PDP/423-4/59/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Sposób wyliczenia ulgi w podatku dochodowym podatnika prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

PDP/423-4/59/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc regionalna
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione w piśmie znak: L.dz. W/6/12/2006r. z dnia 11.12.2006 r. (wpływ do urzędu – 12.12.2006 r.) uzupełnionym pismem z dnia 09.01.2007r., złożonymi przez YY Sp. z o.o. w Starachowicach dotyczącymi sposobu wyliczenia ulgi w podatku dochodowym dla podatnika prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest prawidłowe.

W piśmie złożonym w tut. Urzędzie w dniu 12.12.2006 r. YY Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia amortyzacji środków trwałych w koszty uzyskania przychodów. Spółka działa w oparciu o zezwolenie z dnia 17 marca 2006 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE”.

Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym Spółka działa w specjalnej strefie ekonomicznej i dokonała z własnych środków nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na to, iż osiąga dochód z działalności zamierza skorzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Podatnika ulgę w podatku dochodowym wylicza się jako iloczyn współczynnika maksymalnej intensywności pomocy regionalnej oraz wysokości poczynionych nakładów inwestycyjnych lub/i dwuletnim kosztom pracy nowo zatrudnionych pracowników. Jeśli kwota jest niższa od podatku dochodowego wyliczonego na podstawie zasad ogólnych wtedy różnica stanowi podatek dochodowy do zapłaty.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach stwierdza co następuje:

Stosownie do przepisu art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) o specjalnych strefach ekonomicznych zwolnione od podatku dochodowego są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia przez osoby prawne przy zastosowaniu zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazane w powyższym przepisie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych zasady zwolnienia dochodów z działalności gospodarczej osób prawnych określone zostały w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych w związku z wyżej cytowanym przepisem na podstawie § 3 ust. 1, 2, 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 2253 ze zm.) w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej stanowi pomoc regionalną z tytułu:

<
  1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych odpowiednio w § 6 – 8, lub
  2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnianiem, ponoszone przez przedsiębiorce od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy pod warunkiem, że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy. Dopuszczalna wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Powyżej określona pomoc może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę pod warunkiem, że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy.

Podatnik, aby móc skorzystać z pomocy z tytułu nowej inwestycji musi spełnić warunek jakim jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszące co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej zgodnie z w § 4 ust. 1 i 2 wyżej cytowanego rozporządzenia wynosi:

<
  1. 30% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych;
  2. 40% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w w/w rozporządzeniu;
  3. 50% - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.

Jeśli pomoc regionalna udzielana jest małemu lub średniemu przedsiębiorcy z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.

Biorąc pod uwagę powyższe, pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy, będącemu osobą prawną prowadzącemu działalność gospodarczą, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” jest kwota niezapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych obliczona od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie odpowiedniego zezwolenia.

Aby ustalić dostępną wartość przysługującej pomocy w pierwszej kolejności należy określić kwotę wydatków kwalifikowanych oraz je zdyskontować zgodnie z § 9 ust. 1 w/w rozporządzenia na dzień uzyskania zezwolenia. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się zgodnie ze wzorem określonym w § 9 ust. 6 cytowanego rozporządzenia. Otrzymany w ten sposób wynik mnożymy przez określony na podstawie § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy regionalnej. Następnie należy określić kwotę pomocy dotychczas wykorzystanej, do której zalicza się również uzyskaną pomoc regionalną w innej formie (np. zwolnienie z podatku od nieruchomości). Kolejnym etapem jest porównanie dostępnej wartości przysługującej pomocy oraz kwoty pomocy dotychczas wykorzystanej. Jeśli dostępna wartość pomocy jest mniejsza od kwoty pomocy dotychczas wykorzystanej to różnica stanowi podatek dochodowy od osób prawnych podlegający wpłacie na konto organu podatkowego.

Jednocześnie informuje się, iż z dniem 24.02.2007 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.02.2007 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 1501) sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie § 11 tego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że niniejszej interpretacji udzielono na podstawie aktualnego stanu prawnego oraz stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla YY Sp. z o.o., wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.