Pomoc społeczna | Interpretacje podatkowe

Pomoc społeczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc społeczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do opłaty podatku od otrzymanej kwoty?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „ pomocy społecznej ” należy więc odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej. Wobec tego pomoc finansowa oraz wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W dniu 25 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała od K. „ P. ” kwotę pieniędzy 12.704,25 zł. Środki pieniężne zostały zebrane podczas trwania zbiórki publicznej do 5 puszek. K. „ P. ” nie zawarł z Wnioskodawczynią umowy darowizny, ani żadnej innej umowy.
2016
7
sie

Istota:
Stawka VAT dla robót budowlano-montażowych i infrastruktury towarzyszącej, zwolnienie od podatku usług świadczonych przez dom pomocy społecznej dla pensjonariuszy, usługi medyczne i gastronomiczne dla pensjonariuszy i osób z zewnątrz
Fragment:
Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług definiując zakres zwolnień, odnosi się do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy – pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Wnioskodawca po uzyskaniu zezwolenia od wojewody będzie świadczył usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Wnioskodawca będzie realizował zadania zawarte w rozdziale 2 ustawy o pomocy społecznej, będzie świadczył usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, uwzględniając w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
2016
27
lip

Istota:
Wnioskodawca świadcząc dane usługi będzie podatnikiem.
Fragment:
(...) pomocy społecznej; zarządzeniu nr ... Prezydenta Miasta ... z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej funkcjonujących na terenie Miasta ... w 2014 r. – wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 92 ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 6 pkt 15, art. 60 ust. 2, pkt 2 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Należności za pobyt w domach pomocy społecznej regulowane są na rachunek gminnych jednostek budżetowych – tj. domów pomocy społecznej. Domami pomocy społecznej funkcjonującymi w formie gminnych jednostek budżetowych są: Dom Pomocy Społecznej „ ... ” – al. ... Dom Pomocy Społecznej „ ... ” – ul. ... Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie – ul. ... Dom Pomocy Społecznej im. ... – ul. ... Dom Pomocy Społecznej im. ... – ul. ... Dom Pomocy Społecznej im. ... – ul. .... Zakres świadczeń pomocy społecznej ww. domach obejmuje te wymienione w par. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 (...)
2016
21
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług pomocy społecznej
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie zarówno przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług (usług pomocy społecznej), jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, będącego ściśle określonym podmiotem. Niespełnienie bowiem chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług, definiując zakres zwolnień, odnosi się do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy – pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2016
15
mar

Istota:
Czy otrzymanie świadczenia rzeczowego od fundacji, której celem statutowym jest: wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) pomocy społecznej, zwanych dalej „ podmiotami uprawnionymi ” (art. 25 ust. 1 ww. ustawy). Z powołanych wyżej norm wynika, że również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej. Wobec tego pomoc finansowa oraz wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe, których statuty przewidują tego rodzaju działalność, może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile statut organizacji pozarządowej przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje. Tym samym, zwolnienie wynikające z powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do otrzymanych świadczeń wypłaconych przez Fundację w związku z realizacją przez nią celu statutowego, jakim jest pomoc społeczna. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest członkiem rodziny składającej się obecnie z 4 osób (małżeństwo oraz dwoje dzieci).
2016
26
lut

Istota:
Czy należy wystawić PIT-8C dla każdego uczestnika, który korzystał ze świadczenia pomocy społecznej w formie grupowej pracy socjalnej realizowanej na rzecz środowiska lokalnego seniorów, tj. wyjazdowy warsztat terapeutyczny?
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „ pomocy społecznej ” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.). W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Art. 17 ww. ustawy, w punkcie 2 wśród zadań własnych gminy wymienia: przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy (...)
2016
17
sty

Istota:
Czy Fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazania świadczeniobiorcom świadczeń z zakresu pomocy społecznej i w konsekwencji czy jest zobowiązana do wystawiania deklaracji PIT-8C dla świadczeniobiorców?
Fragment:
(...) pomocy społecznej. Zatem udzielana pomoc mieści się celach pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. Ponadto zgodnie z Regulaminem, sytuacja życiowa i materialna osób ubiegających się o pomoc społeczną jest każdorazowo indywidualnie oceniana i weryfikowana przez Zarząd Fundacji, który podejmuje decyzję o udzieleniu pomocy społecznej. Należy również wskazać, że udzielanie pomocy społecznej zostało wskazane w celach statutowych Fundacji. Zdaniem Fundacji, świadczenia pomocy społecznej są przyznawane przez Fundację zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej. Konsekwentnie wartość świadczeń udzielanych w ramach, pomocy społecznej przez Fundację, której statut przewiduje tego rodzaju działalność może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Wnioskodawca uważa, że wartość świadczeń sfinansowanych przez Fundację dzieciom i ich rodzinom, w ramach wykonywania celów statutowych Fundacji z zakresu realizacji zadań w ramach pomocy społecznej, stanowi przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy w zakresie płatnika
Fragment:
Na podstawie zaś art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej. Zatem, umorzenia kwot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej a także odstąpienia od żądania ich zwrotu, dokonane na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, stanowią również świadczenia z pomocy społecznej. W związku z tym umorzenie (odstąpienie od żądania zwrotu) obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, korzystają ze zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 8 i 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy z tego tytułu wystawić PIT-8C. Oznacza to, że wartość umorzonej kwoty lub odstąpienie od żądania zwrotu, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia z tego tytułu PIT-8C. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca musi wystawić PIT-8C z powodu umorzenia (odstąpienia od żądania zwrotu) należności w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z pomocy społecznej, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego...
2015
25
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy – zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody, placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, placówki specjalistycznego poradnictwa, inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „ opieka ”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji ww. przepisu, należy posłużyć się wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu.
2015
30
wrz

Istota:
Czy świadczenia otrzymane przez rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy należy wystawić dla opiekuna dzieci PIT-8C?
Fragment:
Organ zauważa, że z treści wniosku wynika, że wskazane zadanie jest realizowane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163). Zgodnie bowiem z ww. przepisem, do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przy czym – w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznejpomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne, należy stwierdzić, że wartość świadczeń otrzymywanych przez rodziny podlega zwolnieniu z opodatkowania z uwagi na treść przytoczonych przepisów.
2015
19
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.