0111-KDIB1-3.4010.396.2017.1.MST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- Czy dla celów obliczania dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z CIT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
- Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 października 2017 r. (data wpływu 3 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • dla celów obliczania dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z CIT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu,
 • Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • dla celów obliczania dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z CIT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu,
 • Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) prowadzi działalność w zakresie produkcji mieszanek polipropylenowych i materiałów konstrukcyjnych sprzedawanych pod własnymi nazwami handlowymi. Spółka posiada zakład produkcyjny w X, gdzie produkuje szeroką gamę tworzyw sztucznych, a także innych polimerów z grupy tzw. tworzyw konstrukcyjnych stosowanych m.in. w przemyśle AGD, motoryzacyjnym, meblarskim i innych.

Spółka posiada aktualnie trzy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE” lub „Strefa”):

 • zezwolenie nr (...) z 9 września 2005 r.,
 • zezwolenie nr (...) z 25 czerwca 2014 r.,
 • zezwolenie nr (...) z 30 maja 2017 r.

(dalej łącznie: „Zezwolenia”).

Pierwsze z powyższych zezwoleń dotyczyło budowy zakładu produkcyjnego w X na terenie Strefy. Zezwolenie z 2014 r. dotyczyło rozbudowy zakładu Spółki poprzez inwestycję w nową wielofunkcyjną linię produkcyjną do produkcji mieszanek termoplastycznych wraz z niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą. Z kolei, zezwolenie z 2017 r. dotyczyło dalszej rozbudowy zakładu produkcyjnego i znaczącego zwiększenia mocy wytwórczych.

Aktualnie, Spółka planuje realizację nowego projektu inwestycyjnego, który będzie dotyczyć dywersyfikacji portfela produktów Spółki. Nowe produkty Spółki, które mają być produkowane w wyniku nowej inwestycji to tworzywa termoplastyczne (elastomery) oraz tworzywa konstrukcyjne przeznaczone głównie dla sektora motoryzacyjnego. Dywersyfikacja portfela produktów ma na celu zaspokojenie oczekiwań obecnych klientów motoryzacyjnych Spółki oraz zaoferowanie większego wyboru produktów.

Inwestycja w produkcję nowego portfela produktów wiąże się z budową nowego zakładu produkcyjnego w X, który znajdowałby się w bliskim sąsiedztwie obecnego zakładu produkcyjnego Spółki, tj. na działkach już objętych Strefą. Według założeń Spółki, nowa jednostka produkcyjna będzie częścią obecnego zakładu Spółki w X. W zakresie związanym z opisaną wyżej inwestycją, Spółka planuje wystąpić o wydanie kolejnego zezwolenia na działalność w Strefie (dalej: „Nowe Zezwolenie”).

Zakres dotychczasowych Zezwoleń Spółki obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE, określonych w następującej pozycji PKWiU (na podstawie klasyfikacji z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676) – 20.16.51 – Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych.

W ramach Nowego Zezwolenia, Spółka planuje prowadzić działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE, określonych w następujących pozycjach PKWiU:

 • 20.16.51 – Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych,
 • 20.16.20 – Polimery styrenu w formach podstawowych,
 • 20.16.59 – Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych,
 • 20.16.40 – Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych,
 • 20.16.54 – Poliamidy w formach podstawowych,
 • 20.17.10 – Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych.

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, z późn. zm., dalej: „ustawa o SSE”), Spółka kwalifikuje dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie Zezwoleń, a w przyszłości również na podstawie Nowego Zezwolenia, jako zwolnione od podatku.

Po uzyskaniu Nowego Zezwolenia, Spółka będzie prowadzić przede wszystkim działalność gospodarczą zwolnioną z opodatkowania – na podstawie uzyskanych dotychczas Zezwoleń na działalność w Strefie oraz Nowego Zezwolenia (dalej: „Działalność Strefowa”). Ponadto, w niewielkim zakresie, Spółka będzie również prowadzić na terenie Strefy działalność gospodarczą nieobjętą zarówno Zezwoleniami jak i Nowym Zezwoleniem, przede wszystkim w zakresie handlu towarami nieprodukowanymi w zakładzie w X – opodatkowaną podatkiem dochodowym.

