ILPP4/443-416/14-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT.
ILPP4/443-416/14-4/ISNinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. pomoc zagraniczna
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 8. stowarzyszenia
 9. środki pomocowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy, przeformułowane pytania i własne stanowisko do tych pytań.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest organizacją utworzoną na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem specjalnej formy stowarzyszenia wprowadzonej ustawą z dnia 27 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z dnia 14 maja 2009 r. Nr 72, poz. 619).

Wnioskodawca realizuje cele statutowe w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich gmin i osób fizycznych, dotacji pozyskiwanych z funduszy krajowych i zagranicznych.

Priorytetowym działaniem jest rozwijanie aktywności i samoorganizacji mieszkańców wsi i obszaru rybackiego oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

Zainteresowany realizuje w ramach środków pochodzących z PROW 2007-2013 zadania wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym zadania związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszenie realizuje również w ramach środków pochodzących z PO Ryby 2007-2013 zadania wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), w tym zadanie związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PO RYBY na lata 2007-2013.

W ramach wdrażania strategii (LSR i LSROR) Stowarzyszenie prowadzi działania dotyczące realizacji projektów współpracy:

 • działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • środka wsparcia 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Wnioskodawca posiada już interpretacje indywidualne:

 • z dnia 14 czerwca 2011 r. związaną z realizacją działań, jakimi są „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” dofinansowanego ze środków PROW 2007-2013 i „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności” dofinansowanego ze środków PO RYBY 2007-2013,
 • z dnia 18 marca 2014 r. związaną z działaniami dotyczącymi realizacji projektów współpracy: działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013, oraz środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Zgodnie z powyższymi interpretacjami Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z poniesieniem wydatków na ww. działania, gdyż nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT a nabyte w związku z realizacją ww. operacji towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych tym podatkiem. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową odpłatną.

Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z tym, że Zainteresowany realizuje również szereg programów finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację, przekazującej za pośrednictwem różnych partnerów środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w szczególności są to środki na realizację programu Działaj Lokalnie (na podstawie umowy). Stowarzyszenie otrzymuje pulę środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej a także przekazuje część środków własnych na realizację lokalnego konkursu grantowego.

Co roku Stowarzyszenie ogłasza na swoim terenie lokalny konkurs grantowy, w ramach którego przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów na realizację projektów, które:

 • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
 • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców instytucji lokalnych,
 • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Ponadto Wnioskodawca przeznacza środki na funkcjonowanie Ośrodka Działaj Lokalnie i w związku z tym nabywane są towary i usług.

Stowarzyszenie otrzymało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaświadczenie potwierdzające, że zakupy towarów i usług dokonywane przez nie w ramach umowy dotacji przekazanej za pośrednictwem Akademii (...) w Polsce przez Polsko-Amerykańską Fundację w Nowym Jorku w ramach Programu „Działaj Lokalnie (...)”, finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z umową dotacji Wnioskodawca zobowiązuje się do niewykorzystywania środków dostępnych w ramach Umowy na finansowanie podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku.

