ITPB3/4510-26/15-3/MK | Interpretacja indywidualna

Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, Spółka może dokonać zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całości dochodu z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia, na podstawie którego Spółka nabyła prawo do korzystania ze zwolnienia najwcześniej, a po jego wyczerpaniu w oparciu o limity dostępne w ramach zezwoleń, na podstawie których Spółka chronologicznie później nabyła prawo do zwolnienia (w tym także w ramach ewentualnych, dalszych zezwoleń uzyskanych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie zakładu w XJ)?
ITPB3/4510-26/15-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. ewidencja rachunkowa
 3. inwestycje
 4. pomoc publiczna
 5. specjalna strefa ekonomiczna
 6. wydatki inwestycyjne
 7. zezwolenie
 8. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ustalanie dochodu (straty)
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku druk ORD-IN numerem 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca – spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą w branży chemicznej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”, „SSE”). Grunty, na których zlokalizowana jest część zakładu w XX, zostały objęte statusem SSE rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie X specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.2014.389) na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (ustawa z dnia 20 października 1994 r., dalej: „ustawa o SSE”).

Po zakończeniu procesu objęcia części zakładu w XX statusem SSE, na rzecz Spółki zostało wydane Zezwolenie nr XX/XSSE z 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: „Zezwolenie 1”) rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 • 08.93 sól i czysty chlorek sodu; woda morska,
 • 10.84.30 sól spożywcza,
 • 20.11 gazy techniczne,
 • 20.12.19 tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali,
 • 20.13 pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,
 • 20.59 pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 23.52 wapno i gips,
 • 49.41 transport drogowy towarów,
 • 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 52.2 usługi wspomagające transport (z wył. 52.21.25 - usługi holowania w transporcie drogowym),
 • 71.2 usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • 72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Warunki prowadzenia działalności określone w Zezwoleniu 1 są następujące:

 1. poniesienie na terenie Strefy - w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 140 000 000 zł w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U.2008.232.1548 ze zm., „Rozporządzenie Strefowe”);
 2. zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2015 r. i utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 518 pracowników do dnia 30 września 2017 r.;
 3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2016 r.

Następnie, w związku z nowym projektem inwestycyjnym zostało na rzecz Spółki wydane Zezwolenie nr X/XSSE z 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: „Zezwolenie 2”) rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 • 08.93 sól i czysty chlorek sodu; woda morska,
 • 10.84.30 sól spożywcza,
 • 20.11 gazy techniczne,
 • 20.12.19 tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali,
 • 20.13 pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,
 • 20.41. 10 gliceryna,
 • 20.59 pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 23.52 wapno i gips,
 • 49.41 transport drogowy towarów,
 • 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 52.2 usługi wspomagające transport (z wył. 52.21.25 - usługi holowania w transporcie drogowym),
 • 71.2 usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • 72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Warunki prowadzenia działalności określone w Zezwoleniu 2 są następujące:

 1. Poniesienie na terenie Strefy - w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 100 000 000 zł w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego;
 2. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2016 r. i utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 528 pracowników do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2019 r.

Spółka rozważa w przyszłości także realizację dalszych inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - realizacja zarówno przez Zakład w XX, jak również potencjalnie przez drugi zakład produkcyjny Spółki zlokalizowany w XJ (co też wymagałoby przeprowadzenia procedury objęcia nieruchomości zakładu statusem SSE). Zezwolenia te będą obejmować swoim zakresem także podstawową działalności produkcyjną Spółki, analogicznie jak Zezwolenia 1 i 2.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, zakresem zwolnienia podatkowego objęta będzie całość dochodu generowanego przez Spółkę na terenie X SSE (w ramach rodzajów działalności określonych w treści Zezwoleń) w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej...
 2. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych („PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń... W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na każde zezwolenie osobno...
 3. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, Spółka może dokonać zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całości dochodu z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia, na podstawie którego Spółka nabyła prawo do korzystania ze zwolnienia najwcześniej, a po jego wyczerpaniu w oparciu o limity dostępne w ramach zezwoleń, na podstawie których Spółka chronologicznie później nabyła prawo do zwolnienia (w tym także w ramach ewentualnych, dalszych zezwoleń uzyskanych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie zakładu w XJ)...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie trzecie. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego i drugiego zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 3, prawidłowe jest objęcie zwolnieniem łącznej wartości dochodu z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie posiadanych Zezwoleń, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia, na podstawie którego Spółka nabyła prawo do korzystania ze zwolnienia najwcześniej, a po jego wyczerpaniu w oparciu o limity dostępne w ramach zezwoleń, na podstawie których Spółka chronologicznie później nabyła prawo do zwolnienia (w tym także w ramach ewentualnych, dalszych zezwoleń uzyskanych przez Spółkę; również w odniesieniu do projektów realizowanych na terenie zakładu w XJ).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3

