IPTPB2/4511-466/15-4/JR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy w zakresie płatnika
IPTPB2/4511-466/15-4/JRinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pomoc społeczna
 3. umorzenie
 4. świadczenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia należności w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia należności w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 23 października 2015 r., Nr IPTPB2/4511-466/15-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 października 2015 r., natomiast w dniu 4 listopada 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 2 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca realizuje swoje zadania poprzez wypłacanie świadczeń z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych. Świadczenia te wypłacane są na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych poprzedzonych postępowaniem zgodnie z KPA.

Świadczeniobiorcy, którzy nienależnie pobrali świadczenia są zobowiązani do ich zwrotu na podstawie:

 • art. 96 i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.),
 • art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.),
 • art. 23 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie nienależnie pobrane to świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej. Takie świadczenia podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. W takiej sytuacji, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania wyjaśniającego, Wnioskodawca wydaje decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach. Dotyczy to także świadczeniobiorców zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.

Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części, stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania zwrotu takiego świadczenia, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części albo rozłożyć na raty.

Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub części, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególne uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególne uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W sytuacji gdy zachodzi przypadek odstąpienia od żądania zwrotu lub umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy rozpatrzyć, czy u osoby zobowiązanej do zwrotu nie wystąpi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem m.in. dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21 (czyli objętych zwolnieniem), art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano pobory podatku, od których nie pobierają zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, mają obowiązek sporządzić informację o wysokości przychodów PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku przekazać podatnikowi oraz do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. W informacji PIT-8C nie należy zatem wykazywać przychodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem, umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, dokonane na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowią również świadczenia zwolnione z podatku dochodowego.

Na podstawie zaś art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Zatem, umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej a także odstąpienia od żądania ich zwrotu, dokonane na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, stanowią również świadczenia z pomocy społecznej.

W związku z tym umorzenie (odstąpienie od żądania zwrotu) obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, korzystają ze zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 8 i 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy z tego tytułu wystawić PIT-8C. Oznacza to, że wartość umorzonej kwoty lub odstąpienie od żądania zwrotu, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia z tego tytułu PIT-8C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca musi wystawić PIT-8C z powodu umorzenia (odstąpienia od żądania zwrotu) należności w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), obecnie umarzając kwoty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Wnioskodawca traktuje je jako wartość przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody, i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wnioskodawca wskazuje, że użyte w przywołanym przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do kategorii tej należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, gdy u podatnika występują realne korzyści majątkowe, a tym samym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia z tego tytułu informacji PIT-8C.

Jednocześnie, stosując się do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem, umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych (łącznie z odsetkami), dokonane na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowią również świadczenia zwolnione z podatku dochodowego. Uregulowanie w przepisach o świadczeniach rodzinnych i przepisach o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwestii dotyczących umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, świadczy o tym, że umorzenie takie jest rodzajem świadczenia rodzinnego lub świadczenia alimentacyjnego i jako takie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie zapisów art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosując zapis art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy zwolnione z podatku dochodowego są także świadczenia z pomocy społecznej.

Zatem, także umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, a także odstąpienia od żądania ich zwrotu, dokonane na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, stanowią również świadczenia z pomocy społecznej. W związku z tym również umorzenie (odstąpienie od żądania zwrotu) obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując Wnioskodawca wskazał, że Jego stanowisko w myśl powyższych uregulowań jest następujące:

 1. w związku z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych (wraz z odsetkami) na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej, świadczeniobiorca uzyskał przychód, w rozumieniu przepisów art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzania z tego tytułu informacji PIT-8C;
 2. w związku z umorzeniem (odstąpieniem od żądania zwrotu) nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej, świadczeniobiorca uzyskał przychód w rozumieniu przepisów art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzania z tego tytułu informacji PIT 8-C.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest powszechność opodatkowania, którą wyraża art. 9 ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zatem wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Jednocześnie, jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Z kolei, stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

W myśl art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.

Na podstawie art. 30 ust. 9 powołanej ustawy, organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, łącznie z odsetkami w całości lub części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Uregulowanie w przepisach o świadczeniach rodzinnych, kwestii dotyczących umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych świadczy o tym, że umorzenie takie jest również rodzajem świadczenia rodzinnego.

Na podstawie myśl art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859, z późn. zm.) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu.

Zgodnie z art. 23 ust. 9 tej ustawy organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Uregulowanie w przepisach o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwestii dotyczących umorzenia ww. kwot świadczy o tym, że umorzenie takie jest rodzajem świadczenia pieniężnego otrzymanego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Natomiast zgodnie z treścią art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Art. 104 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 104 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

Uregulowanie w przepisach o pomocy społecznej, kwestii dotyczących umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń świadczy o tym, że umorzenie takie jest również rodzajem świadczenia z pomocy społecznej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje swoje zadania poprzez wypłacanie świadczeń z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych. Świadczenia te wypłacane są na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych poprzedzonych postępowaniem zgodnie z KPA.

Świadczeniobiorcy, którzy nienależnie pobrali świadczenia są zobowiązani do ich zwrotu na podstawie:

 • art. 96 i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.),
 • art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.),
 • art. 23 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859, z późn. zm.).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że świadczenia polegające na umorzeniu kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń dotyczących pomocy osobom uprawnionym do alimentów podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast świadczenia polegające na umorzeniu kwoty nienależnie pobranego świadczenia z zakresu pomocy społecznej podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w związku z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń z pomocy społecznej, osoby które otrzymały świadczenia uzyskują przychód, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy, jednakże zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 i pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia z tego tytułu informacji PIT-8C.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie w zakresie wynikającym z postawionego pytania dotyczącego umorzenia należności w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i nie odnosi się do umorzonych odsetek od ww. świadczeń.

Podkreślić należy, że ww. zwolnienie przedmiotowe są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Końcowo organ podatkowy zauważa, że wydając interpretacje w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego. Organ wydając indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.