PDP/423-3/61/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Prawo wybotu podstawy wyliczenia wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

PDP/423-3/61/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. pomoc regionalna
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione w piśmie znak: L.dz. W/7/12/2006 z dnia 11.12.2006r. (wpływ do urzędu – 12.12.2006 r.) uzupełnionym pismem z dnia 09.01.2007 r. złożonym przez YY Sp. z o.o. w dotyczące wybierania podstawy wyliczenia wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego jest nieprawidłowe.

W piśmie złożonym w tut. Urzędzie w dniu 12.12.2006 r. YY Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa wybierania podstawy wyliczenia wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „STARACHOWICE”, z której osiąga dochód. W związku z tym zamierza skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, wyliczając ją w oparciu o dokonane inwestycje lub w oparciu o dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. Prezentując własne stanowisko w sprawie Spółka stwierdziła, iż na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253 ze zm.) może każdorazowo wybrać wyższą kwotę zwolnienia. Jednocześnie Wnioskodawca uzależnił skorzystanie z powyżej opisanej formy zwolnienia od wcześniejszego zawiadomienia organu podatkowego o tym z jakiego sposobu będzie korzystał przy wyliczeniu dopuszczalnej wielkości pomocy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach stwierdza co następuje:

Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia Rady Ministrów przedsiębiorcy, który prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” przysługuje zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 z tytułu:

<
  1. kosztów nowej inwestycji - wielkość pomocy regionalnej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6 – 8, lub
  2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość pomocy regionalnej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Na podstawie § 3 ust. 7 wyżej cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów, pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana razem z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem, że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4 tego rozporządzenia. W takim przypadku dopuszczalna wielkość pomocy stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej strefy ekonomicznej wynosi 50% z wyjątkiem pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym. Wówczas wynosi ona 30%. W przypadku, gdy pomoc regionalna udzielana jest małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka działająca w starachowickiej specjalnej strefie ekonomicznej ma prawo skorzystania z pomocy regionalnej przeznaczonej na nowe inwestycje wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy przy zachowaniu powyżej opisanych zasad. Jednak przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów nie obligują Podatnika do zawiadamiania organu podatkowego o tym z jakiej podstawy zwolnienia będzie korzystał w danym okresie podatkowym.

Jednocześnie informuje się, iż z dniem 24.02.2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.02.2007 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 1501) sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Na podstawie § 11 tego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007r. do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że niniejszej interpretacji udzielono na podstawie aktualnego stanu prawnego oraz stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla YY Sp. z o.o., wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej .

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.