Pomoc regionalna | Interpretacje podatkowe

Pomoc regionalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc regionalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy wyliczenia pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Fragment:
(...) wydatków uprawnia do korzystania z pomocy publicznej. Poniesienie przez podatnika wydatków w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych warunków, określonych w przepisach rozporządzenia uprawnia do dalszego korzystania z tej pomocy – jednak tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Reasumując powyższe, w związku z poniesieniem na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej wydatków inwestycyjnych pomoc regionalna udzielona przedsiębiorcy w formie zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyliczana w oparciu o kwotę faktycznie wydatkowaną. Wartość tej pomocy nie może jednak przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej przysługującej Panu w związku z realizacją inwestycji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w (...)
2011
1
maj

Istota:
Prawo wybotu podstawy wyliczenia wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
(...) W takim przypadku dopuszczalna wielkość pomocy stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej strefy ekonomicznej wynosi 50% z wyjątkiem pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym. Wówczas wynosi ona 30%. W przypadku, gdy pomoc regionalna udzielana jest małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto. Biorąc powyższe pod uwagę Spółka działająca w starachowickiej specjalnej strefie ekonomicznej ma prawo skorzystania z pomocy regionalnej przeznaczonej na nowe inwestycje wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy przy zachowaniu powyżej opisanych (...)
2011
1
maj

Istota:
Sposób wyliczenia ulgi w podatku dochodowym podatnika prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Fragment:
(...) na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych; 40% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w w/w rozporządzeniu; 50% - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach. Jeśli pomoc regionalna udzielana jest małemu lub średniemu przedsiębiorcy z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto. Biorąc pod uwagę powyższe, pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy, będącemu osobą prawną prowadzącemu działalność gospodarczą, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” jest kwota niezapłaconego podatku (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy do wydatków inwestycyjnych na działalność w SSE „Starachowice” odliczonych od dochodu można zaliczyć wydatki na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu ?
Fragment:
(...) 1994 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253). pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi pomoc regionalną m. in. z tytułu kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8. Stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia za wydatki kwalifikujące się do objęcia (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy do wydatków inwestycyjnych na działalność w strefie ekonomicznej odliczonych od dochodu można zaliczyć wydatki na zakup prawa wieczystego użykowania gruntu ?
Fragment:
(...) ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zmianami), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253) pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi pomoc regionalną m. in. z tytułu kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8. W oparciu o przepisy zawarte w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy sposobu ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w formie regionalnej w celu wspierania nowych inwestycji oraz sposobu wyliczenia dochodu stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty wolnej od podatku przewidzianej w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma R. sp. z o.o. w M. z dnia 15.12.2003 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, które to pismo wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Mielcu w dniu 16.12.2003 r., a następnie przekazane zostało Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 7.01.2004 r., udziela poniższych wyjaśnień: W dniu 16.02.2004 r. Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego zwrócił się do Izby Skarbowej w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym ustalenia wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W odpowiedzi na powyższe (...)
2011
1
sty

Istota:
W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1228) zmienione zostały zasady dotyczące zwolnień podatkowych dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Zarazem zmianie uległy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, szczegółowo określające zasady prowadzenia działalności w każdej z poszczególnych stref i zasady przyznawania zwolnień podatkowych. Istota tych zmian polega na tym, że istniejące wcześniej prawo do całkowitego zwolnienia podatników od podatku dochodowego zostało zmienione i dostosowane do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1177 ze zm.) Pomoc publiczna udzielana podatnikom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci zwolnienia od podatku, przyjmuje formę pomocy (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.