Port | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to port. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
26
lip

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku 0% do usług świadczonych na terenie portu związanych z wyładunkiem złomu ze statku.

Fragment:

W tego rodzaju przypadkach złom jest transportowany statkiem z innego kraju do portu w miejscowości G. W związku z przybyciem do portu statku ze złomem wykonywanych jest szereg czynności związanych z wyładunkiem złomu ze statku na ląd, które są potrzebne do przygotowania złomu do dalszego transportu do huty. Są to wszelkie niezbędne czynności realizowane na terenie portu morskiego, które mają na celu wyładowanie złomu ze statku i przeładowanie go na transport kolejowy. W skład powyższych czynności wchodzi: wyładunek złomu ze statku na nabrzeże i następnie po podstawieniu wagonów załadunek z nabrzeża do wagonów, ważenie pustych i załadowanych złomem wagonów wraz z czynnościami manewrowymi dotyczącymi przemieszczania wagonów do wagi kolejowej w porcie, podstawianie na bocznicę na nabrzeżu pustych i odbiór załadowanych złomem wagonów, przekazanie wagonów załadowanych złomem przewoźnikowi kolejowemu w celu dalszego transportu do huty, prace związane z kropieniem powierzchni złomu w załadowanych wagonach „ mlekiem wapiennym z ultramaryną ”, koszt materiałów do przygotowania „ mleka wapiennego ” do kropienia wagonów: wapno i ultramaryna. Powyższe czynności przeprowadzane są na terenie portu morskiego przez podmiot wyspecjalizowany w tego rodzaju usługach, który to podmiot po wykonaniu powyższych usług wystawia na Spółkę faktury ze stawką 0%.

2016
7
lut

Istota:

Prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 i 9a ustawy do kompleksowych usług przeładunkowych świadczonych na obszarze polskiego portu morskiego w sytuacji składowania towaru w terminie nieprzekraczającym i przekraczającym 60 dni, uznanie prowadzonej przez Spółkę dokumentacji za spełniającą warunek prowadzenia dokumentacji potwierdzającej, że usługi świadczone były na obszarze portu morskiego i służyły bezpośrednim potrzebom ładunków środków transportu morskiego lub były związane z transportem międzynarodowym i służyły bezpośrednim potrzebom ładunków środków transportu lądowego lub żeglugi śródlądowej, prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 i 9a ustawy do usług świadczonych na obszarze polskiego portu morskiego polegających na barwieniu i znakowaniu ładunków będących wyrobami akcyzowymi, na zagwarantowaniu określonej pojemności w zbiornikach w sytuacji gdy opłata za gotowość zostanie zaliczona, jak i nie zaliczona do ceny usług świadczonych na ładunkach, wliczenie do podstawy opodatkowania kompleksowych usług przeładunkowych świadczonych na obszarze polskiego portu morskiego równowartości podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej, obowiązek wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę w przypadku otrzymania kwot będących równowartością podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej oraz brak obowiązku wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę w przypadku gdy otrzymanie zaliczki oraz usługa, na poczet której została wpłacona, dokonane zostaną w tym samym miesiącu.

Fragment:

Wyładunek ze środka transportu lądowego (wagon kolejowy, autocysterna) do zbiornika Spółki w porcie morskim magazynowanie do 60 dni oraz ponad 60 dni, przeładunek ze zbiornika na środki transportu lądowego, morskiego oraz żeglugi śródlądowej. Wyładunek ze środka transportu żeglugi śródlądowej (barka) do zbiornika Spółki w porcie morskim magazynowanie do 60 dni oraz ponad 60 dni, przeładunek ze zbiornika na środki transportu lądowego, morskiego oraz żeglugi śródlądowej. Przeładunek bezpośredni ze środka transportu morskiego lub żeglugi śródlądowej zacumowanego przy nabrzeżu Spółki w porcie morskim na środki transportu lądowego. Przeładunek bezpośredni ze środka transportu lądowego obsługiwanego w terminalu Spółki w porcie morskim na zacumowane przy nabrzeżu Spółki środki transportu morskiego i żeglugi śródlądowej. Wyładunek ładunku ze środka transportu morskiego (statek o parametrach/rozmiarach nie pozwalających na jego rozładunek w terminalu Spółki na terenie portu morskiego S. (dalej: terminal pierwszy)) do zbiorników terminala Spółki, położonego na terenie portu morskiego w Ś. (dalej: terminal drugi), magazynowanie do 60 dni i ponad 60 dni, dalej wyładunek ze zbiorników na śródlądowe środki transportu (barka) w celu przemieszczenia towaru do pierwszego terminala, wyładunek do zbiorników znajdujących się w pierwszym terminalu, magazynowanie do 60 dni i ponad 60 dni, wyładunek ze zbiorników na środki transportu (lądowego, morskiego oraz żeglugi śródlądowej), wysyłka.

