Poroże | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to poroże. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
18
mar

Istota:

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi skupu poroża.

Fragment:

Spółka nie posiada własnej hodowli zwierząt z której mógłby pobierać poroża. Poroża, czyli kostny twór wyrastający z kości czołowej możdżeni na głowie samców jeleniowatych, są przez te zwierzęta zrzucane raz do roku na wiosnę. Spółka planuje nabywać poroża przede wszystkim od osób, które samodzielnie zbierają poroża w lesie, na zasadzie skupu od ludności. Osoby te nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Sprzedawcami będą polscy rezydencji podatkowi, a nabycie poroży będzie mało miejsce na obszarze Polski. Spółka planuje dokumentować fakt nabycia, ilość nabytego poroża oraz zapłaconą cenę w formie pisemnego zestawienia sporządzanego i podpisywanego wyłącznie przez pracownika Spółki. Na podstawie takiego zestawienia pracownik Spółki będzie następnie sporządzał dokument (protokół) zawierający następujące dane: miejsce i datę sporządzenia, nr kolejny, opis kategorii jakościowej poroża, ilość w kg, cenę jednostkową w zł/kg i wartość, który to dokument będzie następnie zatwierdzany przez bezpośredniego zwierzchnika/księgową Spółki. Koszt zakupu poroża udokumentowany jak opisano powyżej ma stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki. Spółka prowadzi rozliczenia podatkowe w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

2016
7
lut

Istota:

1. Czy skup poroża jako element runa leśnego od ludności może być udokumentowany dowodem wewnętrznym, czy też dowodem dostawy czy tymi dokumentami łącznie?
2. Czy istnieją ograniczenia kwotowe dokonywania takich zakupów od ludności?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się skupem poroża od ludności. Poroże nie stanowi rzeczy jest natomiast elementem runa leśnego. Znalezione przez „ znalazcę ” stanowi jego własność. Płatność za zakupione poroże odbywa się w formie gotówkowej. Na potwierdzenie transakcji zakupu poroża od ludności podatnik wystawia dokument dostawy zawierający: dane dostawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz seria i nr dowodu o ile go posiada) oraz elementy dowodu wewnętrznego (nr, data wystawienia, lp., nazwę towaru, J.M., cenę, wartość, podpis sprzedającego) oraz podpis dostawcy, potwierdzenie otrzymania gotówki. Dodatkowo do każdego dowodu dostawy sporządzany jest dowód wewnętrzny na ww. transakcję zakupu, który jest podstawą wpisu w księdze przychodów i rozchodów. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości sporządzenia tzw. dowodów wewnętrznych na udokumentowanie skupu poroża od ludności. Sytuacja przedstawiona we wniosku nie mieści się w dyspozycji § 14 ust. 2 rozporządzenia. Zakup poroża od ludności nie stanowi bowiem ani zakupu surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów ani zakupu produktów bezpośrednio od producenta lub hodowcy, ani też zakupu odpadów poużytkowych.