Zainteresowany zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, w celu odzyskania podatku VAT w ramach programu „Działaj Lokalnie (...)” oraz innych programów, które zamierza realizować w przyszłości (m.in. programy finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji), sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwot podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r, poz. 1656). Towary i usługi nabyte w ramach funkcjonowania ośrodka Działaj Lokalnie oraz w ramach realizacji pozostałych programów, sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Realizowany przez niego Program Działaj Lokalnie (...) finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Stowarzyszenie przystąpiło również do realizacji projektu Lokalne Partnerstwa Polsko -Amerykańskiej Fundacji 2014-2015 finansowanego ze środków Polsko -Amerykańskiej Fundacji realizowanego przez Akademię (...). Środki na finansowanie ww. projektu również pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia.
 2. Pozostałe zadania realizowane przez Zainteresowanego, tj.: zadania w ramach środków pochodzących PROW 2007-2013 (zadania wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym zadania związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013), jak również w ramach środków pochodzących z PO Ryby 2007-2013 (wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), w tym zadanie związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PO RYBY na lata 2007-2013), oraz zadania w ramach wdrażania strategii (LSR i LSROR) dotyczące realizacji projektów współpracy (działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środka wsparcia 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”) realizowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Środki te nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 3 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług.
 3. Dla czynności nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie będzie miała zastosowania stawka podatku w wysokości 0%.
 4. Kwoty podatku naliczonego z tytułu dokonanych/dokonywanych nabyć towarów i usług nie zostały pomniejszone i nie będą mogły zostać pomniejszone o podatek należny, nie są one i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 5. Kwoty podatku naliczonego z tytułu dokonanych/dokonywanych nabyć towarów i usług nie zostały i nie będą mogły zostać zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Zgodnie z umowami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (Program Działaj Lokalnie (...), projekt Lokalne Partnerstwa Polsko -Amerykańskiej Fundacji 2014-2015), Stowarzyszenie nie może finansować podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku. Jeżeli istnieje możliwość odzyskania kwoty podatku od towarów i usług kwota podatku jest kosztem niekwalifikowanym.
 7. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym.
 8. Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).
 9. Wnioskodawca w całości zapłaci należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług i będzie posiadał fakturę bądź fakturę korygującą.
 10. Zainteresowany posiada wyodrębnione rachunki bankowe dla wszystkich realizowanych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 11. W ramach realizacji Programu Działaj Lokalnie (...) Stowarzyszenie posiada zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2. Również w ramach realizacji projektu partnerskiego finansowanego ze środków Polsko -Amerykańskiej Fundacji realizowanego przez Akademię (...), Stowarzyszenie będzie posiadało zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2.
 12. W ramach wszystkich realizowanych przez Wnioskodawcę zadań nabywane będą takie towary i usługi jak: artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi prowadzenia warsztatów, usługi tworzenia stron internetowych i usługi cateringowe itp.
 13. W ramach działalności statutowej odpłatnej Zainteresowany świadczy usługi w ramach wypożyczania sprzętu (tj. namioty, stoiska drewniane, ławo-stoły) oraz organizacji wizyt studyjnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku).
 1. Czy mając na uwadze przedstawiony stan sprawy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskiwania podatku od towarów i usług w zakresie realizacji programów: Program Działaj Lokalnie (...) oraz projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656)...
 2. Czy w sytuacji rejestracji Stowarzyszenia jako podatnika VAT zwolnionego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz prowadzeniu ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, Stowarzyszenie będzie miało możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z poniesieniem wydatków na realizację programów: Program Działaj Lokalnie (...) oraz projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014 -2015, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) oraz z programów które realizowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (zadania wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym zadania związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013), jak również w ramach środków pochodzących z PO Ryby 2007-2013 (wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), w tym zadanie związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PO RYBY na lata 2007-2013), oraz zadania w ramach wdrażania strategii (LSR i LSROR) dotyczące realizacji projektów współpracy (działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środka wsparcia 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zainteresowany stoi na stanowisku, że nie ma on możliwości odzyskiwania podatku od towarów i usług w zakresie realizacji programów: Program Działaj Lokalnie (...) oraz projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Zgodnie z § 10 ust. 1 zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne oraz prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy. Ponieważ Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

Ad. 2

Stowarzyszenie uważa, że w sytuacji rejestracji jako podatnika VAT zwolnionego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz prowadzeniu ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, będzie miało możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z poniesieniem wydatków na realizację programów: Program Działaj Lokalnie (...) oraz projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), gdyż spełnia pozostałe warunki określone w ww. rozporządzeniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał on możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją programów, które realizowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Środki te nie zaliczają się do środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w związku z tym nie ma możliwości uzyskania zwrotu na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ponadto zakupy dokonywane w ramach ww. projektów nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, co zgodnie z przedstawioną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zasadą, wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku od ww. zakupów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia dokonuje podatnik oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast w myśl art. 96 ust. 3 ustawy – podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy – naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Art. 109 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Z kolei w świetle art. 109 ust. 3 ustawy – podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W tym miejscu wskazać należy, że kwestie dotyczące zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunków i trybu dokonywania tego zwrotu reguluje rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) – zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia – podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe przekazane im bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników dokonujących bezpośredniego nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przez podatnika, o którym mowa w ust. 1 (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

Natomiast według § 8 ust. 3 rozporządzenia – za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2 uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

 1. Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
 2. kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

 1. umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

– z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia – zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

 1. które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub
 2. które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.

