ZD/423-84/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

ZD/423-84/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. dochody wolne od podatku
  2. ewidencja działalności gospodarczej
  3. pomoc regionalna
  4. specjalna strefa ekonomiczna
  5. szczególne zasady ustalania dochodu
  6. ustalanie dochodu
  7. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1228) zmienione zostały zasady dotyczące zwolnień podatkowych dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Zarazem zmianie uległy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, szczegółowo określające zasady prowadzenia działalności w każdej z poszczególnych stref i zasady przyznawania zwolnień podatkowych. Istota tych zmian polega na tym, że istniejące wcześniej prawo do całkowitego zwolnienia podatników od podatku dochodowego zostało zmienione i dostosowane do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1177 ze zm.)

Pomoc publiczna udzielana podatnikom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci zwolnienia od podatku, przyjmuje formę pomocy regionalnej, która udzielana jest w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją. Zwolnienie to przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne (koszty pracy), aż do wyczerpania regionalnej pomocy inwestycyjnej (regionalnej pomocy na zatrudnienie), pod warunkiem nieprzeniesienia własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat). Wielkość tej pomocy stanowi bazę do ustalenia wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu. Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) , z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4-6 ww. ustawy, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia z art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, a nie z tytułu wszystkich uzyskiwanych dochodów z działalności.

Zatem w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również poza SSE zwolnienie podatkowe określa się w oparciu o dane jednostki działającej na terenie SSE, jeżeli jest wyodrębniona organizacyjnie – uwzględniając odpowiednie stosowanie reguł szacunkowego ustalania dochodu w odniesieniu do podmiotów powiązanych (art. 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku kiedy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie strefy, podejmuje prowadzenie działalności gospodarczej również poza strefą, samo “organizacyjne“ wyodrębnienie takiej działalności prowadzonej w strefie nie wystarczy, gdyż w celu określenia przychodów, kosztów, dochodów podlegających zwolnieniu na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z1994r. Nr 123, poz. 600 ze zm.) i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy (tu: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 września 1997r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej “STARACHOWICE” (Dz.U. z 1997r. Nr 135, poz. 906 ze zm.), istnieje konieczność odrębnego ich ujmowania w stosunku do przychodów, kosztów i dochodów uzyskanych w działalności prowadzonej przez podatnika poza strefą. Zatem w takim przypadku podatnik zobowiązany jest przy określeniu swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu, poniesione koszty uzyskania przychodów, które dotyczą zarówno działalności prowadzonej w strefie jek i poza strefą (np. koszty ogólne zarządu), statystycznie przypisać do obu tych źródeł przychodów. Konieczność ta wynika z treści art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio (art. 15 ust. 2a ustawy podatkowej). Przy ustalaniu przychodów i kosztów podatnika prowadzącego działalność w strefie i poza strefą istotna jest również treść § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia z 9 września 1997r. Zgodnie z tym przepisem, przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w strefie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 11 o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio. Przepis ten oznacza, że mimo iż zawarte w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy o tzw. “cenach transferowych” i prawie organów podatkowych do szacowania na ich podstawie dochodu podatnika, generalnie dotyczą warunków transakcji zawieranych przez różne podmioty wzajemnie ze sobą powiązane, to zasady te mogą być zastosowane również w stosunku do "Wewnętrznych rozliczeń" podatnika, prowadzącego na podstawie zezwolenia działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, jeżeli zarazem prowadzi on działalność poza strefą i jeżeli w ramach działalności “przekazuje” towary lub usługi wytworzone w strefie na rzecz działalności prowadzonej poza strefą lub odwrotnie - jeżeli towary lub usługi wytworzone poza strefą przekazuje na rzecz działalności prowadzonej w strefie. W takich przypadkach, aby określić zakres i wielkość zwolnienia od podatku dochodowego, podatnik powinien określić wartość tych wewnętrznie przekazywanych towarów lub usług, według tych samych zasad, jakie stosuje wobec innych pomiotów z nimi niepowiązanych. Tak określona wartość wspomnianych towarów lub usług będzie bowiem podstawą do określenia wielkości uzyskanych przychodów "w strefie" i "poza strefą", jak i kosztów poniesionych "w strefie" i "poza strefą".

Mając powyższe na uwadze, konieczne jest prowadzenie ksiąg podatkowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w strefie oraz działalnością prowadzoną poza terenem strefy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.