0111-KDIB1-3.4010.173.2018.1.MST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa handlowego należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka powstała w 2007 r. jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu opakowań z folii dla przemysłu spożywczego.

Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej jako: „SSE”) działalność gospodarczą na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 16 ust. 1, 2, 3 oraz 6, a także art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, z późn. zm., dalej jako: „ustawa o SSE”), tj.: Zezwolenie nr 1 z 13 marca 2007 r. (dalej jako: „Zezwolenie 1”) oraz Zezwolenie nr 2 z 28 kwietnia 2008 r. (dalej: „Zezwolenie 2”; łącznie jako: „Zezwolenia”).

Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy, objętym zakresem ww. Zezwoleń, jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie SSE, w tym związanymi z: tworzywami sztucznymi, wyrobami z papieru, usługami poligraficznymi, wyrobami chemicznymi.

Zgodnie z treścią Zezwolenia 1, Wnioskodawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki prowadzenia działalności na terenie SSE:

 1. Ponieść na terenie SSE wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie (...) specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 200 poz. 1473, z późn. zm.; dalej jako: „Rozporządzenie ws. SSE”), nie później niż w terminie do 30 czerwca 2009 r. w wysokości co najmniej 82.552.121 zł;
 2. Zatrudnić na terenie SSE co najmniej 150 osób, z czego:
  • co najmniej 70 osób w terminie do 31 grudnia 2008 r. i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do 31 grudnia 2010 r.,
  • co najmniej 80 osób w terminie do 31 grudnia 2010 r. i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do 31 grudnia 2015 r.;
 3. Zakończyć inwestycję do 30 czerwca 2009 r.;
 4. Przestrzegać Regulaminu SSE i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania SSE.

Zakres Zezwolenia 1 obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w ramach następujących kodów PKWiU:

 • wyroby z tworzyw sztucznych /25.2/,
 • masa włóknista, papier i wyroby z papieru /21/,
 • usługi poligraficzne /22.2/,
 • odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych /24.16.6/,
 • wyroby chemiczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane /24.66/, z wyjątkiem działalności określonych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia ws. SSE,
 • opakowania z metali lekkich /28.72/,
 • maszyny specjalnego przeznaczenia pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane /29.56/,
 • wyroby pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane /36.63/,
 • surowce wtórne /37/,
 • usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów /63.1/,
 • usługi wspomagające transport pozostałe /63.2/,
 • usługi agencji transportowych pozostałe /63.4/,
 • usługi informatyczne /72/,
 • usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych /73.1/,
 • usługi rachunkowości i kontroli ksiąg /74.12.1/,
 • usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych /74.12.2/,
 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych /74.3/.

Zgodnie z Zezwoleniem 2, Wnioskodawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki prowadzenia działalności na terenie SSE:

 1. Ponieść na terenie SSE wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia ws. SSE, nie później niż w terminie do 31 grudnia 2010 r. w wysokość, co najmniej 68.033.000 zł;
 2. Zatrudnić na terenie SSE co najmniej 30 osób w terminie do 30 czerwca 2010 r. i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do 30 czerwca 2015 r.;
 3. Zakończyć inwestycję do 31 grudnia 2010 r.;
 4. Przestrzegać Regulaminu SSE i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania SSE.

Zakres Zezwolenia 2 obejmuje działalność produkcyjną, handlową i usługową w ramach następujących kodów PKWiU:

 • wyroby z tworzyw sztucznych /25.2/,
 • papier i tektura /21.12/,
 • wyroby z papieru i tektury /22.2/,
 • usługi poligraficzne /22.2/,
 • odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych /24.16.6/,
 • wyroby chemiczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane /24.66/, z wyjątkiem działalności określonych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia ws. SSE,
 • opakowania z metali lekkich /28.72/,
 • maszyny specjalnego przeznaczenia pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane /29.56/,
 • wyroby pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane /36.63/,
 • surowce wtórne metalowe /37.1/,
 • surowce wtórne niemetalowe /37.2/,
 • usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów /63.1/,
 • usługi wspomagające transport pozostałe /63.2/,
 • usługi agencji transportowych pozostałe /63.4/,
 • usługi informatyczne /72/,
 • usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych /73.1/,
 • usługi rachunkowości i kontroli ksiąg /74.12.1/,
 • usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych /74.12.2/,
 • usługi w zakresie badań i analiz technicznych /74.3/.