Jak stanowi § 9 ust. 2 rozporządzenia – przepis § 8 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia – zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 1. złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;
 2. prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;
 3. w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają fakturę lub fakturę korygującą, a w przypadku importu towarów – dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;
 4. posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
 5. posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 – przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

W myśl ust. 2 cyt. paragrafu – zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zatem, zwrot podatku w trybie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia, po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków, przysługuje podatnikom.

Z kolei przymiot podatnika przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją utworzoną na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem specjalnej formy stowarzyszenia wprowadzonej ustawą z dnia 27 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619). Zainteresowany realizuje cele statutowe w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich gmin i osób fizycznych, dotacji pozyskiwanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Priorytetowym działaniem jest rozwijanie aktywności i samoorganizacji mieszkańców wsi i obszaru rybackiego oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Wnioskodawca realizuje w ramach środków pochodzących z PROW 2007-2013 zadania wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym zadania związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007 -2013. Stowarzyszenie realizuje również w ramach środków pochodzących z PO Ryby 2007 -2013 zadania wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), w tym zadanie związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PO RYBY na lata 2007-2013.

W ramach wdrażania strategii (LSR i LSROR) Stowarzyszenie prowadzi działania dotyczące realizacji projektów współpracy:

 • działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • środka wsparcia 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy.

W ramach działalności statutowej odpłatnej Zainteresowany świadczy usługi w ramach wypożyczania sprzętu (tj. namioty, stoiska drewniane, ławo-stoły) oraz organizacji wizyt studyjnych.

Zainteresowany realizuje również szereg programów finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację , przekazującej za pośrednictwem różnych partnerów środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W szczególności są to środki na realizację programu Działaj Lokalnie (na podstawie umowy). Stowarzyszenie otrzymuje pulę środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a także przekazuje część środków własnych na realizację lokalnego konkursu grantowego.

Co roku Stowarzyszenie ogłasza na swoim terenie lokalny konkurs grantowy, w ramach którego przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów na realizację projektów, które:

 • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
 • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców instytucji lokalnych,
 • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Ponadto Wnioskodawca przeznacza środki na funkcjonowanie Ośrodka Działaj Lokalnie i w związku z tym nabywane są towary i usług.

Stowarzyszenie otrzymało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaświadczenie potwierdzające, że zakupy towarów i usług dokonywane przez nie w ramach umowy dotacji nr przekazanej za pośrednictwem Akademii (...) w Polsce przez Polsko-Amerykańską Fundację w Nowym Jorku w ramach Programu „Działaj Lokalnie (...)”, finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z umową dotacji Wnioskodawca zobowiązuje się do niewykorzystywania środków dostępnych w ramach Umowy na finansowanie podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku. Towary i usługi nabyte w ramach funkcjonowania ośrodka Działaj Lokalnie oraz w ramach realizacji pozostałych programów, sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Realizowany przez Stowarzyszenie Program Działaj Lokalnie (...) finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Zainteresowany przystąpił również do realizacji projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015 finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji realizowanego przez Akademię (...). Środki na finansowanie ww. projektu również pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Dla czynności nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie będzie miała zastosowania stawka podatku w wysokości 0%. Kwoty podatku naliczonego z tytułu dokonanych/dokonywanych nabyć towarów i usług nie zostały pomniejszone i nie będą mogły zostać pomniejszone o podatek należny, nie są one i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwoty podatku naliczonego z tytułu dokonanych/dokonywanych nabyć towarów i usług nie zostały i nie będą mogły zostać zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z umowami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (Program Działaj Lokalnie (...), projekt Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015), Stowarzyszenie nie może finansować podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku. Jeżeli istnieje możliwość odzyskania kwoty podatku od towarów i usług kwota podatku jest kosztem niekwalifikowanym. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym. Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy. Wnioskodawca w całości zapłaci należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług i będzie posiadał fakturę. Zainteresowany posiada wyodrębnione rachunki bankowe dla wszystkich realizowanych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W ramach realizacji Programu Działaj Lokalnie (...) Stowarzyszenie posiada zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Również w ramach realizacji projektu partnerskiego finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji realizowanego przez Akademię (...), Stowarzyszenie będzie posiadało zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. W ramach wszystkich realizowanych przez Wnioskodawcę zadań nabywane będą takie towary i usługi jak: artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi prowadzenia warsztatów, usługi tworzenia stron internetowych i usługi cateringowe itp.

