IBPB-1-2/4510-11/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) Spółka zobowiązana będzie do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego z posiadanych Zezwoleń, czy też wystarczającym w świetle ustawy o PDOP będzie łączne ustalenie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na całej działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) oraz odrębne ustalenie osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla działalności Spółki podlegającej opodatkowaniu? Czy Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez nią na terenie Strefy i w zakresie posiadanych Zezwoleń, wykorzystując najpierw limit pomocy publicznej przysługujący jej na podstawie Zezwolenia 1, a następnie po jego wyczerpaniu, limit pomocy dostępny na podstawie kolejnych Zezwoleń oraz Przyszłych Zezwoleń, wykorzystując kolejno limit wynikający z pozostałych ważnych obecnych i Przyszłych Zezwoleń zgodnie z chronologiczną kolejnością ich wydawania?
IBPB-1-2/4510-11/15/APinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. limit
 3. pomoc publiczna
 4. specjalna strefa ekonomiczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) Spółka zobowiązana będzie do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego z posiadanych Zezwoleń, czy też wystarczającym w świetle ustawy o PDOP będzie łączne ustalenie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na całej działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) oraz odrębne ustalenie osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla działalności Spółki podlegającej opodatkowaniu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
 • Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez nią na terenie Strefy i w zakresie posiadanych Zezwoleń, wykorzystując najpierw limit pomocy publicznej przysługujący jej na podstawie Zezwolenia 1, a następnie po jego wyczerpaniu, limit pomocy dostępny na podstawie kolejnych Zezwoleń oraz Przyszłych Zezwoleń, wykorzystując kolejno limit wynikający z pozostałych ważnych obecnych i Przyszłych Zezwoleń zgodnie z chronologiczną kolejnością ich wydawania (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o posiadane zezwolenia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest producentem z branży telekomunikacji światłowodowej. Spółka posiada zakłady na terenie Polski w trzech lokalizacjach (R, J oraz Z). Wnioskodawca posiada obecnie 4 zezwolenia (dalej: „Zezwolenia”) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”, „Strefa”):

1.14 października 2009 r. Wnioskodawca uzyskał zezwolenie (dalej: „Zezwolenie 1”) w związku z realizacją inwestycji w R. Zakres Zezwolenia 1 obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, rozumiane jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach PKD z 2007 r.:

 1. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - sekcja C, dział 26, grupa 26.3, klasa 26.30, podklasa 26.30.Z;
 2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - sekcja C, dział 72, grupa 72.1, klasa 72.19, podklasa 72.19.Z.

Warunki Zezwolenia 1 obejmują m.in.:

 • Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych o określonej wysokości;
 • Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia;
 • Zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2010 r.

2.23 listopada 2011 r. Wnioskodawca uzyskał zezwolenie (dalej: „Zezwolenie 2”) w związku z realizacją nowej inwestycji w J. Zakres Zezwolenia 2 obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następującej pozycji PKWiU z 2008 r.: kable światłowodowe - sekcja C, klasa 27.31.

Decyzją Ministra Gospodarki z 12 grudnia 2012 Zezwolenie 2 zostało zmienione w zakresie wydłużenia terminu na poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz zakończenia inwestycji. Warunki Zezwolenia 2 obejmują:

 • Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych o określonej wysokości;
 • Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia;
 • Zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2015 r

3.25 lutego 2014 r. Wnioskodawca otrzymał zezwolenie (dalej: „Zezwolenie 3”) w związku z realizacją nowej inwestycji w miejscowości Z. Zakres Zezwolenia 3 obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach PKWiU z 2008 r.:

 1. Sprzęt telekomunikacyjny - sekcja C, klasa 26.30;
 2. Kable światłowodowe - sekcja C, klasa 27.31;
 3. Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable - sekcja C, klasa 27.32;
 4. Płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.21;
 5. Opakowania z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.22.

Warunki Zezwolenia 3 obejmują:

 • Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych o określonej wysokości;
 • Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia;
 • Zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2016 r.

4.11 lutego 2015 r. Spółka otrzymała zezwolenie (dalej: „Zezwolenie 4”) w związku z realizacją nowej inwestycji w J. Zakres Zezwolenia 4 obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach PKWiU z 2008 r.:

 1. Kable światłowodowe - sekcja C, klasa 27.31;
 2. Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable - sekcja C, klasa 27.32.