2016
22
sty

Istota:

Stawka podatku na remont pomostu i założenie barierki ochronnej na schodach znajdujących się na falochronie.

Fragment:

Z kolei przez tor podejściowy – w myśl pkt 35 powyższego paragrafu - tor wodny prowadzący z morza terytorialnego do portu morskiego albo przystani morskiej. Prawodawca w powyższym rozporządzeniu zdefiniował również pojęcia: „ nabrzeże ” i „ pomost ”. I tak, zgodnie z pkt 13 powyższego paragrafu, nabrzeżem jest budowla morska tworząca obudowę brzegu akwenu portu albo przystani morskiej, przeznaczona do postoju i przeładunku jednostek pływających, celów komunikacyjnych, spacerowych, pasażerskich, przemysłu stoczniowego albo do składowania ładunków. W myśl pkt 23 ww. paragrafu, pomostem jest budowla morska, wybudowana nad akwenem albo skarpą brzegową nie będącą obudową brzegu i nie przenoszącą naporu gruntu terenu przylegającego do tej budowli. Z uwagi na to, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ utrzymanie ”, przy dokonywaniu jego wykładni należy odwołać się do znaczenia językowego, zgodnie z którym „ utrzymanie ” oznacza zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie w odpowiednim stanie. Utrzymanie obiektu oznacza zatem zachowanie go w niepogorszonym stanie, w tym zapewnienie jego odpowiedniej funkcjonalności. W świetle powyższego, użyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „ usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych ” obejmuje czynności mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu tych obiektów, w tym prawidłową ich funkcjonalność.

2014
22
paź

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności, za które pobierane będą opłaty portowe (przystaniowa i pasażerska), stawka podatku obowiązująca do dzierżawy miejsc postojowych w porcie, usług dostarczania wody i dostawy energii elektrycznej do jednostek pływających, wynajmu sali konferencyjnej oraz udostępniania sanitariatów.

Fragment:

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, granice portów i przystani morskich określają odrębne przepisy. Zgodnie z art. 2 ustawy o portach, ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, rozumie się przez to gminę lub gminy, w których granicach jest położony port lub przystań morska. W myśl art. 23 ust. 1 ustawy o portach, o formie prawno-organizacyjnej zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej oraz przystaniami morskimi decyduje gmina, jeżeli nieruchomości gruntowe, na których jest położony port lub przystań morska, stanowią mienie komunalne. Stosowanie zaś do ust. 2 ww. przepisu, do zarządzania portami i przystaniami morskimi, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-9 i art. 12. W art. 8 ust. 3-6 ustawy o portach zostały określone zasady pobierania przez podmiot zarządzający portem opłat portowych, a także rodzaje tych opłat. I tak, zgodnie z ust. 1 w ww. artykułu, za użytkowanie infrastruktury portowej pobierane są opłaty portowe. Stosowanie zaś do ust. 2, ustala się następujące rodzaje opłat portowych: opłatę tonażową pobieraną za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu, (...)

2014
10
sie

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla usług przeładunkowych świadczonych na obszarze polskiego portu morskiego oraz prawo do zastosowania 0% stawki podatku na podstawie posiadanej dokumentacji.

Fragment:

Rozładunek następuje na terenie portu do magazynu lub na plac składowy na powierzchniach magazynowych portu morskiego, a czas składowania zależy od daty podejścia statku. Po okresie składowania odbywa się załadunek na statek, co jest potwierdzone morskim listem przewozowym (konosamentem). Stawka jednostkowa za usługę odnosi się do 1 tony towaru i dotyczy całego cyklu, poczynając od wyładunku, poprzez składowanie (21 dni składowania zawarte w stawce), aż do załadunku na statek. Obejmuje ona również transport wewnętrzny na terenie portu, tj. pomiędzy wagonem - magazynem/placem składowym, a statkiem. Osobno fakturowane są usługi składowania wykraczające poza okres zawarty w stawce; Relacja pośrednia obrotu towarem masowym luzem - wagon-magazyn/plac składowy-samochód. Przeznaczenie towaru luzem do wysyłki poza granice kraju (do innego kraju UE) transportem samochodowym potwierdzone jest zapisem w kolejowych listach przewozowych. Rozładunek następuje na terenie portu do magazynu lub na plac składowy na powierzchniach magazynowych portu morskiego, a czas składowania zależy od daty podstawienia samochodów. Po okresie składowania odbywa się załadunek na środki transportu drogowego, co jest potwierdzone drogowym międzynarodowym listem przewozowym tzw.

2012
12
gru

Istota:

Możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla usług przeładunkowych świadczonych na obszarze polskiego portu morskiego oraz dokumentacji niezbędnej do jej zastosowania.

