ILPB3/423-363/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie kilku zezwoleń, Spółka może prowadzić łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie tych zezwoleń, umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, tj. dochodu z działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzonej na podstawie zezwoleń i podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego oraz czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia.
ILPB3/423-363/14-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja rachunkowa
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. ustalanie dochodu
 5. zezwolenie
 6. zezwolenie na prowadzenie działalności
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 8 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie kilku zezwoleń, Spółka może prowadzić łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie tych zezwoleń, umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, tj. dochodu z działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzonej na podstawie zezwoleń i podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego (pytanie nr 1);
 • czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia (pytanie nr 2)

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie kilku zezwoleń, Spółka może prowadzić łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie tych zezwoleń, umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, tj. dochodu z działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzonej na podstawie zezwoleń i podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego (pytanie nr 1);
 • czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) na podstawie następujących zezwoleń:

 • Zezwolenia „a”z dnia 4 czerwca 2003 r.,
 • Zezwolenia „b” z dnia 30 listopada 2011 r.,
 • Zezwolenia „c” z dnia 18 czerwca 2012 r.,
 • Zezwolenia „d” z dnia 31 marca 2014 r.,
 • Zezwolenie „e” z dnia 9 czerwca 2014 r.

dalej: „Zezwolenia”.

Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy, objętym zakresem Zezwoleń, jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie SSE, w tym związanymi z: chemikaliami i wyrobami chemicznymi, wyrobami z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobami metalowymi oraz częściami i akcesoriami do pojazdów silnikowych. Zezwoleń udzielono Wnioskodawcy odpowiednio do: 15 kwietnia 2017 r. (zezwolenie „a” z dnia 4 czerwca 2003 r.) oraz bezterminowo (pozostałe zezwolenia: „b”, „c”, „d”, „e”).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z uzyskanymi Zezwoleniami, dochód Wnioskodawcy powstający w wyniku działalności strefowej podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu kosztów nowej inwestycji. Konsekwentnie, obowiązany jest do kalkulacji przysługującej mu maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego, tzw. limitu pomocy publicznej jako iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

We wszystkich Zezwoleniach warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE jest poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników.

Zgodnie z treścią Zezwolenia „a”, Wnioskodawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. Zatrudnić co najmniej 50 pracowników nie później niż w terminie do 31 grudnia 2006 r. i utrzymać zatrudnienie co najmniej na tym poziomie do 31 grudnia 2011 r.;
 2. Ponieść na terenie SSE wydatki inwestycyjne, nie później niż w terminie do 31 grudnia 2010 r. w wysokości co najmniej równoważnej w złotych polskich kwocie 4.668.000 EUR, obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP z dnia faktycznego poniesienia wydatków inwestycyjnych;
 3. Przestrzegać Regulaminu SSE i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania SSE.

Zgodnie z treścią Zezwolenia „b”, Wnioskodawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. Ponieść na terenie SSE wydatki inwestycyjne w terminie do 31 grudnia 2015 r. w wysokości odpowiadającej równowartości w złotych polskich kwocie co najmniej 4.000.000 EUR, obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia;
 2. Zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 334 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie SSE po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2015 r. i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 334 pracowników, powiększonym o każde wyżej wymienione miejsce pracy do dnia następnego po upływie 5 lat od momentu jego utworzenia;
 3. Zakończyć inwestycję do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z treścią Zezwolenia „c”, Wnioskodawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. Ponieść na terenie SSE wydatki inwestycyjne w terminie do 31 grudnia 2015 r. w wysokości odpowiadającej w złotych polskich kwocie co najmniej 500.000 EUR, obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia;
 2. Zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 345 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie SSE po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 3 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2015 r. i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 345 pracowników, powiększonym o każde wyżej wymienione miejsce pracy do dnia następnego po upływie 5 lat od momentu jego utworzenia;
 3. Zakończyć inwestycję w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z treścią Zezwolenia „d”, Wnioskodawca obowiązany jest spełnić następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. Ponieść na terenie SSE wydatki inwestycyjne w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., w wysokości co najmniej 15.000.000 PLN;
 2. Zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 383 pracowników poprzez zatrudnienie, w związku z realizowaną inwestycją, na terenie SSE po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2017 r. i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 398 pracowników do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. Zakończyć inwestycję w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z treścią Zezwolenia „e”, Wnioskodawca obowiązany jest spełnić następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. Ponieść na terenie SSE wydatki inwestycyjne w rozumieniu par. 6 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232 poz. 1548 z późn. zm.) w terminie do dnia 30 listopada 2021 r., w wysokości co najmniej 100.000 PLN;
 2. Ponieść na terenie SSE wydatki inwestycyjne w rozumieniu par. 6 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232 poz. 1548 z późn. zm.) w terminie do dnia 30 września 2026 r. w wysokości co najmniej 34.900.000 PLN;
 3. Zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 383 pracowników poprzez zatrudnienie, w związku z realizowaną inwestycją, na terenie SSE po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 428 pracowników do dnia 31 grudnia 2022 r., a po tej dacie – na poziomie 413 pracowników do dnia 30 listopada 2026 r.;
 4. Zakończyć inwestycję w terminie do dnia 31 listopada 2021 r.