Warunki Zezwolenia 4 obejmują:

 • Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych o określonej wysokości;
 • Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia;
 • Zakończenie inwestycji w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Jak wynika z powyższego, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i realizacją kolejnych inwestycji Spółka poszerzała zakres prowadzonej działalności gospodarczej. W rezultacie, zwalnianie z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „PDOP”) dochodów osiąganych z danego rodzaju działalności rozpoczynało się po uzyskaniu Zezwolenia obejmującego tego typu działalność. Z punktu widzenia profilu działalności Spółki, Zezwolenia obejmują zakres tej samej podstawowej działalności operacyjnej Spółki i dotyczą inwestycji realizujących wspólne założenia branżowe (produkcja kabli i osprzętu dla telekomunikacji światłowodowej).

Wnioskodawca zaznacza ponadto, że żadne z uzyskanych Zezwoleń nie zawiera daty jego obowiązywania, a w myśl art. 19 ust 1 ustawy o SSE zezwolenia wygasają z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa. Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 1 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ... specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1431 ze zm. - dalej: „Rozporządzenie SSE”), SSE działa do 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie z art. 12 ustawy SSE dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy są zwolnione z PDOP. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP Wnioskodawca kwalifikuje zatem dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami jako wolne od podatku.

Pula pomocy publicznej dostępnej w ramach prowadzenia działalności objętej Zezwoleniami obliczana jest przez Spółkę zgodnie z intensywnością właściwą dla województwa na podstawie przepisów obowiązujących na dzień wydania poszczególnych Zezwoleń.

Do tej pory Wnioskodawca prowadził ewidencję wydatków inwestycyjnych i zatrudnienia odrębnie dla każdego uzyskanego Zezwolenia. Również wykorzystywanie puli pomocy było rozliczane odrębnie dla każdej lokalizacji, dla której wyznaczano osobną wysokość dochodu zwolnionego z PDOP. Jednak w wyniku uzyskania Zezwolenia 4, dotyczącego nowej inwestycji w J, zakładającej m.in. zakup maszyn i urządzeń (które zostaną wkomponowane w istniejące linie produkcyjne), nie jest już technicznie możliwe wyliczenie dochodu zwolnionego przypadającego na każde z Zezwoleń w J (tj. Zezwolenie 2 z 2011 r. oraz Zezwolenie 4 z 2015 r.).

Spółka wskazuje, że nadal planuje prowadzić ewidencję rachunkową pozwalającą wyodrębnić łączny dochód zwolniony z opodatkowania PDOP osiągany w związku z posiadanymi Zwolnieniami oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tejże ustawy. Spółka zapewni przy tym odpowiednią ewidencję gwarantującą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej określony w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP nie zostanie przekroczony oraz będzie prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych i utworzonych nowych miejsc pracy do każdego Zezwolenia.

Spółka była średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych Dz.U. UE. z 2008 r., L. 214/3), jak również pozostaje nim w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.U. UE z 2014 r., L. 187/1).

Wnioskodawca nie wyklucza, że wraz z dalszym rozwojem działalności będzie ubiegać się w przyszłości o kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE (dalej: „Przyszłe Zezwolenia”).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) Spółka zobowiązana będzie do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego z posiadanych Zezwoleń, czy też wystarczającym w świetle ustawy o PDOP będzie łączne ustalenie przez Spółkę osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (w danym roku podatkowym) na całej działalności zwolnionej z opodatkowania PDOP prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) oraz odrębne ustalenie osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla działalności Spółki podlegającej opodatkowaniu...
 2. Czy Spółka będzie mogła objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez nią na terenie Strefy i w zakresie posiadanych Zezwoleń, wykorzystując najpierw limit pomocy publicznej przysługujący jej na podstawie Zezwolenia 1, a następnie po jego wyczerpaniu, limit pomocy dostępny na podstawie kolejnych Zezwoleń oraz Przyszłych Zezwoleń, wykorzystując kolejno limit wynikający z pozostałych ważnych obecnych i Przyszłych Zezwoleń zgodnie z chronologiczną kolejnością ich wydawania...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, korzystanie z więcej niż jednego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE nie kreuje obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej i ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego z Zezwoleń. Tym samym, wystarczające jest łączne ustalenie dochodu zwolnionego Spółki uzyskanego na terenie SSE w ramach ważnych Zezwoleń (oraz Przyszłych Zezwoleń) w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.

