IBPBI/2/423-1406/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami I i II, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia I, a następnie po wyczerpaniu limitu z Zezwolenia I lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując limit wynikający z Zezwolenia II?(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
IBPBI/2/423-1406/14/IZinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. ewidencja rachunkowa
 3. limit
 4. pomoc publiczna
 5. specjalna strefa ekonomiczna
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (zwana dalej „Spółką”, „Podatnikiem” lub „Wnioskodawcą”) uzyskała zezwolenie z 30 lipca 2002 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „Zezwolenie I”). Spółka uzyskała kolejne zezwolenie z 13 maja 2014 r. na prowadzenie działalności i dokonanie nowej inwestycji na terenie tej samej strefy (dalej „Zezwolenie II”), którego warunkami są:

 1. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych o określonej wysokości.
 3. Zakończenie inwestycji w określonym terminie.
 4. Przestrzeganie Regulaminu Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy.

Wymaga podkreślenia, że zakres przedmiotowy Zezwolenia II zasadniczo pokrywa się z zakresem przedmiotowym Zezwolenia I, w zakresie rodzaju działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i w tych samych granicach strefy.

Zezwolenie I obejmuje:

Działalność produkcyjną, handlową i usługową, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, określonych w (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - rozporządzenie z dnia 18 marca 1997 r., Dz.U. nr 42 poz. 264 ze zm.):

 • sekcji D, podsekcji DM, klasie 35.30 - statki powietrzne i kosmiczne;
 • sekcji K, grupie 73.1 - usługi badawcze rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
 • sekcji K, grupie 74.3 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • sekcji D, podsekcji DL, klasie 33.20 - instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze i nawigacyjne;
 • sekcji K, grupie 72.1 - usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego;
 • sekcji K, grupie 72.6 - usługi związane z informatyką pozostałe.

Zezwolenie II obejmuje:

Działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie strefy (według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r., Dz.U. nr 207 poz. 1293 ze zm.):

 • 30.30 - statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny;
 • 71.20 - usługi w zakresie badań i analiz technicznych;
 • 72.19 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Istotne jest, że faktycznie wykonywana przez Spółkę działalność w SSE na podstawie Zezwolenia I oraz Zezwolenia II jest taka sama co do zakresu i dotyczy działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie następujących wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy:

 • statków powietrznych i kosmicznych (obecne PKWiU: 30.30, PKWiU właściwe dla Zezwolenia I: 35.30),
 • usług w zakresie badań i analiz technicznych (obecne PKWiU: 71.20, PKWiU właściwe dla Zezwolenia I: 74.3),
 • usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (obecne PKWiU: 72.19, PKWiU właściwe dla Zezwolenia I:73.1)

Wnioskodawca nie wykorzystuje pełnego zakresu przedmiotowego działalności przyznanego mu w Zezwoleniu I, tylko koncentruje się na powyżej wskazanych dziedzinach. Tym samym, z punktu widzenia profilu działalności Spółki, Zezwolenia obejmują zakres tej samej podstawowej działalności operacyjnej Spółki i dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe. Jednocześnie przedmiot działalności, który może być prowadzony na podstawie Zezwoleń jest spójny pod względem organizacyjnym.

Poza powyższą działalnością w Spółce występują również zdarzenia gospodarcze, które skutkują powstaniem dochodów nieobjętych zwolnieniem z podatku dochodowego.

