ILPB3/423-550/13-2/PR | Interpretacja indywidualna

1. Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie kilku Zezwoleń Spółka zobowiązana jest do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) odnośnie każdego z posiadanych Zezwoleń, czy też wystarczającym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest łączne ustalenie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na całej działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym, prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń?
2. Czy w sytuacji, gdy wystarczającym jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania za dany rok podatkowy łącznie dla wszystkich posiadanych przez Spółkę Zezwoleń, Spółka powinna dokonywać rozliczenia uzyskanej dzięki zwolnieniu podatkowemu pomocy publicznej w całości najpierw na pierwsze w kolejności (według daty wydania) z posiadanych Zezwoleń, a dopiero po wykorzystaniu całego wynikającego z tego Zezwolenia limitu pomocy publicznej (lub w przypadku wygaśnięcia ważności tego Zezwolenia) winna rozliczać uzyskiwaną pomoc publiczną odpowiednio na drugie i następne w kolejności wydania Zezwolenia?
ILPB3/423-550/13-2/PRinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja rachunkowa
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. ustalanie dochodu
 5. zezwolenie
 6. zezwolenie na prowadzenie działalności
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółko z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 6 listopada 2013 r. (data wpływu 13 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie kilku Zezwoleń Spółka zobowiązana jest do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) odnośnie każdego z posiadanych Zezwoleń, czy też wystarczającym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest łączne ustalenie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na całej działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym, prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń – jest prawidłowe
 • czy w sytuacji, gdy wystarczającym jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania za dany rok podatkowy łącznie dla wszystkich posiadanych przez Spółkę Zezwoleń, Spółka powinna dokonywać rozliczenia uzyskanej dzięki zwolnieniu podatkowemu pomocy publicznej w całości najpierw na pierwsze w kolejności (według daty wydania) z posiadanych Zezwoleń, a dopiero po wykorzystaniu całego wynikającego z tego Zezwolenia limitu pomocy publicznej (lub w przypadku wygaśnięcia ważności tego Zezwolenia) winna rozliczać uzyskiwaną pomoc publiczną odpowiednio na drugie i następne w kolejności wydania Zezwolenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie kilku Zezwoleń Spółka zobowiązana jest do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) odnośnie każdego z posiadanych Zezwoleń, czy też wystarczającym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest łączne ustalenie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na całej działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym, prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń;
 • czy w sytuacji, gdy wystarczającym jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania za dany rok podatkowy łącznie dla wszystkich posiadanych przez Spółkę Zezwoleń, Spółka powinna dokonywać rozliczenia uzyskanej dzięki zwolnieniu podatkowemu pomocy publicznej w całości najpierw na pierwsze w kolejności (według daty wydania) z posiadanych Zezwoleń, a dopiero po wykorzystaniu całego wynikającego z tego Zezwolenia limitu pomocy publicznej (lub w przypadku wygaśnięcia ważności tego Zezwolenia) winna rozliczać uzyskiwaną pomoc publiczną odpowiednio na drugie i następne w kolejności wydania Zezwolenia.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest producentem kompresorów do klimatyzacji samochodowych. Produkcja zlokalizowana jest w zakładzie położonym na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zwanej dalej w skrócie SSE lub strefa) w podstrefie X. Począwszy od 2005 r. działalność Spółki na terenie SSE obejmuje produkcję korpusów metodą wysokociśnieniowego odlewania aluminium, obróbkę mechaniczną aluminiowych odlewów i tłoków oraz montaż kompletnych kompresorów.

