IBPBI/2/423-989/14/KP | Interpretacja indywidualna

Wpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych po przekroczeniu kwoty limitu pomocy publicznej.
IBPBI/2/423-989/14/KPinterpretacja indywidualna
 1. pomoc publiczna
 2. specjalna strefa ekonomiczna
 3. zaliczka na podatek
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Deklaracje i zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych po przekroczeniu kwoty limitu pomocy publicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, po przekroczeniu kwoty limitu pomocy publicznej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest producentem z branży lotniczej, którego podstawowym profilem działalności jest wytwarzanie statków powietrznych i kabin statków powietrznych.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej (dalej: SSE), w oparciu o trzy zezwolenia strefowe. Pierwsze zezwolenie Spółka uzyskała 29 kwietnia 1999 r. (dalej: pierwsze zezwolenie), które decyzją Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2007 r. na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, dalej: ustawa o SSE) w związku z przepisem art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o SSE (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 ze zm.) zostało dostosowane do nowych przepisów prawnych (tzw. konwersja zezwolenia). W dniu 8 marca 2007 r. Spółka uzyskała drugie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE (dalej: drugie zezwolenie), a 29 stycznia 2009 r. trzecie (dalej: trzecie zezwolenie, łącznie: zezwolenia).

Dla pierwszego Zezwolenia, w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 26, poz. 163 ze zm. dalej: rozporządzenie SSE), Wnioskodawca stosuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2209 ze zm. dalej: rozporządzenie), oraz przepisy wcześniejszego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w ... (Dz.U. Nr 107, poz. 526 ze zm.). Dla drugiego zezwolenia Spółka stosuje przepisy rozporządzenia SSE. Dla trzeciego zezwolenia, Wnioskodawca stosuje przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze. zm., dalej: nowe rozporządzenie SSE).

Podstawą zwolnienia z podatku dla wszystkich trzech zezwoleń są wydatki inwestycyjne (koszty inwestycji), wynoszące 75% wydatków kwalifikowanych dla pierwszego zezwolenia, oraz 50% wydatków kwalifikowanych dla drugiego i trzeciego zezwolenia.

Dla celów kalkulacji wysokości uzyskanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego, Wnioskodawca wylicza dochód z tytułu działalności strefowej prowadzonej na terenie SSE i wymienionej w treści posiadanych zezwoleń, oraz odrębnie dochód na działalności pozastrefowej (osiągniętej poza terenem SSE lub niewymienionej w zezwoleniach).

Rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do działalności strefowej, w sytuacji, kiedy w trakcie roku podatkowego może nastąpić przekroczenie limitu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku, Spółka zobowiązana jest do kalkulacji i wpłaty ewentualnych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że pomoc publiczna otrzymana w formie zwolnienia z podatku dochodowego możliwa jest do wyliczenia dopiero na dzień 31 marca roku następnego, Spółka nie jest zobowiązana do kalkulacji i wpłaty ewentualnych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku podatkowego, w którym może nastąpić przekroczenie limitu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej z tytułu zwolnienia z podatku.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT powinno być: t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851,), wolne od podatku są „dochody (...) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami”.

Dla Spółki, wskazanymi powyższej odrębnymi przepisami są odpowiednio:

 1. dla pierwszego zezwolenia przepis § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia, zgod-nie z którym „pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatko-wych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (...) stanowi pomoc regionalną z ty-tułu kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej in-tensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą (...). Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej (...). Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia”;
 2. dla drugiego zezwolenia przepis § 4 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia SSE, zgodnie z którym „pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podat-kowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (...) stanowi pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikują-cych się do objęcia pomocą (...). Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy (...), aż do wyczerpania dopuszczalnej po-mocy regionalnej (...). Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia”;
 3. dla trzeciego zezwolenia przepis § 3 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i § 7 ust. 1 nowego rozporzą-dzenia SSE, zgodnie z którym „pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (...) stanowi po-moc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako ilo-czyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwe-stycji kwalifikujących się do objęcia pomocą (...). Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy (...), aż do wyczerpania do-puszczalnej pomocy regionalnej (...). Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskon-towane na dzień uzyskania zezwolenia”.

Na podstawie § 9 ust. 6 rozporządzenia, § 8 ust. 6 rozporządzenia SSE i § 7 ust. 6 nowego rozporządzenia SSE „dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291, powinno być: t.j. Dz.U. Nr 59, poz. 404 ze zm.)”.

