Pomoc zagraniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc zagraniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
cze

Istota:

Czy Fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT od środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które będzie wydatkować w 2017 r.?
Czy w związku z dokonaniem rejestracji do celów VAT w lutym 2017 r. Fundacja może wystąpić o zwrot podatku od towaru i usług od środków otrzymanych w 2016 r. i będzie miała prawo do takiego zwrotu?

Fragment:

(...) pomocy zagranicznej; posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków. W myśl ust. 2 cyt. paragrafu, zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zatem, zwrot podatku w trybie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia, po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków, przysługuje zarejestrowanym podatnikom. W świetle § 11 ust. 1 cyt. rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie zwrotu podatku VAT od wydatków związanych w części z działalnością statutową i gospodarczą, które w całości lub w części finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Fragment:

Działalność prowadzona przez Fundację w powyższym zakresie w określonej części finansowana jest / będzie ze Środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które stanowią środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 Rozporządzenia. W odniesieniu do wydatków sfinansowanych ze Środków pomocy zagranicznej Fundacja spełniać będzie warunki określone w § 10 i 11 Rozporządzenia. Dotychczas wydatki „ mieszane ” (tj. wydatki związane w części z działalnością statutową (niekomercyjną) i działalnością gospodarczą (komercyjną)) pokrywane były w całości ze Środków z pomocy zagranicznej. Niemniej, uwzględniając specyfikę działalności Fundacji, w tym także konieczność wprowadzenia mechanizmów efektywnego zarządzania posiadanymi Środkami pomocy zagranicznej, Fundacja rozważa obecnie wprowadzenie pewnych modyfikacji w zakresie zasad gospodarowania tymi zasobami. Celem ich wprowadzenia byłoby przeznaczanie tych zasobów przede wszystkim na działalność statutową (niekomercyjną) Fundacji, a także jedynie na częściowe finansowanie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową (niekomercyjną) i działalnością gospodarczą (komercyjną). W tym zakresie dany wydatek finansowany będzie w całości ze Środków pomocy zagranicznej lub z dwóch źródeł: (i) w części ze środków obrotowych Fundacji oraz (ii) w pozostałym zakresie ze Środków bezzwrotnej pomocy.

2016
1
cze

Istota:

Stowarzyszeniu będzie przysługiwał zwrot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu na podstawie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013, poz. 1656), o ile spełnione będą warunki określone w § 10 ust. 1 i nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 9 tego rozporządzenia.

Fragment:

(...) pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków. Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (ust. 2 ww. paragrafu). W świetle § 11 ust. 1 cyt. rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych. Na podstawie ust. 2 ww. paragrafu, podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

2015
29
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT.

Fragment:

Stowarzyszenie otrzymało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaświadczenie potwierdzające, że zakupy towarów i usług dokonywane przez nie w ramach umowy dotacji nr przekazanej za pośrednictwem Akademii (...) w Polsce przez Polsko-Amerykańską Fundację w Nowym Jorku w ramach Programu „ Działaj Lokalnie (...) ”, finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z umową dotacji Wnioskodawca zobowiązuje się do niewykorzystywania środków dostępnych w ramach Umowy na finansowanie podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku. Towary i usługi nabyte w ramach funkcjonowania ośrodka Działaj Lokalnie oraz w ramach realizacji pozostałych programów, sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizowany przez Stowarzyszenie Program Działaj Lokalnie (...) finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Zainteresowany przystąpił również do realizacji projektu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 2014-2015 finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji realizowanego przez Akademię (...). Środki na finansowanie ww. projektu również pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, stosownie do § 8 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Dla czynności nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie będzie miała zastosowania stawka podatku w wysokości 0%.

2014
9
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „....”

Fragment:

(...) pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 - przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków. Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (ust. 2 ww. paragrafu). W świetle § 11 ust. 1cyt. rozporządzenia, zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części - z innych środków finansowych. Na podstawie ust. 2 ww. paragrafu, podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.

2012
21
sie

Istota:

Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie, diety oraz zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawczyni, zważywszy na brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 UPDOF, biorąc pod uwagę charakter Umowy, a także przedstawione powyżej wypowiedzi organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, Dyrektor Izby Skarbowej powinien odpowiedzieć twierdząco na pytania Wnioskodawczyni. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze w tym również w (...)

