ILPB3/4510-1-123/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych - Zwolnienia przedmiotowe.
ILPB3/4510-1-123/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. ewidencja rachunkowa
 3. limit
 4. następstwo prawne
 5. pomoc publiczna
 6. przejęcie spółki
 7. specjalna strefa ekonomiczna
 8. sukcesja
 9. wydatki inwestycyjne
 10. zezwolenie na prowadzenie działalności
 11. zwolnienia przedmiotowe
 12. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy:

 • prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w wyniku połączenia się Wnioskodawcy z A w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 5161 - 51618 ksh w związku z sukcesją generalną wskazaną w przepisach Ksh oraz Ordynacji podatkowej Spółce będą przysługiwać uprawnienia A, w szczególności Oddziału A, wynikające z Zezwolenia 1, a w szczególności czy Wnioskodawca po przejęciu A będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o Zezwolenie 1 z tytułu całej działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej prowadzonej na terenie SSE objętej którymkolwiek z grupowań PKWIU wskazanym w Zezwoleniu 1 – jest prawidłowe,
 • prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, po dokonaniu przejęcia A, w tym Oddziału A, Spółka ma prawo do zwolnienia dochodu od podatku od osób prawnych i w ten sposób do korzystania z pomocy publicznej, w łącznej kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień oraz dyskontowania) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Sp. z o.o. („Wnioskodawca”, „B” lub „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej („SSE” lub „Strefa”) na podstawie:

 • Zezwolenia 2 z 9 listopada 1999 r. („Zezwolenie 2”) udzielonego do dnia 28 maja 2017 r.;
 • Zezwolenia 3 z 31 grudnia 2006 r. („Zezwolenie 3”) udzielonego do dnia 29 maja 2017 r.

Zezwolenie 2 zostało wydane w trakcie obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm.), natomiast Zezwolenie 3 zostało wydane w okresie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2211 ze zm.).

Z tytułu osiągania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia 2 i Zezwolenia 3, Spółka korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W dniu 31 marca 2014 r., do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało połączenie transgraniczne Spółki ze spółką „A” NV/SA z siedzibą w Belgii („A”), w wyniku którego Spółka, jako spółka przejmująca, przejęła cały majątek A, w tym A NV/SA Oddział w Polsce („Oddział A”).

Połączenie Spółki z A, w tym z Oddziałem A zostało dokonane przez przejęcie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 5161 – 51618 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013 r., poz. 1030, ze zm. „Ksh”).

Na skutek ww. połączenia, B (jako spółka przejmująca) wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki A (spółki przejmowanej). W szczególności w drodze sukcesji generalnej na B przeszło zezwolenie 1 z 17 sierpnia 2007 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydane Oddziałowi A („Zezwolenie 1”).

Żadne z zezwoleń ani przepisów, na podstawie których zostały wydane ww. zezwolenia strefowe nie zawiera ograniczeń w zakresie sukcesji praw i obowiązków z nich wynikających.

Zezwolenie 1 udzielone zostało Oddziałowi A w trakcie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705, ze zm.).

Z tytułu osiągania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia 1, Oddział A korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z połączeniem Spółki z A, decyzją Ministra Gospodarki z dnia 25 lipca 2014 r. zmienione zostało oznaczenie przedsiębiorcy na Zezwoleniu 1 na B Sp. z o.o.

W związku z powyższym, w wyniku połączenia z A Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie Strefy na podstawie i w zakresie określonym w Zezwoleniu 2, Zezwoleniu 3 oraz Zezwoleniu 1.

Zakresy działalności określone w Zezwoleniu 1 oraz w Zezwoleniach 2 i 3 w podstawowym zakresie są ze sobą zbieżne.

Zezwolenie 2 dotyczy prowadzenia na terenie SSE działalności gospodarczej obejmującej:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie lub obróbkę części, komponentów oraz półproduktów samochodowych (na rachunek własny lub jako usługi), określonych w sekcji D podsekcji DM dziale 34 grupie 34.30 PKWiU GUS - części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników,
 2. zakup / import towarów lub komponentów / części i usług do prowadzenia działalności określonej w punkcie (a) oraz sprzedaż / eksport wyrobów oraz usług będących wynikiem tej działalności oraz usług związanych z tą działalnością.

