IBPBI/2/423-294/14/CzP | Interpretacja indywidualna

1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwoleń (zwolnionej z CIT), Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (podlegającej zwolnieniu z CIT na podstawie Pierwszego i Drugiego Zezwolenia) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu z Pierwszego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia?
(pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 i 2 – zdarzenie przyszłe)
IBPBI/2/423-294/14/CzPinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. ewidencja rachunkowa
 3. limit
 4. pomoc publiczna
 5. specjalna strefa ekonomiczna
 6. zezwolenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 lutego 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 i 2 – zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w branży samochodowej. 26 października 1999 r. Spółka uzyskała Zezwolenie nr ... (dalej: Pierwsze Zezwolenie) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”), zmienione później decyzją Ministra Gospodarki z 29 lutego 2008 r., między innymi w przedmiocie zakresu działalności objętej tym zezwoleniem. Zgodnie z aktualnymi zapisami, Pierwsze Zezwolenie obowiązuje do 8 sierpnia 2016 r. i obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „PKWiU”):

 • Sekcja D podsekcja DM dział 34 - pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy,
 • Sekcja I dział 60 klasa 60.24 - transport drogowy towarów,
 • Sekcja I dział 63 grupa 63.1 - usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,
 • Sekcja K dział 72 - usługi informatyczne,
 • Sekcja K dział 73 grupa 73.1 - usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 • Sekcja K dział 74 grupa 74.3 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych
 • oraz w zakresie sprzedaży odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840) maksymalna intensywność pomocy regionalnej w ramach Pierwszego Zezwolenia wynosi 75% wydatków inwestycyjnych poniesionych do 31 dnia grudnia 2006 r.

W związku z realizacją kolejnych projektów inwestycyjnych, 13 czerwca 2012 roku Spółka uzyskała Zezwolenie (dalej: „Drugie Zezwolenie”, dalej łącznie z Pierwszym Zezwoleniem: „Zezwolenia”) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Zakres Drugiego Zezwolenia obejmuje z kolei działalność produkcyjną, handlową i usługową, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, objętych następującymi pozycjami PKWiU (w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania zezwolenia, tj. na podstawie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dz.U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293):

 • 28.12 - sprzęt i wyposażenie do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
 • 28.13 - pozostałe pompy i sprężarki,
 • 29.31 - wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów,
 • 29.32 - pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli,
 • 49.41 - transport drogowy towarów,
 • 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 52.24 - usługi przeładunku towarów,
 • 62 - usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane,
 • 71.20 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • 72.19 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

oraz w zakresie sprzedaży odpadów powstałych w związku z prowadzeniem wyżej wymienionej działalności sklasyfikowanej w pozycji - 38.11.5 - odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1548, dalej: „Ogólne Rozporządzenie Strefowe”) maksymalna intensywność pomocy regionalnej w ramach Drugiego Zezwolenia wynosi 40% wydatków inwestycyjnych. Drugie Zezwolenie nie zawiera daty obowiązywania, ale aktualnie obowiązuje do końca funkcjonowania SSE, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o SSE (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 ze zm., dalej: „ustawa o SSE”), Spółka kwalifikuje dochody z działalności gospodarczej objętej Zezwoleniami i prowadzonej na terenie SSE jako zwolnione z opodatkowania.

Jednocześnie, Spółka prowadzi również w SSE działalność gospodarczą w zakresie nieobjętym Zezwoleniami. Przychody z tej działalności podlegają opodatkowaniu. Spółka prowadzi ewidencję rachunkową pozwalającą wyodrębnić łączny dochód zwolniony z opodatkowania CIT osiągany w związku z posiadanymi Zezwoleniami oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy. Z punktu widzenia profilu działalności Spółki, Zezwolenia obejmują zakres tej samej podstawowej działalności operacyjnej Spółki i dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe (produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych). Przedmiot działalności, który może być prowadzony na podstawie Zezwoleń jest spójny pod względem organizacyjnym. Ponadto należy wskazać, że Spółka prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z projektem inwestycyjnym objętym Pierwszym oraz Drugim Zezwoleniem. Ewidencja ta umożliwia rozliczenie projektów z perspektywy wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej. Jednocześnie, kalkulując dostępną pulę pomocy publicznej, Spółka uwzględnia różne poziomy intensywności pomocy dla wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach każdego z zezwoleń, zgodnie z regulacjami odpowiednimi dla poszczególnych zezwoleń.

Równocześnie Spółka pragnie wskazać, że w dniu 10 października 2013 r. spółka powiązana – X sp. z o. o. (dalej: „X”) uzyskała interpretacje Znak: IBPBI/2/423-829/13/JD oraz IBPBI/2/423-830/13/JD), w których Minister Finansów potwierdził, że w sytuacji potencjalnego połączenia X i Spółki, X będzie zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w zakresie objętym wszystkimi posiadanymi zezwoleniami (zarówno posiadanym pierwotnie przez X, jak i zezwoleniami potencjalnie przejętymi w związku z planowanym połączeniem) i odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności podlegającej opodatkowaniu. Dodatkowo, organ potwierdził również, że X mogłaby objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie strefy (zarówno działalności X, jak i działalności strefowej X), wykorzystując kolejno limity pomocy publicznej dostępnej w ramach kolejnych zezwoleń. Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz.U. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., s.3).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwoleń (zwolnionej z CIT), Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń strefowych (podlegającej zwolnieniu z CIT na podstawie Pierwszego i Drugiego Zezwolenia) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu...
 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu z Pierwszego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia...

