ILPB2/415-668/14-4/WS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 79.
ILPB2/415-668/14-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. fundacje
 2. pomoc społeczna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji Golden Tulip, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2014 r. (data wpływu 10 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania przyznawanych świadczeń jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania przyznawanych świadczeń.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 1 września 2014 r. nr ILPB2/415-668/14-2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 1 września 2014 r., skutecznie doręczono dnia 4 września 2014 r., zaś w dniu 12 września 2014 r. (data nadania 10 września 2014 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja (dalej: Wnioskodawca), jest organizacją pożytku publicznego, działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991 r. Nr 46 poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) (dalej: ustawa o OPP) oraz Statutu Fundacji (dalej: Statut). Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie ze Statutem Fundacji, jej głównym celem jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, humanitarnej i rozwojowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Również, celami statutowymi Fundacji są działania prowadzone w zakresie:

 1. nauki, edukacji i wychowania,
 2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. promocji i organizacji wolontariatu.

Ponadto, uchwałą Rady Fundacji z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji wprowadzono do ww. statutu pkt 7, który wskazuje, że celem statutowym Fundacji jest również pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Opisana wyżej zmiana statutu, została dokonana przez Wnioskodawcę w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 lutego 2014 r. W KRS przedmiotowa zmiana została naniesiona w dniu 19 marca 2014 r.

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, że swoje cele realizuje poprzez:

 1. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację na ww. cele,
 2. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych, przedsięwzięć objętych celami Fundacji,
 3. świadczenie pomocy na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. organizowanie, dofinansowanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą,
 5. udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
 6. organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia,
 7. organizowanie, wspieranie i dofinansowanie imprez charytatywnych, kulturalno -oświatowych, artystycznych i sportowych,
 8. organizowanie, wspieranie i finansowanie szkoleń, seminariów, konferencji oraz kampanii informacyjnych,
 9. organizowanie pomocy doraźnej, zaspokajającej podstawowe potrzeby ofiar sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy czy konflikty zbrojne,
 10. organizowanie pomocy wspierającej długofalowy rozwój społeczno-ekonomiczny ubogich regionów świata,
 11. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.

W dniu 3 marca 2014 r. Fundacja sfinansowała zabieg medyczny na terytorium Stanów Zjednoczonych jednej ze swoich Podopiecznych. Niezależnie od kosztów samej operacji, Fundacja pokryła również wydatki na badania lekarskie, koszty przelotu do i ze Stanów Zjednoczonych, wydatki na pobyt za granicą oraz inne formalności.

Pomoc Podopiecznej została przydzielona w oparciu o wprowadzony przez Zarząd Fundacji regulamin określający kryteria udzielania pomocy społecznej (dalej: Regulamin). Zgodnie z ww. Regulaminem, pomoc udzielana jest osobom fizycznym i ich rodzinom. Przedmiotowe wsparcie ma na celu umożliwienie Podopiecznym przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, której nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wsparcie może być przyznawane Podopiecznym, którzy złożą pisemny wniosek o pomoc materialną lub rzeczową, zawierający opis ich sytuacji, oraz spełnią kryteria określone w Regulaminie, dotyczące m.in. przyczyny warunkującej konieczność uzyskania pomocy (w tym przykładowo ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej Podopiecznej (tj. świadczenie może otrzymać Podopieczny, którego miesięczne dochody nie przekraczają wskazanej w Regulaminie kwoty netto PLN, a w przypadku pomocy udzielanej rodzinom - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonej w Regulaminie kwoty netto PLN, a brak majątku oraz wysokość uzasadnionych wydatków ponoszonych przez Podopieczną wskazują na potrzebę udzielenia świadczenia pomocy społecznej).

Ponadto, Podopieczna wnioskując o pomoc zobowiązana była do złożenia do Fundacji odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej jej sytuację życiową, w tym m.in.

 • wstępnego kosztorysu sporządzonego przez instytucję, z której usług będzie korzystała,
 • zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o swojej sytuacji materialno-bytowej,
 • dwóch zaświadczeń lekarskich wystawionych przez niezależnych lekarzy specjalistów, w tym lekarza wojewódzkiego NFZ z informacją o konieczności skierowania jej do leczenia poza granicami Polski - w przypadku prośby o pomoc w leczeniu poza granicami Polski.