Pomocą publiczną z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy jest zwolnienie od opodatkowania dochodów uzyskanych na terenie SSE w oparciu o otrzymane zezwolenia strefowe. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach w § 4 pkt 2a stanowi, że dla ulgi podatkowej, polegającej na obniżeniu wysokości podatku, a w szczególności na zwolnieniu z podatku, pomoc publiczną stanowi różnica między kwotą podatku należnego bez uwzględniania ulgi a kwotą podatku po jej uwzględnieniu.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 11 b ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.07.59.404 j.t. ze zm.), pod pojęciem dnia udzielenia pomocy rozumie się dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w PDOP. W konsekwencji powyższego, a także z uwagi na fakt, iż rok podatkowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, dniem uzyskania pomocy publicznej, tj. dniem faktycznego skorzystania ze zwolnienia w PDOP, jest 31 marca roku następującego po danym roku podatkowym.

W celu określenia limitu dostępnej pomocy publicznej oraz pomocy publicznej faktycznie wykorzystanej. Spółka obowiązana jest do stosowania mechanizmu określonego wzorem zdefiniowanym w § 7 ust. 6 Rozporządzenia Strefowego. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

Zgodnie z ugruntowaną praktyką organów podatkowych, w przypadku posiadania więcej niż jednego zezwolenia, przedsiębiorca winien w pierwszym rzędzie dyskontować całość uzyskanej pomocy publicznej na dzień wydania zezwolenia strefowego wydanego najwcześniej, a po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach tego zezwolenia, całość uzyskiwanej pomocy publicznej powinna być dyskontowana na dzień wydania kolejnego zezwolenia (ewentualnie kolejnych zezwoleń). Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2014 r., znak IBPBI/2/423-1706/13/CzP;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2014 r., znak ILPB3/423-550/13-2/PR;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 lutego 2014 r., znak ILPB3/423-538/13-2/KS;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2013 r., znak ITPB3/423-475b/13/DK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2013 r., znak IPTPB3/423-382/13-2/KJ;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2013 r., znak IBPBI/2/423-1060/1 3/PC;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2013 r., znak IBPBI/2/423-1007/13/CzP;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2013 r., znak IPTPB3/423-302/13-2/PM;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2013 r., znak IBPBI/2/423-815/13/SD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2013 r., znak IBPBI/2/423-306/13/SD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2012 r., znak IBPBI/2/423-1151/12/SD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 listopada 2012 r., znak ILPB3/423-310/12-3/AO;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2011 r., znak IBPBI/2/423-996/11/SD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak IBPBI/2/423-506/11/ AP.

W konsekwencji, z uwagi na wskazany mechanizm dyskontowania oraz chronologię nabycia prawa do zwolnienia na podstawie Zezwoleń Strefowych, Spółka, na dzień udzielenia pomocy publicznej (31 marca roku kolejnego), wykorzystuje dostępne limity zwolnienia na podstawie poszczególnych zezwoleń, chronologicznie względem momentu nabycia prawa do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Tym samym, na dzień udzielenia pomocy (31 marca roku kolejnego), Spółka dokonuje dyskontowania całkowitej wartości udzielonej pomocy publicznej udzielonej za rok poprzedni (wartość niezapłaconego podatku względem dochodów osiągniętych w ramach działalności na terenie SSE, na podstawie zezwoleń), na dzień zezwolenia na podstawie, którego Spółka najwcześniej nabyła prawo do zwolnienia.

