0111-KDIB1-3.4010.94.2018.1.MST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie, czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia 2013, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. Zezwolenia 2015, a następnie Zezwolenia 2017

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia 2013, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. Zezwolenia 2015, a następnie Zezwolenia 2017 (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia 2013, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. Zezwolenia 2015, a następnie Zezwolenia 2017.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”, „SSE”) na podstawie Zezwolenia Nr (...) z 30 marca 2017 r. (dalej: „Zezwolenie 2017”). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. produkcja profesjonalnych zestawów do utrzymywania czystości oraz detali z tworzyw sztucznych m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego, AGD, kosmetycznego i budowlanego.

Aktualnie Wnioskodawca rozważa przejęcie (na podstawie art. 491 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych) Y sp. z o.o. sp.k. (dalej: „Y sp.k.”) – prowadzącego co do zasady działalność o bardzo zbliżonym (do Wnioskodawcy) charakterze. Spółka wskazuje, że jedynym komplementariuszem Y sp. k. jest Wnioskodawca.

Y sp. k. również prowadzi działalność gospodarczą na terenie tej samej Strefy, na podstawie dwóch zezwoleń: Zezwolenia Nr (...) z 15 października 2015 r. (dalej: „Zezwolenie 2015”) i Zezwolenia Nr (...) z 20 lutego 2013 r. (dalej: „Zezwolenie 2013”).

Obydwa podmioty nabyły prawo do korzystania i korzystają ze „strefowego” zwolnienia podatkowego na podstawie posiadanych zezwoleń strefowych.

Planowane jest połączenie obydwu ww. spółek w drodze przejęcia Y sp.k. przez Wnioskodawcę, tj. Spółka, jako podmiot przejmujący, przejmie cały majątek Y sp. k. W szczególności, oba zakłady – zakład Y sp.k. oraz zakład X sp. z o.o. położone są w swojej bezpośredniej bliskości geograficznej – około 10 km od siebie, oba działają na terenie tej samej Strefy.

Konsekwentnie, Wnioskodawca, jako następca prawny wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach, prawa i obowiązki Y sp.k. na podstawie odpowiednich regulacji prawa podatkowego i prawa handlowego. Co za tym idzie, Spółka stanie się również posiadaczem Zezwoleń 2015 i 2013 będących obecnie w posiadaniu Y sp. k.

Prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie poszczególnych zezwoleń zostało nabyte chronologicznie względem daty wydania – w pierwszej kolejności nabycie prawa na podstawie Zezwolenia 2013, następnie Zezwolenie 2015, finalnie Zezwolenie 2017.

Podstawowa działalność produkcyjna prowadzona przez obie spółki jest ze sobą zbieżna, o czym świadczy podobny zakres wszystkich zezwoleń.

Poniżej opisano zakresy działalności ujęte w każdym z przedmiotowych Zezwoleń SSE.

Zezwolenie 2017 zostało udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Głównego Urzędu Statystycznego, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676):

 1. pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych – sekcja C, dział 22, klasa 22.29,
 2. płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych – sekcja C, dział 22, klasa 22.21,
 3. opakowania z tworzyw sztucznych – sekcja C, dział 22, klasa 22.22,
 4. wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa – sekcja C, dział 22, klasa 22.23,
 5. usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych – sekcja C, dział 25, klasa 25.62,
 6. narzędzia – sekcja C, dział 25, klasa 25.73,
 7. aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej – sekcja C, dział 27, klasa 27.12,
 8. sprzęt instalacyjny – sekcja C, dział 27, klasa 27.33,
 9. sprzęt oświetleniowy elektryczny – sekcja C, dział 27, klasa 27.40,
 10. sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny – sekcja C, dział 27, klasa 27.51,
 11. narzędzia ręczne mechaniczne – sekcja C, dział 28, klasa 28.24,
 12. pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – sekcja C, dział 28, klasa 28.29,
 13. maszyny dla rolnictwa i leśnictwa – sekcja C, dział 28, klasa 28.30,
 14. maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych – sekcja C, dział 28, klasa 28.96,
 15. pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – sekcja C, dział 28, klasa 28.99,
 16. pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – sekcja C, dział 29, klasa 29.32,
 17. rowery i wózki inwalidzkie – sekcja C, dział 30, klasa 30.92,
 18. meble do siedzenia i ich części; części pozostałych mebli – sekcja C, dział 31, klasa 31.00,
 19. pozostałe meble – sekcja C, dział 31, klasa 31.09,
 20. odpady, inne niż niebezpieczne, nadające się do recyklingu – sekcja E, dział 38, kategoria 38.11.5,
 21. niebezpieczne odpady chemiczne – sekcja E, dział 38, pozycja 38.12.24.0,
 22. oleje odpadowe – sekcja E, dział 38, pozycja 38.12.25.0,
 23. odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne – sekcja E, dział 38, podkategoria 38.12.27,
 24. usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych; surowce wtórne – sekcja E, dział 38, klasa 38.32,
 25. usługi w zakresie badań i analiz technicznych – sekcja M, dział 71, klasa 71.20,
 26. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – sekcja M, dział 72, klasa 72.19.