(pytania oznaczone we wniosku jako nr 1 i 2 – zdarzenie przyszłe)

Zdaniem Spółki, dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwoleń (zwolnionej z CIT), Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej z opodatkowania, prowadzonej na terenie SSE na podstawie posiadanych Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, do której Spółka zaliczy działalność prowadzoną w SSE nieobjętą Zezwoleniami.

Zdaniem Spółki, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach Pierwszego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu. Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu CIT lub są wolne od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Na mocy art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 5 ust. 5 Ogólnego Rozporządzenia Strefowego, zwolnienia z podatku przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z powyższym przepisem, wszelkie dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie określonym w zezwoleniu, objęte są zwolnieniem z opodatkowania.

Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji z 1 lutego 2008 r. wydanej w przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w imieniu Ministra Finansów, Znak: IPPB3/423-426/07-3/KB. W piśmie tym stwierdza się, że wykładnia gramatyczna powyższych przepisów wskazuje, że poza kryteriami określającymi wielkość pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia, wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W świetle powyższego, wszystkie dochody Spółki uzyskane z działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych Zezwoleń podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Równocześnie, Spółka zapewnia - na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o CIT oraz § 5 ust. 5 Ogólnego Rozporządzenia - możliwość wyodrębnienia dochodów uzyskiwanych z działalności podlegającej zwolnieniu oraz z działalności nieobjętej zwolnieniem z CIT (pozostającej poza zakresem określonym w Zezwoleniach).

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział określonej formy wyodrębnienia ewidencyjnego oraz organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie jest zatem konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych oddziałów prowadzących oraz nieprowadzących działalności na terenie Strefy. Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa przepisów wskazuje, że obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia jest prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej oraz działalności nieobjętej zwolnieniem.

Powyższe podejście zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z 19 kwietnia 2006 r. Znak: SPS-023-2267/06 Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jaki poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym. Wcześniej Ministerstwo Finansów zajęło podobne stanowisko w piśmie z 31 października 2003 r. Znak: PB4/KGK-8214-2434-319/03 skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym Zdaniem Ministerstwa Finansów organizacyjne wyodrębnienie, służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym.

Jak wynika z powyższego, wymogi dotyczące prowadzenia stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania i pod kątem realizacji tych celów należy oceniać prawidłowość prowadzonej przez podatników ewidencji. Jednocześnie, nie jest konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych podmiotów prawnych lub oddziałów dla celów działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W świetle powyższego, Spółka jest zobowiązana jedynie do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiąganego na terenie SSE w ramach posiadanych przez Spółkę Zezwoleń). Ani wykładnia literalna, ani celowościowa powołanych na wstępie przepisów nie wymaga od Spółki wyodrębniania dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń (jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia, a same deklaracje podatkowe nie przewidują możliwości odrębnego rozliczania dochodu uzyskiwanego w ramach poszczególnych zezwoleń). Podsumowując, Spółka jest zobowiązana do wydzielania księgowego dochodów, które podlegają opodatkowaniu CIT oraz dochodów zwolnionych z opodatkowania (osiąganych w SSE z działalności objętej zezwoleniami).

Po wejściu w posiadanie Drugiego Zezwolenia, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia dochodu w kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania. Tak obliczona pula pomocy przysługująca Spółce jest konsumowana przez dochód wolny od podatku, osiągany w zakresie określonym w Zezwoleniach (Spółka zapewnia odpowiednią ewidencję gwarantującą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej określony w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT nie zostanie przekroczony). Jednocześnie, po wykorzystaniu puli pomocy publicznej dla Pierwszego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia (jednak nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia Drugiego Zezwolenia). Konsekwentnie, dopóki Spółka będzie miała prawo do korzystania z ulgi podatkowej w ramach któregokolwiek z Zezwoleń, będzie również uprawniona do zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z całej działalności Spółki (prowadzonej na terenie Strefy w ramach posiadanych Zezwoleń).

Podsumowując, Spółka przez cały okres prowadzenia działalności na terenie SSE (wynikający łącznie z posiadanych Zezwoleń), będzie prowadzić dwie odrębne ewidencje dochodów: jedną dla działalności opodatkowanej oraz jedną dla działalności zwolnionej z CIT. Na tej podstawie ustalać będzie łączny dochód Spółki uzyskany na terenie Strefy w ramach posiadanych Zezwoleń (korzystających ze zwolnienia podatkowego) oraz odrębnie dochód Spółki, który nie jest objęty zwolnieniem w SSE (podlegający opodatkowaniu).

