IBPB-1-2/4510-245/15/MM | Interpretacja indywidualna

W zakresie:ustalenia, czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków, tj. z chwilą ich zapłaty
IBPB-1-2/4510-245/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. pomoc publiczna
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. wydatki inwestycyjne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2015 r., który wpłynął do BKIP w Lesznie 1 lipca 2015 r. (wpływ do tut. Biura 9 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków, tj. z chwilą ich zapłaty (stan faktyczny) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. wpłynął do BKIP w Lesznie wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków, tj. z chwilą ich zapłaty.

Wniosek ten przy piśmie z dnia 2 lipca 2015 r. Znak: ILPB3/4510-1-313/15-2/MM, ILPB3/4510-1-314/15-2/MM został przesłany zgodnie z właściwością do tut. Biura.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

X. Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) na podstawie zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”). Zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki prowadzonej na podstawie Zezwolenia jest produkcja środków powierzchniowo czynnych dla branży: chemia gospodarcza i przemysłowa, włókiennicza, przemysł tworzyw sztucznych, czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu i wielu innych.

Zgodnie z treścią Zezwolenia, Spółka jest zobowiązana w szczególności do:

1.Dokonania, po dniu wydania Zezwolenia, inwestycji na terenie SSE, tj. poniesienia na realizację nowej inwestycji wydatków inwestycyjnych (kosztów inwestycyjnych) w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 465; dalej: „Rozporządzenie”), o wartości przewyższającej kwotę 10.745.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2015 r.

2.Zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia pracowników, kształtującego się na poziomie średniego zatrudnienia na terenie SSE w Podstrefie A. z dwunastu kalendarzowych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia oferty w przeliczeniu na pełne etaty, z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracowników sezonowych, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie SSE w Podstrefie A., po dniu wydania Zezwolenia, dodatkowo, co najmniej sześciu nowych pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2015 r. i utrzymanie tego stanu zatrudnienia na poziomie co najmniej sumy sześciu dodatkowych pracowników i średniego zatrudnienia, o którym mowa wyżej, przez okres nie krótszy niż pięć lat od dnia osiągniętego zatrudnienia.

Spółka wchodzi w skład międzynarodowej grupy B. Rejestracja Spółki miała miejsce w 2008 r. W 2011 r. Y. Spółka Akcyjna (również należąca do grupy B.) wniosła do Spółki aportem Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (dalej: „Kompleks”). Na moment aportu, Kompleks spełniał definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „updop”). Powyższe zostało potwierdzone indywidualnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego, otrzymanymi przez Y. Spółkę Akcyjną 14 września 2011, Znak: ILPB3/423-255/11-6/EK oraz ILPP3/443-833/11-6/KG. Kompleks został objęty obszarem strefy w związku z realizacją owej inwestycji na terenie SSE przez Y. Spółkę Akcyjną. Objęcie to przebiegało przy tym dwuetapowo - w roku 2005 obszarem strefy objęto zasadniczą część Kompleksu (w tym całość majątku produkcyjnego), natomiast w roku 2006 część pomieszczeń biurowych. Na moment zarówno wniesienia aportem do Spółki jak i uzyskiwania Zezwolenia, Kompleks w całości znajdował się w SSE. Spółka po uzyskaniu Zezwolenia ponosi i będzie ponosiła nadal wydatki inwestycyjne na terenie SSE. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, co oznacza, że dochód ustala na podstawie przepisów updop.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie wydatków, tj. z chwilą ich zapłaty... (stan faktyczny)

Spółka stoi na stanowisku, że momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych będących podstawą zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych jest ich poniesienie zgodnie z zasadą kasową, tj. z chwilą faktycznej zapłaty.

Wielkość pomocy publicznej jaka przysługuje Spółce ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282; dalej: „uSSE”) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Pomoc publiczna udzielana przez państwo stanowi de facto zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z inwestycją określoną w zezwoleniu. Z kolei dochód podatkowy Spółka ustala na podstawie przepisów updop. Powyższe oznacza, że ustalenie dochodu dla celów podatkowych nie jest tożsame z ustaleniem wielkości pomocy publicznej przysługującej Spółce prowadzącej działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie z art. 12 uSSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 uSSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. A więc zwolnienie to przysługuje Spółce wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 17 ust. 4 updop).

Stosownie do § 3 ust. 1 Rozporządzenia, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy PDOP stanowi regionalną pomoc inwestycyjną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

W myśl § 7 ust. 1 Rozporządzenia, koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

Przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych, ani inne regulacje prawne nie odnoszą się do momentu poniesienia wydatku kwalifikującego się do objęcia pomocą publiczną w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego na terenie SSE. Zdaniem Spółki, stosowanie zwolnień w specjalnej strefie ekonomicznej wymaga rozróżnienia pomiędzy ustaleniem wyniku podatkowego (dochodu) a wielkością pomocy publicznej z tytułu poniesienia wydatków inwestycyjnych. Pierwsze uregulowane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, drugie z kolei uregulowane zostało w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć jako faktyczne poniesienie wydatków, tj. z chwilą zapłaty. Zdaniem Spółki „poniesienie” oznacza wydatek faktycznie poniesiony, tj. zapłacony. „Ponieść” znaczy „zostać obarczonym, obciążonym czymś”, natomiast koszt to „suma pieniędzy wydatkowana na kupno lub opłacenie czegoś” (Internetowy Słownik Języka Polskiego, PWN - www.sjp.pwn.pl). A więc „ponieść koszt” to znaczy wydatkować określoną sumę pieniędzy na dany przedmiot czy usługę, co doprowadzi do pomniejszenia (obciążenia) stanu środków finansowych. Zatem dla celów kalkulacji wielkości pomocy publicznej w oparciu o wydatki inwestycyjne (w formie zwolnienia zgodnie z updop), zastosowanie innej zasady niż kasowa prowadziłoby do sytuacji, w której samo zarachowanie kosztu umożliwiałoby skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, a podatnik osiągnąłby wymierną korzyść na podstawie nieopłaconych faktur (bez poniesienia ciężaru finansowego).

Prezentowane przez Spółkę stanowisko potwierdzają interpretacje podatkowe:

Reasumując, zdaniem Spółki momentem poniesienia wydatków inwestycyjnych będących podstawą zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jest ich poniesienie zgodnie z zasadą kasową, tj. z chwilą faktycznej zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie zdarzenia przyszłego, wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.