Pozostałe zadania realizowane przez Wnioskodawcę, tj.: zadania w ramach środków pochodzących PROW 2007-2013 (zadania wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym zadania związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013), jak również w ramach środków pochodzących z PO Ryby 2007-2013 (wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), w tym zadanie związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PO RYBY na lata 2007-2013), oraz zadania w ramach wdrażania strategii (LSR i LSROR) dotyczące realizacji projektów współpracy (działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środka wsparcia 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”)) realizowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Środki te nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 3 oraz ust. 4 rozporządzenia.

Aby spełnić warunek § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – podatnik ubiegający się o zwrot podatku, winien spełnić przesłanki do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w trybie art. 96 ust. 3 ustawy celem zarejestrowania się jako „podatnik VAT zwolniony”.

Jak wynika z ww. przepisu zgłoszenie rejestracyjne mogą złożyć podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym. Ponadto nie prowadzi ono ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy (§ 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Odpowiadając zatem na pierwsze pytanie, należy stwierdzić, że Stowarzyszenie, które nie złożyło zgłoszenia rejestracyjnego w trybie art. 96 ust. 3 ustawy oraz nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy nie będzie miało możliwości odzyskiwania podatku od towarów i usług w zakresie realizacji programów: Program Działaj Lokalnie (...) oraz projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, ponieważ nie spełnia warunków, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

Wnioskodawca nie będzie miał także prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach realizacji ww. programów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się natomiast do drugiego pytania, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że rejestracji jako podatnik VAT zwolniony można dokonać na podstawie przepisu art. 96 ust. 3 ustawy, a nie jak wskazał Zainteresowany na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Zatem w sytuacji, gdy Stowarzyszenie będzie dokonywać jako podatnik w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy, zakupów towarów i usług ze środków stanowiących środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia i – jak wskazało – złoży zgłoszenie rejestracyjne i będzie prowadziło ewidencję o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy oraz – jak wynika z okoliczności sprawy – spełnione zostaną pozostałe przesłanki z rozdziału 4 rozporządzenia, to Wnioskodawca będzie uprawniony do ubiegania się i otrzymania zwrotu podatku naliczonego. Z przepisów rozporządzenia nie wynika bowiem, że o zwrot podatku naliczonego, w trybie określonym w rozdziale 4 rozporządzenia może ubiegać się wyłącznie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Wobec powyższego, Wnioskodawca będzie miał możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z poniesieniem wydatków na realizację programów: Program Działaj Lokalnie (...) oraz projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, ponieważ spełnione zostaną wszystkie przesłanki wynikające z rozdziału 4 rozporządzenia.

Natomiast prawo to nie będzie przysługiwało Zainteresowanemu w stosunku do programów, które realizowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (zadania wynikające z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym zadanie związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013), jak również w ramach środków pochodzących z PO Ryby 2007-2013 (wynikających z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), w tym zadanie związane z działaniem pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PO RYBY na lata 2007-2013), oraz zadania w ramach wdrażania strategii (LSR i LSROR) dotyczące realizacji projektów współpracy (działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środka wsparcia 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”), ponieważ środki te nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 3 oraz ust. 4 rozporządzenia.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, Stowarzyszenie nie będzie miało także prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w ramach realizacji ww. programów, ze względu na brak ich związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności tut. Organ nie dokonywał oceny kwestii poprawności rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika VAT zwolnionego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacja podatkowa – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego nie tylko opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.