IBPBI/2/423-1109/14/MS | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do rozliczeń Spółki w PDOP za 2014 r., powstanie zaległość podatkowa dotycząca zaliczek na PDOP w związku z korzystaniem przez nią przez część roku podatkowego z podatkowego zwolnienia strefowego?
IBPBI/2/423-1109/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki przez wydzielenie
 2. pomoc publiczna
 3. rozliczenie roczne
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 5. sukcesja
 6. zaległości podatkowe
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 1 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zaległości podatkowej w związku z korzystaniem przez Spółkę przez część roku podatkowego ze zwolnienia strefowego, którym zostanie objęta w wyniku podziału przez wydzielenie nowo powstała spółka - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zaległości podatkowej w związku z korzystaniem przez Spółkę przez część roku podatkowego ze zwolnienia strefowego, którym zostanie objęta w wyniku podziału przez wydzielenie nowo powstała spółka.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych, w tym głównie turbosprężarek do samochodów osobowych (działalność zdefiniowana w posiadanych przez Spółkę zezwoleniach strefowych).

Spółka od początku swojej działalności gospodarczej (inwestycja typu ...), działa poprzez jednostki produkcyjne zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „SSE” lub „Strefa”) - wszystkie zakłady produkcyjne Spółki znajdują się w całości na terenie SSE. W konsekwencji, całość dochodu Spółki z tytułu prowadzenia niniejszej działalności generowana jest w ramach działalności strefowej, a więc podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP w ramach dostępnego dla Spółki limitu zwolnienia.

Na rzecz Spółki zostały wydane następujące zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE:

 • zezwolenie z 13 lutego 2008 r. (dalej „Zezwolenie I”),
 • zezwolenie z 16 kwietnia 2012 r. (dalej „Zezwolenie II”),
 • zezwolenie z 28 maja 2014 r. (dalej „Zezwolenie III”).

Wielkość dostępnego dla Spółki tzw. limitu pomocy publicznej (tj. zwolnienia od PDOP) na podstawie Zezwolenia I oraz Zezwolenia II została już wykorzystana. Wykorzystanie wskazanych limitów w ramach Zezwolenia I oraz II miało miejsce przed nabyciem prawa do korzystania ze zwolnienia na podstawie Zezwolenia III.

W konsekwencji, po wykorzystaniu limitu zwolnienia w ramach Zezwolenia I i II, do czasu nabycia prawa do korzystania z limitu zwolnienia w ramach Zezwolenia III, dochody Spółki z działalności prowadzonej na terenie SSE podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi. Spółka w najbliższym czasie poniesie pierwsze koszty kwalifikowane w ramach projektu, który był podstawą do wydania Zezwolenia III, a więc tym samym, nabędzie prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie Zezwolenia III. Tym samym, wielkość zaliczek wpłacanych przez Spółkę na PDOP względem dochodu z działalności strefowej ulegnie odpowiedniemu ograniczeniu (Spółka nie korzysta z tzw. uproszczonej formy kalkulacji zaliczek na PDOP).

W grupie kapitałowej, w ramach której Spółka prowadzi działalność, rozważane są obecnie procesy restrukturyzacyjne, dotyczące także Wnioskodawcy. Jednym z możliwych scenariuszy restrukturyzacji jest przeprowadzenie podziału Spółki przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej „KSH”).

Zgodnie z planem podziału, składniki majątkowe, z którymi związane były wydatki na inwestycje, w związku z którymi zostały Spółce udzielone Zezwolenie I i Zezwolenie II, pozostaną w majątku Spółki. Z kolei wszelkie składniki majątkowe, pozostające w związku z wydatkami inwestycyjnymi w ramach projektu, który był podstawą do wydania Zezwolenia III, zostaną w ramach podziału przeniesione na nowo powstałą spółkę (dalej „Nowa Spółka”).

Zarówno zespół składników majątkowych pozostających w Spółce, jak i zespół składników majątkowych przenoszonych na Nową Spółkę, będą stanowić zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa (dalej „ZCP”) w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP. Nowa Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą na terenie SSE w obecnej lokalizacji Spółki.

