IBPP4/443-758/11/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2011r. (data wpływu 2 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2011r. (data wpływu 13 czerwca 2011r.) oraz pismem z dnia 28 lipca 2011r. (data wpływu 3 sierpnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 czerwca 2011r. (data wpływu 13 czerwca 2011r.) oraz pismem z dnia 28 lipca 2011r. (data wpływu 3 sierpnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 20 lipca 2011r. znak: IBPP4/443-758/11/EJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1 maja 2011r. opłaty za usługi opiekuńcze (opłaty za pobyt w DPS) będą dokonywane wyłącznie przelewem lub za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy dochodów w banku. Wpłaty gotówkowe za usługi opiekuńcze nie wystąpią.

W piśmie z dnia 8 czerwca 2011r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że jest jednostką budżetową samorządową, w ramach swojej działalności świadczy wyłącznie usługi pomocy społecznej zaklasyfikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 87.30.11.0 – Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone przez domy opieki osobom w podeszłym wieku.

Z uwagi na rozbieżność zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) zgodnie z którą miesięczna oplata za pobyt w domu pomocy społecznej nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej, nie więcej niż miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w danym roku ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Wojewody oraz zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach (Dz. U. z 2009r. nr 153, poz. 1227) zgodnie z którą ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przesyła na konto Wnioskodawcy 65% miesięcznego świadczenia, Wnioskodawca będzie od 1 maja 2011r. prowadzić dodatkowe rozliczenia z mieszkańcami domu w tych przypadkach gdy na konto nie wpłynie pełna odpłatność lub nastąpi nadpłata wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego (depozytowego) mieszkańców domu. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła. Wnioskodawca nie ewidencjonował czynności wymienionych we wniosku przed dniem 1 stycznia 2011r.

Z pisma z dnia 28 lipca 2011r. wynika, że właścicielem rachunku bankowego depozytowego jest Dom Pomocy Społecznej, ale do wyłącznej dyspozycji mieszkańców domu. Na rachunku bankowym depozytowym przechowywane są środki pieniężne łącznie wszystkich mieszkańców domu, a w księgowości jednostki istnieją imienne kartoteki mieszkańców na których ewidencjonuje się wszelkiego rodzaju przychody (wpłaty, przelewy na konto) i rozchody (wypłaty, przelewy z konta). Każdy mieszkaniec domu dokonuje wpłaty swoich środków pieniężnych na rachunek bankowy depozytowy Wnioskodawcy poprzez wpłatę środków do kasy domu, a następnie Wnioskodawca przekazuje te środki bankowym dowodem wpłaty do banku. Ww. czynności mają odzwierciedlenie w założonej dla każdego mieszkańca indywidualnej kartotece, której ewidencja prowadzona jest w systemie komputerowym i z której jednoznacznie wynika, kogo i jakiej transakcji wpłata dotyczyła. Na bankowym dowodzie wpłaty jako wpłacający środki pieniężne na konto depozytowe figuruje Wnioskodawca, ale z raportu kasowego jednoznacznie wynika, kogo transakcja ta dotyczyła (tj. imię i nazwisko konkretnego mieszkańca, którego środki są wpłacane na rachunek depozytowy). Wnioskodawca prowadzi pełną księgowość w oparciu o przepisy o rachunkowości. Gromadzone i rozliczane środki pieniężne na rachunku depozytowym podlegają ewidencji w księgach rachunkowych Wnioskodawcy w ujęciu komputerowym. Konto syntetyczne stanowi rachunek bankowy depozytowy. Natomiast analitykę do konta syntetycznego stanowią imienne kartoteki poszczególnych mieszkańców.