Fragment:

Konosament stanowi dowód przyjęcia ładunku w nim oznaczonego na statek w celu przewozu do określonego miejsca, tj. z portu morskiego poza granice kraju lub odwrotnie. Podkreślić przy tym należy, że jako dokument stwarza domniemanie prawne, że ładunek przyjęto na statek w takiej ilości i stanie, jaki został uwidoczniony w jego treści (art. 131 Kodeksu Morskiego) manifest cargo zawierający spis towarów przewożonych statkiem i dostarczany władzom celnym w portach załadunku i wyładunku, dokumenty potwierdzające zlecenie usług, przyjęcie towarów z danego środka transportu, wykonanie usług na ładunkach (specyfikacje towarowe, WZ, zlecenia, protokoły wykonania prac, etc), ewidencja wewnętrzna składowania ładunków zawierające dane niezbędne do ustalenia okresów składowania, poświadczenie Zarządu Portu Morskiego o wykonywaniu całości prac w administracyjnie wyznaczonych Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej granicach portu. Uwzględniając powyższe, zdaniem Spółki, całość świadczonych przez nią usług na rzecz podatników posiadających siedzibę działalności/stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego świadczone są usługi albo stałe miejsce zamieszkania/zwykłe miejsce pobytu w kraju, przy spełnieniu ww. warunków, powinna korzystać z 0% stawki podatku.

2012
23
paź

Istota:

Stawki podatku obowiązujące dla usług związanych z czynnościami wyładunku i załadunku morskich lub lądowych środków transportu, wykonywanych w związku z transportem międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, na obszarze polskich portów morskich.

Fragment:

Fakt wliczenia bądź nie wliczenia opłaty za składowanie w cenę usługi przeładunkowej jako kryterium, wg którego miałby być dokonywany podział usług świadczonych w porcie, nie uwzględnia przy tym specyfiki portu morskiego i dokonywanych w nim czynności. W przypadku usług świadczonych przez Spółkę składowanie towarów nie jest celem samym w sobie i nie staje się samodzielną usługą. Żaden z kontrahentów nie zlecałby składowania mając na celu samo tylko jego złożenie na obszarze portu morskiego. Byłoby to działanie nieuzasadnione ekonomicznie i logistycznie - port morski, choćby ze względu na swoją lokalizację, nie jest miejscem korzystnym dla składowania towarów, jeżeli składowanie to nie jest (integralnie) związane z załadunkiem/wyładunkiem tych towarów w porcie morskim, a szerzej z dalszym ich transportem. W tym znaczeniu realizowane przez Spółkę świadczenie w postaci składowania towarów w porcie morskim, które następuje po wyładunku ze statku a przed załadunkiem na lądowy środek transportu lub po wyładunku ze środka transportu lądowego a przed załadunkiem na statek, jest zawsze elementem kompleksowej usługi związanej z załadunkiem lub rozładunkiem towarów i służy obsłudze środków transportu w porcie morskim. Nie ma w opinii Spółki powodów, dla których czynności te nie mogłyby korzystać z preferencyjnej stawki podatku.

2012
17
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z nabyciem i odsprzedażą części przeznaczonej na statek pełnomorski służący do przewozu ładunków suchych.

Fragment:

W świetle art. 22 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie. Według ust. 3 ww. artykułu, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która: poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów; następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Według dyspozycji art. 25 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

2012
17
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z realizacją zobowiązań gwarancyjnych.

Fragment:

W treści ust. 1 pkt 1 powołanego artykułu ustawodawca wymienił następujące środki transportu morskiego: pełnomorskie liniowce pasażerskie, pełnomorskie statki wycieczkowe i tym podobne jednostki pływające do przewozu osób; pełnomorskie promy wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0), pełnomorskie tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0), pełnomorskie chłodniowce, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0), pozostałe statki pełnomorskie do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), pełnomorskie statki rybackie, pełnomorskie statki przetwórnie oraz pełnomorskie pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), pchacze pełnomorskie (PKWiU ex 30.11.32.0), statki szkolne i badawcze rybołówstwa morskiego oraz statki ratownicze morskie (PKWiU ex 30.11.33.0); W świetle art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Według ust. 8 ww. artykułu, za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, oraz towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.

2012
2
paź

Istota:

Stawki podatku obowiązującej do czynności, za które pobierane są opłaty tonażowe, przystaniowe, pasażerskie, postojowe, do dostawy wody z hydrantu, energii elektrycznej do statku oraz do czynności odbioru odpadów.

Fragment:

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich ( t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 ze zm.), w art. 2 pkt. 2 określono, że ilekroć w ustawie jest mowa o porcie lub przystani morskiej - rozumie się przez to akweny i grunty oraz związaną z nimi infrastrukturę portową, znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej. Natomiast zgodnie z pkt. 4 tego artykułu, przez infrastrukturę portową rozumie się znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5. Zgodnie z art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy, własność akwenów portowych, własność infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich przysługuje Skarbowi Państwa i jest wyłączona z obrotu. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, przedmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego obejmuje m.in. świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy, źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe.