ILPB1/415-1270/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

Czy świadczenia otrzymane przez rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy należy wystawić dla opiekuna dzieci PIT-8C?
ILPB1/415-1270/14-4/APinterpretacja indywidualna
 1. pomoc społeczna
 2. przychód
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze świadczeniami na rzecz rodzin w związku z wycieczką – jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania,
 • prawidłowe – w części dotyczącej obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze świadczeniami na rzecz rodzin w związku z wycieczką.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. nr ILPB1/415-1270/14-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 28 stycznia 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 2 lutego 2015 r., natomiast w dniu 11 lutego 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 9 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rozwiń skrzydła dziecka (...)” realizowanego w roku 2014 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015, na podstawie złożonej przez Wnioskodawcę oferty konkursowej. Między innymi w ramach tego zadania zostały opłacone wyjazdowe warsztaty edukacyjno-profilaktyczne - wycieczka - zlecenie zostało zrealizowane przez biuro podróży. Wyjazd trwał 4 dni, w cenie wycieczki wliczono m.in.: przejazd autokarem, bilety wstępu, noclegi, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie NWW dla 40 dzieci i 15 opiekunów dzieci.

Celem zadania publicznego są działania wspierające rodzinę w procesie kształtowania właściwych postaw opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz społecznych dzieci, poprzez m.in.:

 1. animację czasu wolnego wraz z rozwojem zainteresowań,
 2. objęcie dzieci zajęciami o charakterze edukacyjno-kulturalnym oraz coaching rodzicielski ukierunkowany na rozwój rodzica a następnie dziecka. W czasie wycieczki proponowano praktyczne wskazówki postępowania, inspirując do pracy w najtrudniejszym zawodzie - rodzica - wychowującego dziecko. Celem zadania publicznego było również wzmacnianie u rodziców i ich dzieci poczucia własnej wartości.

W ramach programu „Świetlica - Dzieci - Praca” są upowszechniane dla rodziców działania z zakresu coachingu, procesu wydobywania z grupy rodziców ukrytego potencjału, wprowadzenie pozytywnych zmian w zakresie wychowania dzieci, integracja rodziny. Działania skierowane dla dzieci dotyczą promocji zdrowia, edukacji poprzez sport, rozwój twórczych zainteresowań, wspólne gry, zabawy z rodzicami, wyjazd integrujący rodzinę i sprawdzający nabyte przez rodziców nowe umiejętności, w tym interpersonalne. Zajęcia grupowe wyjazdowe miały charakter socjoterapeutyczny. Projekt jest skierowany do rodzin zamieszkujących gminę ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych różnymi ryzykami społecznymi, zagrożonych marginalizacją społeczną wynikającą z miejsca zamieszkania, tj. zdegradowanych obszarów. Program zajmuje się wsparciem rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych oraz ciekawym zagospodarowanime czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

W uzupełnieniu wniosku podano następujące informacje.

Wycieczka została opłacona na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwiń skrzydła dziecka (...)” realizowanego w roku 2014 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w latach 2011-2015 zawartej między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą. Zgodnie z umową zadanie jest realizowane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 z późniejszymi zmianami) oraz trybem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010.234.1536 z późniejszymi zmianami), a także zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 grudnia 2010 r. Programem „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Zadanie było sfinansowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Główną ideą Programu „Rozwiń skrzydła dziecka (...)” było wsparcie rodzin z dziećmi zagrożonych różnymi dysfunkcjami, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Prowadzone zajęcia w ramach realizowanego zadania wyposażyły rodziców w wiedzę z zakresu opieki, wychowania, komunikacji, interakcji rodzicielskich. Nabyte umiejętności dały podwalinę do budowania pozytywnych relacji rodzic - dziecko. Spotkania w ramach realizowanego zadania wspierały rodziców w sytuacjach problemowych związanych z codziennym życiem, jak również jego ważnych obszarów, jakimi są wychowanie i opieka nad dziećmi. Podczas wspólnych zajęć z coachem rodzice mieli okazję zintegrować się ze sobą. Zajęcia miały charakter socjoterapeutyczny. Prowadzone były z wykorzystaniem wielu form oraz metod pracy, co zwiększa skuteczność przekazu wiedzy oraz jej odbioru przez rodziców. Coach - osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie umożliwiające pracę z rodzinami z grupy ryzyka, rodzicami borykającymi się z problemami wychowawczymi oraz osobami, które pragną zgłębić swoją wiedzę z zakresu opieki i wychowania w celu poprawy lub ulepszenia swoich kontaktów z dziećmi. Podczas zajęć Coach wyposażył beneficjentów zadania w teoretyczną wiedzę oraz praktyczne jej wykorzystanie w codziennych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych. Innowacyjne działania mające na celu odnajdywanie potencjałów, nastawienie na twórcze, kreatywne myślenie w celu rozwiązywania sytuacji trudnych/problemowych. Każdy dorosły uczestnik Programu otrzymał materiały związane z realizowanymi zajęciami, dzięki czemu będzie mógł powrócić do nich na każdym etapie swojego życia. Realizowane zadania ukazały rodzicom szansę na poprawę swojego życia poprzez różnego rodzaju zajęcia, spotkania ze specjalistami z zakresu pracy na rzecz rodziny.

Równoległe zajęcia dla dzieci były elementem profilaktycznym, dały możliwość spędzenia wolnego czasu (w trakcie przerwy wakacyjnej) w sposób twórczy, kreatywny, wolny od działań niepożądanych, stały się formą wyrównania szans dla dzieci z tzw. grupy ryzyka.