Zgodnie z Regulaminem, pisemny wniosek Podopiecznej o udzielenie pomocy społecznej został rozpatrzony przez Zarząd Fundacji, który podjął decyzję w sprawie udzielenia pomocy i zawiadomieniu o niej Podopieczną.

Regulamin Fundacji zobowiązał Podopieczną do wykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie ze złożoną prośbą. W przeciwnym wypadku Fundacja może zażądać zwrotu przekazanych środków.

Zawarta z Podopieczną umowa o świadczenie pomocy społecznej nie stanowi umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu Cywilnego.

Wnioskodawca nie świadczy pomocy społecznej we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej rozumianej jako realizacja zleconych przez te organy zadań.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmieniony Statut obowiązuje od momentu dokonania jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zrealizowane przez Fundację na rzecz Podopiecznej świadczenie pomocy społecznej w oparciu o Statut oraz Regulamin, będzie korzystało z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361) (dalej: ustawa o PIT), a co za tym idzie na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Podopiecznej oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Podopiecznej, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT...
 2. Czy, aby świadczenie pomocy społecznej na rzecz Podopiecznej korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania podopiecznej oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Podopiecznej, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT, Fundacja zobowiązana jest świadczyć pomoc społeczną we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej, rozumianą jako realizacja zleconych przez te organy zadań, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. Nr 64 poz. 593) (dalej: ustawa o PS)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zrealizowane przez Fundację świadczenie pomocy na rzecz Podopiecznej w oparciu o Statut oraz Regulamin, będzie korzystało z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT. Zatem na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Podopiecznej oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Podopiecznej, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Tym samym w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy świadczenie pomocy społecznej w oparciu o Statut oraz Regulamin, będzie stanowiło przychód objęty przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 93, poz. 768) (dalej: ustawa o PSD), czy też będzie stanowiło przychód z tzw. innych źródeł, objęty przepisami ustawy o PIT.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSD, opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułem darowizny. Ustawa o PSD nie definiuje pojęcia „darowizna”, stąd należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) (dalej: KC) regulujące umowę darowizny. W myśl art. 888 KC przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z kolei art. 889 KC wskazuje, że nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia wynikające z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu.

Z powołanych przepisów wynika, że nie każde bezpłatne przysporzenie, w tym pomoc świadczona przez organizacje pożytku publicznego na rzecz osoby fizycznej, powinna być traktowana jako darowizna. Decydujące bowiem znaczenie ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony. Z uwagi na fakt, że pomoc społeczna została udzielana przez Fundację Podopiecznej na jej wniosek, który podlegał weryfikacji oraz akceptacji w formie decyzji Zarządu Fundacji, a Regulamin zobowiązał Podopieczną do wykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie ze złożoną prośbą, uprawniając w przeciwnym wypadku Fundację do żądania zwrotu otrzymanej pomocy, zdaniem Wnioskodawcy pomoc ta nie będzie stanowić darowizny w rozumieniu art. 888 KC, stąd wszelkie konsekwencje udzielenia pomocy w postaci nieodpłatnego świadczenia należy rozpatrywać na gruncie ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 9 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie pomocy społecznej uzyskane przez Podopieczną w oparciu o Statut oraz Regulamin należy zaliczyć do przychodów z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, w myśl którego za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Momentem powstania ww. przychodu, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT był dzień otrzymania świadczenia pomocy społecznej przez Podopieczną, tj. dzień 3 marca 2014 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane przez Podopieczną z tytułu uzyskanej pomocy społecznej nie będą jednak podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej. Ustawa o PIT nie zawiera definicji „pomocy społecznej”, dlatego też należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy o PS.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o PS pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ona osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust. 1 ustawy o PS).

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o OPP działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych, o której mowa powyżej, obejmuje natomiast zadania m.in. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o OPP).

