Pomoc zagraniczna | Interpretacje podatkowe

Pomoc zagraniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc zagraniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stowarzyszeniu będzie przysługiwał zwrot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu na podstawie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013, poz. 1656), o ile spełnione będą warunki określone w § 10 ust. 1 i nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 9 tego rozporządzenia.
Fragment:
(...) pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków. Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (ust. 2 ww. paragrafu). W świetle § 11 ust. 1 cyt. rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych. Na podstawie ust. 2 ww. paragrafu, podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.
2016
1
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT.
Fragment:
Stowarzyszenie otrzymało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaświadczenie potwierdzające, że zakupy towarów i usług dokonywane przez nie w ramach umowy dotacji nr przekazanej za pośrednictwem Akademii (...) w Polsce przez Polsko-Amerykańską Fundację w Nowym Jorku w ramach Programu „ Działaj Lokalnie (...) ”, finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z umową dotacji Wnioskodawca zobowiązuje się do niewykorzystywania środków dostępnych w ramach Umowy na finansowanie podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku. Towary i usługi nabyte w ramach funkcjonowania ośrodka Działaj Lokalnie oraz w ramach realizacji pozostałych programów, sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizowany przez Stowarzyszenie Program Działaj Lokalnie (...) finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Zainteresowany przystąpił również do realizacji projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015 finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji realizowanego przez Akademię (...). Środki na finansowanie ww. projektu również pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Dla czynności nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie będzie miała zastosowania stawka podatku w wysokości 0%.
2015
29
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „....”
Fragment:
(...) pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków. Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (ust. 2 ww. paragrafu). W świetle § 11 ust. 1cyt. rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych. Na podstawie ust. 2 ww. paragrafu, podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.
2014
9
gru

Istota:
Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawczyni, zważywszy na brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 UPDOF, biorąc pod uwagę charakter Umowy, a także przedstawione powyżej wypowiedzi organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, Dyrektor Izby Skarbowej powinien odpowiedzieć twierdząco na pytania Wnioskodawczyni. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze w tym również w (...)
2012
21
sie

Istota:
Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Organ pismem z dnia 17.03.2011 r. Nr IPPB4/415-817/W/10-6/MP (skutecznie doręczonym w dniu 09.04.2011 r.) stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji. Wnioskodawca w dniu 09.05.2011 r. (data wpływu 12.05.2011 r.) złożył za pośrednictwem tut. Organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wydaną interpretację indywidualną Nr IPPB4/415-817/10-4/MP z dnia 28.01.2011 r. Wyrokiem z dnia 24.01.2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1708/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi na interpretację Ministra Finansów z dnia 28.01.2011 r. Nr IPPB4/415-817/10-4/MP w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie Skarżący przedstawiając stan faktyczny wskazał wyraźnie, że zawarł z Organizacji Narodów Zjednoczonych - Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z siedzibą w Nowym Jorku (UNDP) umowę dotyczącą wykonywania pracy polegającej na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS (Innowacje społeczne w Europie krajach CIS) na stanowisku Koordynator Projektu.
2012
6
cze

Istota:
Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jedynie wówczas, gdy stan faktyczny zostanie przedstawiony w sposób niepozwalający na dokonanie oceny stanowiska wnioskodawcy, może wezwać zainteresowanego do jego uzupełnienia (art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p.). Przyjmuje się, że ocena dokonana w interpretacji winna polegać na stwierdzeniu, czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe bądź nieprawidłowe. Powinna dotyczyć zadanego przez wnioskodawcę pytania, przedstawionego stanu faktycznego oraz być jednoznaczna. Nie może zatem być uznana za prawidłową interpretacja, w której organ podatkowy dokonuje oceny innego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku lub nie udziela odpowiedzi na zadane pytanie. Wnioskodawca winien bowiem uzyskać jednoznaczne stanowisko organu w zakresie stosowania prawa w konkretnym, przedstawionym przez nią stanie faktycznym. Skoro celem uzyskania interpretacji jest wyjaśnienie wątpliwości, co do stosowania i zakresu stosowania prawa podatkowego i uzyskanie ewentualnej ochrony przed skutkami zastosowania się do niej (art. 14k i art. 14m O. p.), to udzielenie interpretacji niejednoznacznej, odnoszącej się do innego stanu faktycznego lub nieodpowiadającej na zadane pytanie jest niezgodne z istotą tej instytucji.
2012
6
cze