Zezwolenie 3 obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE określonych w:

 1. sekcji D podsekcji DK dziale 29 grupie 29.1 klasie 29.14 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, oraz w
 2. podsekcji DM dziale 34 grupie 34.3 klasie 34.30 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników.

Zezwolenie 1 obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych i usług świadczonych na terenie SSE określonych w:

 1. podsekcji DJ klasie 28.62 Narzędzia,
 2. podsekcji DK dziale 29 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 3. podsekcji DM klasie 34.10 Pojazdy samochodowe, klasie 34.20 Nadwozia do pojazdów samochodowych; przyczepy i naczepy oraz klasie 34.30 Części i akcesoria do pojazdów samochodowych i ich silników,
 4. podsekcji DN grupie 37.1 Surowce wtórne metalowe oraz grupie 37.2 Surowce wtórne niemetalowe,
 5. sekcji I grupie 63.1 Usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów, grupie 63.2 Usługi wspomagające transport pozostałe oraz grupie 63.4 Usługi agencji transportowych pozostałe,
 6. sekcji K klasie 73.10 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych oraz grupie 74.3 usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

Wszystkie ww. zezwolenia obejmują działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE określonych w podsekcji DM, dziale 34, grupie 34.3 klasie 34.30 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników. Różnice w nazewnictwie grupowań PKWiU wskazanych w przedmiotowych zezwoleniach wynikają ze zmiany PKWiU w okresie pomiędzy udzieleniem Zezwolenia 2 i kolejnych zezwoleń.

Ponadto, Zezwolenie 3 obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE określonych w sekcji D, podsekcji DK, dziale 29, grupie 29.1 klasie 29.14 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, a Zezwolenie 1 obejmuje działalność określoną ogólnie w podsekcji DK dziale 29 Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, a zatem zezwolenia również w tym zakresie są ze sobą zbieżne.

Dodatkowo, Zezwolenie 1 obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE określonych w:

 • podsekcji DJ, klasie 28.62 Narzędzia,
 • podsekcji DM, klasie 34.10 Pojazdy samochodowe oraz klasie 34.20 Nadwozia do pojazdów samochodowych; przyczepy i naczepy,
 • podsekcji DN, grupie 37.1 Surowce wtórne metalowe oraz grupie 37.2 Surowce wtórne niemetalowe,
 • sekcji I, grupie 63.1 Usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów, grupie 63.2 Usługi wspomagające transport pozostałe, grupie 63.4 Usługi agencji transportowych pozostałe,
 • sekcji K, klasie 73.10 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, grupie 74.3 usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

Zakresy Zezwolenia 2, 107 i 126 pokrywają się w zakresie w jakim dotyczą produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników. Również zakresy Zezwolenia 3 i 126 pokrywają się w odniesieniu do działalności sklasyfikowanej w dziale 29 grupowania PKWiU, w szczególności w klasie 29.14 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych.

W konsekwencji, zakresy działalności określonych w ww. zezwoleniach są identyczne w zakresie podstawowej działalności operacyjnej prowadzonej na terenie SSE przez Spółkę. W związku z powyższym, przedmiot faktycznej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE objęty jest zakresem wszystkich zezwoleń posiadanych obecnie przez Spółkę.

Jednocześnie Zezwolenie 1 ma szerszy zakres niż Zezwolenie 2 i Zezwolenie 3. Oznacza to, że zakres działalności gospodarczej określonej według kodów PKWiU zawartych w Zezwoleniu 1 obejmuje w całości zakres działalności gospodarczej określonej według kodów PKWiU zawartych w Zezwoleniu 2 i Zezwoleniu 3.

Działalność Wnioskodawcy prowadzona na terenie SSE obejmuje nie tylko działalność w zakresie produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników oraz w zakresie produkcji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, lecz również działalność mieszczącą się w pozostałym zakresie wskazanym w treści Zezwolenia 1, tj. m.in. w zakresie surowców wtórnych metalowych i niemetalowych oraz usług w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów pozostałych usług wspomagających transport.

