ITPB2/415-1134/11/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób opodatkowania wypłacanego świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2011 r. (data wpływu 20 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wypłacanego świadczenia w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wypłacanego świadczenia w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 marca 2012 r. (data wpływu 12 marca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zgodnie z art. 120 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, pokrywa koszty przekwalifikowania zawodowego w ramach pomocy rekonwersyjnej. Z pomocy mogą skorzystać żołnierze zawodowi na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej oraz byli żołnierze zawodowi (w tym emeryci wojskowi) przez okres dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Świadczona pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy w służbie wojskowej oraz byłych żołnierzy bez uprawnień emerytalnych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Natomiast świadczona pomoc rekonwersyjna dla emerytów i rencistów wojskowych podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% należności (z uwzględnieniem ulgi podatkowej). Zdarza się, iż decyzje wystawiane na wniosek żołnierza zawodowego są realizowane (sfinansowanie kursów) gdy zainteresowany jest już emerytem wojskowym mimo to Biuro wystawia informacje PIT-8C zgodnie z decyzją.

Wobec powyższego zadano następujące pytania.

  1. Czy postępowanie Biura dotyczące pobierania podatku na zasadach ogólnych w stosunku do byłych żołnierzy zawodowych (emerytów, rencistów wojskowych), którzy złożyli wniosek o refundację i uzyskali decyzję administracyjną jeszcze jako żołnierze zawodowi jest prawidłowe, chociaż w momencie realizacji decyzji (sfinansowanie kursu) osoby te nabyły już uprawnienia emerytalne i podlegałyby 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu...
  2. Czy termin wypłaty przyznanego decyzją świadczenia, może przesądzić o sposobie opodatkowania...

Wnioskodawca uważa, że postępuje prawidłowo, a terminy wypłat przyznanego decyzją świadczenia nie może przesądzać o sposobie opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zgodnie z art. 120 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, pokrywa koszty przekwalifikowania zawodowego w ramach pomocy rekonwersyjnej. Z pomocy mogą skorzystać żołnierze zawodowi na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej oraz byli żołnierze zawodowi (w tym emeryci wojskowi) przez okres dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Świadczona pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy w służbie wojskowej oraz byłych żołnierzy bez uprawnień emerytalnych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Natomiast świadczona pomoc rekonwersyjna dla emerytów i rencistów wojskowych podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% należności (z uwzględnieniem ulgi podatkowej). Zdarza się, iż decyzje wystawiane na wniosek żołnierza zawodowego są realizowane (sfinansowanie kursów) gdy zainteresowany jest już emerytem wojskowym mimo to Biuro wystawia informację PIT-8C zgodnie z decyzją.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy podmiotem uprawnionym do otrzymania świadczenia w postaci zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego w ramach pomocy rekonwersyjnej był żołnierz zawodowy, bowiem to on wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy rekonwersyjnej, świadczenie z tytułu pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego, stanowi dla Niego przychód z innych źródeł, od którego Biuro nie ma obowiązku pobrania zaliczek ani zryczałtowanego podatku dochodowego.

Jest natomiast obowiązane do sporządzenia informacji (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi bowiem, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.