0111-KDIB1-3.4010.411.2017.1.MST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit dostępny w ramach zezwolenia wydanego chronologicznie, tj. Zezwolenia II

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 października 2017 r. (data wpływu 13 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit dostępny w ramach zezwolenia wydanego chronologicznie, tj. Zezwolenia II (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit dostępny w ramach zezwolenia wydanego chronologicznie, tj. Zezwolenia II.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

X S.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „(...) SSE”).

 • Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...) SSE, tj.:
 • Zezwolenie nr (...) z 4 listopada 2005 r. (dalej: „Zezwolenie I”) oraz
 • Zezwolenie nr (...) z 23 października 2017 r. (dalej: „Zezwolenie II”).

Zezwolenie I zostało Spółce udzielone w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na rozbudowie przedsiębiorstwa oraz wyposażeniu go w zestaw nowoczesnych linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń służących do produkcji polioli, środków powierzchniowo-czynnych, uniepalniaczy oraz chloru i alkali.

Zezwolenie I pierwotnie udzielone zostało do 29 maja 2017 r. Na mocy decyzji z 12 stycznia 2015 r., minister właściwy do spraw gospodarki stwierdził nieważność wydanego na rzecz Spółki zezwolenia w części dotyczącej terminu jego obowiązywania. W konsekwencji, Spółka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (na podstawie Zezwolenia I) do dnia wyczerpania limitu pomocy publicznej przysługującej na podstawie tego zezwolenia lub w odniesieniu do dochodu osiągniętego z działalności strefowej w okresie obowiązywania tego zezwolenia.

Obecnie Spółka realizuje nowy projekt inwestycyjny, w odniesieniu do którego uzyskała Zezwolenie II. Projekt ten polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych istniejącego zakładu Spółki poprzez jego rozbudowę oraz zakup (wytworzenie) nowych maszyn i urządzeń. Jest on zasadniczo komplementarny w stosunku do inwestycji zrealizowanej przez Spółkę w oparciu o Zezwolenie I, co oznacza, że wyroby gotowe wytwarzane przez Spółkę na terenie (...) SSE będą mogły być produkowane zarówno przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń nabytych (wytworzonych) w ramach Zezwolenia I, jak i maszyn i urządzeń nabytych (wytworzonych) w ramach Zezwolenia II.

W wyniku realizacji nowej inwestycji, zasadniczy przedmiot działalności Spółki prowadzonej na terenie (...) SSE nie ulegnie zmianie. W konsekwencji, zakres przedmiotowy obu zezwoleń (Zezwolenia I i Zezwolenia II) obejmuje zasadniczy przedmiot działalności Spółki faktycznie wykonywanej na terenie (...) SSE, tj. produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, z późn. zm., dalej: „ustawa o SSE”), Spółka kwalifikuje (będzie kwalifikowała) przychody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie (...) SSE objętej odpowiednio Zezwoleniem I i II jako wolne od podatku.

Spółka korzysta (będzie korzystać) ze zwolnienia podatkowego w oparciu o wartość wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

Spółka prowadzi, poza działalnością zwolnioną z opodatkowania, także działalność gospodarczą, z tytułu której osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie (...) SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit dostępny w ramach kolejnego zezwolenia wydanego chronologicznie, tj. Zezwolenia II? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż jednego zezwolenia strefowego, za prawidłowe należy uznać objęcie zwolnieniem dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie (...) SSE w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu – limity dostępne w ramach kolejno wydanych zezwoleń, tj. chronologicznie.

Konsekwentnie, w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien dyskontować całą uzyskaną pomoc publiczną na dzień wydania Zezwolenia I, a po wyczerpaniu limitu dostępnego w ramach Zezwolenia I (lub ewentualnie jego wygaśnięciu), uzyskana pomoc powinna być dyskontowana na dzień wydania Zezwolenia II.

Pomoc publiczna udzielana podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia stanowi pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Jak wskazano w zaprezentowanym powyżej opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, Spółka zamierza korzystać ze zwolnienia podatkowego w oparciu o wartość wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. W tej sytuacji znajduje zastosowanie przepis § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia strefowego, zgodnie z którym wielkość pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 tego rozporządzenia oraz przepis § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia ws. (...) SSE w brzmieniu obowiązującym na dzień 4 listopada 2005 r., tj. na dzień wydania na rzecz Spółki Zezwolenia I.

Jednocześnie, treść § 7 Rozporządzenia strefowego oraz § 9 Rozporządzenia ws. (...) SSE przewiduje zastosowanie w toku określania wartości poniesionych wydatków inwestycyjnych, jak również otrzymanej pomocy publicznej mechanizmu dyskonta, czego celem jest uwzględnienie w tym procesie zjawiska utraty wartości pieniądza w czasie.

Podsumowując powyższe uwagi, należy wskazać, że limit dostępnej pomocy określany jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego obszaru i zdyskontowanej wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1, na przedsiębiorcy strefowym nie ciąży obowiązek wydzielania organizacyjnego działalności prowadzonej na podstawie różnych zezwoleń strefowych, jak również wyodrębniania wyniku podatkowego osiągniętego w ramach poszczególnych projektów inwestycyjnych, objętych różnymi zezwoleniami.

Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, za właściwą należy uznać metodologię polegającą na:

 • rozliczeniu otrzymanej pomocy publicznej w pierwszej kolejności z limitem wynikającym z zezwolenia wydanego najwcześniej oraz następnie
 • gdy limit wynikający z tego zezwolenia zostanie w pełni wykorzystany lub zezwolenie utraci ważność, otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczana z limitem wynikającym z kolejnych zezwoleń – w kolejności ustalonej zgodnie z datami ich wydania.

Jednocześnie, z uwagi na treść § 7 ust. 1 Rozporządzenia strefowego oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia ws. (...) SSE, które przewidują, że „koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia”, wartość otrzymanej pomocy publicznej powinna być w pierwszej kolejności dyskontowana na dzień udzielenia zezwolenia wydanego najwcześniej, a następnie po wyczerpaniu limitu pomocy wynikającego z tego zezwolenia lub utraty jego ważności, na dzień wydania kolejnych zezwoleń (chronologicznie).

W odniesieniu zatem do opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego zaprezentowanego przez Wnioskodawcę, w związku z faktem, że uprawnienia wynikające z Zezwolenia I są wcześniejsze w stosunku do uprawnień, które będą wynikać z Zezwolenia II, należy przyjąć założenie, że do dnia wyczerpania limitu pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia I lub wygaśnięcia tego zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przysługującego na podstawie tego zezwolenia. Pomoc publiczna otrzymana przez Spółkę powinna być dyskontowana na dzień wydania Zezwolenia I.

Po wyczerpaniu limitu określonego dla Zezwolenia I lub ewentualnie jego wygaśnięciu, w ocenie Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach zezwolenia wydanego chronologicznie, tj. w ramach Zezwolenia II (w odniesieniu do dochodów osiąganych w okresie jego obowiązywania) oraz dyskontowania otrzymywanego zwolnienia odpowiednio na dzień wydania Zezwolenia II.

Zaprezentowana powyżej metodologia rozliczania pomocy publicznej w przypadku korzystania z więcej niż jednego zezwolenia strefowego, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi:

 • określenie w sposób przejrzysty, w oparciu o które zezwolenie Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz
 • w którym momencie przekroczony zostanie łączny limit dostępnej pomocy publicznej przysługujący Spółce na podstawie wszystkich zezwoleń.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca podkreśla, że jest w pełni świadomy obowiązku wyodrębnienia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz nowych miejsc pracy, związanych z każdym projektem inwestycyjnym objętym zezwoleniem. Powyższe umożliwi weryfikację, czy spełnione zostały warunki określone w poszczególnych zezwoleniach.

Prawidłowość stosowania metodologii zaprezentowanej powyżej w pełni aprobują organy podatkowe. Dla przykładu, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej w analogicznym stanie faktycznym interpretacji indywidualnej z 11 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.53.2017.1.JKT), potwierdził stanowisko, zgodnie z którym (...) w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien dyskontować całą uzyskaną pomoc publiczną na dzień wydania Zezwolenia I, a po wyczerpaniu limitu dostępnego w ramach Zezwolenia I (lub ewentualnie jego wygaśnięciu), uzyskana pomoc powinna być dyskontowana na dzień wydania Zezwolenia II.

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane z pism potwierdzające wskazane wyżej stanowisko:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.183.2017.1.IZ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2017 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-436/16-1/JKT),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-320/16-1/PC),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.82.2017.1.IZ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 lutego 2014 r. (sygn. IPTPB3/423-498/13-5/KJ),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 marca 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1706/13/CzP),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1060/13/PC),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 października 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1007/13/CzP).

Stanowisko Spółki potwierdzają również sądy administracyjne w wydawanych orzeczeniach:

 • NSA w wyroku z 19 lipca 2016 r., sygn. II FSK 1849/14, wskazał, że strona pytająca może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami,
 • podobnie WSA w Szczecinie w wyroku z 25 stycznia 2017 r., sygn. I SA/Sz 1179/16 stwierdził, że strona pytająca (...) może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami,
 • WSA w Łodzi w wyroku z 26 października 2016 r., sygn. I SA/Łd 646/16 uznał, że (...) podmiot korzystający jednocześnie z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE, uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej (...),
 • WSA w Gdańsku w wyroku z 29 czerwca 2016 r., sygn. I SA/Gd 559/16 stwierdził, że (...) nie jest zasadne stanowisko organu o niedopuszczalności „sumowania” limitu wielkości pomocy publicznej określonej w kolejnych zezwoleniach w ten sposób, aby objęło cały dochód wnioskodawcy uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń,
 • WSA we Wrocławiu w wyroku z 14 kwietnia 2016 r., sygn. I SA/Wr 70/16 podkreślił, że (...) skarżąca korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą limitów pomocy publicznej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.