu i przylegających do niego fragmentów toru podejściowego.
Fragment:
Takie warunki spowodowały szybko postępującą erozję podnóża skarpy zachodniej falochronu, a tym samym miejscową utratę stateczności konstrukcji umocnienia i w konsekwencji mogą doprowadzić do jego zniszczenia, uniemożliwiając żeglugę, a więc odcięcie portów morskich od Morza. Zakres robót objętych przedmiotowym projektem polega w głównej mierze na uzupełnieniu kamieniem łamanym ubytków skarpy zachodniej falochronu wschodniego, a następnie ubezpieczeniu dna i skarpy warstwą ochronną z geowłókniny oraz zabezpieczeniu jej powierzchni dwiema warstwami materacy gabionowych. Przedmiotem projektu jest tylko i wyłącznie przywrócenie parametrów wytrzymałościowych i statecznościowych budowli, przy zachowaniu obowiązującej głębokości technicznej (-14,3 m) podejściowego toru wodnego. Również sposób użytkowania falochronu pozostanie bez zmian. Nie ulegną zmianie parametry techniczne budowli, tj.; kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość a także zakres objętego projektem zagospodarowania działek, na których jest ona usytuowana. Tym samym, zarówno linia brzegowa, jak i obrys działki na której jest usytuowany falochron, pozostaną bez zmian. Również materiał użyty do realizacji robót (kamień łamany) jest identyczny z materiałem użytym do budowy falochronu, którą rozpoczęto w 1818 r. Jedynie technologia wykonania została dostosowana do nowoczesnych wymagań i możliwości.
2011
1
paź

Istota:
Usługi składowania towarów przywiezionych do kraju w ramach WUTT lub importu, nie mogą korzystać z 0% stawki na podstawie przepisów wymienionych w art. 83, zatem podlegają opodatkowaniu 22%.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na składowaniu w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów oraz transportu międzynarodowego. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka świadczy na terenie polskiego portu morskiego, usługi polegające na przeładunku oraz przechowywaniu towarów, które przetransportowane zostały na terytorium kraju z terytorium innych państw należących do Unii Europejskiej, albo z krajów trzecich. W ramach świadczenia powyższych usług Spółka nie występuje w charakterze podmiotu, który odpowiedzialny jest za organizację lub wykonanie transportu towarów będących przedmiotem usługi przeładunku lub przechowania, Spółka nie występuje także w charakterze pośrednika lub spedytora. Czynności wykonywane przez Spółkę stanowią zasadniczo usługi, które można określić jako portowe w tym znaczeniu, iż wykonywane są na terenie polskich portów morskich. Usługi wykonywane przez Spółkę nie mają związku z usługami transportowymi w tym sensie, że nie stanowią części kompleksowej usługi transportowej wykonywanej na rzecz zleceniodawców. Niemniej jednak związek z usługami transportowymi wykonywanymi przez podmioty trzecie istnieje w tym znaczeniu, iż towary będące przedmiotem usługi przeładunku oraz przechowania zostały przetransportowane (przez podmioty trzecie) w miejsce, gdzie Spółka te usługi wykonuje.
2011
1
wrz

Istota:
Czy wystawiając faktury dla firmy z Malezji obejmujące również usługi obce (transportowe, fitosanitarne) usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 0%?
Fragment:
Przytoczone przepisy nie wymieniają szczegółowo rodzajów usług oraz nie określają ich symboli klasyfikacyjnych co oznacza, że stawka podatku 0% będzie miała zastosowanie do szeregu usług związanych z działalnością polskich portów morskich. Takimi usługami są m.in. usługi spedycji, pośrednictwa, przeładunku, załadunku, wyładunku, składowania, magazynowania itp. Istotne natomiast jest, aby z dokumentacji prowadzonej przez podatnika wynikało, że są to usługi: wykonywane na terenie polskiego portu morskiego, związane z transportem międzynarodowym, które polegają na obsłudze lądowych i morskich środków transportu - w przypadku usług wymienionych w pkt 9 ust. 1 art. 83; związane z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 należących do armatorów morskich (z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi) - w przypadku usług wymienionych w pkt 14 ust. 1 art. 83; służące potrzebom środków transportu morskiego, o których mowa w pkt 1 i ich ładunkom - w przypadku usług wymienionych w pkt 17 ust.1 art. 83. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka otrzymała zlecenie polegające na kompleksowej obsłudze ładunku towarów importowanych z Malezji, usługi te wykonywane są na terenie polskiego portu morskiego. W ocenie tut. organu podatkowego usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT lub art. 83 ust. 1 pkt 17 w przypadku, gdy importowany towar jest transportowany statkiem, o którym mowa ust. 1 pkt 1 art. 83 tej ustawy (we wniosku z dnia 18.11.2005 roku Podatnik nie wskazał klasyfikacji środka transportu).
2011
1
kwi

Istota:
Czy Spółka powinna wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%?
Fragment:
Stanowisko Spółki: Zdaniem Podatnika na podstawie faktur wystawionych przez zagranicznych kontrahentów lub ich polskich przedstawicieli za usługi związane z obsługą portową, wykonywaną na terenie polskich portów morskich Spółka powinna zgodnie z art. 27 pkt 2 ust. 3b; art. 28 pkt 5 ust 2a oraz art. 106 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości O % co wynika z art. 83 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do przepisu art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy, przepisów ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Port morski
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.