Na marginesie powyższych argumentów Spółka pragnie jedynie wskazać, że jej podejście znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Zgodnie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 updop wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Tak więc, pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek, obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że 26 października 1999 r. Spółka uzyskała Pierwsze Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i obejmuje ono działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • Sekcja D podsekcja DM dział 34 - pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy,
 • Sekcja I dział 60 klasa 60.24 - transport drogowy towarów,
 • Sekcja I dział 63 grupa 63.1 - usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,
 • Sekcja K dział 72 - usługi informatyczne,
 • Sekcja K dział 73 grupa 73.1 - usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 • Sekcja K dział 74 grupa 74.3 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych

oraz w zakresie sprzedaży odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w ramach Pierwszego Zezwolenia wynosi 75% wydatków inwestycyjnych poniesionych do 31 dnia grudnia 2006 r.

W związku z realizacją kolejnych projektów inwestycyjnych, 13 czerwca 2012 r. Spółka uzyskała Drugie Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy. Zakres Drugiego Zezwolenia obejmuje z kolei działalność produkcyjną, handlową i usługową, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, objętych następującymi pozycjami PKWiU:

 • 28.12 - sprzęt i wyposażenie do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
 • 28.13 - pozostałe pompy i sprężarki,
 • 29.31 - wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów,
 • 29.32 - pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli,
 • 49.41 - transport drogowy towarów,
 • 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 52.24 - usługi przeładunku towarów,
 • 62 - usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane,
 • 71.20 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • 72.19 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

oraz w zakresie sprzedaży odpadów powstałych w związku z prowadzeniem wyżej wymienionej działalności sklasyfikowanej w pozycji - 38.11.5 - odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej w ramach Drugiego Zezwolenia wynosi 40% wydatków inwestycyjnych. Drugie Zezwolenie nie zawiera daty obowiązywania, ale aktualnie obowiązuje do końca funkcjonowania SSE, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, Spółka kwalifikuje dochody z działalności gospodarczej objętej Zezwoleniami i prowadzonej na terenie Strefy jako zwolnione z podatkowania. Jednocześnie, Spółka prowadzi również na terenie Strefy działalność gospodarczą w zakresie nieobjętym Zezwoleniami. Przychody z tej działalności podlegają opodatkowaniu. Spółka prowadzi ewidencję rachunkową pozwalającą wyodrębnić łączny dochód zwolniony z opodatkowania CIT osiągany w związku z posiadanymi Zezwoleniami oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 updop w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tej updop. Z punktu widzenia profilu działalności Spółki, Zezwolenia obejmują zakres tej samej podstawowej działalności operacyjnej Spółki i dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe (produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych). Przedmiot działalności, który może być prowadzony na podstawie Zezwoleń jest spójny pod względem organizacyjnym.

Spółka wskazała ponadto, że prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z projektem inwestycyjnym objętym Pierwszym oraz Drugim Zezwoleniem. Ewidencja ta umożliwia rozliczenie projektów z perspektywy wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej. Jednocześnie, kalkulując dostępną pulę pomocy publicznej, Spółka uwzględnia różne poziomy intensywności pomocy dla wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach każdego z zezwoleń, zgodnie z regulacjami odpowiednimi dla poszczególnych zezwoleń.

W pytaniu oznaczonym Nr 1 Spółka wyraziła wątpliwość co do możliwości prowadzenia przez nią wspólnej ewidencji dla działalności prowadzonej na podstawie dwóch Zezwoleń (podlegającej zwolnieniu z CIT) oraz odrębnej ewidencji dla działalności podlegającej opodatkowaniu.

W myśl art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Zasady prowadzenia tej ewidencji przez podatników określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Z powyższych przepisów wynika, że przedsiębiorca uzyskujący dochody korzystające ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz podlegające opodatkowaniu obowiązany jest zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie odrębnego wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej, z której dochód korzysta ze zwolnienia od opodatkowania oraz dla działalności, z której dochód podlega opodatkowaniu. Ww. przepisy nie nakazują natomiast, w przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń, aby traktować je odrębnie. W związku z tym Spółka może prowadzić jedną ewidencję rachunkową w celu obliczenia dochodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dwóch Zezwoleń oraz odrębną dla działalności opodatkowanej.

Z kolei w pytaniu oznaczonym Nr 2 Spółka wyraziła wątpliwość, czy może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu z Pierwszego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Spółka na terenie Strefy prowadzi działalność zarówno zwolnioną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak i podlegającą opodatkowaniu, przy czym zakresy dotyczące podstawowej działalności operacyjnej Spółki korzystającej ze zwolnienia od opodatkowania, wynikające z obu Zwolnień, są tożsame.

Spółka, jako przedsiębiorca strefowy, który posiada dwa Zezwolenia na działalność w Strefie, aby korzystać ze zwolnienia podatkowego, winna określić maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej wygenerowany przez wszystkie swoje wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz porównać go z wielkością pomocy już otrzymanej w jakiejkolwiek formie.

W konsekwencji, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie Strefy w zakresie wynikającym z obu zezwoleń (w przypadku wygaśnięcia Pierwszego Zezwolenia – w zakresie wynikającym z Drugiego zezwolenia), wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu limit wynikający z Drugiego Zezwolenia.

Tym samym stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 (stan faktyczny) wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.