W związku z prowadzeniem działalności na podstawie kilku zezwoleń strefowych, Spółka prowadzi ewidencję w sposób umożliwiający przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego posiadanego zezwolenia. Ewidencja umożliwia zatem wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z projektem inwestycyjnym objętym Zezwoleniem 2, Zezwoleniem 3 oraz Zezwoleniem 1.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej określone w każdym z trzech ww. zezwoleń strefowych zostały spełnione. W szczególności mając na uwadze, iż warunki określone w Zezwoleniu 1 powinny były zostać spełnione najpóźniej do końca marca 2014 r., a sama inwestycja zakończona do końca marca 2010 r., przed dokonaniem połączenia przez przejęcie osiągnięty został poziom nakładów inwestycyjnych oraz nowoutworzonych miejsc pracy wymagany na podstawie Zezwolenia 1. W konsekwencji, B po przejęciu Zezwolenia 1 nie ponosiła i w przyszłości nie będzie ponosić kosztów kwalifikowanych z tytułu Zezwolenia 1.

Połączenie Spółki z A nie wiązało się ze zmianami inwestycji objętych zezwoleniami, w szczególności nie prowadziło do relokacji żadnej z inwestycji, w związku z którymi wydane zostały zezwolenia. Inwestycje rozumiane jako ogół nabytych przez Spółkę (oraz uprzednio nabytych przez Oddział A) środków trwałych oraz stworzone przez nie nowe miejsca pracy pozostały pozostaną w dotychczasowej lokalizacji, tj. w regionie, w jakim inwestycja uzyskała zezwolenia oraz zgodnie z nim miała zostać zrealizowana i utrzymana.

W związku z uzyskanymi zezwoleniami i poniesionymi nakładami inwestycyjnymi na podstawie właściwych przepisów, Spółce przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (do wysokości limitu pomocy publicznej). Przy wyliczaniu limitu pomocy publicznej dostępnej w ramach każdego posiadanego zezwolenia, Spółka będzie uwzględniać wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej mający zastosowanie do danego zezwolenia. Limit pomocy publicznej wynikający z Zezwolenia 2, 3 i 1 nie został jeszcze wykorzystany.

W przyszłości Wnioskodawca ma zamiar korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na zasadach opisanych we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w wyniku połączenia się Wnioskodawcy z A w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 5161 - 51618 ksh w związku z sukcesją generalną wskazaną w przepisach Ksh oraz Ordynacji podatkowej Spółce będą przysługiwać uprawnienia A, w szczególności Oddziału A, wynikające z Zezwolenia 1, a w szczególności czy Wnioskodawca po przejęciu A będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o Zezwolenie 1 z tytułu całej działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej prowadzonej na terenie SSE objętej którymkolwiek z grupowań PKWIU wskazanym w Zezwoleniu 1...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, po dokonaniu przejęcia A, w tym Oddziału A, Spółka ma prawo do zwolnienia dochodu od podatku od osób prawnych i w ten sposób do korzystania z pomocy publicznej, w łącznej kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień oraz dyskontowania)...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym:

 1. w wyniku połączenia się Wnioskodawcy z A w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 5161 - 51618 ksh w związku z sukcesją generalną wskazaną w przepisach ksh oraz Ordynacji podatkowej Spółce będą przysługiwać uprawnienia A, w szczególności Oddziału A, wynikające z Zezwolenia 1, a w szczególności, Wnioskodawca po przejęciu A będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT w oparciu o Zezwolenie 1 z tytułu całej działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej prowadzonej na terenie SSE objętej którymkolwiek z grupowań PKWiU wskazanym w Zezwoleniu 1,
 2. po dokonaniu przejęcia A, w tym Oddziału A, Spółka ma prawo do zwolnienia dochodu od podatku od osób prawnych w ten sposób do korzystania z pomocy publicznej w łącznej kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień oraz dyskontowania).

Poniżej Spółka uzasadnia wskazane stanowisko, odnosząc się kolejno do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej, ksh oraz innych przepisów mających zastosowanie.

A. Sukcesja generalna Zezwolenia 1 oraz prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z nim związanego.

W przepisach ustawy ksh uregulowano sukcesję generalną praw i obowiązków spółki przejmowanej. Zgodnie z art. 494 § 1 ksh spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, a na mocy art. 494 § 2 ksh na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Tym samym na mocy przepisów ksh na skutek połączenia przez przejęcie Spółka jest sukcesorem Zezwolenia 1, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej. Treść Zezwolenia 1 nie wprowadza ograniczeń odnośnie sukcesji. Przedmiotowe zezwolenie zostało wydane na podstawie art. 16 ust. 1 2, 3, 6, art. 17 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2007 r., Nr 42, poz. 274, ze zm., „ustawa o SSE”), które również nie przewidują ograniczeń sukcesji.