Nowa inwestycja dokonywana przez Spółkę w ramach Zezwolenia II, służy wytwarzaniu nowego rodzaju produktu - łopatki do nowego modelu silnika odrzutowego. Nowy rodzaj produktu w postaci łopatki turbiny niskiego ciśnienia jest produktem podobnym do uprzednio produkowanych przez Spółkę łopatek. Nowe łopatki turbinowe do silnika samolotowego są jednak zaprojektowane dla nowego typu silnika (LEAP). Spółka podkreśla, że nowa inwestycja zrealizowana na podstawie Zezwolenia II nie ma charakteru, przedmiotowo odrębnego przedsięwzięcia. Celem inwestycji jest rozszerzenie bazy produktów o produkt nowego typu i rozbudowa zaplecza produkcyjnego. Inwestycja realizowana na podstawie Zezwolenia II polega bowiem głównie na zakupie i instalacji maszyn i urządzeń, a także na rozbudowie i modernizacji istniejącej hali produkcyjnej znajdującej się na terenie SSE oraz aranżacji i wyposażeniu pracowni projektowej. Rozbudowa istniejącego zakładu nie wymaga rozszerzenia obszaru SSE na grunty Spółki, a ponadto o takie rozszerzenie Spółka nie występuje. Z uwagi na to, że zakres przedmiotowy Zezwolenia II pokrywa się z zakresem przedmiotowym Zezwolenia I, dla działalności prowadzonej na terenie SSE Spółka nie może zastosować metodologii rozliczeń umożliwiającej precyzyjne wyodrębnienie dochodu związanego z danym zezwoleniem. Na podstawie obu zezwoleń będą wytwarzane wyroby podobnego rodzaju, różniące się modelem. Wytwarzanie nowego produktu składa się z ponad 30 procesów, przy czym część z nich jest wspólna z innymi produktami. Niemożliwe jest również przypisanie kosztów sprzedaży takich jak np. koszty pakowania, transportu, zwłaszcza gdy wysyłka dotyczy jednocześnie wyrobów gotowych wytworzonych na podstawie obu zezwoleń. W konsekwencji wyodrębnienie w księgach przychodów i kosztów działalności pod poszczególne zezwolenia dla działalności prowadzonej na terenie SSE jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Niemniej Spółka chciałaby zaznaczyć, że mając na uwadze różne warunki poszczególnych zezwoleń (np. poziomy intensywności pomocy publicznej), prowadzone jest odrębne dla każdego zezwolenia, zestawienie wydatków inwestycyjnych lub kosztów pracy kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz nowych miejsc pracy, w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz tworzonych nowych miejsc pracy do każdego zezwolenia. Ponadto Spółka wyodrębnia dochody związane z działalnością opodatkowaną, tj. niekorzystające ze zwolnienia strefowego.

Spółka zamierza całą korzyść wynikającą ze zwolnienia z podatku dochodowego, od dochodu osiągniętego na terenie SSE i w zakresie objętym Zezwoleniem I i II, w pierwszej kolejności rozliczyć limitem pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia I. Po wykorzystaniu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej albo po upływie okresu obowiązywania tego zezwolenia, Spółka przystąpi następnie do korzystania z pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia II. W efekcie Spółka ustali łączną kwotę zwolnienia podatkowego, w ramach limitów wynikających z obu zezwoleń.

Oznacza to, że w dacie gdy zdyskontowana pomoc publiczna przekroczy limit pomocy publicznej przyznany na podstawie Zezwolenia I (z uwzględnieniem wydatków kwalifikowanych poniesionych na podstawie Zezwolenia I i zdyskontowanych na dzień otrzymania tego zezwolenia) albo po 8 sierpnia 2016 r. (dzień do kiedy aktualnie obowiązuje Zezwolenie I), Spółka przystąpi do wykorzystania pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia II (z uwzględnieniem wydatków kwalifikowanych poniesionych na podstawie Zezwolenia II i zdyskontowanych na dzień otrzymania tego zezwolenia).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami I i II, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia I, a następnie po wyczerpaniu limitu z Zezwolenia I lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując limit wynikający z Zezwolenia II...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, akceptacja opisanego w zakresie pytania Nr 1 systemu rozliczeń, pociągnie również konsekwencje w zakresie rozliczenia maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej dla działalności prowadzonej na terenie SSE. W związku z brakiem możliwości odrębnego kalkulowania dochodu zwolnionego z opodatkowania dla Zezwolenia I oraz Zezwolenia II, Spółka uważa, że zwolnienie podatkowe z tytułu prowadzenia działalności w SSE w pierwszej kolejności będzie rozliczać z pomocą publiczną udzieloną na podstawie Zezwolenia I (aktualnie nie dłużej niż do 8 sierpnia 2016 r., tj. dnia obowiązywania Zezwolenia I), a następnie przystąpi do wykorzystania pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia II. Należy podkreślić, że przy wykorzystywaniu pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego dla Zezwolenia II, Spółka uwzględni przepisy rozporządzenia SSE, określające moment rozpoczęcia wykorzystywania tej pomocy, a dotyczące budowy nowych przedsiębiorstw (tzw. inwestycji greenfield), w szczególności § 5 ust. 1 i 3 Rozporządzenia SSE. Zgodnie z powyższymi przepisami, zwolnienie będzie przysługiwało Spółce począwszy od miesiąca, w którym Spółka poniosła wydatki inwestycyjne lub rozpoczęła ponoszenie kosztów pracy, odpowiednio do rodzaju przysługującej pomocy, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy publicznej.

