PD3-4231-42/05 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy do wydatków inwestycyjnych na działalność w SSE „Starachowice” odliczonych od dochodu można zaliczyć wydatki na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu ?

PD3-4231-42/05

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. grunty
 2. pomoc publiczna
 3. pomoc regionalna
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. użytkowanie wieczyste
 6. wartości niematerialne i prawne
 7. wydatki inwestycyjne
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Wnioskiem z dnia 03.04.2005 r. „O” Sp. z o.o. zwróciła się do Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, czy w przypadku prowadzenia działalności w SSE „Starachowice” do kosztów inwestycji można zakwalifikować wydatek na zakup wieczystego użytkowania gruntu.

W złożonym wniosku Strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące w/w zagadnienia. Zdaniem wnioskującego powyższe koszty należy zakwalifikować do kosztów inwestycji objętych pomocą.

W dniu 02.06.2005 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: RO/423/72/2005, w którym potwierdził prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Stronę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż ww. postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia je niniejszą decyzją.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 254, poz. 2533) wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253). pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi pomoc regionalną m. in. z tytułu kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8.

  Stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:
 1. zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu pod warunkiem zaliczenia ich – zgodnie z odrębnymi przepisami – do składników majątku podatnika,
 2. rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych
  - zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone o wydatki na wytworzenie lub zakup określonych wartości niematerialnych i prawnych – tj. związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how.

Dodatkowo w myśl ust. 4 przepis ten dotyczy tylko wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16c pkt 1) prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, które nie podlegają odpisom amortyzacyjnym.

Zgodnie z ww. przepisami, wydatki na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu nie kwalifikują się, zatem do objęcia pomocą regionalną udzielaną przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.