Pomoce naukowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoce naukowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu dotyczących przedmiotowego projektu?

Fragment:

(...) opodatkowanych. Należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do kwestii prawidłowości zarejestrowania się przez Urząd Miejski, jako podatnika podatku od towarów i usług, ponieważ nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska oraz nie postawiono pytania. Końcowo informuje się, że kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia”, została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-876b/09/AF. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo, co wiąże się z koniecznością korzystania z prasy branżowej i programów komputerowych w języku angielskim. Ponadto, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, współpracuję z kontrahentami zagranicznymi. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na kurs języka angielskiego oraz zakupu pomocy naukowych do nauki tego języka. W mojej opinii, mam do tego prawo, bowiem w/w wydatki wpłynąna wysokość uzyskiwanych przychodów z działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pani wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte we wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Panią we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo, co wiąże się z koniecznością korzystania z prasy branżowej i programów komputerowych w języku angielskim. Ponadto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, współpracuje Pani z kontrahentami zagranicznymi. W Pani opinii, wydatki poniesione na kurs języka angielskiego i zakup pomocy naukowych do nauki tego języka, wpłyną na wysokość uzyskiwanych przychodów z prowadzonej działalności (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy potwierdzenia, że wydatki na opracowanie pomocy naukowych dla przyszłych studentów są kosztem uzyskania przychodu oraz momentu ich zaliczenia do tych kosztów.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że wydatki na opracowanie pomocy naukowych dla przyszłych studentów są kosztem uzyskania przychodu oraz momentu ich zaliczenia do tych kosztów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest organizowanie kursów korespondencyjnych w zakresie wykształcenia ogólnego, zawodowego oraz języków (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zakup aparatu cyfrowego uprawnia do korzystania z ulgi na zakup przyrządów i pomocy naukowych ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 17 października 2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie możliwości odliczenia od podatku wydatków związanych z zakupem aparatu cyfrowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych (...), zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 – 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik, poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. Jak z powyższej ustawy wynika, podatnik może skorzystać z ulgi związanej z zakupem przyrządów i pomocy naukowych (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można odliczyć od podatku wydatek poniesiony na zakup aparatu fotograficznego?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu 23.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr. 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27 b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. (...)

2011
1
lut

Istota:

Do Uniwersytetu, posiadającego status szkoły wyższej, dokonywana jest dostawa sprzętu komputerowego (w trybie ustawy o zamówieniach publicznych).
Wnioskujący pyta czy do dostaw do Uniwersytetu towarów wymienionych w załączniku Nr 8 do ustawy ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług bez względu na to, czy towary te są nabywane dla celów:
a) dydaktycznych
b) naukowo-badawczych
c) administracyjnych.
Czy w powyższym przypadku uprawnione jest zastosowanie stawki podatku 0%?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak L.dz. NA410/54/2005 z dnia 04.02.2005 r. skierowanym do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dniu 08.02.2005 r. i przekazanym zgodnie z właściwością miejscową do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego (data wpływu 21.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie stawki podatku od towarów i usług przy dostawie do Uniwersytetu towarów wymienionych w załączniku Nr 8 do ustawy, stwierdzam, że stanowisko Wnioskującego jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 04.02.2005 r. Uniwersytet zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się (...)

2011
1
sty

Istota:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości odliczenia wydatku związanego z zakupionym w 2003 r. komputerem. W dniu 03.09.2003 r. dokonałam zakupu komputera i przebywałam na zwolnieniu lekarskim do końca 2003 r. Pracę podjęłam w 2004 r.

Fragment:

(...) W związku ze złożonym przez Panią zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia zakupionego w 2003 r. komputera, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27bo kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych i wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą (art. 27a ust.1 pkt 2 lit.d). Wydatki na w/w cel ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W związku z pismem z dnia 17.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym, że wydatki te ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Odliczenia stosuje się, jeżeli wydatki te zostały poniesione przez (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy możliwości skorzystania przez męża i żonę z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wspólnie poniesionych wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych

Fragment:

(...) Możliwe jest wspólne wykorzystanie ulgi przez oboje małżonków, jeśli wspólnie kupili przyrządy, pomoce naukowe czy programy komputerowe, mające bezpośredni związek z wykonywanymi przez nich zawodami. W takim przypadku każdemu z nich przysługuje odrębny limit . W związku z powyższym tutejszy urząd podziela stanowisko państwa przedstawione we wniosku. Na marginesie podkreślić należy, że podatnik winien uprawdopodobnić okoliczności, iż zakupione przyrządy czy pomoce naukowe są bezpośrednio związane z wykonywaną pracą i wykonywanym zawodem. Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny opisany w piśmie i stan prawny obowiązujący w 2003 r. (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy odliczeń wydatków na zakup komputera

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 28.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących możliwości dokonania odliczeń z tyt. wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na .podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29:08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d. ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 26b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określanych w ust. 2 – 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw (...)