W świetle art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o PDOP, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu PDOP lub są wolne od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o PDOP, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z PDOP na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy.

Zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia SSE zwolnienie z PDOP przysługuje wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Stosownie natomiast do treści art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Stosownie do przywołanych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku prowadzenia działalności na terenie SSE na podstawie więcej niż jednego zezwolenia, przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia jednej ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, czyli w sposób umożliwiający m.in. określenie kwoty dochodu zwolnionego od PDOP oraz podlegającego opodatkowaniu.

W konsekwencji Spółka musi jedynie obliczyć łączną wartość wszystkich przychodów, jakie uzyskała w danym roku podatkowym w związku z prowadzeniem na terenie SSE działalności zwolnionej z opodatkowania oraz odpowiednio łączną wartość wszystkich kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania, a następnie podstawę opodatkowania PDOP (obliczoną dla całkowitej działalności Spółki, dotyczącej również zakresu nieobjętego Zezwoleniami), pomniejszyć o saldo tych dwóch wartości. Nie ma przy tym konieczności wskazywania, na podstawie którego Zezwolenia poszczególne przychody i koszty uzyskania przychodów podlegają zwolnieniu z opodatkowania PDOP.

Dochód lub stratę na działalności zwolnionej z opodatkowania wykazuje się w deklaracji podatkowej CIT-8 w pozycjach:

 • 40 - Razem dochody (przychody) wolne; lub
 • 37 - Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy (...);

Zgodnie z powyższym, w deklaracji podatkowej ClT-8 możliwe jest jedynie łączne wykazanie dochodów (przychodów) zwolnionych z PDOP. Konstrukcja ta nie przewiduje natomiast konieczności deklarowania dochodów lub strat uzyskanych w ramach każdego ze Zwolnień odrębnie, co potwierdza słuszność stanowiska Wnioskodawcy, że obliczanie przez Spółkę odrębnego dochodu lub straty odnośnie każdego z posiadanych Zezwoleń nie jest wymagane przez ustawę o PDOP. Należy również zaznaczyć, że w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych również brak jest regulacji nakazujących prowadzenie odrębnej ewidencji podatkowej dla każdego z Zezwoleń.

Spółka stoi na stanowisku, że zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa powołanych przepisów wskazuje, że obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia z PDOP na podstawie zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE jest jedynie prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej oraz działalności nieobjętej zwolnieniem.

W świetle powyższego, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie kilku zezwoleń nie występuje obowiązek odrębnego ustalenia dochodu strefowego uzyskanego w wyniku realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie przykładowo w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej o sygn. IBPBI/2/423-305/13/SD z 4 czerwca 2013 r., w której organ zaznaczył, że (...) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń, Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej pozwalającej na obliczenie dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy dla posiadanych zezwoleń. Tym samym nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie poszczególnych zezwoleń.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej o sygn. ITPB3/423-16/13/MK z 10 kwietnia 2013 r., w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że: (...) Spółka jest zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy, czyli w sposób pozwalający m.in. na określenie kwoty dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie.

Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie także w innych wypowiedziach organów podatkowych, wśród których wskazać można przykładowo:

 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1405/14/IZ,
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/1/423-72/14/KB,
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2014 r., sygn. IBPBI/1/423-39/14/KB,
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 czerwca 2014 r., sygn. ILPB3/423-
 • 133/14-3/KS,
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 maja 2014 r., sygn. ILPB3/423-101/14-2/KS.