Jak stanowi ponadto art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r Nr 59, poz. 404 ze zm., dalej: ustawa o pomocy publicznej), w przypadku pomocy w formie ulgi podatkowej udzielonej na podstawie indywidualnego zezwolenia, dniem udzielenia pomocy jest „dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego”.

Reasumując powołane przepisy:

 1. dochody uzyskane z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń są wolne od podatku - do wysokości maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej,
 2. limit pomocy publicznej definiowany jest iloczynem intensywności pomocy dla danego obszaru i kosztami kwalifikowanymi podatnika, zarówno koszty inwestycji jak i wartość konsumowanej pomocy publicznej podlega dyskontowaniu na dzień uzyskania zezwoleń,
 3. dniem uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podatku jest dzień, w którym upływa termin złożenia rocznego zeznania podatkowego (w przypadku Spółki jest to 31 marca kolejnego roku).

W efekcie powołanych przepisów, weryfikacja wartości dostępnej i wykorzystanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku, możliwa jest dopiero w dniu 31 marca roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały dochody podlegające zwolnieniu. Dopiero w powyższej dacie, pomoc publiczna uznawana jest jako uzyskana, dopiero wówczas możliwe jest bowiem fizyczne wyliczenie dostępnego limitu pomocy publicznej (iloczyn kosztów kwalifikowanych zdyskontowanych na dzień uzyskania zezwoleń i współczynnika intensywności dla danego regionu), oraz poziomu skonsumowanej zdyskontowanej pomocy publicznej. Fizyczna kalkulacja wartości wykorzystanej pomocy publicznej, nie jest możliwa przed datą 31 marca roku następnego - nie są bowiem znane stopy bazowe i referencyjne Komisji Europejskiej niezbędne dla mechanizmu dyskontowania.

Ponadto, stosownie do § 4 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz. 1983 ze zm.), w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania na skutek zwolnienia dochodu w podatku dochodowym, EDB (ekwiwalent dotacji brutto) dla ulgi podatkowej jest równy różnicy między kwotą podatku należnego bez uwzględnienia obniżenia podstawy opodatkowania, a kwotą podatku po jej obniżeniu. Podstawa takiego opodatkowania znana jest dopiero po zakończeniu roku podatkowego, zatem także na gruncie powołanych przepisów, nie jest możliwe obliczenie otrzymanej dotacji przed sporządzeniem rocznej deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych.

Brak fizycznej możliwości kalkulacji wysokości zwolnienia podatkowego za dany rok podatkowy przed 31 marca roku następnego, wyłącza możliwość wpłaty w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy na działalności strefowej w ostatnim roku korzystania przez Spółkę z zezwoleń. Obliczenie wartości pomocy publicznej dostępnej w formie zwolnienia podatkowego możliwe jest dopiero po uprzednim obliczeniu wielkości podatku należnego za dany okres rozliczeniowy (okres całego roku podatkowego), zdyskontowanego następnie w oparciu o współczynniki dyskontowania publikowane dopiero na dzień 31 marca roku kolejnego. Fizycznie, obowiązek wpłaty zaliczki w trakcie roku podatkowego jest niemożliwy do wypełnienia, wysokość zdyskontowanego dochodu możliwego do zwolnienia z podatku obliczona zostanie dopiero po uzyskaniu i zdyskontowaniu wartości pomocy publicznej za dany rok, a więc nie wcześniej niż na dzień 31 marca roku następującego.

Brak fizycznej możliwości określenia wartości dostępnego zwolnienia podatkowego przed dniem otrzymania pomocy (terminem granicznym złożenia zeznania rocznego), wyłącza możliwość kalkulacji zaliczek w toku roku podatkowego (w zakresie działalności strefowej), powodując brak konieczności wpłaty podatku w trakcie roku podatkowego w formie miesięcznych zaliczek.

Spółka wskazuje, że prawidłowość powyższego stanowiska w sprawie potwierdzona została w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 grudnia 2012 r. (znak IBPBI/2/423-1175/12/SD) wydanej w analogicznym do Spółki stanie faktycznym.

Uwzględniając powyższe, Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości interpretacji powołanych przepisów prawa podatkowego. Równocześnie Spółka podnosi, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 maja 2007 r. (sygn.. akt: I SA/Rz 254/07), przepisy rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (w tym kalkulacji limitu pomocy publicznej) stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2007 r. (sygn. III Sa/Wa 1737/07), w którym stwierdził, że nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.