IBPBI/2/423-768/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może korzystać z pomocy publicznej począwszy od pierwszego dnia, w którym poniósł pierwsze wydatki stanowiące koszty kwalifikowane inwestycji (np. zapłacił czynsz z tytułu najmu za dany miesiąc) oraz czy wielkość pomocy publicznej musi być skorelowana z wielkością poniesionych nakładów inwestycyjnych, tj. proporcjonalnie do poniesionych nakładów i w miarę ich ponoszenia? (pytanie wymienione we wniosku jako 1)
IBPBI/2/423-768/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. inwestycje
 2. pomoc publiczna
 3. rozpoczęcie działalności gospodarczej
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. wydatki inwestycyjne
 6. zezwolenie
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może korzystać z pomocy publicznej począwszy od pierwszego dnia, w którym poniósł pierwsze wydatki stanowiące koszty kwalifikowane inwestycji oraz czy wielkość pomocy publicznej musi być skorelowana z wielkością poniesionych nakładów inwestycyjnych tj. proporcjonalnie do poniesionych nakładów i w miarę ich ponoszenia (pytanie wymienione we wniosku jako 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może korzystać z pomocy publicznej począwszy od pierwszego dnia, w którym poniósł pierwsze wydatki stanowiące koszty kwalifikowane inwestycji oraz czy wielkość pomocy publicznej musi być skorelowana z wielkością poniesionych nakładów inwestycyjnych tj. proporcjonalnie do poniesionych nakładów i w miarę ich ponoszenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca z końcem 2012 r. uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Do końca I kwartału 2014 r. Wnioskodawca prowadził wyłącznie działalność poza terenem strefy ekonomicznej. Z dniem 1 kwietnia Wnioskodawca przeniósł „fizycznie” swoją siedzibę główną na teren specjalnej strefy ekonomicznej, tj. po przekazaniu mu do użytkowania nowo powstałego budynku wraz z warsztatami, halami i towarzyszącą infrastrukturą. Z tym dniem Wnioskodawca rozpoczął również wydzielać organizacyjnie działalność w specjalnej strefie ekonomicznej stosownie do § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 232 poz. 1548 ze zm.). Począwszy od 2014 r. zaczął ponosić nakłady związane z inwestycją strefową.

W zezwoleniu z 30 listopada 2012 r. wskazany został termin zakończenia inwestycji do 30 czerwca 2020 r., a jednocześnie ustalono m.in. następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

 • poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w tym: kosztów kwalifikowanych, stanowiących wydatki na maszyny i urządzenia i inne wymienione w powołanym przepisie oraz
 • poniesienie wydatków na czynsz najmu w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia - płacony liniowo w okresie od kwietnia 2014 r. przez okres 15 lat, zgodnie z zawartą umową najmu.

Wnioskodawca po dniu uzyskania zezwolenia podjął zobowiązania związane z inwestycją strefową, w szczególności podpisał długoterminową umowę najmu budynku administracyjnego i hali produkcyjnej, jak również zawarł umowy zakupu maszyn i urządzeń finansowanych w formie leasingu finansowego. Wnioskodawca złożył wreszcie zamówienia na zakup środków trwałych finansowanych z własnych środków finansowych. W konsekwencji Wnioskodawca w kwietniu 2014 r. został zgodnie z umową najmu obciążony pierwszą fakturą z tytułu czynszu za najem oraz innymi fakturami (w tym m.in. dostawy przedmiotu leasingu). Wynajmujący będzie obciążał Wnioskodawcę fakturami z tytułu czynszu co miesiąc. Obecnie też realizowane są stopniowo dostawy środków trwałych związanych z inwestycją w strefie zarówno finansowane z własnych środków Wnioskodawcy, jak i finansowane w ramach umów leasingu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może korzystać z pomocy publicznej począwszy od pierwszego dnia, w którym poniósł pierwsze wydatki stanowiące koszty kwalifikowane inwestycji (np. zapłacił czynsz z tytułu najmu za dany miesiąc) oraz czy wielkość pomocy publicznej musi być skorelowana z wielkością poniesionych nakładów inwestycyjnych, tj. proporcjonalnie do poniesionych nakładów i w miarę ich ponoszenia... (pytanie wymienione we wniosku jako 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Skoro działalność Wnioskodawcy została „fizycznie” alokowana w części na teren specjalnej strefy ekonomicznej dopiero 1 kwietnia 2014 r., a przepis art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyraźnie stanowi, że (..) powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (..) nie jest możliwym osiąganie dochodów podlegających zwolnieniu podatkowemu na terenie strefy nie „będąc fizycznie” na terenie strefy, jak również przypisywanie kosztów bezpośrednich jak i pośrednich do działalności zwolnionej.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do korzystania z pomocy publicznej od chwili, w której poniósł pierwszy wydatek związany z inwestycją np. uregulował czynsz najmu za pierwszy miesiąc. Wnioskodawca będzie obliczał wielkość przysługującej mu pomocy publicznej proporcjonalnie do poniesionych kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym, przy czym jej wielkość nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania tej pomocy. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Choć przepis nie identyfikuje jednoznacznie, czy przez poniesienie wydatków inwestycyjnych należy rozumieć poniesienie wszystkich, czy też choćby jednego z nich, należy mieć na uwadze, że (...) przepis nie stawia wymogu, aby do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego koniecznym było spełnienie warunków określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie strefy (...) (interpretacja indywidualna z 12 maja 2005 r. nr DP/P1/423-0046/05/AP).

W ocenie Wnioskodawcy, pomoc publiczna powinna pozostawać w relacji do ponoszonych przez niego wydatków, stanowiących koszty kwalifikowane. I tak na przykład, jeżeli w danym miesiącu Wnioskodawca poniósł wydatek w wysokości 400.000 zł na zapłatę czynszu z tytułu najmu, to maksymalna kwota uprawniająca do skorzystania z pomocy publicznej w regionie, w którym prowadzi działalność wyniesie 160.000 zł. Kwoty te będą się zmieniać w miarę wzrostu ponoszonych nakładów.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do korzystania z pomocy publicznej po spełnieniu łącznie warunków tj.

 • gdy rozpocznie ponoszenie nakładów inwestycyjnych (również w ich nieznacznej części) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w związku z inwestycją,
 • rozpocznie „fizycznie” działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dokona jej wydzielenia organizacyjnego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Skoro zatem Wnioskodawca z początkiem 2014 r. rozpoczął ponoszenie nakładów inwestycyjnych, a z dniem 1 kwietnia 2014 r. rozpoczął działalność na terenie strefy (i od tego dnia dokonał wydzielenia organizacyjnego) zaistnienie wyżej wymienionych zdarzeń powoduje, że Wnioskodawca jako inwestor strefowy może korzystać z pomocy publicznej do wysokości i w terminach określonych w zezwoleniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania wymienionego we wniosku jako 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.