Podsumowując, w świetle powyżej przedstawionych argumentów oraz spójnej linii interpretacyjnej organów podatkowych, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że brak jest regulacji nakazujących ustalanie odrębnego wyniku podatkowego dla działalności prowadzonej na podstawie każdego z Zezwoleń, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona przez tego samego podatnika PDOP. Zatem Wnioskodawca przez cały okres prowadzenia działalności na terenie SSE może prowadzić dwie odrębne ewidencje dochodów: jedną dla działalności opodatkowanej oraz jedną dla działalności zwolnionej z PDOP, prowadzonej na terenie SSE w ramach wszystkich posiadanych Zezwoleń.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez niego na terenie Strefy i w zakresie posiadanych Zezwoleń, wykorzystując najpierw limit pomocy publicznej przysługujący mu na podstawie Zezwolenia 1, a następnie po jego wyczerpaniu, limit pomocy dostępny na podstawie kolejnych Zezwoleń oraz Przyszłych Zezwoleń, wykorzystując kolejno limit wynikający z pozostałych ważnych obecnych i Przyszłych Zezwoleń zgodnie z chronologiczną kolejnością ich wydawania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku prowadzenia działalności na terenie SSE w oparciu o kilka Zezwoleń, Spółka ma prawo korzystać z pomocy publicznej do wysokości odpowiadającej sumie iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania. Obliczona w ten sposób pula pomocy, przysługująca Spółce na bazie wszystkich posiadanych Zezwoleń będzie konsumowana przez zwolnienie z PDOP dochodu osiąganego na terenie SSE, w zakresie określonym w poszczególnych Zezwoleniach. Ponadto, Spółka zobowiązuje się do prowadzenia odpowiedniej ewidencji, umożliwiającej bieżące monitorowanie wykorzystania dostępnej puli pomocy oraz gwarantującej, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej określony w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP nie zostanie przekroczony.

W rezultacie, Spółce będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z PDOP całej działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach wszystkich posiadanych Zezwoleń.

Spółka stoi na stanowisku, że uzyskiwany przez nią dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE może korzystać ze zwolnienia w PDOP na podstawie chronologicznie najwcześniejszego Zezwolenia, a po wyczerpaniu dostępnej na jego podstawie pomocy publicznej (ew. wygaśnięciu Zezwolenia) z Zezwoleń uzyskiwanych później. W konsekwencji Wnioskodawca powinien wykorzystywać przysługującą pulę pomocy kierując się zasadą FIFO (ang. „first in, first out”), tj. chronologicznie - od puli „najstarszej” do „najmłodszej”. W pierwszej kolejności w odniesieniu do całej działalności prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE wykorzystana zostanie zatem pula pomocy wynikająca z Zezwolenia 1. Następnie, po wykorzystaniu dostępnej puli pomocy na podstawie Zezwolenia 1, Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z PDOP dla całego dochodu strefowego w oparciu o pulę pomocy wynikającą z kolejnych Zezwoleń (w tym ewentualnych Przyszłych Zezwoleń).

Podkreślić należy, że chronologiczne korzystanie z posiadanych Zezwoleń jest, w opinii Wnioskodawcy, tym bardziej zasadne, że poszczególne Zezwolenia wydawane były w określonej kolejności i w tej samej kolejności ma miejsce realizacja projektów inwestycyjnych stanowiących podstawę do wydania poszczególnych Zezwoleń. Wskazane powyżej postępowanie jest zatem w pełni uzasadnione - zarówno z formalnego, jak i racjonalnego punktu widzenia.

Pula pomocy publicznej w formie zwolnienia z PDOP wynikająca z Zezwolenia 1 podlega powiększaniu o wartości wynikające z uzyskanych później Zezwoleń (w tym ewentualnych Przyszłych Zezwoleń). Dodatkowo, Wnioskodawca zaznacza, że w ramach ustalonej w ten sposób puli pomocy publicznej, zwolnieniu z PDOP podlegał będzie całkowity dochód uzyskany w wyniku prowadzenia działalności na terenie SSE w zakresie określonym w poszczególnych Zezwoleniach.

Konsekwentnie, dopóki Spółka będzie miała prawo do korzystania z ulgi podatkowej w ramach któregokolwiek z Zezwoleń, będzie również uprawniona do zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego z całej działalności Spółki (prowadzonej na terenie Strefy w ramach posiadanych Zezwoleń).

Stanowisko prezentowane przez Spółkę zostało potwierdzone m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 13 lutego 2015 r., sygnatura: IBPBI/2/423-1389/14/MS, w której organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że (...) dochód generowany z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę na terenie objętym statusem SSE w zakresie określonym posiadanymi Zezwoleniami będzie korzystał ze zwolnienia PDOP w oparciu o pulę pomocy publicznej przysługującej Spółce na podstawie Zezwolenia 1, natomiast pula zwolnienia z PDOP będzie odpowiednio się powiększać po zaistnieniu warunków umożliwiających skorzystanie z puli zwolnienia każdego z obecnych oraz Przyszłych Zezwoleń.

