US.II-415/3/46/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Dotyczy odliczeń wydatków na zakup komputera

US.II-415/3/46/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. komputery
  2. pomoce naukowe
  3. przychody ze stosunku pracy
  4. ulga podatkowa
  5. uzyskanie przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

Odpowiadając na pismo z dnia 28.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących możliwości dokonania odliczeń z tyt. wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na .podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29:08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d. ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 26b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określanych w ust. 2 – 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. Odliczeniu od podatku, w myśl ust. 3 pkt 1 lit. d ww. przepisów, podlega 19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż wysokość obowiązującego limitu, który w 2003 r. stanowił kwotę 433,20 zł. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że wydatki na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej (...). W myśl ust. 7 pkt 3 cytowanych wyżej przepisów, odliczenia stosuję się, jeżeli wydatki na cele określone w ust. 1 pkt 2 lit. d, tj. dotyczące zakupu przyrządów i pomocy naukowych (...) zostały poniesione przez podatników osiągających przychody określone w art. 12 ust. 1 i 6.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z pani pisma wynika, że od 2000 r. jest pani zatrudniona na podstawie urnowy o pracę, natomiast od dnia 26.01.2003 r. przebywała pani na zasiłku macierzyńskim, a następnie na zasiłku wychowawczym. Wydatki na zakup komputera poniosła pani przebywając na zasiłku wychowawczym. Od miesiąca stycznia 2004 r. powróciła pani do pracy.

Z wymienionych wcześniej przepisów wynika, że skorzystanie z przedmiotowej ulgi uzależnione jest od spełnienia dwóch zasadniczych warunków:

<
  1. uzyskiwania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  2. zakup przyrządów i pomocy naukowych musi być bezpośrednio związany z wykonywaną pracą i zawodem.

Z uwagi na fakt, że w 2003 r. nie uzyskiwała pani przychodów, o których mowa w cytowanym wyżej art. 12 ustawy, jak również zakupiony komputer nie był wykorzystywany bezpośrednio w pani pracy zawodowej (nie świadczyła pani w tym okresie pracy) stwierdzić należy, że nie spełniła pani tym samym niezbędnych warunków do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy uznać, że przedstawione przez panią w piśmie z dnia 28.03.2004 r. stanowisko jest błędne na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.