IBPB-1-3/4510-471/15-1/JKT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.), po ponownym rozpatrzeniu, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 czerwca 2018 r. sygn. akt II FSK 1883/16, w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 124/16, wniosku z 21 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionego 1 października 2015 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione w ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Wnioskodawca ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dotychczasowy przebieg postępowania.

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Wnioskodawca ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 września 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-161/15/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 1 października 2015 r.

W dniu 19 października 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Znak: IBPB-1-3/4510-471/15/AB, w której uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna została skutecznie doręczona 21 października 2015 r. Pismem z 3 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), wniesiono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Odpowiedzi na ww. wezwanie udzielono pismem z 9 grudnia 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-1-19/15/AB odmawiając zmiany ww. interpretacji. Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa została skutecznie doręczona 11 grudnia 2015 r. Pismem opatrzonym datą 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.), wniesiono skargę na ww. interpretację indywidualną. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 10 lutego 2016 r., Znak: IBPB-1-3/46-4/16/AB udzielił odpowiedzi na skargę przesyłając ją, wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 124/16 oddalił skargę. Od ww. wyroku Wnioskodawca wniósł skargę kasacyjną. W wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1883/16 uchylił zaskarżony wyrok w całości oraz uchylił interpretację indywidualną w całości.

Akta sprawy z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zostały zwrócone 3 września 2018 r.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie. Wskutek powyższego, wniosek Strony wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest dużym przedsiębiorcą zajmującym się produkcją odkuwek matrycowych i na podstawie zezwolenia z 6 maja 1998 r. prowadzi działalność gospodarczą w terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”), przy czym w dokumencie zezwolenia Wnioskodawcy wskazana została inna nazwa Wnioskodawcy. Zezwolenie zostało zmienione decyzją z 20 sierpnia 2012 r. Decyzja ta wskazywała na zmianę nazwy Wnioskodawcy. Zezwolenie zostało wydane w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 135, poz. 907 ze zm.). Ponadto, Wnioskodawca decyzją z 21 maja 2014 r. oraz decyzją z 11 czerwca 2014 r. uzyskał kolejne zezwolenia na działalność w SSE (dalej łącznie: „Zezwolenia Wnioskodawcy”).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmująca produkcję odkuwek w zakresie kodu PKWiU 25.50 - usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków. Proces produkcyjny obejmuje projektowanie i produkcję matryc, kucie, obróbkę cieplną, obróbkę maszynową, jak również badania nieniszczące. Działalność w ww. zakresie jest wskazana w Zezwoleniach Wnioskodawcy.

Jednocześnie, w tej samej SSE działalność gospodarczą prowadzi Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”; łącznie z Wnioskodawcą jako: „Spółki”), która jest powiązana z Wnioskodawcą. Spółka prowadzi działalność w SSE na podstawie zezwolenia z 9 stycznia 2008 r. Wskazane zezwolenie, zgodnie z decyzją z 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany ww. zezwolenia udzielone zostało do 15 listopada 2017 r. (dalej: „Zezwolenie Spółki”). Zezwolenie Spółki wydane zostało w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 215, poz. 1581 ze zm.). Zezwolenia Wnioskodawcy oraz Zezwolenie Spółki są dalej łącznie zwane: „Zezwoleniami”.

Spółka w ramach działalności gospodarczej wykonuje czynności polegające na obróbce metali i nakładaniu powłok na metale (usługi w ramach PKWiU 25. 61) oraz na obróbce mechanicznej elementów metalowych (usługi w ramach PKWiU 25, 62). Usługi te stanowią dodatkową działalność względem działalności Wnioskodawcy i pozwalają na oferowanie klientom Wnioskodawcy produktów w części obrobionych mechanicznie z nałożonymi powłokami specjalnymi na odkuwkę. Usługi realizowane przez Spółkę są więc komplementarne względem działalności Wnioskodawcy i pozwalają na oferowanie przez niego bardziej zróżnicowanych produktów, będących przy tym lepiej dostosowanych do potrzeb jego klientów. Z punktu widzenia profilu działalności Wnioskodawcy oraz Spółki, oba podmioty realizują wspólne założenia branżowe oraz są współzależne organizacyjnie. W chwili obecnej Spółka również realizuje usługi dla Wnioskodawcy oraz innych podmiotów w zakresie czynności nierealizowanych przez Wnioskodawcę ze względu na brak odpowiednich maszyn lub wystarczających mocy produkcyjnych. Działalność Spółki w całym ww. zakresie jest wskazana w Zezwoleniu Spółki.