Powyższe podejście znajduje również oparcie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 czerwca 2013 r., sygnatura: IBPBI/2/423-306/13/SD, zgodnie z którą (...) brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla drugiego zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń. Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu (lub wygaśnięciu zezwolenia) limit wynikający z drugiego zezwolenia.

Ponadto, w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2014 r., sygnatura IBPBI/2/423-1132/14/SD, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał za słuszne stanowisko, zgodnie z którym (...) uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z działalności na terenie SSE może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie chronologicznie najwcześniejszego zwolnienia, a po wyczerpaniu dostępnej na jego podstawie pomocy publicznej (ew. wygaśnięciu zezwolenia) z kolejno następujących zwolnień.

Stanowisko Spółki potwierdzane jest również m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1388/14/MS,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2014 r., sygn. ILPB3/423-295/14-3/KS,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 maja 2014 r., sygn. ILPB3/423-103/14-3/JG,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-292/13/AP,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 lutego 2014 r., sygn. ILPB3/423-538/13-3/KS.

Mając na uwadze brzmienie powołanych przepisów oraz spójną linię interpretacyjną organów podatkowych, Spółka stoi na stanowisku, że będzie mogła objąć zwolnieniem z PDOP dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez nią na terenie Strefy i w zakresie posiadanych Zezwoleń, wykorzystując najpierw limit pomocy publicznej przysługujący jej na podstawie Zezwolenia 1, a następnie po jego wyczerpaniu, limit pomocy na podstawie kolejnych Zezwoleń oraz Przyszłych Zezwoleń, wykorzystując kolejno limit wynikający z pozostałych ważnych obecnych i Przyszłych Zezwoleń zgodnie z chronologiczną kolejnością ich wydawania.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop). Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku (art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 updop). Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 updop, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 updop stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danej strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot oraz warunki prowadzenia działalności.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na których możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie jednak pamiętać należy, że uzyskiwane z tego tytułu preferencje stanowią pomoc publiczną, niezgodną (co do zasady) z jednolitym wspólnym rynkiem w Unii Europejskiej. Z tego też względu szczegółowe warunki udzielania tej formy pomocy, w szczególności jej intensywność, są ściśle uregulowane przepisami prawa, których naruszenie grozi koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy publicznej.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydawane jest na wykonywanie ściśle określonej działalności na terenie, konkretnej specjalnej strefy ekonomicznej. Zwolnienie ma bowiem charakter przedmiotowy i odnosi się do dochodów uzyskanych z określonego źródła - działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że działalność ta jest prowadzona w określonym miejscu i na podstawie zezwolenia, a więc w jego ramach, w granicach zakreślonych przedmiotem działalności gospodarczej ujętym w zezwoleniu.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465), pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stanowi regionalną pomoc inwestycyjną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub
 2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, albo zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa, o ile nabywca nie jest powiązany ze zbywcą (§ 3 ust. 4 rozporządzenia).

Nadmienić również należy, że dla każdej strefy odrębnie także ustalane są limity dopuszczalnej pomocy, tj. maksymalna intensywność udzielanej pomocy. Dla zezwoleń udzielonych przed 30 grudnia 2008 r. limity te określone były w rozporządzeniach Rady Ministrów ustanawiających daną specjalną strefę ekonomiczną. Dla zezwoleń udzielanych od 30 grudnia 2008 r. maksymalną intensywność pomocy określa ww. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. Maksymalna wielkość dopuszczalnej pomocy publicznej była i jest zatem uzależniona od miejsca prowadzenia działalności, a zatem także i od tego, na terenie której specjalnej strefy ekonomicznej działalność ta jest prowadzona.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, dla każdej z działalności wydawane jest odrębne zezwolenie na podstawie którego:

 • przedsiębiorca może prowadzić określoną działalność na terenie tej strefy;
 • dochody uzyskiwane przez niego z tej ściśle określonej działalności mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym;
 • ustalony jest limit intensywności pomocy publicznej, tj. np. limit zwolnienia dochodów z opodatkowania dopuszczalny na terenie danego województwa, z którego korzystać może podatnik.