W ramach realizowanego zadania dzieci korzystały z animacji prowadzonych przez wychowawców, kreatywnych zabaw na bilardzie, kręglach, wyjścia na basen, zajęć tanecznych. Jest to szereg zadań, które bardzo wzbogaciły atrakcyjność realizowanego Programu przekładając się zarazem na jego jakość.

Elementem integrującym całe rodziny - rodziców i ich dzieci - był wspólny wyjazd. Wyjazd spełnił charakter wzmacniający relacje pomiędzy matkami a dziećmi, kulturalny, relaksacyjny, poznawczy. Rodziny zwiedziły wiele pięknych miejsc, uczestniczyły w szeregu zajęć oraz animacji, oraz najzwyczajniej skorzystały z wakacyjnego wyjazdu wypoczynkowego (dla większości osób dorosłych był to pierwszy wyjazd ze swoimi dziećmi). Podczas wyjazdu dla rodziców odbyły się zajęcia z psychologiem. Biorąc pod uwagę charakter działań, praca oscylowała wokół procesów opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, relacji rodzinnych, psychologii dziecięcej oraz procesów z nią związanych. Osobami, które mogły uczestniczyć i uczestniczyły w realizacji zadania, to rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające dzieci, rodziny dysfunkcyjne, zagrożone ryzykiem społecznym, marginalizacją społeczną wynikającą z miejsca zamieszkania, rodziny z niską świadomością roli rodziny w życiu dziecka i jego wpływu na przyszłość.

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie ze statutem realizuje m.in. zadania pomocy społecznej, zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenia otrzymane przez rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy należy wystawić dla opiekuna dzieci PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie jest zwolnione z podatku, ponieważ jest to zadanie realizowane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013.135 t.j. z późniejszymi zmianami) jako forma pracy z rodziną na podstawie art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że nie należy wystawiać PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania,
 • prawidłowe – w części dotyczącej obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawiera art. 10 ust. 1 ww. ustawy, gdzie m.in. w pkt 9 wymienia się inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Zgodnie natomiast z art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego powyżej przepisu wynika, że podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenie winno spełniać określone wymogi, a mianowicie powinno być:

 • nieodpłatne, bądź
 • częściowo odpłatne, bądź
 • rzeczowe (w naturze),
 • sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 • otrzymane w ramach programów rządowych.

Zatem, jeżeli podatnik otrzymuje wyżej opisane świadczenie, które jest sfinansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, w ramach programów rządowych, to wartość tego świadczenia jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie omawianego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy.

Co więcej, tut. Organ zwraca uwagę, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Przy czym, wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile statut organizacji społecznej (pozarządowej) przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Ośrodek Pomocy Społecznej - podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rozwiń skrzydła dziecka (...)” realizowanego w roku 2014 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 r. W ramach tego zadania zostały opłacone wyjazdowe warsztaty edukacyjno-profilaktyczne - wycieczka. Wyjazd ten trwał 4 dni, w cenie wycieczki wliczono m.in.: przejazd autokarem, bilety wstępu, noclegi, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie NWW dla 40 dzieci i 15 opiekunów dzieci. Celem zadania publicznego są działania wspierające rodzinę w procesie kształtowania właściwych postaw opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz społecznych dzieci. Jak wskazano, projekt jest skierowany do rodzin zamieszkujących gminę ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych różnymi ryzykami społecznymi, zagrożonych marginalizacją społeczną wynikającą z miejsca zamieszkania. Program zajmuje się wsparciem rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych oraz ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Wycieczka została opłacona na podstawie umowy o wsparcie realizacji wskazanego zadania publicznego zawartej między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą. Zgodnie z umową zadanie jest realizowane m.in. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zadanie było sfinansowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca wskazał, że osobami, które mogły uczestniczyć i uczestniczyły w realizacji zadania, to rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające dzieci, rodziny dysfunkcyjne, zagrożone ryzykiem społecznym, marginalizacją społeczną wynikającą z miejsca zamieszkania, rodziny z niską świadomością roli rodziny w życiu dziecka i jego wpływu na przyszłość. Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie ze statutem realizuje m.in. zadania pomocy społecznej, zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z treści wniosku wynika zatem, że świadczenia związane z opłaceniem przez Wnioskodawcę wycieczki, w której cenę wliczono m.in. przejazd autokarem, bilety wstępu, noclegi, wyżywienie, opiekę pilota, ubezpieczenie NWW dla 40 dzieci i 15 opiekunów dzieci, zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego w związku z Programem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Źródłem ich finansowania tego zadania były środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki pochodzące z jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji uzasadnione jest zwolnienie z opodatkowania wskazanych we wniosku świadczeń na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co więcej, tut. Organ zauważa, że z treści wniosku wynika, że wskazane zadanie jest realizowane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).

Zgodnie bowiem z ww. przepisem, do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Przy czym – w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne, należy stwierdzić, że wartość świadczeń otrzymywanych przez rodziny podlega zwolnieniu z opodatkowania z uwagi na treść przytoczonych przepisów. Tym samym na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wystawienia informacji PIT-8C.

Końcowo tut. Organ zauważa, że - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - wskazane w treści wniosku świadczenie nie jest zwolnione z opodatkowania z uwagi na to, że jest to zadanie realizowane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ale ze względu na treść przytoczonych przepisów art. 21 ust. 1, które nie uzależniają zwolnienia z opodatkowania od tego, czy świadczenie jest związane z zadaniem realizowanym na podstawie tej ustawy.

W konsekwencji, w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawcy, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania uznano za nieprawidłowe, natomiast w części dotyczącej obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.