Jak wynika z powyższego, ani Zezwolenie 1, ani przepisy, na podstawie których zostało wydane nie zawierają ograniczeń w zakresie sukcesji praw i obowiązków z nich wynikających. Również pozostałe przepisy ustawy o SSE regulujące działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych nie wprowadzają żadnych ograniczeń w zakresie sukcesji praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na działalność na terenie strefy, w związku z połączeniem spółek.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o SSE, zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Na skutek połączenia Spółki z A nie dochodzi do spełnienia przesłanek cofnięcia zezwolenia wskazanych w art. 19 ust. 3 ustawy o SSE, w szczególności w odniesieniu do Zezwolenia 1. W wyniku połączenia nie dojdzie bowiem do zaprzestania prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W analizowanym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność oraz jako następca prawny A będzie prowadziła działalność również na podstawie Zezwolenia 1.

Brak skutku cofnięcia zezwolenia na skutek połączenia spółek przez przejęcie wynika również z orzecznictwa sądów administracyjnych. Zgodnie z treścią wyroku WSA w Gliwicach z 19 lutego 2013 r. sygn. I SA/Gl 750/12:

podstawą pozbawienia podatnika prawa do zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. nie może być fakt połączenia się spółki posiadającej zezwolenie strefowe z innym podmiotem, gdyż nie jest to żadna z okoliczności wskazanych w art. 19 ust. 3 ustawy o s.s.e.

Reasumując, przepisy ustawy o SSE przewidują możliwość utraty prawa do zwolnienia wyłącznie w przypadku cofnięcia zezwolenia strefowego. Odpowiednie przepisy nie wskazują połączenia spółek kapitałowych (i związanej z nim sukcesji prawnopodatkowej) jako podstawy do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. W rezultacie w przypadku sukcesji generalnej zezwolenie nadal obowiązuje, a sukcesorem praw i obowiązków wynikających z zezwolenia staje się podmiot przejmujący.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. 2008 r., Nr 232, poz. 1548), do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej, Tym samym, do Zezwolenia 1 zastosowanie będzie mieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 2006 r., Nr 236, poz. 1705, ze zm. „Rozporządzenie SSE”). Również Rozporządzenie SSE nie zawiera żadnych ograniczeń w opisanej powyżej sukcesji praw i obowiązków wynikających z Zezwolenia 1. Rozporządzenie SSE określa jedynie warunki korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia SSE (w brzmieniu obowiązującym od 2 lutego 2007 r.), zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem, że:

 1. nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat,
 2. będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Wnioskodawca wskazuje, że w wyniku połączenia nie dojdzie do:

 • przeniesienia w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (w wyniku połączenia nie dojdzie do przeniesienia składników majątku, a do wstąpienia przez Spółkę w prawa i obowiązki z nimi związanymi);
 • zaprzestania przed upływem 5 lat od zakończenia inwestycji prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy (działalność ta będzie bez zmian prowadzona przez sukcesora).

Zatem w wyniku połączenia B z A fakt spełnienia warunków zwolnienia nie ulegnie zmianie. Warunki korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia SSE nie zostaną naruszone i będą spełnione również w odniesieniu do B, jako spółki przejmującej.

Jak wynika z powyższego przepisy regulujące działalność na terenie Strefy nie wprowadzają żadnych ograniczeń wstępowania w prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń strefowych na podstawie sukcesji wynikającej z art. 494 § 2 ksh. Wnioskodawca wskazuje także, że w Jego ocenie, nie obowiązują jakiekolwiek inne przepisy, które mogłyby takie ograniczenie wprowadzać. Tym samym na spółkę przejmującą z dniem połączenia przechodzą zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, gdyż ani ustawa, ani decyzja o udzieleniu zezwolenia, ani inne przepisy regulujące działalność na terenie Strefy nie stanowią inaczej.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w wyniku przejęcia A, na skutek sukcesji generalnej podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z Zezwolenia 1 stanie się Spółka.