W przypadku dokonania opisanego powyżej podziału, Nowa Spółka złoży do Ministra Gospodarki wniosek o zmianę Zezwolenia III w zakresie aktualizacji nazwy podmiotu, uprawnionego do korzystania z niniejszego zezwolenia. Wnioskodawca jest świadomy, że z dniem podziału właścicielem aktywów nabywanych w ramach Zezwolenia III stanie się Nowa Spółka. Tym samym, Wnioskodawca na dzień złożenia zeznania rocznego w PDOP za 2014 r. (tj. na 31 marca 2015 r.; który to dzień jest dniem udzielenia pomocy zgodnie z art. 2 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach pomocy publicznej), nie byłby uprawniony do korzystania ze zwolnienia podatkowego w oparciu o Zezwolenie III.

W konsekwencji, w zeznaniu rocznym w PDOP za rok 2014, Spółka byłaby zobowiązana do wykazania podatku dochodowego także w odniesieniu do dochodu, który został uprzednio (na etapie kalkulowania zaliczek na PDOP) objęty zwolnieniem podatkowym z uwagi na dostępny wówczas dla Spółki limit zwolnienia podatkowego oraz do wpłaty niniejszego podatku. Jak wskazano, rok podatkowy Spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku opisanego zdarzenia przyszłego, w odniesieniu do rozliczeń Spółki w PDOP za 2014 r., powstanie zaległość podatkowa dotycząca zaliczek na PDOP w związku z korzystaniem przez nią przez część roku podatkowego z podatkowego zwolnienia strefowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, uwzględniając sukcesję Zezwolenia III na Nową Spółkę, w zakresie rozliczeń Spółki w PDOP za 2014 r. nie dochodzi do powstania zaległości podatkowej dotyczącej zaliczek na PDOP w związku ze wskazanymi okolicznościami.

W ocenie Wnioskodawcy, należy podkreślić, że żadne przepisy dotyczące prowadzenia działalności na terenie SSE, nie stoją na przeszkodzie prowadzeniu przekształceń podmiotów strefowych, w tym także procesów ich podziału, co potwierdzają liczne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów administracyjnych dotyczące skutków takich restrukturyzacji.

Przykładowo:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2010 r., sygn. IBPBI/1/415-817/10/KB dotycząca przekształcenia,
 • interpretacja indywidulana wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB3/423-44/12-2/MF dotycząca połączenia przez przejęcie,
 • wyrok WSA we Wrocławiu z 24 stycznia 2014 r., sygn. I SA/Wr 1958/13 wydany w związku z podziałem spółki prowadzącej działalność na terenie SSE.

Jak wskazano, obecnie rozważane jest przeprowadzenie podziału Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 KSH - przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną.

Zgodnie z art. 531 § 1 KSH, spółki nowo zawiązane, powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Zasada ta zastała doprecyzowana w § 2 tego artykułu, w związku z którym na spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Mając na uwadze brak przepisów dotyczących prowadzenia działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, które stanowiłyby odmiennie niż zasada wskazana w wyżej przytoczonym artykule, należy uznać, że w wyniku możliwego podziału, na Nową Spółkę przejdą z dniem podziału prawa i obowiązki wynikające z Zezwolenia III.

Jak stanowi art. 93 c § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Należy jednak mieć na uwadze treść § 2 tego artykułu, zgodnie z którym przepis § 1 stosuje się wyłącznie w sytuacji, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jak wskazano, zarówno zespół składników majątkowych pozostających w Spółce, jak i zespół składników majątkowych przenoszonych na Nową Spółkę, będą stanowić ZCP. W związku z tym należy uznać, że Nowa Spółka wstąpi z dniem podziału w prawa i obowiązki na podstawie Zezwolenia III, co znajdzie także swoje odzwierciedlenie poprzez zmianę treści Zezwolenia III po złożeniu przez Nową Spółkę stosownego wniosku do Ministra Gospodarki. Tym samym, sukcesja obejmie także prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o PDOP.

Pogląd taki jest zgodny ze znanymi Spółce interpretacjami indywidualnymi i wyrokami wydanymi w podobnych stanach faktycznych. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 19 marca 2009 r. (sygn. I SA/GI 1028/08) stwierdził, że Z powołanych przepisów organ interpretacyjny wyprowadził - w pełni zasadny w ocenie Sądu - wniosek, że zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji będzie przysługiwać spółce, która po dokonaniu podziału posiadać będzie składniki majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne. Podobnie wskazano m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 kwietnia 2008 r., sygn. IBPB3/423-53/08/SD.