Powyższe, w ocenie Wnioskodawcy oznacza, że organizacje pozarządowe, którymi zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o OPP są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt, że na dzień otrzymania przedmiotowego świadczenia przez Podopieczną, Statut Fundacji przewidywał udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Jak również, wsparcie udzielane jest w oparciu o Regulamin określający zasady przyznawania takiej pomocy (w szczególności określa on kryteria dotyczące przyczyny warunkującej konieczność uzyskania pomocy oraz sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej Podopiecznej, obligował Podopieczną do przedstawienia określonej dokumentacji), uzyskane przez Podopieczną świadczenie będzie stanowiło przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, korzystający jednak ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 tej ustawy. Dlatego też, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Podopiecznej oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Podopiecznej, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT. Zgodnie z tym artykułem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń - z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 – są obowiązani sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Wnioskodawca wskazał, że prezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany świadczyć pomocy społecznej we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej, rozumianej jako realizacja zleconych przez te organy zadań, żeby świadczenie pomocy społecznej na rzecz Podopiecznej korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Podopiecznej oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Podopiecznej, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o OPP działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych, o której mowa powyżej, obejmuje natomiast zadania m.in. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o OPP). Natomiast organizacjami pozarządowymi są zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o OPP niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Jak wynika natomiast z zakresu przedmiotowego ustawy o OPP, określonego w art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez organizacje pozarządowe zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z organami administracji publicznej (tak również w Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Piotr Staszczyk, LexisNexis, 2013).

Jednocześnie, w myśl art. 25 ustawy o PS, organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Do zlecania zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powołanych wyżej przepisów wynika, że Fundacja, może prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej samodzielnie bądź we współpracy z organami państwowymi lub samorządowymi. Przy czym, jeżeli zadanie w zakresie pomocy społecznej zostałoby zlecone przez organ administracji rządowej lub samorządowej, wówczas współpraca w tym zakresie powinna odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 25 ustawy o PS oraz art. 5 ustawy o OPP (tj. m.in. właściwy organ powinien zapewnić środki pieniężne na realizację zleconego zadania, zlecenie powinno być poprzedzone konkursem ofert, współpraca powinna przyjąć odpowiednią formę wskazaną w ustawie o OPP).

W ocenie Wnioskodawcy powyższe przepisy w żadnej sposób nie ograniczają możliwości Fundacji do samodzielnego prowadzenia działań w zakresie pomocy społecznej. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że aby świadczenie pomocy społecznej na rzecz Podopiecznej korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Podopiecznej oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Podopiecznej, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT, Fundacja nie będzie zobowiązana świadczyć pomocy społecznej we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej, rozumianej jako realizacja zleconych przez te organy zadań zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o PS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawiera art. 10 ust. 1 ww. ustawy, gdzie m.in. w pkt 9 wymienia się inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Użycie w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych słowa „w szczególności” oznacza, że jest to wyliczenie przykładowe.

W rozumieniu powyższych przepisów, przekazanie beneficjentowi przez Fundację świadczeń finansowej i rzeczowej pomocy będzie stanowiło dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”.

Jednakże należy mieć na uwadze, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi” (art. 25 ust. 1 ww. ustawy). Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert (art. 25 ust. 4 cyt. ustawy).

Z powołanych wyżej norm wynika, że również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o ile statut organizacji społecznej (pozarządowej) przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje i pomoc ta realizowana jest w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że uchwałą Rady Fundacji z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji wprowadzono do ww. statutu pkt 7, który wskazuje, że celem statutowym Fundacji jest również pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Opisana wyżej zmiana statutu, została dokonana przez Wnioskodawcę w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 lutego 2014 r. W KRS przedmiotowa zmiana została naniesiona w dniu 19 marca 2014 r. Natomiast w dniu 3 marca 2014 r. Fundacja sfinansowała zabieg medyczny na terytorium Stanów Zjednoczonych jednej ze swoich Podopiecznych.

Jak wskazał Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmieniony Statut obowiązuje od momentu dokonania jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z powyższego wynika zatem, że ww. pomoc udzielona została Podopiecznej w momencie gdy zmiana statutu Fundacji wskazująca, że celem statutowym Fundacji jest również pomoc społeczna nie została jeszcze naniesiona w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W konsekwencji pomoc Podopiecznej udzielona została w momencie gdy Fundacja nie miała jeszcze w statucie wpisu, że jej celem statutowym jest również pomoc społeczna, bowiem zmiana statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym naniesiona została dopiero 19 marca 2014 r.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że wartość świadczeń sfinansowanych przez Fundację dla Podopiecznej w ramach pomocy organizowanej przez Fundację nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przekazane na rzecz Podopiecznej świadczenia stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Fundacji z tego tytułu będzie ciążył obowiązek wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wystawienia informacji PIT-8C.

Z uwagi na to, że stanowisko Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1 jest nieprawidłowe, odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

fundacje
IBPP3/443-1142/14/KG | Interpretacja indywidualna

pomoc społeczna
IPTPB1/415-439/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.