Przedmiotowe stanowisko zostało zawarte przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 października 2012 r. nr IBPBI/2/423-886/12/BG, a także w:
 • interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2011 r. nr IBPBI/2/423-248/11/SD, gdzie Organ stwierdził, że przypadki cofnięcia zezwolenia strefowego stanowią katalog zamknięty, do którego nie należy połączenie spółek przez przejęcie, a więc „w rezultacie w przypadku sukcesji generalnej zezwolenie nadal obowiązuje, a sukcesorem praw i obowiązków wynikających z zezwolenia staje się podmiot przejmujący”.

Powyższe potwierdza również fakt zmiany oznaczenia przedsiębiorcy na Zezwoleniu 1. Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 25 lipca 2014 r. zezwolenie udzielone Oddziałowi A zostało zmienione na udzielone Spółce (B Sp. z o.o.).

Jednocześnie przepisy Ordynacji podatkowej przewidują sukcesję praw i obowiązków podatkowych - spółka przejmująca jest sukcesorem wszelkich praw i obowiązków podatkowych spółki przejmowanej. Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1. osób prawnych, (...) - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Na mocy art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), a zgodnie z art. 93d Ordynacji podatkowej przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Tym samym, konsekwencją sukcesji Zezwolenia 1 jest sukcesja praw i obowiązków podatkowych z nim związanych, w tym również prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższe stanowisko Spółki potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2011 r., nr IBPBI/2/423-1511/10/CzP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdził, że: „w myśl przepisów art. 93 Ordynacji podatkowej w wyniku połączenia się spółek, o którym mowa w art. 492 1 Ksh, na spółkę przejmującą (bądź nowozawiązaną) przechodzą wszystkie prawa i obowiązki, jakie spółka łącząca się posiadała na dzień wykreślenia jej z rejestru sądowego. Oznacza to, że spółka przejmująca / nowozawiązana wstępuje, co do zasady, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Zatem Wnioskodawca (bądź podmiot nowozawiązany) będzie mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, w oparciu o posiadane przez E. zezwolenie”,
 • w interpretacji indywidualnej z 9 października 2009 r., nr IBPBI/2/423-823/09/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, który stwierdził, że: „zwolnienie podatkowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (...)„ zgodnie z którym wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia; zostanie po połączeniu przejęte przez Wnioskodawcę w drodze sukcesji generalnej”,
 • podobny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2009 r. sygn. akt ILPB3/423-97/09-4/ŁM.

Powyższe dotyczy jednakowo sukcesji na skutek połączenia przez przejęcie, jak również sukcesji na skutek połączenia transgranicznego uregulowanego w art. 5161 - 51618 ksh, co potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2012 r. nr IPPP3/443-570/12-2/KT.

Spółka wskazuje zatem, że w Jej ocenie, w wyniku połączenia się Wnioskodawcy z A w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 5161 - 51618 ksh w związku z sukcesją generalną wskazaną w przepisach ksh oraz Ordynacji podatkowej, Spółce będą przysługiwać uprawnienia A, w szczególności Oddziału A wynikające z Zezwolenia 1, a w szczególności po przejęciu A Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT w oparciu o Zezwolenie 1. Przy czym działalność Wnioskodawcy prowadzona na terenie SSE obejmuje nie tylko działalność w zakresie produkcji części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników oraz w zakresie produkcji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, lecz również działalność mieszczącą się w pozostałym zakresie wskazanym w treści Zezwolenia 1, tj. m.in. w zakresie surowców wtórnych metalowych i niemetalowych oraz usług w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów i pozostałych usług wspomagających transport.

Odnosząc powyższe uwagi do przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka wskazuje, po przejęciu A Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i usługowej prowadzonej na terenie SSE objętej którymkolwiek z grupowań PKWiU wskazanym w Zezwoleniu 1.

B. Prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w łącznej kwocie wynikającej z posiadanych zezwoleń.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że po dokonaniu przejęcia A, w tym Oddziału A, Spółka ma prawo do zwolnienia dochodu od podatku od osób prawnych i w ten sposób do korzystania z pomocy publicznej w łącznej kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień oraz dyskontowania).