Oznacza to, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przedsiębiorca powinien oceniać dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej (w tym ze zwolnienia dochodów z opodatkowania) odrębnie w odniesieniu do każdego posiadanego zezwolenia. W takim przypadku nie jest zatem możliwe dyskontowanie pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i chronologiczne wykorzystywanie limitów wynikających z poszczególnych zezwoleń w odniesieniu do sumy dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadzić działalność na terenie strefy, zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 updop, czyli w sposób umożliwiający zapewnienie odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń. Prowadzenie jednej bądź kilku ewidencji dla wszystkich posiadanych zezwoleń prowadzić może bowiem w niektórych sytuacjach do innych rezultatów z punktu widzenia ustalania wysokości zobowiązania podatkowego. Przykładowo, jeżeli z jednej działalności zwolnionej prowadzonej na terenie strefy przedsiębiorca wygeneruje stratę, a z działalności prowadzonej na podstawie kolejnego zezwolenia osiągnie dochód, to łączne rozliczenie tych działalności doprowadzi do określenia jednego wyniku, który nie będzie bądź będzie w mniejszym zakresie konsumował dostępną pulę pomocy.

Ewidencja taka powinna pozwolić tym samym wyodrębnić wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz utworzenie nowych miejsc pracy związanych z każdym zezwoleniem. W rezultacie operacja ta umożliwi rozliczenie wszystkich projektów z osobna pod kątem wypełnienia warunków określonych w zezwoleniach oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją projektów dla celów kalkulacji przysługującego przedsiębiorcy limitu pomocy publicznej.

Jednak określenie zasad prowadzenia rachunkowości (w tym wskazanie sposobu ewidencjonowania określonych zdarzeń gospodarczych i stosowania urządzeń księgowych) wykracza poza zakres uprawnień organu podatkowego wynikających z przepisów Rozdziału 1a – „Interpretacje przepisów prawa podatkowego” Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka posiada kilka zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i zamierza ubiegać się o następne takie zezwolenia.

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro przedmiotem zezwolenia jest zawsze jedna inwestycja skonkretyzowana w toku procedury wydawania tego zezwolenia (opisana w dokumentacji aplikacyjnej), zaś dopuszczalna pomoc publiczna powinna być ustalana odrębnie w ramach każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia, to Spółka zobowiązana będzie do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń. Spółka powinna również określać limit dopuszczalnej pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) w odniesieniu do każdej z działalności prowadzonej na terenie strefy, na którą uzyskała stosowne zezwolenie, z uwzględnieniem maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej obowiązującej w województwie, na obszarze którego położona jest strefa, a nie łącznie dla sumy dochodów uzyskanych z każdej działalności prowadzonej na terenie strefy w granicach limitów wynikających z kolejnych uzyskiwanych chronologicznie zezwoleń.

Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy zaznaczyć, że Spółka wskazała interpretacje podatkowe odmiennie odnoszące się do tego samego zagadnienia prawnego. Nie oznacza to, że Organ nie dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego zgodnie z zasadą wyrażoną przez ustawodawcę w art. 14a Ordynacji podatkowej. Należy wskazać, że funkcjonowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych, w których odmiennie oceniono takie same lub zbliżone stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe choć jest niewątpliwie niepożądane z punktu widzenia zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów, wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej, niemniej jednak, w praktyce może mieć miejsce. W związku z powyższym ustawodawca przewidział możliwość zmiany już wydanych interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniającą w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że proces zmiany interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej jest długotrwały, poprzedza go bowiem dogłębna analiza z zachowaniem stosownych procedur, które dopiero w końcowej fazie powodują wycofanie z systemu informacji podatkowej poprzednio wydanych interpretacji. Ponieważ jednak podstawowym zadaniem organu interpretacyjnego jest wydawanie interpretacji prawidłowych, tj. w prawidłowy sposób odczytujących normy prawne zawarte w poszczególnych przepisach prawa podatkowego, a nie utrwalających raz wyrażony pogląd w tym zakresie, który może być zmieniony w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, to fakt wydania we wcześniejszym okresie interpretacji indywidualnej, odmiennej od poglądu zaprezentowanego w niniejszej interpretacji nie powoduje, że pogląd ten jest nieprawidłowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.