Spółka prowadzi działalność na terenie SSE na podstawie trzech zezwoleń:

 1. Zezwolenia nr (...) z dnia 30 kwietnia 2004 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 2. Zezwolenia nr (...) z dnia 1 marca 2012 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 3. Zezwolenia nr (...) z dnia 15 kwietnia 2013 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

Pierwsze z posiadanych zezwoleń (nr (...) z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Spółka otrzymała w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcyjnego w X (inwestycja typu greenfield), natomiast kolejne dwa zezwolenia Spółka otrzymała w związku z rozbudową tego zakładu. Rozbudowa polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz rozbudowę hali produkcyjnej.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki prowadzonej na terenie strefy w oparciu o pierwsze zezwolenie (nr (...)) jest na dzień złożenia niniejszego wniosku działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy a określonych jako:

 1. 29.23.2 Wentylatory, poza stołowymi, podłogowymi, ściennymi, okiennymi, sufitowymi lub dachowymi;
 2. 29.23.9 Usługi instalowania, napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń dla gospodarstw domowych;
 3. 29.24.9 Usługi instalowania, napraw i konserwacji pozostałych urządzeń mechanicznych ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
 4. 29.71.1 Chłodziarki i zamrażarki; pralki; koce elektryczne, wentylatory;
 5. 29.71.2 Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny, gdzie indziej nie sklasyfikowany;
 6. 29.71.3 Części domowego sprzętu elektrycznego;
 7. 31.62.9 Usługi instalowania, napraw i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
 8. 31.30.1 Części do silników;
 9. 34.30.2 Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
 10. 36.63 Wyroby pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
 11. 73.10.1 Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 12. według rozporządzenia z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 1997) oraz:
 13. 28.13.2 Pompy powietrzne lub próżniowe; sprężarki powietrza i innych rodzajów gazu;
 14. 28.13.32.0 Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów;

według rozporządzenia z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o dwa kolejne zezwolenia (nr 101/SSE oraz nr 108/SSE) jest;

 1. 28.13 Pozostałe pompy i sprężarki;
 2. 28.25 Przemysłowe urządzenia chłodnicze i wentylacyjne;
 3. 71.20 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 4. 72.19 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

określony wg rozporządzenia z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

Różnica pomiędzy numerami klasyfikacji PKWiU wymienionymi w pierwszym oraz w dwóch pozostałych zezwoleniach wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która miała miejsce w czasie pomiędzy wydaniem pierwszego oraz pozostałych zezwoleń (PKWiU 1997 zostało zastąpione PKWiU 2008). Jednakże zakres przedmiotowy wszystkich trzech posiadanych przez Spółkę zezwoleń jest taki sam i obejmuj działalność produkcyjną, handlową i usługową prowadzoną na terenie strefy związaną z produkcją kompresorów oraz ich części.

Pierwsze z wydanych Spółce zezwoleń obowiązuje do dnia 15 kwietnia 2017 r. (co wynika wprost z treści tego zezwolenia), natomiast pozostałe dwa zezwolenia nie zawierają daty ich obowiązywania. Oznacza to, iż w stosunku do drugiego i trzeciego zezwolenia znajduje zastosowanie przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r., zgodnie z którym Zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa. Ponieważ obecnie obowiązujące (uwzględniając zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...) specjalnej strefy ekonomicznej) rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie (...) specjalnej strefy ekonomicznej w § 1.3. przewiduje, iż Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r., to również posiadane przez Spółkę zezwolenia nr (...) oraz nr (...) zachowują swą ważność do dnia 31 grudnia 2026 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie kilku Zezwoleń Spółka zobowiązana jest do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) odnośnie każdego z posiadanych Zezwoleń, czy też wystarczającym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest łączne ustalenie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na całej działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym, prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń...
 2. Czy w sytuacji, gdy wystarczającym jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania za dany rok podatkowy łącznie dla wszystkich posiadanych przez Spółkę Zezwoleń, Spółka powinna dokonywać rozliczenia uzyskanej dzięki zwolnieniu podatkowemu pomocy publicznej w całości najpierw na pierwsze w kolejności (według daty wydania) z posiadanych Zezwoleń, a dopiero po wykorzystaniu całego wynikającego z tego Zezwolenia limitu pomocy publicznej (lub w przypadku wygaśnięcia ważności tego Zezwolenia) winna rozliczać uzyskiwaną pomoc publiczną odpowiednio na drugie i następne w kolejności wydania Zezwolenia...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku posiadania kilku Zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie jest zobowiązana do odrębnego ustalania w odniesieniu do każdego z posiadanych Zezwoleń uzyskanego na jego podstawie w danym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty. Spółka uważa, iż w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązana jest jedynie do łącznego ustalenia wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu (lub poniesionej straty) na działalności zwolnionej z opodatkowania.

Stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Analogicznie przepis art. 7 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, nakazuje wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów ze źródeł wolnych od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 tej ustawy, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu tj. przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródeł wolnych od podatku.

Z przywołanych przepisów wynika, iż Spółka zobowiązana jest ustalić w prawidłowy sposób podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych poprzez wyłączenie z tej podstawy wszystkich przychodów uzyskanych z działalności zwolnionej z opodatkowania oraz wszystkich poniesionych kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania, bez konieczności wykazywania (wyszczególniania), na podstawie którego z posiadanych Zezwoleń dany przychód lub jego koszt uzyskania przychodu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Innymi słowy, Spółka musi jedynie ustalić łączną wartość wszystkich przychodów, jakie uzyskała w danym roku podatkowym w związku z prowadzeniem na terenie SSE działalności zwolnionej z opodatkowania oraz łączną wartość wszystkich kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania, a następnie pomniejszyć o te wartości podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Saldo tych dwóch wartości – przychodów zwolnionych i kosztów ich uzyskania – jako dochód lub stratę na działalności zwolnionej z opodatkowania wykazuje się w deklaracji podatkowej CIT-8 w pozycjach:

 • 40 – Razem dochody (przychody) wolne; lub
 • 37 – Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy (...);

Konstrukcja deklaracji podatkowej CIT-8 wskazuje na poprawność stanowiska Spółki, iż skoro możliwym do wykazania jest w niej jedynie łączny dochód lub strata na działalności zwolnionej z opodatkowania (a równocześnie nie przewiduje ona możliwości deklarowania dochodów lub strat uzyskanych na każdym z Zezwoleń odrębnie) to obliczanie przez Spółkę odrębnego dochodu lub straty odnośnie każdego z posiadanych Zezwoleń nie jest wymagane przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka wskazuje również, iż żaden przepis innych aktów prawnych, tj. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzenia w sprawie (...) specjalnej strefy ekonomicznej, jak i rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych nie nakłada obowiązku obliczania dochodu lub straty uzyskanej w danym roku podatkowym odrębnie dla każdego z posiadanych Zezwoleń.

Przepis § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcą strefowym stanowi, iż w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Przepis ten nakazuje wydzielić organizacyjnie „działalność strefową” od pozostałej działalności gospodarczej (prowadzonej poza terenem strefy ekonomicznej) oraz ustalać dochód zwolniony (wielkość zwolnienia) wyłącznie w oparciu o „działalność prowadzoną na terenie strefy”. A contrario wynika z niego, iż nie ma obowiązku dokonywania odrębnego wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej na podstawie każdego z posiadanych Zezwoleń, jak również nie ma obowiązku odrębnego ustalania dochodu zwolnionego na podstawie poszczególnych Zezwoleń. W jego świetle wystarczającym jest już wydzielenie organizacyjne oraz ustalenie dochodu zwolnionego dokonane w odniesieniu do wszystkich Zezwoleń łącznie.

Z powołanych przepisów wynika zatem jedynie obowiązek dokonania podziału dochodów na dwie kategorie, tj. na: zwolnione od opodatkowania dochody z działalności strefowej oraz dochody niepodlegające temu zwolnieniu (z pozostałej działalności prowadzonej poza terenem strefy lub poza zakresem Zezwoleń). Przepisy nie wprowadzają obowiązku prowadzenia odrębnych ewidencji dla dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na podstawie różnych Zezwoleń strefowych. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe na gruncie stanów faktycznych analogicznych do opisanego przez Spółkę, tj. dotyczących sytuacji podatników prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie więcej niż jednego Zezwolenia.

