I USB I-2/415-34/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy wyliczenia pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

I USB I-2/415-34/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. pomoc regionalna
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie:

<
 • art. 14a § 1 i § 4 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

uznaje za prawidłowe przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 16.04.2007r. stanowisko w sprawie wyliczenia pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dniu 14.04.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana z dnia 01.04.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Potrzeba wyjaśnienia sposobu stosowania tych przepisów powstała na tle następującego stanu faktycznego.

Prowadzi Pan działalność na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o zezwolenie nr 43 z dnia 16.12.2003r. wydane na podstawie art. 16 ust. 1, 2, 3, 6 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm. ).

Zezwolenie zostało udzielone do dnia 28.05.2017 roku.Ustalono następujące warunki prowadzenia działalności na terenie strefy:

<
 1. poniesienie wydatków inwestycyjnych, rozumianych zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.1997r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 ze zm.) w wysokości narastającej:
  1. co najmniej 900.000,00 zł nie później niż do 31.12.2004r
  2. co najmniej 1.230.000,00 zł nie później niż do dnia 31.12.2008r,
 2. zatrudnienie na terenie strefy:
  1. co najmniej 4 osób w terminie do dnia 31.10.2006r.
  2. dodatkowo 1 osoby w terminie do dnia 31.10.2007r . i utrzymanie zatrudnienia 5 osób przez pięć lat, tj. do dnia 31.10.2012r.
 3. Przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Wypełnił Pan wszystkie warunki i terminy zastrzeżone w ww. zezwoleniu, a dotychczasowa inwestycja pochodzi w całości ze środków własnych i wynosi 1.791.842,00 zł.

Zdaniem Pana stosownie do przepisu zawartego w art. 21 ust. 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pomoc regionalna udzielona jest w formie zwolnień podatkowych z tytułu kosztów nowej inwestycji. Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa wyżej – zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej przysługuje począwszy od miesiąca, w którym poniósł Pan wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy. Ponieważ inwestycja pozostaje w trakcie realizacji ( zezwolenie obowiązuje do dnia 28.05.2017r. ), to koszty kwalifikujące sie do objęcia pomocą mogą przewyższać kwotę 1.230.000,00 zł.

Zgodnie z Pana stanowiskiem, podstawą do wyliczania przysługującej pomocy będzie kwota faktycznie poniesionych wydatków do dnia 28.05.2017r.

Ustosunkowując się do przedstawionego stanowiska, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm. ) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 przez osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast zasady zwolnienia dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) który stanowi, iż wolne od podatku dochodowego sa dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5 - 5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przepisem wykonawczym dla łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.10.2006r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1473 ze zm.).

W myśl § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowi pomoc regionalną z tytułu:

<
 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6 lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Wysokość maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określają przepisy § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W świetle cytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych koniecznych do poniesienia w związku z działalnością gospodarczą na terenie strefy określa zezwolenie. Poniesienie tych wydatków uprawnia do korzystania z pomocy publicznej.

Poniesienie przez podatnika wydatków w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych warunków, określonych w przepisach rozporządzenia uprawnia do dalszego korzystania z tej pomocy – jednak tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej.

Reasumując powyższe, w związku z poniesieniem na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej wydatków inwestycyjnych pomoc regionalna udzielona przedsiębiorcy w formie zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyliczana w oparciu o kwotę faktycznie wydatkowaną. Wartość tej pomocy nie może jednak przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej przysługującej Panu w związku z realizacją inwestycji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. r Nr 8, poz. 60 ze zm.) przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawców . Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do interpretacji organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.