Wnioskodawca zwraca mieszkańcom ewentualne nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w DPS dokonując przelewu z rachunku dochodowego (na który wpływają świadczenia z ZUS-u) na rachunek depozytowy. Natomiast dopłata do odpłatności za pobyt w domu następuje poprzez dokonanie przelewu z rachunku depozytowego na rachunek dochodowy w banku. Każdy mieszkaniec korzystający z rachunku depozytowego złożył w księgowości upoważnienie do pokrywania wszelkich zobowiązań bezpośrednio z jego depozytu. Wypłata depozytu następuje na pisemną prośbę mieszkańca. Każdy mieszkaniec posiada środki finansowe na rachunku bankowym depozytowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w Domu Pomocy Społecznej należy prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej jeżeli wpłaty za usługi opiekuńcze są dokonywane wyłącznie za pomocą przelewów bankowych lub za pośrednictwem poczty...

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w piśmie z dnia 13 czerwca 2011r.), korzystając z poz. 37 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania obowiązek stosowania kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie w art. 111 ust. 8 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

W dniem 1 stycznia 2011r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 138, poz. 930).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia wskazano, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła, przy czym przepis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli:

  • zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
  • podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011r.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką budżetową samorządową, w ramach swojej działalności świadczy wyłącznie usługi pomocy społecznej zaklasyfikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 87.30.11.0 – Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem. Od 1 maja 2011r. opłaty za usługi opiekuńcze (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) będą dokonywane wyłącznie przelewem lub za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Wpłaty gotówkowe za usługi nie wystąpią.

Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła. Wnioskodawca nie ewidencjonował czynności wymienionych we wniosku przed dniem 1 stycznia 2011r. Wnioskodawca prowadzi dodatkowe rozliczenia z mieszkańcami Domu w przypadkach gdy na konto Wnioskodawcy nie wpłynie pełna odpłatność lub nastąpi nadpłata. Rozliczenia te są prowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego (depozytowego) Wnioskodawcy. Każdy mieszkaniec domu dokonuje wpłaty swoich środków pieniężnych na rachunek bankowy depozytowy Wnioskodawcy poprzez wpłatę środków do kasy Domu, a następnie Wnioskodawca przekazuje te środki bankowym dowodem wpłaty do banku. Na bankowym dowodzie wpłaty jako wpłacający środki pieniężne na konto depozytowe figuruje Wnioskodawca. Wnioskodawca zwraca mieszkańcom ewentualne nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w DPS dokonując przelewu z rachunku dochodowego (na który wpływają świadczenia z ZUS-u) na rachunek depozytowy. Natomiast dopłata do odpłatności za pobyt w DPS następuje poprzez dokonanie przelewu z rachunku depozytowego na rachunek dochodowy w banku. Każdy mieszkaniec korzystający z rachunku depozytowego złożył upoważnienie do pokrywania wszelkich zobowiązań bezpośrednio z jego depozytu.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, należności m.in. z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Nadmienić należy, że zgodnie z powołanym przepisem organ rentowy dokonuje potrąceń na wniosek dyrektorów tych placówek.

Natomiast art. 140 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy określa górną granicę tych potrąceń, stanowiąc, że potrącenia należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych nie mogą przekraczać 65% kwoty świadczenia.

Art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2007r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) stanowi, iż pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Stosownie do art. 61 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

  1. z emerytury lub renty mieszkańca domu - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2. z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Analiza przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy wskazuje, że odpłatność za pobyt wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie od 1 maja 2011r. prowadzić dodatkowe rozliczenia z mieszkańcami domu w takich przypadkach gdy na konto nie wpłynie pełna odpłatność lub nastąpi nadpłata wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego (depozytowego) mieszkańców domu. Wszelkiego rodzaju zobowiązania mieszkańców względem Wnioskodawcy odbywają się bezgotówkowo tzn. są przeksięgowywane bezpośrednio z konta depozytowego. Wpłaty gotówkowe za usługi nie wystąpią.

W świetle wyżej wskazanych przepisów prawnych stwierdzić należy, iż prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, bez względu na rodzaj wykonywanej usługi. Istotne jest, aby było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Wobec powyższego należy uznać, iż Wnioskodawca świadcząc usługi o których mowa we wniosku, za które otrzyma w całości zapłatę przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego a w szczególności wnoszenia przez mieszkańców Domu dopłat do kwot należnych za pobyt do kasy Domu, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.