Możliwość prowadzenia łącznej ewidencji rachunkowej zwolnionych z opodatkowania dochodów pochodzących z działalności w SSE prowadzonej na podstawie więcej niż jednego zezwolenia strefowego zaakceptował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2011 r. sygn. akt ILPB3/423-946/10-2/MM. Organ przychylił się w niej do stanowiska podatnika, który stwierdził, że: „brak jest natomiast wymogu dodatkowego podziału dochodów działalności prowadzonej na terenie strefy dla projektów strefowych związanych z odrębnymi zezwoleniami”.

Podobnie stwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydając interpretację indywidualną z 21 lutego 2011 r. sygn. akt IBPBI/2/423-1632/10/SD oraz stwierdzając, że: „w przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń, Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w zakresie objętym posiadanymi zezwoleniami”.

Również najnowsze stanowiska Ministra Finansów, pochodzące z bieżącego 2013 r., jednoznacznie potwierdzają brak obowiązku ustalenia i wydzielenia dochodów (strat) z działalności zwolnionej z opodatkowania przypadających na każde z posiadanych zezwoleń odrębnie.

Jak stwierdził w tym zakresie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie o sygn. IBPBI/2/423-305/13/SD z 4 czerwca 2013 r. „W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń, Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej pozwalającej na obliczenie dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy dla posiadanych zezwoleń. Tym samym nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie poszczególnych zezwoleń.

Analogicznie rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie o sygn. ITPB3/423-16/13/MK z 10 kwietnia 2013 r. stwierdzając w nim m.in.: „Reasumując, biorąc pod uwagę zaprezentowany opis zdarzenia przyszłego, Spółka jest zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy, czyli w sposób pozwalający m.in. na określenie kwoty dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie”.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż nie jest zobowiązana do ustalania i wyodrębniania dochodu osiąganego (lub poniesionej straty) w ramach poszczególnych posiadanych Zezwoleń.

Ad. 2.

Spółka stoi na stanowisku, iż w sytuacji, gdy wystarczającym jest ustalenie dochodu zwolnionego z opodatkowania łącznie dla wszystkich posiadanych Zezwoleń, winna ona dokonywać rozliczenia całej uzyskanej w wyniku zastosowania zwolnienia pomocy publicznej najpierw na pierwsze w kolejności wydania Zezwolenie, a po wykorzystaniu limitu pomocy publicznej wynikającej z tego Zezwolenia lub w przypadku jego wygaśnięcia, na drugie lub następne w kolejności wydania Zezwolenie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach określa metodologię obliczania pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. Przepis § 4 pkt 2a stanowi, że dla ulgi podatkowej, polegającej na obniżeniu wysokości podatku, a w szczególności zwolnienia z podatku, pomoc publiczną stanowi różnica między kwotą podatku należnego bez uwzględniania ulgi a kwotą podatku po jej uwzględnieniu. W konsekwencji zastosowania tej normy korzyść, jaką Spółka odnosi w skutek tego zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego na działalności strefowej, wyrażająca się w kwocie niezapłaconego w wyniku obniżenia podstawy opodatkowania podatku, stanowi dla niej pomoc publiczną.

Pomoc publiczna udzielana jest Spółce w dniu 30 czerwca każdego kolejnego roku, w którym w skutek zwolnienia dochodu strefowego z opodatkowania dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania skutkującego płatnością przez Spółkę podatku dochodowego w niższej wysokości. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 11b ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pod pojęciem dzień udzielenia pomocy rozumie się dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego – w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Ponieważ rok podatkowy (i obrotowy) Spółki trwa od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego, to Spółka najpóźniej w dniu 30 czerwca danego roku winna wpłacić podatek należny (o ile uzyskała w tym roku dochód), a skoro tego nie robi wskutek zastosowania zwolnienia dochodu z opodatkowania, to w tym właśnie dniu otrzymuje pomoc publiczną.