2012
6
cze

Istota:

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Organ pismem z dnia 17.03.2011 r. Nr IPPB4/415-817/W/10-6/MP (skutecznie doręczonym w dniu 09.04.2011 r.) stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji. Wnioskodawca w dniu 09.05.2011 r. (data wpływu 12.05.2011 r.) złożył za pośrednictwem tut. Organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wydaną interpretację indywidualną Nr IPPB4/415-817/10-4/MP z dnia 28.01.2011 r. Wyrokiem z dnia 24.01.2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1708/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi na interpretację Ministra Finansów z dnia 28.01.2011 r. Nr IPPB4/415-817/10-4/MP w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie Skarżący przedstawiając stan faktyczny wskazał wyraźnie, że zawarł z Organizacji Narodów Zjednoczonych - Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju z siedzibą w Nowym Jorku (UNDP) umowę dotyczącą wykonywania pracy polegającej na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS (Innowacje społeczne w Europie krajach CIS) na stanowisku Koordynator Projektu.

2012
6
cze

Istota:

Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego oraz diety za oficjalne wyjazdy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jedynie wówczas, gdy stan faktyczny zostanie przedstawiony w sposób niepozwalający na dokonanie oceny stanowiska wnioskodawcy, może wezwać zainteresowanego do jego uzupełnienia (art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p.). Przyjmuje się, że ocena dokonana w interpretacji winna polegać na stwierdzeniu, czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe bądź nieprawidłowe. Powinna dotyczyć zadanego przez wnioskodawcę pytania, przedstawionego stanu faktycznego oraz być jednoznaczna. Nie może zatem być uznana za prawidłową interpretacja, w której organ podatkowy dokonuje oceny innego stanu faktycznego niż przedstawiony we wniosku lub nie udziela odpowiedzi na zadane pytanie. Wnioskodawca winien bowiem uzyskać jednoznaczne stanowisko organu w zakresie stosowania prawa w konkretnym, przedstawionym przez nią stanie faktycznym. Skoro celem uzyskania interpretacji jest wyjaśnienie wątpliwości, co do stosowania i zakresu stosowania prawa podatkowego i uzyskanie ewentualnej ochrony przed skutkami zastosowania się do niej (art. 14k i art. 14m O. p.), to udzielenie interpretacji niejednoznacznej, odnoszącej się do innego stanu faktycznego lub nieodpowiadającej na zadane pytanie jest niezgodne z istotą tej instytucji.

2011
1
sie

Istota:

Zwrot podatku naliczonego od usług noclegowych i gastronomicznych związanych bezpośrednio z prowadzonymi przez Fundację szkoleniami w ramach projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Fragment:

Kwota podatku nie została zaliczona przez Fundację do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego od usług noclegowych i gastronomicznych związanych bezpośrednio z prowadzonymi prze Fundację szkoleniami w ramach projektów finansowanych ze środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Dokonując łącznej analizy w/w unormowań należy zauważyć, iż treść przepisów rozporządzenia dotyczących zwrotu podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie warunkuje prawa do zwrotu od sytuacji, w której towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ani od rodzaju towarów lub usług sfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zatem bez znaczenia dla uzyskania w/w zwrotu jest fakt, iż art. 88 ogranicza prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na usługi noclegowe i gastronomiczne, gdyż w tej sytuacji jedyne kryteria stawiają przepisy określone w rozporządzeniu.

2011
1
lip

Istota:

1.Czy na podstawie bezpośredniego zaangażowania Wnioskodawczyni w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej istnieje możliwość dokonania korekt zeznań podatkowych za lata 2005, 2006, 2007, 2008 przy uwzględnieniu zwolnienia wynagrodzenia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy jest możliwość zwolnienia dochodów od podatku dochodowego w kolejnych latach podatkowych?

Fragment:

Wg Wnioskodawczyni, oznacza to, że Jej wynagrodzenie finansowane było ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w związku z tym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym został spełniony. Wykonując zadania na ww. kontrakcie Wnioskodawczyni realizowała cel strategii spójności jakim był m.in.: budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Od września 2007 roku Wnioskodawczyni podjęła pracę w NFŚIGW (instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej) koordynującym działania wnioskodawców i beneficjentów na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięć Funduszu Spójności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju strategia wykorzystania Funduszu Spójności, którą realizuje NFOŚIGW, jest współfinansowana z publicznych środków wspólnotowych – wypełnienie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawczyni od 14 września 2007 roku pracując na stanowisku specjalisty w D. R. P. Funduszu Spójności bezpośrednio wdrażała projekty Funduszu Spójności. Wnioskodawczyni zajmowała się: planowaniem, prognozami płatności, sprawozdawczością, weryfikacją raportów z realizacji oraz przekazywaniem do M.