Od obliczonej w powyższy sposób przysługującej Wnioskodawcy łącznej puli pomocy publicznej Wnioskodawca odejmować będzie kwoty odpowiadające podatkowi od osób prawnych, jakie musiałby zapłacić od dochodu uzyskiwanego zarówno z działalności prowadzonej na podstawie Zezwolenia 2 i 107, jak i działalności prowadzonej na podstawie Zezwolenia 1.

Dochody osiągane z działalności prowadzonej na podstawie zezwoleń strefowych są zwolnione od podatku w granicach określonych we właściwych przepisach. Powyższe wynika z art. 12 ustawy o SSE, zgodnie z którym dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy O SSE, przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Artykuł 17 ust. 4 ustawy o CIT stanowi, że zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Tym samym dla skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych istotne jest, aby dochody były uzyskane z działalności prowadzonej przez B na terenie Strefy oraz, aby zakres zezwolenia strefowego obejmował działalność, z tytułu której B osiąga dochody. Tak wynika również z orzecznictwa sądów administracyjnych (wyrok WSA w Gliwicach z 19 lutego 2013 r. sygn. I SA/Gl 750/12, wyrok WSA we Wrocławiu z 26 stycznia 2011 r. sygn. I SA/Wr 1364/10). W ww. wyroku WSA we Wrocławiu orzekł, że:

słusznie wywodzą organ podatkowy i podatnik, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Również w 5 ust. 3 Rozporządzenia SSE wskazano, że zwolnienia od podatku dochodowego osób prawnych określone w przepisach o SSE dotyczą jedynie dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE, a przedsiębiorca prowadzący działalność równocześnie w SSE i poza SSE ma obowiązek organizacyjnego wydzielenia tych działalności.

Zgodnie z ww. § 5 ust. 3 Rozporządzenia SSE zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Przywołane powyżej przepisy ustawy o CIT oraz rozporządzenia SSE wskazują wyraźnie, że zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych przysługujące w związku z prowadzeniem działalności na podstawie zezwolenia strefowego obejmuje wyłącznie dochody pochodzące z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Przepis § 5 ust. 3 Rozporządzenia SSE reguluje również sytuację, w której podatnik prowadzi działalność równolegle w SSE, jak i poza nią. Konieczne jest wówczas organizacyjne wyodrębnienie tych działalności i poprzez przykładowo prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób wyodrębniający (i) dochody pochodzące z działalności opodatkowanej oraz (ii) dochody zwolnione od opodatkowania, pochodzące z działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia strefowego. Celem takiego uregulowania ewidencjonowania dochodów opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania jest umożliwienie ich wyraźnego rozgraniczenia oraz jasnego określenia, jaka powinna być podstawa opodatkowania oraz jaka będzie kwota dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE w ramach zezwolenia.

Podatnik korzysta z zezwolenia strefowego m.in. poprzez zwolnienie z opodatkowania dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach zezwolenia. Podatnik powinien każdorazowo określać kwotę podatku, do zapłacenia którego nie był zobowiązany ze względu na przysługujące mu zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności prowadzonej w SSE na podstawie zezwolenia. Tak ustalane kwoty podatnik powinien odejmować od przysługującego mu limitu zwolnienia, aż do jego wyczerpania. Przepisy dotyczące limitów pomocy publicznej nie zawierają jednak rozróżnienia dotyczącego sytuacji, w której podatnikowi przyznano więcej niż jedno zezwolenie strefowe, a więc przysługują mu niejako dwie odrębne pule pomocy publicznej, których sposób obliczenia może się od siebie różnić.

Ponieważ przepisy nie regulują wyraźnie sytuacji podatnika, który uzyskał więcej niż jedno zezwolenie strefowe - czy to na skutek uzyskania kolejnego zezwolenia, czy to w drodze sukcesji prawnej - uznać należy, że żadne przepisy prawa nie zabraniają kumulacji limitu zwolnienia w opisany przez Wnioskodawcę sposób, tj. poprzez ustalanie łącznej puli zwolnienia poprzez zsumowanie iloczynów odpowiedniej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych posiadanych zezwoleń.