Istota:
Zwrot podatku naliczonego od usług noclegowych i gastronomicznych związanych bezpośrednio z prowadzonymi przez Fundację szkoleniami w ramach projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Fragment:
Kwota podatku nie została zaliczona przez Fundację do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego od usług noclegowych i gastronomicznych związanych bezpośrednio z prowadzonymi prze Fundację szkoleniami w ramach projektów finansowanych ze środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Dokonując łącznej analizy w/w unormowań należy zauważyć, iż treść przepisów rozporządzenia dotyczących zwrotu podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie warunkuje prawa do zwrotu od sytuacji, w której towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ani od rodzaju towarów lub usług sfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zatem bez znaczenia dla uzyskania w/w zwrotu jest fakt, iż art. 88 ogranicza prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na usługi noclegowe i gastronomiczne, gdyż w tej sytuacji jedyne kryteria stawiają przepisy określone w rozporządzeniu.
2011
1
sie

Istota:
1.Czy na podstawie bezpośredniego zaangażowania Wnioskodawczyni w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej istnieje możliwość dokonania korekt zeznań podatkowych za lata 2005, 2006, 2007, 2008 przy uwzględnieniu zwolnienia wynagrodzenia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy jest możliwość zwolnienia dochodów od podatku dochodowego w kolejnych latach podatkowych?
Fragment:
Wg Wnioskodawczyni, oznacza to, że Jej wynagrodzenie finansowane było ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w związku z tym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym został spełniony. Wykonując zadania na ww. kontrakcie Wnioskodawczyni realizowała cel strategii spójności jakim był m.in.: budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Od września 2007 roku Wnioskodawczyni podjęła pracę w NFŚIGW (instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej) koordynującym działania wnioskodawców i beneficjentów na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięć Funduszu Spójności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju strategia wykorzystania Funduszu Spójności, którą realizuje NFOŚIGW, jest współfinansowana z publicznych środków wspólnotowych – wypełnienie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawczyni od 14 września 2007 roku pracując na stanowisku specjalisty w D. R. P. Funduszu Spójności bezpośrednio wdrażała projekty Funduszu Spójności. Wnioskodawczyni zajmowała się: planowaniem, prognozami płatności, sprawozdawczością, weryfikacją raportów z realizacji oraz przekazywaniem do M.
2011
1
lip

Istota:
Czy w świetle przepisu 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie Wnioskodawczyni, za okres wykonywanej pracy dla P E, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Druga z wymienionych przesłanek zdaniem Wnioskodawczyni jest również wypełniona, ponieważ wynagrodzenie Wnioskodawczyni - pracownika merytorycznego PIW EQUAL, było finansowane z Pomocy Technicznej, która wpisuje się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego – „ Program Inicjatywy Wspólnotowej E dla Polski 2004-2006 ” w Priorytet 1 – Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy – Programu EQUAL. Na podstawie ww. rozporządzenia w ten Priorytet wpisują się także pozostałe Tematy PIW EQUAL. Tym samym, według Wnioskodawczyni, na podstawie ww. rozporządzenia zadania przypisane Pomocy Technicznej są związane bezpośrednio z realizacją celu Programu i Priorytetu EQUAL. Wnioskodawczyni uważa, że niesłusznie opodatkowaniu podlegało 100% jej wynagrodzenia. Opodatkowaniu powinno podlegać tylko 25% wynagrodzenia, które było finansowane z budżetu Państwa, natomiast środki pochodzące w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego powinny być zwolnione z opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2011
1
lip

Istota:
Brak jest podstaw do zwolnienia z opodatkowania w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacanego Wnioskodawcy w 2007 roku wynagrodzenia finansowanego w 66% ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 1 Rozwój Przedsiębiorczości i Wzrost Innowacyjności
Fragment:
Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest więc zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawcy, jako pracownikowi naukowemu Instytutu Wysokich C...wypłacono w 2007 roku wynagrodzenie finansowane w 66% ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Priorytet 1 Rozwój Przedsiębiorczości i Wzrost Innowacyjności i w 34% ze środków publicznych. Natomiast przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ustalenie, czy wynagrodzenie w części finansowanej ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego wolne jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy... Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane między innymi za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO). Programy te służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006, o czym stanowi przepis art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.). Sektorowy Program Operacyjny „ Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 ” jest jednym z siedmiu programów operacyjnych przygotowanych przez rząd Polski i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych w ramach Unii Europejskiej.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.