Dodatkowo Wnioskodawca nie może wykluczyć, iż w przyszłości pozyska kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE (dalej: „przyszłe zezwolenia”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie wielu posiadanych Zezwoleń Wnioskodawca może prowadzić jedną łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich Zezwoleń, umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, tj. dochodu z działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzonej na podstawie Zezwoleń i podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych...
 2. Czy Spółka ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Mając na uwadze brzmienie przepisów (a także spójną i szeroką praktykę organów podatkowych w tej kwestii), Wnioskodawca może prowadzić jedną łączną ewidencję i na jej podstawie ustalać dochód zwolniony, tj. dochód osiągany z działalności gospodarczej na terenie SSE, prowadzonej na podstawie Zezwoleń (oraz przyszłych zezwoleń) i podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (jak również dochodów z działalności gospodarczej niepodlegający zwolnieniu).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązujących przepisów, dla celów korzystania z Zezwoleń (oraz przyszłych zezwoleń), Wnioskodawca nie będzie obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji i ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego z nich osobno. Prowadzenie działalności na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia (oraz przyszłe zezwolenia) nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku wydzielenia i przyporządkowania dochodu korzystającego ze zwolnienia odpowiednio pod każde z Zezwoleń (przyszłe zezwolenie).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1.

W ocenie Wnioskodawcy, brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na podatnika obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji celem ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania, przypadającego na każde z zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zarówno z treści przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych brak jest regulacji, które nakładałyby na podatnika obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla poszczególnych projektów, na które zostały wydane odrębne zezwolenia strefowe. W szczególności należy zauważyć, iż brak jest takich regulacji w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm.; dalej: „ustawa o SSE”), jak również w rozporządzeniach wykonawczych, w tym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 44, poz. 274 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.), w oparciu o które zostały wydane Zezwolenia.

Żaden z tych aktów prawnych nie zawiera regulacji nakazujących ustalenie odrębnego wyniku z działalności strefowej uzyskiwanego w ramach poszczególnych projektów w sytuacji, w której te projekty jednego podmiotu są zlokalizowane na terenie SSE, a działalność z nimi związana będzie wykonywana przez tego samego podatnika podatku dochodowego. Zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej przez osobę prawną na terenie strefy w ramach zezwolenia są zwolnione z podatku dochodowego na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Również regulacja przepisów formujących zasady prowadzenia działalności na terenie strefy nie nakłada obowiązku wyodrębnienia i przyporządkowania dochodu odpowiednio do każdego zezwolenia.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej, cała działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie (względem tej prowadzonej poza obszarem strefy). Ustawodawca nie zdefiniował, o jak dalekie wyodrębnienie ewidencyjne oraz organizacyjne działalności prowadzonej na terenie strefy chodzi. Niemniej nie ma przesłanek, które kazałyby domniemywać, że konieczne jest wyodrębnienie działalności w ramach każdego z zezwoleń strefowych, dlatego w ocenie Wnioskodawcy wymogi dotyczące prowadzenia stosownej ewidencji oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu jedynie prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania.

W ramach dochodu osiągniętego na podstawie kilku zezwoleń nie ma zatem obowiązku wyodrębnienia przychodów i kosztów przypadających na każde z zezwoleń odrębnie.

Również na gruncie regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest przepisów, które nakładałyby obowiązek wyodrębnienia dochodów w ramach każdego zezwolenia. Art. 7 ust. 1 i 2 ustawy stanowi, że przedmiot opodatkowania stanowi przychód. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania. Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą, jeśli dochody z tych źródeł są wolne od podatku oraz kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu osiągnięcia przychodu zwolnionego spod opodatkowania.

Wnioskodawca w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, zobowiązany jest jedynie wyłączyć odpowiednio przychody oraz koszty działalności strefowej. Prowadzona przez niego ewidencja powinna umożliwić ustalenie tych wartości. Jednocześnie, powinna umożliwić ustalenie sumy kosztów strefowych oraz przychodów strefowych. Nie ma zatem potrzeby ustalania tych wartości przypadających odpowiednio na każde Zezwolenie.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że również przepisy regulujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podatkowych nie wspominają o takim obowiązku.