Kwotę otrzymanej pomocy publicznej należy zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych zdyskontować na dzień uzyskania zezwolenia. Tak ustalona zdyskontowana kwota otrzymanej pomocy publicznej rozliczana jest następnie z limitem przysługującej Spółce pomocy publicznej, jaki wynika z danego Zezwolenia (na datę którego wydania pomoc publiczna jest dyskontowana).

Pomoc publiczna przyznana w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie otrzymanego Zezwolenia jest pomocą limitowaną. Spółka zobowiązana jest kontrolować wielkość wykorzystanej pomocy publicznej. W ramach każdego posiadanego Zezwolenia przyznawany jest inny limit pomocy. Wielkość pomocy publicznej przysługującej w ramach każdego Zezwolenia, uzależniona jest między innymi od wysokości poniesionych w jego ramach wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do objęcia pomocą oraz od maksymalnej intensywności pomocy publicznej, wynikającej z wielkości Spółki oraz regionu, w którym inwestycja jest realizowana.

Spółka uważa, iż wobec braku obowiązku ustalania dochodu uzyskanego na terenie strefy ekonomicznej odrębnie dla każdego z posiadanych Zezwoleń (a więc wobec braku obowiązku ustalania odrębnie przychodów i kosztów, jakie uzyskuje i ponosi w związku z każdym z posiadanych Zezwoleń) uzyskana pomoc publiczna również nie może być ustalona odrębnie dla każdego z posiadanych Zezwoleń. W tej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem jest przyjęcie, iż całość dochodu zwolnionego wypracowana została w ramach pierwszego w kolejności wydania Zezwolenia, w konsekwencji czego całość otrzymanej pomocy publicznej podlega rozliczeniu z limitem pomocy publicznej wynikającej z tego pierwszego Zezwolenia. Otrzymana w danym roku podatkowym pomoc publiczna byłaby więc dyskontowana na datę wydania pierwszego z posiadanych przez Spółkę Zezwoleń. Dopiero w sytuacji, gdy limit wynikający z tego Zezwolenia zostanie wykorzystany w całości lub Zezwolenie utraci swą ważność, otrzymywana pomoc publiczna rozliczana i dyskontowana będzie przez Spółkę na drugie lub kolejne według daty wydania Zezwolenie.

Zaprezentowane stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie o sygn. IBPBI/2/423-306/13/SD z 4 czerwca 2013 r. uznał, iż:

W związku z tym, Spółka korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona będzie do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o pdop, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu. W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla drugiego zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu (lub wygaśnięciu zezwolenia) limit wynikający z drugiego zezwolenia”.

Analogicznie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 czerwca 2012 r. o sygn. IBPBI/2/423-278/12/SD potwierdzono, że „(...) chronologiczne korzystanie z posiadanych zezwoleń strefowych jest tym bardziej zasadne, iż w takiej właśnie kolejności Spółka otrzymywała zezwolenia i w takiej też kolejności ma miejsce realizacja projektów inwestycyjnych stanowiących podstawę do wydania poszczególnych zezwoleń. (...) powyższe stanowisko zgodne jest z przepisami prawa dotyczącymi obliczania pomocy publicznej należnej podmiotom prowadzącym działalność na terenie SSE.

O słuszności opinii Wnioskodawcy świadczą także inne wypowiedzi organów podatkowych, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 maja 2012 r. o sygn. IBPBI/2/423-165/12/AP, w której stwierdzono, że „(...) Spółka korzystająca z kilku zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej. (...) brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla dwóch zezwoleń został zsumowany, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie ww. zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto tut. organ pragnie nadmienić, że Wnioskodawca w przedstawionym własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego powołał przepis art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako „nakazujący wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów ze źródeł wolnych od podatku”, podczas gdy prawidłowym przepisem jest art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ uznał powołaną przez Wnioskodawcę podstawę prawną za omyłkę pisarską, pozostającą bez wpływu na ocenę istoty jego stanowiska.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.