ITPP2/443-1013/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „....”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „...”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Towarzystwo Edukacyjne, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, otrzymało dotację udzieloną przez Fundację ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki dla projektu „...” (umowa finansowa nr). Towarzystwo Edukacyjne posiada status organizacji pożytku publicznego. Czas trwania projektu: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (tylko w tym okresie można dokonywać wydatków z dotacji). Środki z dotacji są umieszczone na wyodrębnionym subkoncie w banku (...). Celem projektu jest przekazanie organizacjom pozarządowym z obwodu k. doświadczeń Towarzystwa Edukacyjnego i innych polskich organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz aktywizacji seniorów. W projekcie uczestniczy 55 osób z Rosji. Planowane działania to: seminarium na temat aktywizacji osób starszych w Polsce, wizyty studyjne, staże indywidualne w polskich organizacjach pozarządowych, tłumaczenie materiałów dotyczących aktywizacji osób starszych i wprowadzenie ich na stronę www. Rezultatem projektu będzie wykorzystanie wartościowych polskich doświadczeń przez organizacje pozarządowe z K. Z dotacji będzie finansowany zakup następujących towarów i usług: materiały biurowe, papier, obsługa księgowa (faktura biura rachunkowego), transport uczestników (faktura wystawiona przez firmę rosyjską), zakwaterowanie uczestników na terenie G., wyżywienie uczestników podczas pobytu, bilety komunikacji miejskiej (faktura). Pozostałe wydatki z dotacji to umowy zlecenia i dzieło, które nie są objęte podatkiem VAT.

Zgodnie z ww. umową, w przypadku nabywania za środki dotacji towarów lub usług, kwot naliczonego i zapłaconego podatku VAT nie zalicza się do kosztów kwalifikowanych przy rozliczeniu dotacji. Treść § 10 pkt 3 umowy wskazuje, że „Środki dotacji udzielonej przez Fundację pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. W przypadku nabywania za środki dotacji towarów lub usług, kwot naliczonego i zapłaconego z tego tytułu podatku od towarów i usług (VAT) nie zalicza się do kosztów kwalifikowanych przy rozliczeniu wykorzystania dotacji. Powyższe nie dotyczy przypadków gdy nabywcą ich jest podmiot, który nie jest zarejestrowanym podatnikiem tego podatku”.

Natomiast § 10 pkt 4 umowy zawiera oświadczenie Towarzystwa Edukacyjnego o następującej treści: „Dotowany oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT a koszty projektu obciążone tym podatkiem będzie rozliczał w kwotach netto”.

Podczas szkolenia przez Fundację zalecono Towarzystwu Edukacyjnemu wystąpienie o zwrot podatku VAT. Towarzystwo Edukacyjne, będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jest w sytuacji, w której nie może odzyskiwać tego podatku (jest finansowane wyłącznie z dotacji celowych, nie ma sprzedaży).

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.

Czy w tym szczególnym przypadku - wydatkowania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - będzie przysługiwała możliwość odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, zwrot podatku VAT powinien przysługiwać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013, poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Zgodnie z § 8 ust. 1 tego aktu prawnego, podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

W ust. 2 tego paragrafu wskazano, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Na podstawie ust. 3 cyt. paragrafu, za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

 1. Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
 2. kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Stosownie § 8 ust. 4 rozporządzenia, za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

 1. umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W § 9 ust. 1 rozporządzenia postanowiono, że zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

 1. o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub
 2. które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.

Według ust. 2 ww. paragrafu, przepis § 8 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Paragraf 10 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 1. złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;
 2. prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;
 3. w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;
 4. posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 5. posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (ust. 2 ww. paragrafu).

W świetle § 11 ust. 1cyt. rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych.

Na podstawie ust. 2 ww. paragrafu, podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

Zgodnie z ust. 3 tego paragrafu, jeżeli z umów, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wynika, że środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mogą być przeznaczone na opłacanie podatku, przy wyliczeniu udziału, o którym mowa w ust. 2, należność sfinansowaną z tych środków powiększa się o kwotę przypadającego na nią podatku, pod warunkiem jednak, że część należności odpowiadająca kwocie tego podatku została zapłacona z innych środków finansowych.

Stosownie do ust. 4 ww. paragrafu, faktura lub dokument celny dokumentujący transakcję dotyczącą towarów i usług, których nabycie lub import zostały sfinansowane w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, może być podstawą tylko do jednokrotnego wystąpienia podatnika o zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1.

Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikom, którzy zapłacili ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3, część należności obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów i usług lub importu towarów oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów - również dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług (ust. 5 analizowanej regulacji prawnej).

W myśl ust. 6 tego paragrafu, do zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 9 i § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oraz z uwzględnieniem art. 99 ust. 12 ustawy, a w przypadku nieotrzymania zwrotu w tym terminie - również z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 i 7 ustawy, o czym stanowi § 12 ust. 1 rozporządzenia.

Według ust. 2 tego paragrafu, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej dane dotyczące:

 1. wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku;
 2. kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

Zgodnie z ust. 3 ww. paragrafu, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

 1. kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;
 2. dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Na podstawie ust. 4 tegoż paragrafu, przepisy ust. 1-3 mają odpowiednio zastosowanie do zwrotów wymienionych w § 11, z tym że:

 1. wniosek powinien zawierać również wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, o których mowa w § 11 ust. 5, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku;
 2. do wniosku powinno być również dołączone zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wraz z określeniem udziału tego finansowania wynikającego z podpisanej umowy.

Podatnik dołącza wniosek, o którym mowa w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku (ust. 5 powyższego paragrafu).

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano w treści wniosku – Towarzystwo Edukacyjne jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług a otrzymana dotacja pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, to będzie przysługiwał zwrot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r., o ile spełnione będą warunki określone w § 10 ust. 1 i nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 9 tego rozporządzenia.

Podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zasadności zwrotu podatku od towarów i usług, gdyż ta może być przedmiotem oceny przez właściwy urząd skarbowy w toku prowadzonego postępowania w związku z ubieganiem o zwrot tegoż podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.