Zezwolenie 2015 zostało udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Głównego Urzędu Statystycznego, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r., Nr 207 poz. 1293, z późn.zm.):

 1. płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych – sekcja C, klasa 22.21,
 2. opakowania z tworzyw sztucznych – sekcja C, klasa 22.22,
 3. wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa – sekcja C, klasa 22.23,
 4. pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych – sekcja C, klasa 22.29,
 5. narzędzia – sekcja C, klasa 25.73,
 6. aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej – sekcja C, klasa 27.12,
 7. sprzęt instalacyjny – sekcja C, klasa 27.33,
 8. sprzęt oświetleniowy elektryczny – sekcja C, klasa 27.40,
 9. sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny – sekcja C, klasa 27.51,
 10. narzędzia ręczne mechaniczne – sekcja C, klasa 28.24,
 11. pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – sekcja C, klasa 28.29,
 12. maszyny dla rolnictwa i leśnictwa – sekcja C, klasa 28.30,
 13. pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – sekcja C, klasa 29.32,
 14. meble do siedzenia i ich części; części pozostałych mebli – sekcja C, klasa 31.00,
 15. pozostałe meble – sekcja C, klasa 31.09,
 16. odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu – sekcja E, kategoria 38.11.5,
 17. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – sekcja M, klasa 72.19.

Zezwolenie 2013 zostało udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Głównego Urzędu Statystycznego, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.:

 1. usługi poligraficzne i usługi pokrewne związane z drukowaniem – sekcja C, grupa 18.1,
 2. usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji – sekcja C, klasa 18.20,
 3. wyroby z tworzyw sztucznych – sekcja C, grupa 22.2,
 4. usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych – sekcja C, klasa 25.62,
 5. narzędzia – sekcja C, klasa 25.73,
 6. aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej – sekcja C, klasa 27.12,
 7. sprzęt instalacyjny – sekcja C, klasa 27.33,
 8. sprzęt oświetleniowy elektryczny – sekcja C, klasa 27.40,
 9. sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny – sekcja C, klasa 27.51,
 10. narzędzia ręczne mechaniczne – sekcja C, klasa 28.24,
 11. pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – sekcja C, klasa 28.29,
 12. maszyny dla rolnictwa i leśnictwa – sekcja C, klasa 28.30,
 13. pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – sekcja C, klasa 29.32,
 14. meble – sekcja C, grupa 31.0,
 15. odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu – sekcja E, kategoria 38.11.5,
 16. usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych; surowce wtórne – sekcja E, klasa 38.32,
 17. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – sekcja H, klasa 49.39,
 18. transport drogowy towarów – sekcja H, klasa 49.41,
 19. usługi w zakresie badań i analiz technicznych – sekcja M, klasa 71.20,
 20. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – sekcja M, klasa 72.19

z wyłączeniem działalności opisanej w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. nr 232, poz. 1548, z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie ws. SSE”).

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia 2013, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. Zezwolenia 2015, a następnie Zezwolenia 2017? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia 2013, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. Zezwolenia 2015, a następnie Zezwolenia 2017.

Pomoc publiczna udzielana podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji lub
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Spółka korzysta ze zwolnienia podatkowego kalkulowanego w oparciu o wartość wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. W tej sytuacji znajduje zastosowanie przepis § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia ws. SSE, zgodnie z którym wielkość pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 tego rozporządzenia.

Jednocześnie, treść § 7 Rozporządzenia ws. SSE, przewiduje zastosowanie w toku określania wartości poniesionych wydatków inwestycyjnych, jak również otrzymanej pomocy publicznej mechanizmu dyskonta, czego celem jest uwzględnienie w tym procesie zjawiska utraty wartości pieniądza w czasie.