Możliwość prowadzenia łącznej ewidencji zwolnionych z opodatkowania dochodów pochodzących z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej prowadzonej na podstawie więcej niż jednego zezwolenia strefowego zaakceptował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2011 r. sygn. akt ILPB3/423-946/10-2/MM. Organ przychylił się do stanowiska podatnika, który stwierdził, że: „brak jest natomiast wymogu dodatkowego podziału dochodów działalności prowadzonej na terenie strefy dla projektów strefowych związanych z odrębnymi zezwoleniami”.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 sierpnia 2010 r. sygn. akt ITPB3/423-256/10/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, wydając interpretację indywidualną z 21 lutego 2011 r. sygn. akt IBPBI/2/423-1632/10/SD oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 5 lutego 2014 r. sygn. akt ILPB3/423-538/13-2/KS.

Ani wykładnia literalna, ani celowościowa powołanych na wstępie przepisów nie wymaga od Wnioskodawcy wyodrębniania dochodu osiąganego w ramach poszczególnych Zezwoleń (przyszłych zezwoleń), jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia. Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jednej ewidencji w sposób pozwalający m.in. na określenie kwoty dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych. Brak jest natomiast wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy dla projektów strefowych związanych z odrębnymi Zezwoleniami (przyszłymi zezwoleniami).

Wnioskodawca stwierdza zatem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest łączne prowadzenie ewidencji dla całej działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę Zezwoleń (w tym również uzyskanych przyszłych zezwoleń).

Ad. 2.

Konsekwentnie do wykładni przepisów przedstawionych w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w sprawie pytania 1, zdaniem Wnioskodawcy, brak jest przeszkód do korzystania i zsumowania kwot zwolnień podatkowych, przysługujących Wnioskodawcy na podstawie posiadanych Zezwoleń (oraz przyszłych zezwoleń).

Analiza przepisów przedstawionych w punkcie 1 powyżej prowadzi do wniosku, że zwolnieniu podlegają łącznie dochody podatnika z działalności, która została określona w otrzymanych przez niego zezwoleniach. W związku z posiadaniem zezwoleń, po spełnieniu warunków w nich określonych, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z dochodu w kwocie wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej. Podatnik posiada zatem prawo do wykorzystania ulgi przysługującej ze wszystkich zwolnień jednocześnie.

W praktyce, brak jest także sprawdzonej i wiarygodnej metody alokowania dochodu strefowego do każdego z otrzymanych przez podatnika zezwoleń, tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnej w jego ramach pomocy publicznej.

W interpretacji indywidualnej z 29 sierpnia 2011 r. sygn. akt ILPB3/423-241/11-4/MM, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, organ przychylił się do stanowiska podatnika, zgodnie z którym podmiot, któremu przysługują dwa zezwolenia, ma prawo zsumować wynikające z nich limity pomocy publicznej, a tak wyliczona kwota może być „konsumowana przez łączny dochód wolny od podatku (dla obu Zezwoleń łącznie), osiągany w zakresie objętym w Zezwoleniach”. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził powyższe stanowisko również w interpretacji z 5 lutego 2014 r. sygn. ILPB3/423-538/13-3/KS.

Wnioskodawca prezentuje stanowisko, zgodnie z którym brak jest regulacji nakazujących ustalenie odrębnego wyniku podatkowego, jeżeli kilka projektów w ramach zezwoleń jest zlokalizowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a działalność z nimi związana będzie wykonywana przez tego samego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, Wnioskodawca ma możliwość sumowania limitów dostępnej pomocy publicznej, wynikającej z posiadanych przez niego Zezwoleń (przyszłych zezwoleń), bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE w ramach Zezwoleń (przyszłych zezwoleń) na poszczególne limity. Tym samym, zwolnieniu podlega dochód z całej działalności strefowej (w zakresie objętym Zezwoleniami oraz przyszłymi zezwoleniami) prowadzonej na terenie SSE do momentu wyczerpania puli zwolnienia dostępnej w ramach Zezwoleń (przyszłych zezwoleń). Wnioskodawca jednocześnie zapewni odpowiednią ewidencję gwarantującą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej nie zostanie przekroczony.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów korzystania z kilku zezwoleń, ewidencja Wnioskodawcy powinna jedynie zapewniać wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych miejsc pracy związanych z projektami/inwestycjami w ramach Zezwoleń (przyszłych zezwoleń). W konsekwencji, możliwe jest rozliczenie inwestycji pod kątem wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach (oraz przyszłych zezwoleniach) oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją inwestycji dla celów kalkulacji przysługującego Wnioskodawcy limitu pomocy publicznej. Zdaniem Wnioskodawcy, takie stanowisko jest prawidłowe również z uwagi na możliwość prowadzenia jednej ewidencji dla wszystkich Zezwoleń (oraz przyszłych zezwoleń).

Biorąc pod uwagę powyższe, dla celów korzystania z zezwoleń strefowych, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji i ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego z nich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.