Decyzjami Ministra Gospodarki Nr (...) z 23 czerwca 2015 r. oraz Nr (...) z 3 czerwca 2015 r., odpowiednio Zezwolenie 1 i Zezwolenie 2 zostało zmienione poprzez stwierdzenie przedmiotowymi decyzjami nieważności w zakresie terminu obowiązywania Zezwoleń. Obecnie, Zezwolenia są ważne do końca działalności SSE.

Dodatkowo, Spółka nie może wykluczyć, że w przyszłości pozyska kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE (dalej: „przyszłe zezwolenia”).

Mając na uwadze art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), Wnioskodawca uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w zakresie objętym Zezwoleniem 1 i Zezwoleniem 2.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu kosztów nowej inwestycji. Konsekwentnie, obowiązany jest do kalkulacji przysługującej mu maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego, tzw. limitu pomocy publicznej jako iloczynu maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru oraz kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

W ostatnim czasie, Spółka podjęła szereg czynności zmierzających w kierunku połączenia działów administracyjnych związanych z dwiema lokalizacjami, w których znajdują się zakłady prowadzące działalność objętą posiadanymi Zwolnieniami. W ramach przeprowadzonych działań doszło do ustanowienia wspólnej kadry zarządzającej sprawującej nadzór nad wykonywaniem wszelkiej działalności operacyjnej, w tym prowadzonej na terenie SSE w ramach Zezwoleń (w strukturach tych nie ma osobnej kadry przydzielonej do działalności wykonywanej w ramach poszczególnych Zezwoleń). Ponadto, w pakiecie zmian został także wdrożony nowy zintegrowany system finansowo-księgowy.

Zmiany te miały na celu podwyższenie efektywności prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej poprzez redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury organizacyjnej, co ma pozwolić na utrzymanie wiodącej pozycji Spółki na polskim i zagranicznym rynku.

W związku z powyższym, Spółka zamierza prowadzić jedną, łączną ewidencję księgową w odniesieniu do wielkości związanych z poszczególnymi Zezwoleniami, tj. wykazując dochody podlegające zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE, Spółka zamierza łącznie obliczać przychody i koszty dla działalności strefowej przypadające na posiadane Zezwolenia. Wnioskodawca zamierza również sumować limity dostępnej pomocy publicznej wynikającej z posiadanych przez niego Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń), nie dokonując alokacji dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE w ramach poszczególnych Zezwoleń (ew. przyszłych zezwoleń).

Jednocześnie, Wnioskodawca podkreśla, że niezależnie od powyższego, Spółka będzie w stanie zapewnić odpowiednią ewidencję gwarantującą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej nie zostanie przekroczony.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów, dla celów korzystania z posiadanych Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń), Wnioskodawca nie będzie obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji i ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego Zezwolenia osobno. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o posiadane Zezwolenia (oraz ewentualne przyszłe zezwolenia) nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku wydzielenia i przyporządkowania dochodu korzystającego ze zwolnienia odpowiednio do każdego z Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń).

W kontekście wykładni przepisów przedstawionych w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1, zdaniem Wnioskodawcy, brak jest przeszkód do korzystania i zsumowania kwot zwolnień podatkowych przysługujących mu na podstawie posiadanych Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń).

Analiza przedstawionych w pytaniu nr 1 przepisów prowadzi do wniosku, że zwolnieniu podlegają łącznie dochody podatnika z działalności, która została określona w otrzymanych przez niego Zezwoleniach. Po spełnieniu warunków określonych w posiadanych Zezwoleniach, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu w kwocie wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej. Podatnik posiada zatem prawo do wykorzystania ulgi przysługującej ze wszystkich zwolnień jednocześnie. Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest regulacji nakazujących ustalenie odrębnego wyniku podatkowego, jeżeli kilka projektów w ramach Zezwoleń jest zlokalizowanych na terenie SSE, a działalność z nimi związana będzie wykonywana przez tego samego podatnika.

Z praktycznego punktu widzenia, brak jest również sprawdzonej i wiarygodnej metody alokowania dochodu strefowego do każdego z otrzymanych przez podatnika Zezwoleń w taki sposób, aby odrębnie dla każdego Zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnej w jego ramach pomocy publicznej.