W roku podatkowym, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej na podstawie Zezwolenia, w związku z którym Spółka najwcześniej nabyła prawo do zwolnienia, zdyskontowanej na dzień uzyskania tego Zezwolenia, przekroczy koszty kwalifikowane zdyskontowane na dzień uzyskania tego Zezwolenia, Spółka powinna rozpocząć rozliczanie pomocy publicznej w ramach kolejnego Zezwolenia. Spółka powinna wówczas dyskontować pomoc publiczną uzyskaną na dzień 31 marca następnego roku podatkowego w ramach kolejnego zezwolenia wyłącznie na dzień uzyskania tego Zezwolenia.

Wraz z momentem, kiedy pomoc publiczna otrzymana na podstawie kolejnego Zezwolenia, zdyskontowana na dzień uzyskania tego Zezwolenia przekroczy limit dostępnej pomocy publicznej obliczony na podstawie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, który był podstawą do wydania tego Zezwolenia, zdyskontowanych na dzień uzyskania tego Zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie rozpocząć opodatkowywanie wszystkich dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością na terenie Stref, na zasadach ogólnych (lub też ewentualnie Spółka rozpocznie wykorzystywanie puli pomocy publicznej dostępnej na podstawie następnego zezwolenia/następnych zezwoleń strefowych, w sytuacji gdy zezwolenie/ zezwolenia takie zostałyby w przyszłości wydane na rzecz Spółki).

Przywołana metodologia pozwoli Spółce na precyzyjne obliczenie wartości dostępnej oraz faktycznie wykorzystanej pomocy publicznej. Wyeliminuje także ryzyko skorzystania ze zwolnienia w PDOP w kwocie nienależnej, tj. przekraczającej wartość dostępnej pomocy publicznej.

Zdaniem Spółki, zaproponowana metodologia zgodna jest z przepisami prawa dotyczącymi obliczania pomocy publicznej należnej podmiotom prowadzącym działalność na terenie SSE. Przedstawiony mechanizm obliczania dostępnej i wykorzystanej pomocy publicznej w czytelny i przejrzysty sposób pozwala na określenie w oparciu, o które zezwolenie strefowe Spółka korzysta ze zwolnienia od opodatkowania PDOP oraz czy i kiedy zostanie przekroczony próg wartości pomocy publicznej, do wykorzystania której Spółka jest uprawniona.

Jednocześnie, Spółka przestrzegać będzie zasad odnośnie momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Strefowego.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnioskuje o potwierdzenie prawidłowości przedstawionej powyżej metodologii. Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 maja 2007 r. (wyrok WSA w Rzeszowie z 8 maja 2007 r., sygn. I SA/Rz 254/07), przepisy Rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z PDOP (w tym kalkulacji limitu pomocy publicznej) stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia

21 listopada 2007 r. (sygn. III Sa/Wa 1737/07), w którym stwierdził, iż nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające, w tym wynikające z własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogły być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2

Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Co do zasady bowiem przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji jest sam przepis prawa podatkowego. Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego, czy też kontrolnego, w których organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w którym bada okoliczności danej sprawy. W przypadku wydawania interpretacji indywidualnej organ podatkowy jest związany treścią przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które stanowią podstawę do wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w ramach tego postępowania właściwy organ nie może jednak dokonywać weryfikacji przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, gdyż wykraczałoby to poza zakres przedmiotowego postępowania.

Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku stan faktyczny/opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w interpretacji indywidualnej ocenie nie podlegały kwestie interpretacji treści decyzji administracyjnych – przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają żadnych podstaw do dokonania przez Ministra Finansów interpretacji decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), do których należy również zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenie jest decyzją o charakterze indywidualnym, szczegółowo określającą warunki realizacji inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie może być udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie strefy przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela, cofa i zmienia zezwolenie. Cofnięcie i zmiana zezwolenia następuje na warunkach określonych w art. 19 ust. 3 – 4 (art. 16 ust. 4 cyt. ustawy).

W myśl natomiast art. 16 ust. 6 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, do postępowania w sprawie udzielania, cofania i zmiany zezwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Natomiast, jak wynika z treści art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Ponadto, odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ wskazuje, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do WojewódzkiegoSądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.