IPPB4/4511-654/16-4/MS2 | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do opłaty podatku od otrzymanej kwoty?
IPPB4/4511-654/16-4/MS2interpretacja indywidualna
  1. pomoc społeczna
  2. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Organu 30 maja 2016 r.), uzupełniony pismem z dnia 5 lipca 2016 r. (data nadania 6 lipca 2016 r, data wpływu 7 lipca 2016 r.) na wezwanie z dnia 28 czerwca 2016 r. Nr IPPB4/4511-654/16-2/MS2 (data nadania 29 czerwca 2016 r., data doręczenia 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego pomocy finansowej udzielonej przez K. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego pomocy finansowej udzielonej przez K.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. Nr IPPB4/4511-654/16-2/MS2 (data nadania 29 czerwca 2016 r., data doręczenia 4 lipca 2016 r.) tutejszy Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 5 lipca (data nadania 6 lipca 2016 r., data wpływu 7 lipca 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności (...). W dniu 25 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała od K. „P.” kwotę pieniędzy 12.704,25 zł. Środki pieniężne zostały zebrane podczas trwania zbiórki publicznej do 5 puszek. Zbiórka została prowadzona w dniach 3 – 23 kwietnia 2016 r., była zarejestrowana na Portalu Zbiórek Publicznych pod Nr .... Suma zbiórki została opublikowana na portalu internetowym www..... K. „P.” nie zawarł z Wnioskodawczynią umowy darowizny, ani żadnej innej umowy. Wraz z wyżej wymienioną kwotą Wnioskodawczyni otrzymała jedynie protokół przeliczenia pieniędzy. K. został zawiązany celem prowadzenia działalności z zakresu pomocy społecznej. Cel zbiórki: zbiórka środków pieniężnych m.in. na leczenie, rehabilitację oraz zakup wózka elektrycznego dla osób niepełnosprawnych został określony w akcie organizacyjnym K..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do opłaty podatku od otrzymanej kwoty...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w tej sytuacji będzie zwolniona z opłaty podatku od otrzymanej w dniu 25 kwietnia 2016 r. kwoty. K. „P.” zawiązał się w celu prowadzenia działalności z zakresu pomocy społecznej. Celem zbiórki pozostającym w sferze zadań publicznych była pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej Wnioskodawczyni - której Wnioskodawczyni nie jest w stanie pokonać samodzielnie - poprzez wsparcie finansowe m.in. leczenie Wnioskodawczyni, rehabilitacja, codzienne funkcjonowanie i usamodzielniania. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy więc odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Wobec tego pomoc finansowa oraz wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W dniu 25 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała od K. „P.” kwotę pieniędzy 12.704,25 zł. Środki pieniężne zostały zebrane podczas trwania zbiórki publicznej do 5 puszek. K. „P.” nie zawarł z Wnioskodawczynią umowy darowizny, ani żadnej innej umowy. Wraz z wyżej wymienioną kwotą Wnioskodawczyni otrzymała jedynie protokół przeliczenia pieniędzy. K. został zawiązany celem prowadzenia działalności z zakresu pomocy społecznej.

Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku realizacji nieodpłatnych świadczeń przez daną organizację, ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy.

We wniosku wskazano, że K. „P.” został zawiązany celem prowadzenia działalności z zakresu pomocy społecznej.

Tym samym zwolnienie wynikające z powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do świadczenia sfinansowanego przez ww. Komitet, skoro jak wskazała Wnioskodawczyni, Komitet został zawiązany celem prowadzenia działalności z zakresu pomocy społecznej, a między Wnioskodawczynią i Komitetem nie została zawarta umowa darowizny.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że kwota przekazana Wnioskodawczyni w celu zapłaty za leczenie, rehabilitację, zakup wózka elektrycznego dla osób niepełnosprawnych przez K. w ramach pomocy społecznej, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

pomoc społeczna
IBPP3/4512-230/16/EJ | Interpretacja indywidualna

środki pieniężne
IBPB-1-1/4511-22/16/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.