Stanowisko Wnioskodawcy w analizowanym zakresie potwierdzają wyroki przywołane w ramach uzasadnienia stanowiska do pytania nr 1, w tym cytowany istotny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 19 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1849/14) wskazał, że „z przepisów podatkowych nie wynika, aby na podstawie danego zezwolenia wolny od podatku był tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej na podstawie tego zezwolenia. Wobec tego, Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami. Reasumując te rozważania należy stwierdzić, że zwolnieniem z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 (...) może zostać objęty dochód ustalany łącznie z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o wszystkie posiadane przez niego zezwolenia, aż do wysokości ograniczeń wynikających z tych zezwoleń, bez konieczności przyporządkowania poszczególnych limitów pomocy publicznej do poszczególnych inwestycji określonych w kolejno wydawanych zezwoleniach”.

Stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, w tym wydanych przez:

 • Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej 21 sierpnia 2017 r. (znak: 0111-KDIB1-3.4010.188.2017.1.JKT) – organ przyznał rację Wnioskodawcy, który stał na stanowisku, że „będzie miał on prawo do sumowania, wynikających z Zezwoleń limitów pomocy publicznej, w formie zwolnienia z pdop, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, tj. do ewidencjonowania poziomu ich wykorzystania na podstawie jednej ewidencji rachunkowej, prowadzonej wspólnie dla działalności wynikającej z Zezwoleń.”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 5 stycznia 2017 r. (znak: 3063-ILPB2.4510.176.2016.1.KS) – organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, który uznał, że „zwolnienie podatkowe ustanowione w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach dostępnego limitu, będzie miało zastosowanie do całości dochodu Spółki z tytułu produkcji na terenie SSE w odniesieniu do wszystkich grupowań statystycznych PKWiU określonych w Zezwoleniu, a zatem nie będzie się ograniczało tylko do dochodu związanego z projektem inwestycyjnym będącym podstawą wydania Zezwolenia.”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 5 lutego 2014 r. (znak: ILPB3/423-538/13-3/KS) – organ zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zdaniem którego „Spółka ma możliwość sumowania limitów dostępnej pomocy publicznej wynikającej z posiadanych przez Spółkę Zezwoleń bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE w ramach Zezwoleń na poszczególne limity. Tym samym, zwolnieniu podlegać będzie dochód z całej działalności strefowej (w zakresie objętym Zezwoleniami) prowadzonej na terenie SSE do momentu wyczerpania puli zwolnienia dostępnej w ramach Zezwoleń.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 29 sierpnia 2011 r. (znak: ILPB3/423-241/11-4/MM) – organ przychylił się do stanowiska podatnika, zgodnie z którym podmiot, któremu przysługują dwa zezwolenia, ma prawo zsumować wynikające z nich limity pomocy publicznej, a tak wyliczona kwota może być „konsumowana przez łączny dochód wolny od podatku (dla obu Zezwoleń łącznie), osiągany w zakresie objętym w Zezwoleniach”.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał możliwość sumowania limitów dostępnej pomocy publicznej wynikającej z posiadanych przez niego Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń), bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE w ramach Zezwoleń (ew. przyszłych zezwoleń) na poszczególne limity. Tym samym, dochód z całej działalności strefowej prowadzonej na terenie SSE podlega zwolnieniu (w zakresie objętym Zezwoleniami oraz ewentualnymi przyszłymi zezwoleniami) – do momentu wyczerpania puli zwolnienia dostępnej w ramach posiadanych Zezwoleń (ew. przyszłych zezwoleń).

Wnioskodawca jednocześnie zapewni odpowiednią ewidencję gwarantującą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej nie zostanie przekroczony. Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów korzystania z kilku Zezwoleń, prowadzona przez niego ewidencja powinna jedynie zapewniać wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych miejsc pracy związanych z projektami/inwestycjami w ramach posiadanych Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń). W konsekwencji, możliwe jest rozliczenie inwestycji pod kątem spełnienia warunków określonych w posiadanych Zezwoleniach (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleniach) oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z jej realizacją dla celów kalkulacji przysługującego Wnioskodawcy limitu pomocy publicznej. Zdaniem Wnioskodawcy, takie stanowisko jest prawidłowe również z uwagi na możliwość prowadzenia jednej ewidencji dla wszystkich Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń).

Biorąc pod uwagę powyższe, dla celów korzystania z posiadanych Zezwoleń (ew. przyszłych zezwoleń), Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczone we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.