Obecnie Spółka prowadzi ewidencję rachunkową pozwalającą jednoznacznie wyodrębnić dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”), osiągany w związku z posiadanymi Zezwoleniami oraz dochód podlegający opodatkowaniu, stosownie do wymagań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tejże ustawy. W przypadku realizacji planowanej nowej inwestycji, niniejsza ewidencja rachunkowa Spółki będzie odpowiednio uwzględniać dochód zwolniony z opodatkowania CIT na podstawie Nowego Zezwolenia.

Ponadto, Spółka prowadzi odrębną ewidencję każdej inwestycji pozwalającą na wyodrębnienie, a także przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego z uzyskanych Zezwoleń. Ewidencja umożliwia odrębne rozliczenie wszystkich inwestycji pod kątem wypełnienia warunków określonych w każdym z Zezwoleń, a także ustalenia wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją każdej z inwestycji dla celów odrębnej kalkulacji limitu pomocy publicznej przysługującego Spółce na podstawie każdego z Zezwoleń. W przypadku realizacji planowanej nowej inwestycji i uzyskania Nowego Zezwolenia, Spółka będzie również prowadziła odrębną ewidencję tej inwestycji pozwalającą na rozliczenie warunków określonych w Nowym Zezwoleniu, a także ustalenie wysokości kosztów kwalifikowanych i limitu pomocy publicznej dla Nowego Zezwolenia.

Spółka jest dużym przedsiębiorcą zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy po uzyskaniu Nowego Zezwolenia, dla celów obliczania dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z CIT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego oraz dochodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu CIT lub są wolne od podatku. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Na mocy art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie dochody Spółki uzyskane z działalności prowadzonej na terenie SSE w zakresie dotychczasowych Zezwoleń oraz w przyszłości w zakresie Nowego Zezwolenia, będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Spółka ma przy tym zapewnić – na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o CIT oraz § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465, dalej: „Rozporządzenie Strefowe”) – możliwość wyodrębnienia dochodów zwolnionych z opodatkowania, uzyskiwanych na terenie Strefy z działalności gospodarczej określonej w posiadanych zezwoleniach oraz dochodów podlegających opodatkowaniu.

W świetle powyższego, w ocenie Spółki, będzie ona zobowiązana do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza działalnością objętą dotychczasowymi Zezwoleniami oraz w przyszłości także Nowym Zezwoleniem) oraz odrębnego ewidencjonowania dochodu zwolnionego (osiąganego w ramach posiadanych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia).

Według Spółki, zastosowanie powyższego podejścia jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. W szczególności, Spółka zauważa, że żaden przepis ustawy o CIT, ustawy o SSE, Rozporządzenia Strefowego oraz innych przepisów dotyczących działalności strefowej nie daje podstaw do twierdzenia, że zwolnienie z podatku dochodowego powinno dotyczyć wyłącznie dochodu ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach danego projektu inwestycyjnego będącego podstawą do wydania konkretnego zezwolenia strefowego.

Powyższy pogląd znajduje szerokie uzasadnienie zarówno w praktyce administracyjnej organów podatkowych jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.53.2017.JKT) potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym może on prowadzić jedną, łączną ewidencję i na jej podstawie ustalać dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, to jest dochód osiągany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie wszystkich posiadanych zezwoleń.

Także w interpretacji indywidualnej wydanej 6 kwietnia 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.82.2017.1.IZ), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, w świetle którego: „w przypadku prowadzenia działalności na terenie Strefy, na podstawie więcej niż jednego zezwolenia strefowego po objęciu statusem SSE nieruchomości, na których znajduje się zakład w G. (...), Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, czyli w sposób zapewniający m.in. określenie kwoty dochodu mogącego podlegać zwolnieniu od PDOP oraz podlegającego opodatkowaniu. W przepisach regulujących zasady kalkulacji wyniku podatkowego przedsiębiorcy strefowego brak jest bowiem wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie Strefy”.

