IPTPB1/415-614/14-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku, gdy zobowiązanie Wnioskodawcy wobec Spółki wygaśnie (zarówno w części głównej, jak i odsetkowej) wskutek konfuzji (jak opisano powyżej) na skutek umorzenia udziałów w Spółce bądź jej likwidacji, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT?
IPTPB1/415-614/14-2/SJinterpretacja indywidualna
  1. administracja
  2. kolonie i obozy
  3. pomoc społeczna
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uchwałą z 2013 r., nr X.......Rada Miasta Y przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Zgodnie z treścią Programu, stanowi on część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ograniczenia szkód społecznych i zdrowotnych wywołanych przez używanie i nadużywanie alkoholu. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 ze znaczkiem 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.), dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Program zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki, pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) oraz działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493, z późn zm.). W celu realizacji powyższych zadań, Miasto Y w ramach programu podjęła się finansowania m.in. kolonii, półkolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Miasto Y – Urząd Miasta Y w oparciu o powyższy program w 2014 r. sfinansowało dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych uzależnieniem i o najniższych dochodach 10 – dniowe kolonie z programem profilaktyki uzależnień. Organizatorem kolonii był podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Uczestnikami były dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Część rodzin dzieci uczestniczących w koloniach korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Cena kolonii na jedno dziecko wynosiła 895 zł kwota ta została wydatkowana przez Miasto Y na każde dziecko. Naborem dzieci na kolonie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z pedagogami i dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów. W wyniku naboru uczestnikami kolonii były dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, niewydolnych wychowawczo, o najniższych dochodach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wypłata kwot wydatkowana na sfinansowanie kolonii w powyższym stanie faktycznym, jako dochód, wolna jest od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy też wypłata powyższych kwot, jako dochód, wolna jest od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot wydatkowanych na sfinansowanie kolonii w powyższym stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), określa przedmiot opodatkowania, któremu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów określonych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, wolne od podatku są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

  1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,
  2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Literalne brzmienie powyższego przepisu wskazuje, że dotyczy dopłat, a nie refundacji kosztów w pełnej wysokości, a zatem skoro ustawodawca rozróżnia w ust. 1 art. 21 ww. ustawy pojęcia „sfinansowanie” (opłacenie czegoś) i „dopłaty” (uzupełnienie brakującej części określonej sumy), to nie ma także podstaw, aby pojęć tych używać zamiennie. A zatem, jeżeli w omawianym stanie faktycznym koszty kolonii zostały pokryte w pełnej wysokości, nie można uznać że stanowiły one dopłaty w rozumieniu powyższego przepisu. A zatem nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielona pomoc może być natomiast zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako świadczenie z pomocy społecznej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „świadczenia z pomocy społecznej”. W wyroku WSA w Poznaniu z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 108/11 przyjęto, że zgodnie (...) z założeniem o ograniczonej, ale jednak autonomii pojęciowej prawa podatkowego, użytemu w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, terminowi „świadczenia z pomocy społecznej” należy przypisać znaczenie szersze, autonomiczne właśnie, nieograniczające się tylko do katalogu świadczeń „nazwanych” w art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182). W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla inny jeszcze, niemniej istotny – celowościowy i prawnokonstytucyjny – aspekt omawianego zagadnienia. Jeżeli zatem, zorganizowane kolonie, ze względu na cel ich organizacji były również związane z pomocą dla najuboższych rodzin, a sfinansowanie kolonii dotyczyło dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych uzależnieniem, to zdaniem Wnioskodawcy, można przyjąć, że stanowią one świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Tym bardziej, że zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu alkoholizmu lub narkomanii, i temu również służył Miejski Program przyjęty na podstawie art. 4 ze znaczkiem 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, sfinansowanie kolonii nie będzie skutkowało obowiązkiem odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, gdyż jest to dochód wolny od podatku na postawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako świadczenie z pomocy społecznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawiera art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w pkt 9 wymienia inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej. Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że zwolnieniem objęte są świadczenia bez względu na formę, w jakiej ich udzielono, pieniężną czy niepieniężną. Warunkiem do zastosowania zwolnienia jest, aby świadczenia zostały udzielone przez podmioty których celem jest prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Kwestie pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.). Z przepisów tej ustawy wynika, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że uchwałą z 2013 r., nr X....... Rada Miasta Y przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ograniczenia szkód społecznych i zdrowotnych wywołanych przez używanie i nadużywanie alkoholu. Program przedstawia zadania własne gminy dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Program zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki, pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej oraz działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W celu realizacji zadań zawartych w ww. programie, Wnioskodawca podjął się finansowania kolonii, półkolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży. W 2014 r. sfinansował dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych uzależnieniem i o najniższych dochodach 10 – dniowe kolonie z programem profilaktyki uzależnień. Organizatorem kolonii był podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Uczestnikami były dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Część rodzin dzieci uczestniczących w koloniach korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Cena kolonii na jedno dziecko wynosiła 895 zł kwota ta została wydatkowana przez Miasto Y na każde dziecko. Naborem dzieci na kolonie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z pedagogami i dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów. W wyniku naboru uczestnikami kolonii były dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, niewydolnych wychowawczo, o najniższych dochodach.

Uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, uznać należy, że wypłata kwot wydatkowana na sfinansowanie kolonii, półkolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, jako świadczenie udzielone przez Organ do tego uprawniony w ramach pomocy społecznej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego Wnioskodawca, jako płatnik, nie jest obowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu.

Oznacza to zatem, że Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.