Podsumowując powyższe uwagi, Wnioskodawca wskazuje, że limit dostępnej pomocy określany jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego obszaru i zdyskontowanej wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Na przedsiębiorcy strefowym nie ciąży obowiązek wydzielania organizacyjnego działalności prowadzonej na podstawie różnych zezwoleń strefowych, jak również wyodrębniania wyniku podatkowego osiągniętego w ramach poszczególnych projektów inwestycyjnych, objętych różnymi zezwoleniami.

Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy za właściwą należy uznać metodologię polegającą na:

 • rozliczeniu otrzymanej pomocy publicznej w pierwszej kolejności z limitem wynikającym z zezwolenia wydanego najwcześniej oraz następnie;
 • gdy limit wynikający z tego zezwolenia zostanie w pełni wykorzystany lub zezwolenie utraci ważność, otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z limitem wynikającym z kolejnych zezwoleń – w kolejności ustalonej zgodnie z datami ich wydania.

Jednocześnie, z uwagi na treść § 7 Rozporządzenia ws. SSE, które przewidują, że koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia, wartość otrzymanej pomocy publicznej powinna być w pierwszej kolejności dyskontowana na dzień udzielenia zezwolenia wydanego najwcześniej, a następnie po wyczerpaniu limitu pomocy wynikającego z tego zezwolenia lub utraty jego ważności, na dzień wydania kolejnych zezwoleń (chronologicznie).

W odniesieniu zatem do opisu zdarzenia przyszłego zaprezentowanego przez Wnioskodawcę, w związku z faktem, że uprawnienia wynikające z Zezwolenia 2013 będą przysługiwać Spółce wcześniej w stosunku do uprawnień, które będą wynikać z Zezwolenia 2015 i z Zezwolenia 2017, należy przyjąć założenie, że do dnia wyczerpania limitu pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia 2013 lub wygaśnięcia tego zezwolenia Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przysługującego na podstawie tego zezwolenia. Pomoc publiczna otrzymana przez Spółkę powinna być dyskontowana na dzień wydania Zezwolenia 2013.

Po wyczerpaniu limitu określonego dla Zezwolenia 2013, w ocenie Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania p.d.o.p. w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. w ramach Zezwolenia 2015 oraz dyskontowania otrzymywanego zwolnienia odpowiednio na dzień wydania Zezwolenia 2015, a następnie w ramach Zezwolenia 2017 i dyskontowania otrzymanego zwolnienia odpowiednio na dzień wydania Zezwolenia 2017.

Zaprezentowana powyżej metodologia rozliczania pomocy publicznej w przypadku korzystania z więcej niż jednego zezwolenia strefowego, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi:

 • określenie w sposób przejrzysty, w oparciu o które zezwolenie Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz
 • w którym momencie przekroczony zostanie łączny limit dostępnej pomocy publicznej przysługujący Spółce na podstawie wszystkich zezwoleń.

Powyższe zostało potwierdzone np. w interpretacji indywidualnej DKIS z 3 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.150.2017.1.JKT), w której organ podatkowy potwierdził stanowisko strony pytającej, zgodnie z którym „w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż jednego zezwolenia strefowego, za prawidłowe należy uznać objęcie zwolnieniem dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu – limity dostępne w ramach kolejno wydanych zezwoleń, tj. chronologicznie.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 1 i 2 znajduje również potwierdzenie w najnowszych interpretacjach indywidualnych, tj. interpretacji indywidualnej DKIS z 19 stycznia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.504.2017.1.BM) oraz interpretacji indywidualnej DKIS z 1 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.396.2017.1.MST) jak również interpretacji indywidualnej DKIS z 7 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.411.2017.1.MST).

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca podkreśla, że jest w pełni świadomy obowiązku wyodrębnienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz nowych miejsc pracy, związanych z każdym projektem inwestycyjnym objętym zezwoleniem. Powyższe umożliwi weryfikację, czy spełnione zostały warunki określone w poszczególnych Zezwoleniach.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku posiadania przez Spółkę więcej niż jednego zezwolenia strefowego, za prawidłowe należy uznać objęcie zwolnieniem z opodatkowania p.d.o.p. dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu – limity dostępne w ramach kolejno wydanych Zezwoleń, tj. chronologicznie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.