Ponadto, powyższe stanowisko Spółki znajduje również uzasadnienie w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Na szczególne uwzględnienie zasługuje wyrok NSA z 19 lipca 2016 r., sygn. II FSK 1849/14, w którym NSA wskazał, że: „(...) brak jest podstaw do wywodzenia obowiązku odrębnego ustalania osiągniętego dochodu w odniesieniu do każdego z trzech zezwoleń. Nie stoi temu na przeszkodzie okoliczność określenia maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej wynikającej z poszczególnych zezwoleń strefowych, gdyż jak wskazano już w oparciu o treść art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., wyznaczają one jedynie limit możliwego wykorzystania tej pomocy. Z przywołanych przepisów wynika, że zasadniczą treścią zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jest – obok wskazania rodzajów działalności gospodarczej, jakie będzie na terenie strefy prowadzić przedsiębiorca – określenie rozmiarów koniecznych inwestycji oraz zatrudnienia, jakie muszą być zrealizowane dla skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatkowego. Określenie w zezwoleniu tych parametrów dotyczących wydatków inwestycyjnych oraz wielkości zatrudnienia, nie wyznacza ani konkretnych kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.), ani przychodów (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.), a w konsekwencji – także dochodu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p., a który będzie jedynie następstwem zrealizowania ściśle określonych warunków zezwolenia. Przychody i koszty podatkowe przedsiębiorcy strefowego ustalane są na ogólnych zasadach określonych w u.p.d.o.p., zaś zwolnienie podatkowe dotyczy – jak to wyraźnie wynika z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. – wyłącznie dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy (do wysokości limitu), nie zaś dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji, czy zatrudnienia pracowników, określonych w pojedynczym zezwoleniu. Godzi się jeszcze raz zauważyć, że art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., odwołuje się do zezwolenia (o którym mowa w art. 16 ust. 1 u.s.s.e.), jako podstawie działalności podatnika na terenie strefy, lecz nie traktując tego zezwolenia jako źródła, które wyznacza określone koszty i przychody tworzące dochód zwolniony od podatku”.

Spółka dodatkowo zauważa, że pomimo braku obowiązku w zakresie wyodrębnienia dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń (jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT), Spółka po uzyskaniu Nowego Zezwolenia nadal będzie prowadzić odrębną ewidencję dla poszczególnych zezwoleń w zakresie wyodrębnienia oraz przyporządkowania kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego z uzyskanych zezwoleń na działalność w Strefie.

Ad. 2.

Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia.

W ocenie Spółki, pula zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia będzie podlegać rozliczaniu z dochodem z Działalności Strefowej uzyskiwanym przez Spółkę. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie prowadziła odpowiednią ewidencję dla każdego zezwolenia zapewniającą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, nie zostanie przekroczony.

Z uwagi na to, że uprawnienia wynikające z posiadanych dotychczas Zezwoleń są wcześniejsze, należy przyjąć, że do momentu wyczerpania puli pomocy publicznej dostępnej na podstawie każdego z dotychczasowych Zezwoleń lub wygaśnięcia ich ważności, Spółka będzie mogła zwalniać z opodatkowania dochód z Działalności Strefowej do limitu pomocy publicznej określonego dla każdego z dotychczasowych Zezwoleń.

Z kolei, po wykorzystaniu puli pomocy publicznej wynikającej z dotychczasowych Zezwoleń lub po wygaśnięciu ich ważności, Spółka będzie mogła zwalniać z opodatkowania dochód z Działalności Strefowej do limitu zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie Nowego Zezwolenia.

Podsumowując, dopóki Spółka będzie miała prawo do korzystania z ulgi podatkowej w ramach któregokolwiek z dotychczasowych Zezwoleń lub też Nowego Zezwolenia, będzie ona również uprawniona do zwolnienia z opodatkowania dochodów z Działalności Strefowej, tj. dochodów z działalności prowadzonej na terenie Strefy w zakresie określonym w posiadanych dotychczasowych Zezwoleniach oraz w Nowym Zezwoleniu.

Podejście Spółki znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organów podatkowych, w tym przykładowo w interpretacji indywidualnej:

 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 września 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.183.2017.1.IZ,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2017 r., sygn. IBPB-1-3/4510-436/16-1/JKT,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r., sygn. IBPB-1-3/4510-320/16-1/PC,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.150. 2017.l.JKT,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2017 r., 0111-KDIB1-3.4010.53.2017.l.JKT,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 kwietnia 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.82.2017.1.IZ.

Ponadto, stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w szeregu orzeczeń sądów administracyjnych, w tym m.in. w cytowanym we wcześniejszej części niniejszego wniosku wyroku NSA z 19 lipca 2016 r., sygn. II FSK 1849/14, w którym podkreślono, że: „(...) z przepisów podatkowych nie wynika, aby na podstawie danego zezwolenia wolny od podatku był tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej na podstawie tego zezwolenia. Wobec tego, Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.