W momencie ubiegania się o Zezwolenie III oraz w momencie rozpoczęcia inwestycji nie była rozważana jeszcze możliwość podziału Spółki, ostateczna decyzja w tej kwestii nie została podjęta także na moment przygotowania niniejszego wniosku.

Przed ewentualnym dniem podziału Spółka będzie ponosić wydatki kwalifikowane na inwestycję w związku z którą zostało udzielone Zezwolenie III, a tym samym nabędzie prawo do rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Spółka zamierza korzystać ze zwolnienia w oparciu o koszty inwestycji. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, zwolnieniu podlegają dochody (...) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (...) przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przy obliczaniu dostępnej wielkości pomocy publicznej Spółka bierze więc pod uwagę wartość poniesionych kosztów kwalifikowanych, właściwą dla niej intensywność pomocy publicznej jak również mechanizm dyskontowania. Zgodnie z art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej, za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, (...). Tym samym, dla oceny czy w przypadku Spółki dochodzi do powstania zaległości podatkowej, istotna pozostaje okoliczność, czy na moment kalkulacji i płatności poszczególnych zaliczek na PDOP, Spółka dokonała kalkulacji wielkości zaliczki w sposób prawidłowy.

W opinii Spółki w stosunku do przedstawionego zdarzenia przyszłego, nie można mówić o możliwości powstania zaległości podatkowej. Na moment kalkulacji zaliczki na PDOP, Spółka, zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i rozliczeń w PDOP, posiadać bowiem będzie określony limit zwolnienia podatkowego, który uwzględniany jest przy kalkulacji zaliczki na PDOP. Przepisem określającym moment nabycia prawa do zwolnienia jest § 5 ust. 1 rozporządzenia sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548, dalej „Rozporządzenie Strefowe”), zgodnie z którym zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Nabycie prawa do zwolnienia następuje więc niejako „automatycznie” po rozpoczęciu ponoszenia wydatków inwestycyjnych (odmienna regulacja ma zastosowanie w przypadku objęcia statusem SSE gruntów prywatnych gdzie zlokalizowane jest funkcjonujące przedsiębiorstwo lub jego cześć - przepis ten nie ma jednak zastosowania w analizowanej sytuacji).

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie istnieją żadne przepisy skutkujące przesunięciem momentu nabycia prawa do zwolnienia w związku z niepewnymi okolicznościami, które mogą pojawić się w przyszłości.

Przykładowo, warunkiem korzystania ze zwolnienia jest m.in. utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (§ 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Strefowego). Podmiot korzystający ze zwolnienia nie jest w stanie określić definitywnie na moment rozpoczęcia inwestycji czy utrzyma własność wszystkich składników majątkowych w przyszłości. Przyjmując restrykcyjną wykładnię, przedsiębiorcy musieliby de facto czekać 5 lat od wprowadzenia środków trwałych do ewidencji i dopiero po upływie tego okresu mogliby rozpocząć korzystanie ze zwolnienia. Ustawodawca zakłada jednak dobrą wiarę przedsiębiorcy realizującego inwestycję w SSE, który nabywa prawo do zwolnienia w momencie rozpoczęcia ponoszenia wydatków, niezależnie od okoliczności, które mogłyby wystąpić w przyszłości, a które skutkowałyby utratą prawa do korzystania z pomocy publicznej (w przypadku zbycia środka trwałego przed zakończeniem wymaganego okresu utrzymania własności środka trwałego limit zwolnienia ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu). Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), dniem udzielenia tej formy pomocy jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - tym samym, finalne „rozliczenie” pomocy udzielonej za 2014 r. (udzielonego zwolnienia podatkowego) ma miejsce 31 marca roku kolejnego. Na ten dzień także dokonywane jest ustalenie wartości udzielonej pomocy za dany rok podatkowy (dokonanie dyskontowania wartości udzielonego zwolnienia na dzień wydania zezwolenia strefowego). W wyniku możliwego podziału i sukcesji praw i obowiązków związanych z Zezwoleniem III na Nową Spółkę, w dniu w którym powinno być złożone zeznanie roczne dotyczące roku, w którym podatnik korzystał z tego zwolnienia (czyli na dzień 31 marca 2015 r.), możliwe jest, że Spółka nie będzie posiadała limitu zwolnienia w ramach Zezwolenia III (limit ten bowiem w całości przysługiwał będzie już Nowej Spółce).