Każdej ze Spółek w związku z uzyskanymi Zezwoleniami oraz poniesionymi nakładami inwestycyjnymi przysługują określone na podstawie właściwych przepisów limity pomocy publicznej, jaką każda ze Spółek może uzyskać, m.in. w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Jednocześnie, planowanym jest połączenie Wnioskodawcy ze Spółką. Połączenie Spółek ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Wnioskodawcę. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianami inwestycji objętych zezwoleniami strefowymi. W związku z powyższym, w wyniku połączenia Wnioskodawca prowadzić będzie nadal działalność na terenie SSE, na podstawie i w zakresie określonym w zezwoleniach.

Po połączeniu Wnioskodawca, jako spółka przejmująca rozszerzy zakres swojej działalności o te usługi, które obecnie są świadczone przez Spółkę. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę po połączeniu będzie obejmowała działalność obecnie wykonywaną zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez Spółkę, tj. całość działalności wskazanej obecnie w Zezwoleniach (posiadanych zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez Spółkę). Dzięki połączeniu Wnioskodawcy i Spółki będzie możliwe wsparcie klientów w optymalizacji ich łańcucha dostaw oraz redukcji kosztów poprzez oferowanie produktów i związanych z nimi dodatkowych procesów. Umożliwi to Wnioskodawcy budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wnioskodawca po połączeniu będzie prowadził ewidencję rachunkową pozwalającą wyodrębnić łączny dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągany w związku z posiadanymi Zezwoleniami oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po połączeniu ze Spółką Wnioskodawca, jako spółka przejmująca ma prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń (tj. Zezwoleń Wnioskodawcy oraz Zezwolenia Spółki, którego sukcesorem będzie Wnioskodawca), z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia, tj. uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z działalności na terenie SSE najpierw będzie korzystał ze Zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie chronologicznie najwcześniejszego Zezwolenia, a po wyczerpaniu dostępnej na jego podstawie pomocy publicznej (ewentualnie po jego wygaśnięciu) z kolejno następnych Zezwoleń?

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc po połączeniu ze Spółką działalność na terenie SSE w oparciu o kilka Zezwoleń ma prawo korzystać z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia. Co za tym idzie, uzyskiwany przez Spółkę dochód z działalności na terenie SSE najpierw będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie chronologicznie najwcześniejszego Zezwolenia, a po wyczerpaniu dostępnej na jego podstawie pomocy publicznej (ew. po jego wygaśnięciu) z kolejno następnych Zezwoleń.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje, że:

