Pomoc regionalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc regionalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy wyliczenia pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Fragment:

(...) wydatków uprawnia do korzystania z pomocy publicznej. Poniesienie przez podatnika wydatków w kwocie wyższej od wskazanej w zezwoleniu przy spełnieniu pozostałych warunków, określonych w przepisach rozporządzenia uprawnia do dalszego korzystania z tej pomocy – jednak tylko do wysokości uwzględniającej zasady przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej. Reasumując powyższe, w związku z poniesieniem na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej wydatków inwestycyjnych pomoc regionalna udzielona przedsiębiorcy w formie zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyliczana w oparciu o kwotę faktycznie wydatkowaną. Wartość tej pomocy nie może jednak przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej przysługującej Panu w związku z realizacją inwestycji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w (...)

2011
1
maj

Istota:

Prawo wybotu podstawy wyliczenia wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

(...) W takim przypadku dopuszczalna wielkość pomocy stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej strefy ekonomicznej wynosi 50% z wyjątkiem pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym. Wówczas wynosi ona 30%. W przypadku, gdy pomoc regionalna udzielana jest małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto. Biorąc powyższe pod uwagę Spółka działająca w starachowickiej specjalnej strefie ekonomicznej ma prawo skorzystania z pomocy regionalnej przeznaczonej na nowe inwestycje wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy przy zachowaniu powyżej opisanych (...)

2011
1
maj

Istota:

Sposób wyliczenia ulgi w podatku dochodowym podatnika prowadzącego działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Fragment:

(...) na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych; 40% - w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w w/w rozporządzeniu; 50% - w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach. Jeśli pomoc regionalna udzielana jest małemu lub średniemu przedsiębiorcy z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto. Biorąc pod uwagę powyższe, pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy, będącemu osobą prawną prowadzącemu działalność gospodarczą, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „STARACHOWICE” jest kwota niezapłaconego podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do wydatków inwestycyjnych na działalność w SSE „Starachowice” odliczonych od dochodu można zaliczyć wydatki na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu ?

Fragment:

(...) 1994 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253). pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi pomoc regionalną m. in. z tytułu kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8. Stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia za wydatki kwalifikujące się do objęcia (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy do wydatków inwestycyjnych na działalność w strefie ekonomicznej odliczonych od dochodu można zaliczyć wydatki na zakup prawa wieczystego użykowania gruntu ?

Fragment:

(...) ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zmianami), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253) pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi pomoc regionalną m. in. z tytułu kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6-8. W oparciu o przepisy zawarte w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy sposobu ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w formie regionalnej w celu wspierania nowych inwestycji oraz sposobu wyliczenia dochodu stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty wolnej od podatku przewidzianej w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma R. sp. z o.o. w M. z dnia 15.12.2003 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, które to pismo wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Mielcu w dniu 16.12.2003 r., a następnie przekazane zostało Naczelnikowi Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 7.01.2004 r., udziela poniższych wyjaśnień: W dniu 16.02.2004 r. Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego zwrócił się do Izby Skarbowej w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym ustalenia wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W odpowiedzi na powyższe (...)

2011
1
sty

Istota:

W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1228) zmienione zostały zasady dotyczące zwolnień podatkowych dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Zarazem zmianie uległy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, szczegółowo określające zasady prowadzenia działalności w każdej z poszczególnych stref i zasady przyznawania zwolnień podatkowych. Istota tych zmian polega na tym, że istniejące wcześniej prawo do całkowitego zwolnienia podatników od podatku dochodowego zostało zmienione i dostosowane do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1177 ze zm.) Pomoc publiczna udzielana podatnikom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci zwolnienia od podatku, przyjmuje formę pomocy (...)