Uwzględniając specyfikę działalności prowadzonej na terenie SSE, w ocenie Spółki od strony technicznej rozliczenie to będzie polegało na tym, że do dnia wykorzystania pomocy publicznej przysługującej w ramach Zezwolenia I, Spółka zdyskontuje koszty inwestycji związanej z Zezwoleniem I (z uwzględnieniem poziomu intensywności pomocy) oraz wielkość wykorzystanej pomocy publicznej na dzień uzyskania Zezwolenia I. W roku podatkowym, w którym suma wykorzystanej pomocy publicznej zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia I osiągnie limit dostępnej puli pomocy zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia I (z uwzględnieniem poziomu intensywności pomocy publicznej dla Zezwolenia I), lub po wygaśnięciu Zezwolenia I, Spółka rozpocznie rozliczanie pomocy publicznej w ramach Zezwolenia II. Spółka będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego, do dnia, kiedy suma wykorzystanej pomocy publicznej dyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia II, osiągnie limit dostępnej puli pomocy dla inwestycji związanej z Zezwoleniem II, ale nie później niż do dnia, do kiedy może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie Zezwolenia II (do 31 grudnia 2026 r.).

Zdaniem Spółki, dla działalności na terenie SSE (na podstawie Zezwolenia I i II) zasadne jest rozliczać otrzymywaną pomoc publiczną (w uproszczeniu podatek niezapłacony od dochodów zwolnionych z opodatkowania) z limitem maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej przysługującej najpierw w ramach Zezwolenia I, a następnie Zezwolenia II.

Takie stanowisko zostało przedstawione również w następujących interpretacjach Ministra Finansów:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz.U z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia.

Równocześnie art. 17 ust. 4 updop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka z o.o. uzyskała zezwolenie z 30 lipca 2002 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „Zezwolenie I”). Spółka uzyskała kolejne zezwolenie z 13 maja 2014 r. na prowadzenie działalności i dokonanie nowej inwestycji na terenie tej samej strefy (dalej „Zezwolenie II”), którego warunkami są:

 1. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych o określonej wysokości.
 3. Zakończenie inwestycji w określonym terminie.
 4. Przestrzeganie Regulaminu Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy.

Wymaga podkreślenia, że zakres przedmiotowy Zezwolenia II zasadniczo pokrywa się z zakresem przedmiotowym Zezwolenia I, w zakresie rodzaju działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i w tych samych granicach strefy.

Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotowy Zezwolenia II pokrywa się z zakresem przedmiotowym Zezwolenia I, dla działalności prowadzonej na terenie SSE Spółka nie może zastosować metodologii rozliczeń umożliwiającej precyzyjne wyodrębnienie dochodu związanego z danym zezwoleniem. Na podstawie obu zezwoleń będą wytwarzane wyroby podobnego rodzaju, różniące się modelem. Spółka zamierza całą korzyść wynikającą ze zwolnienia z podatku dochodowego, od dochodu osiągniętego na terenie SSE i w zakresie objętym Zezwoleniem I i II, w pierwszej kolejności rozliczyć limitem pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia I. Po wykorzystaniu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej albo po upływie okresu obowiązywania tego zezwolenia, Spółka przystąpi następnie do korzystania z pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia II. W efekcie Spółka ustali łączną kwotę zwolnienia podatkowego, w ramach limitów wynikających z obu zezwoleń.

Oznacza to, że w dacie gdy zdyskontowana pomoc publiczna przekroczy limit pomocy publicznej przyznany na podstawie Zezwolenia I (z uwzględnieniem wydatków kwalifikowanych poniesionych na podstawie Zezwolenia I i zdyskontowanych na dzień otrzymania tego zezwolenia) albo po 8 sierpnia 2016 r. (dzień do kiedy aktualnie obowiązuje Zezwolenie I), Spółka przystąpi do wykorzystania pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia II (z uwzględnieniem wydatków kwalifikowanych poniesionych na podstawie Zezwolenia II i zdyskontowanych na dzień otrzymania tego zezwolenia).

Wątpliwości Spółki dotyczą sytuacji, czy można objąć zwolnieniem podatkowym dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a następnie po wyczerpaniu limitu z Pierwszego Zezwolenia lub po jego wygaśnięciu, może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy wykorzystując limit wynikający z Drugiego Zezwolenia.

Wskazać należy, że obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią lub gdy prowadzi działalność inną niż określona w zezwoleniu. W związku z tym, Spółka korzystająca z dwu zezwoleń będzie uprawniona do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego stanowiącego sumę dwóch limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani updop, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu.

W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla inwestycji prowadzonej w oparciu o drugie zezwolenie, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia.

Tym samym stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.