IBPBI/2/4510-235/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a następnie w ramach Drugiego Zezwolenia?
IBPBI/2/4510-235/15/APinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. BKIP 23 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a następnie w ramach Drugiego Zezwolenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a następnie w ramach Drugiego Zezwolenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka świadczy usługi w zakresie integracji systemów, utrzymania aplikacji, zarządzania infrastrukturą IT oraz outsourcingu procesów biznesowych. Spółka posiada aktualnie dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE” lub „Strefa”):

 • zezwolenie z 22 czerwca 2007 r. (dalej: Pierwsze Zezwolenie) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE,
 • zezwolenie z dnia 18 czerwca 2014 r. (dalej: Drugie Zezwolenie) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

Spółka nie wyklucza również, że w przypadku realizacji dalszych nowych inwestycji wystąpi o wydanie kolejnego zezwolenia na działalność w Strefie.

Spółka prowadzi zarówno działalność gospodarczą zwolnioną - na mocy Pierwszego oraz Drugiego Zezwolenia (dalej: „Działalność Strefowa”) oraz działalność gospodarczą nieobjętą zezwoleniem. Niewielką część działalności gospodarczej Spółka prowadzi także poza terenem Strefy.

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. U. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., s. 3). Status ten nie uległ zmianie w związku z wydaniem Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L z dnia 26 czerwca 2014 r.).

Zakres Pierwszego Zezwolenia obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE, określonych w następujących pozycjach PKWiU :

 • 72.22 - usługi doradztwa w zakresie programowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 • 72.6 - usługi związane z informatyką, pozostałe.

Zakres Drugiego Zezwolenia obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie KSSE, określonych w następujących pozycjach PKWiU :

 • 62.01 - usługi związane z oprogramowaniem,
 • 62.02 - usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki,
 • 62.03 - usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Różnice w kodach PKWiU wynikają ze zmian jakimi ulegała klasyfikacja w czasie. Pierwsze Zezwolenie zostało wydane pod klasyfikacją PKWiU 2004, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 89, poz. 844). Natomiast Drugie Zezwolenie zostało wydane w oparciu o klasyfikację PKWiU 2008 bazując na przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207 poz. 1293). Warto przy tym podkreślić, że w zakresie charakteru działalności oba zezwolenia są tożsame.

Drugie Zezwolenie zostało wydane w związku z dynamicznym rozwojem Spółki, w tym w szczególności planowanym rozszerzeniem zakresu świadczonych usług IT. Oczekiwanym rezultatem projektu jest zwiększenie kompleksowości świadczonych usług oraz wprowadzenie najbardziej zaawansowanych usług oferowanych przez Grupę oraz utworzenie co najmniej 250 nowych miejsc pracy.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1402) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. 2013 r. poz. 1540) maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi 40%. Podana wysokość spełnia warunki § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 232, poz. 1548, dalej: „Ogólne Rozporządzenie Strefowe”). Regulacje te znajdują zastosowanie zarówno do pomocy publicznej przyznanej w ramach Pierwszego, jak i Drugiego Zezwolenia.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm„ dalej: „ustawa o CIT”), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 ze zm., dalej: „ustawa o SSE”), Spółka kwalifikuje dochody z Działalności Strefowej jako wolne od podatku.

Ponadto Spółka prowadzi ewidencję rachunkową, pozwalającą wyodrębnić łączny dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”), osiągany w związku z Zezwoleniami oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tejże ustawy. Spółka prowadzi ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie, a także wyodrębnienie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego z Zezwoleń. Ewidencja umożliwia rozliczenie wszystkich projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenia wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów, dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a następnie w ramach Drugiego Zezwolenia...

Zdaniem Spółki, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Pierwszego Zezwolenia lub po wygaśnięciu jego ważności, zwolnieniu podlegać będzie dochód z całej Działalności Strefowej prowadzonej na terenie SSE do momentu wyczerpania limitu zwolnienia w ramach Drugiego Zezwolenia.

Dla obu posiadanych Zezwoleń poziom maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 40%. W konsekwencji, prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu z działalności strefowej przysługuje Spółce w wysokości 40% sumy wydatków kwalifikowanych obu Zezwoleń.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zarówno wydatki kwalifikowane jak i pomoc publiczna w postaci zwolnienia podatkowego podlegają dyskontowaniu.

Otrzymana pula zwolnienia podatkowego podlega wykorzystaniu w związku z dochodem uzyskiwanym w SSE w ramach działalności gospodarczej realizowanej na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń. Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka zapewnia odpowiednią ewidencję i gwarancję, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej określony w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT nie zostanie przekroczony.

Z uwagi na to, że uprawnienia wynikające z Pierwszego Zezwolenia są wcześniejsze, należy przyjąć, że do momentu wyczerpania puli pomocy publicznej dostępnej na podstawie Pierwszego Zezwolenia lub wygaśnięcia jego ważności, Spółka będzie korzystała z limitu pomocy publicznej w nim określonego.

W ocenie Spółki, po wykorzystaniu puli pomocy publicznej wynikającej z Pierwszego Zezwolenia lub wygaśnięciu jego ważności, Spółka będzie mogła korzystać z puli zwolnienia podatkowego dostępnej na podstawie Drugiego, a następnie ewentualnie kolejnych zezwoleń.

W konsekwencji, dopóki Spółka będzie miała prawo do korzystania z ulgi podatkowej w ramach któregokolwiek z Zezwoleń, będzie również uprawniona do zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących z Działalności Strefowej.

Na marginesie powyższych argumentów Spółka wskazuje, że podejście Spółki znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.