 1. Nie ulega wątpliwości, że połączenie Wnioskodawcy oraz Spółki, w wyniku którego Wnioskodawca nabędzie cały majątek oraz prawa i obowiązki Spółki, będzie skutkowało przejęciem praw i obowiązków wynikających z Zezwolenia Spółki w tym również obowiązku utrzymania inwestycji objętych zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych przez okres wskazany w stosownych przepisach. Wniosek taki wynika z analizy następujących zasad:
  • zasady sukcesji uniwersalnej, w tym w szczególności dot. zezwoleń, mającej zastosowanie w przypadku łączenia Spółek - art. 494 § 1 i § 2 KSH;
  • zasady sukcesji podatkowej mającej zastosowanie w przypadku łączenia Spółek - art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613);
  • art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: „Ustawa o SSE”), który nie wskazuje połączenia Spółek, jako przesłanki cofnięcia zwolnienia Spółki;
  • również przepisy rozporządzeń wykonawczych, w tym dotyczących SSE, nie przewidują utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie zezwoleń w przypadku połączenia Spółek. Wnioskodawca uzyskał w tym zakresie potwierdzenie w interpretacji Organu z 16 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/423-1130/14/SD.
 2. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 Ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzanej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach Ustawy o CIT lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE stanowi, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności, gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „Zezwoleniem”. Stosownie do art. 9 ust. 1 Ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 16a - 16m. Zgodnie przepisami Ustawy o CIT, dochody osiągane z działalności prowadzonej na podstawie zezwoleń strefowych są zwolnione z podatku dochodowego w granicach określonych we właściwych przepisach. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. W myśl art. 17 ust. 4 Ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
 3. Wysokość przysługującej pomocy publicznej regulują właściwe przepisy, odpowiednie dla poszczególnych zezwoleń strefowych. Wysokość ta zależeć może m.in. od wysokości kwalifikowanych kosztów inwestycji poniesionych przez podatnika, lokalizacji inwestycji, zakwalifikowania przedsiębiorcy do określonej grupy - małych, średnich, bądź dużych przedsiębiorców. Niezależnie od sposobu, w jaki wysokość pomocy publicznej powinna zostać ustalona dla danego zezwolenia strefowego, w każdym przypadku podatnik korzysta z tej pomocy poprzez zwolnienie z podatku dochodowego dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach zezwolenia. Podatnik powinien każdorazowo określać kwotę podatku, do zapłacenia którego nie był zobowiązany ze względu na przysługujące mu zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności prowadzonej w SSE na podstawie Zezwolenia. Tak ustalane kwoty podatnik powinien odejmować od przysługującej mu wysokości pomocy publicznej (z uwzględnieniem dyskontowania), aż do jej wyczerpania. Przepisy Ustawy o CIT, ani przepisy dotyczące działalności w SSE w żadnej sytuacji nie stanowią jednak, aby zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych miało być obliczane odrębnie dla dochodów uzyskiwanych na podstawie poszczególnych Zezwoleń. Nie wymagają one wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z Zezwoleń z osobna tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom „wykorzystywania” dostępnej w jego ramach pomocy publicznej. Żaden przepis nie wymaga także od podatnika prowadzenia specjalnego rodzaju ewidencji rachunkowej dla dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE dla każdego z Zezwoleń osobno, niezależnie od tego, ile ich jest.
 4. Co za tym idzie, po połączeniu ze Spółką, Wnioskodawca będzie mógł korzystać z pomocy publicznej w oparciu o wszystkie posiadane Zezwolenia (w tym Zezwolenie Spółki, którego będzie sukcesorem). W szczególności, możliwe będzie korzystanie przez niego z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia oraz dyskontowania bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia jednej łącznej ewidencji rachunkowej dochodów osiąganych z działalności prowadzonej po połączeniu ze Spółką na podstawie wszystkich zwolnień. Ewidencja ta pozwoli na ustalenie dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na jego uzyskanie z działalności gospodarczej na terenie SSE prowadzonej na podstawie Zezwoleń oraz dochodu z działalności gospodarczej niepodlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego (co potwierdza wydana dla Wnioskodawcy interpretacja Organu z 16 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/423-1131/14/SD). Należy również zauważyć, że w praktyce brak jest sprawdzonej i wiarygodnej metody alokowania dochodu strefowego pod każde z Zezwoleń tak, aby odrębnie dla każdego Zezwolenia monitorować poziom „wykorzystywania” dostępnej w jego ramach pomocy publicznej. Z praktycznego punktu widzenia bowiem potencjalna konieczność ustalania odrębnego dochodu z tytułu prowadzenia na terenie SSE działalności objętej każdym z posiadanych przez Wnioskodawcę Zezwoleń z osobna jest niemożliwa. W przypadku, gdy kolejny projekt inwestycyjny stanowi rozbudowę przedsiębiorstwa, trudno jest bowiem ustalić precyzyjnie wartość przychodów podatkowych dla pierwszego i kolejnych projektów. Niemożliwe jest również odpowiednie alokowanie kosztów uzyskania przychodów. Nie ma też żadnej wiarygodnej i pewnej metody, która umożliwiałaby alokację dochodu strefowego pod każde z Zezwoleń. Wobec niewprowadzenia w przepisach Ustawy o CIT oraz przepisach dot. prowadzenia działalności w SSE wymogu, aby zwolnienie z podatku dochodowego miało być obliczane odrębnie dla dochodów uzyskiwanych na podstawie poszczególnych Zezwoleń, zdaniem Wnioskodawcy uzyskiwany przez niego, po połączeniu ze Spółką dochód, z działalności na terenie SSE może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie chronologicznie najwcześniejszego Zezwolenia. Zwolnienie to będzie możliwe aż do wyczerpania dostępnej na podstawie tego zezwolenia pomocy publicznej (ew. do wygaśnięcia Zezwolenia). Następnie Wnioskodawca będzie mógł wykorzystać dla celów zwolnienia z podatku dochodowego uzyskiwanych dochodów z działalności w SSE kolejne posiadane zezwolenia.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska wyrażonego przez niego w niniejszym wniosku, a wcześniej potwierdzone w uzyskanej przez niego interpretacji Organu z 16 grudnia 2014 r. nr IBPBI/2/423-1132/14/SD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przestawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania pierwotnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.