W związku z tym, Spółka w ramach rozliczenia rocznego w PDOP za 2014 r., może być zobowiązana (w przypadku dokonania wskazanej restrukturyzacji) do zapłaty podatku w wysokości obliczonej przy założeniu, że nie ma prawa do zwolnienia od PDOP na podstawie Zezwolenia III.

Z uwagi na wskazane powyżej okoliczności (a w szczególności z uwagi na fakt, że Spółka w sposób prawidłowy będzie dokonywać kalkulacji zaliczek na PDOP w trakcie trwania 2014 r.), w ocenie Spółki, w przypadku przeprowadzenia wskazanej restrukturyzacji, nie dochodzi do powstania zaległości podatkowej z tytułu zaliczek na PDOP - tym samym Spółka nie będzie zobligowana do uiszczenia odsetek karnych, a jedynie podatku należnego w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia zwolnienia strefowego.

Wskazane powyżej podejście, zdaniem Wnioskodawcy, jest także jak najbardziej racjonalne z perspektywy innych regulacji odnoszących się do korzystania z zachęt inwestycyjnych dostępnych na terenie SSE. Przykładowo, przepisy ustawy o PDOP regulują konsekwencje podatkowe cofnięcia zezwolenia strefowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994 r„ zezwolenie może być cofnięte jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

W razie cofnięcie zezwolenia podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 ustawy o PDOP). W takiej sytuacji, jak stanowi art. 17 ust. 6 ustawy o PDOP, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego – w zeznaniu rocznym. Jak wynika z literalnej wykładni przytoczonych przepisów, w sytuacji cofnięcia zezwolenia oraz obowiązku zapłaty podatku, nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Ustawodawca przyjął, że mimo, iż dochód powstał wcześniej, to jego rozliczenie ma nastąpić na bieżąco, bez konieczności korygowania wcześniejszych rozliczeń oraz zapłaty odsetek za zwłokę.

Pogląd ten podzielił także WSA w Gliwicach w wyroku z 23 stycznia 2013 r. (sygn. I SA/GI 630/12), w którym zauważył, że Opodatkowanie to (w przypadku cofnięcia zezwolenia - przyp. Wnioskodawcy) nie następuje w sposób właściwy dla zaległości podatkowej, lecz bieżąco, poprzez powiększenie podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w stosunku do którego podatnik utracił prawo do zwolnienia, bądź też pomniejszenie straty o kwotę tego dochodu (w bieżącym rozliczeniu zaliczki, bądź w zeznaniu rocznym).

Co istotne, cofnięcie zezwolenia ma charakter sankcji (cofnięcie wynika na ogół z rażącego uchybienia warunkom zezwolenia strefowego) - powoduje odebranie przyznanej i wykorzystanej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego. Tym bardziej, w opinii Spółki, niesłuszne i nieracjonalne byłoby przyjęcie, że ustawodawca zwolnił niejako „karanego” za rażące naruszenie warunków zezwolenia podatnika (którego zezwolenie podlega cofnięciu) z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę, przy jednoczesnym uznaniu, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym związanym z prawnie dopuszczalnym procesem podziału spółki strefowej dochodzi do powstania zaległości podatkowej. Reasumując, zdaniem Spółki, w przypadku przeprowadzenia podziału przez wydzielenie i przejścia praw i obowiązków związanych z Zezwoleniem III na Nową Spółkę, Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia w marcu 2015 r. podatku należnego za 2014 r. na zasadach ogólnych (bez uwzględnienia limitu zwolnienia właściwego dla Zezwolenia III). Jednocześnie, w zakresie niewpłaconych/odpowiednio pomniejszonych w 2014 r. w okresie korzystania ze zwolnienia zaliczek na PDOP nie powstanie zaległość podatkowa. Zaległość taka może powstać jedynie w przypadku błędnej kalkulacji wysokości poszczególnych zaliczek, nie będzie natomiast wynikiem korzystania ze zwolnienia strefowego co do zasady.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 8 maja 2007 r. (I SA/Rz 254/07), przepisy rozporządzenia regulujące szczegółowe kwestie związane z korzystaniem ze zwolnienia z PDOP (w tym kalkulacji limitu pomocy publicznej) stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 listopada 2007 r. (III Sa/Wa 1737/07), w którym stwierdził, że nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.