Wnioskodawca podkreśla przy tym, że celem wyodrębnienia w ewidencji dochodów w zależności od tego, czy pochodzą one z działalności objętej zezwoleniem bądź nie, jest możliwość ustalenia, które z nich powinny podlegać opodatkowaniu, a które powinny podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Brak jest więc przeszkód, by limity publicznej zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługujące Wnioskodawcy, zgodnie z Zezwoleniami 2 107, zostały w następstwie dokonania przejęcia A zsumowane z limitem zwolnienia przysługującym dotychczas Oddziałowi A oraz by Wnioskodawca łączną kwotę maksymalnego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych obliczoną w ten sposób zastosował do całości dochodu uzyskiwanego po przejęciu A z działalności strefowej prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń.

Powyższa teza znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo można wskazać na następujące interpretacje indywidualne:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2014 r. nr ILPB3/423-538/13-3/KS.
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lutego 2014 r. nr ILPB3/423-550/13-2/PR,
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2013 r. nr ILPB3/423-141/13-2/AO.

Na szczególną uwagę zasługuje przy tym interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 listopada 2011 r. nr IBPBI/2/423-1036/11/AK. W ww. interpretacji organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym:

W związku z posiadaniem czterech Zezwoleń (w powiązaniu ze spełnieniem warunków określonych w każdym z tych Zezwoleń) Spółce będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu w kwocie wynikającej z połączenia iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń z uwzględnieniem dyskontowania.” Powyższa interpretacja wydana została na gruncie stanu faktycznego analogicznego do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego. Dotyczyła ona bowiem spółki, która dysponowała czterema zezwoleniami strefowymi - dwoma uzyskanymi bezpośrednio przez spółkę oraz dwoma uzyskanymi wskutek przejęcia innej spółki kapitałowej.

Podobnie w odniesieniu do prawa do zwolnienia wynikającego z zezwolenia nabytego w drodze sukcesji generalnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2011 r. nr IBPBI/2/423-61/11/SD, stwierdził, że:

„Ustawa o pdop wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie - tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Wobec tego, jeżeli dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem i działalność Przedsiębiorcy spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednocześnie ogólny maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (...).

W związku z tym, Spółka korzystająca z kilku zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o pdop, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. (...) brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla przejętego zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń.”

Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2011 r. nr ILPB3/423-241/11-4/MM, gdzie uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym:

Spółce przysługuje prawo do zwolnienia dochodu w kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla obydwu Zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania. Spółka wylicza oddzielnie dla każdego Zezwolenia pulę pomocy publicznej, a następnie sumuje obie te wartości (pulę pomocy z Zezwolenia I i z Zezwolenia II), otrzymując ogólną kwotę dostępnej puli pomocy. Tak obliczona pula pomocy przysługująca Spółce będzie konsumowana przez łączny dochód wolny od podatku (dla obu Zezwoleń łącznie), osiągany w zakresie objętym w Zezwoleniach.

Tym samym w ww. interpretacji organ podatkowy uznał, że podmiot, któremu przysługują dwa zezwolenia ma prawo zsumować wynikające z nich limity zwolnienia, a tak wyliczona kwota może być konsumowana przez łączny dochód wolny od podatku (dla obu Zezwoleń łącznie), osiągany w zakresie objętym w zezwoleniach.

Analiza stanowiska organów podatkowych, wyrażonego w ww. interpretacjach prowadzi do wniosku, że wszelkie dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie przedmiotowym określonym w posiadanym zezwoleniu strefowym objęte są zwolnieniem z opodatkowania. Obowiązkiem podatnika jest zapewnienie możliwości wyodrębnienia dochodów uzyskiwanych z działalności podlegającej zwolnieniu oraz z działalności nieobjętej zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych (pozostającej poza zakresem określonym w zezwoleniach), poprzez np. prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej oraz działalności nieobjętej zwolnieniem.

Wnioskodawca stwierdza zatem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe będzie ustalenie przez Wnioskodawcę przysługującej mu puli zwolnienia, jako sumy iloczynów intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych posiadanych zezwoleń strefowych (uwzględniając dotychczasowy poziom wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowanie), na podstawie przepisów właściwych dla każdego zezwolenia.

Odnosząc powyższe uwagi do przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka wskazuje, że w jej ocenie po dokonaniu przejęcia A, w tym Oddziału A, Spółka będzie mieć prawo do zwolnienia dochodu od podatku od osób prawnych i w ten sposób do korzystania z pomocy publicznej w łącznej kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.