0111-KDIB1-2.4010.366.2017.1.ANK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, Spółka uprawniona jest do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie Strefy w obydwu Zakładach i mieszczących się w zakresie grupowań PKWiU określonych w posiadanym Zezwoleniu II (do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 12 października 2017 r. (data wpływu 30 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka uprawniona jest do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie Strefy w obydwu Zakładach i mieszczących się w zakresie grupowań PKWiU określonych w posiadanym Zezwoleniu II (do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2017 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, Spółka uprawniona jest do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie Strefy w obydwu Zakładach i mieszczących się w zakresie grupowań PKWiU określonych w posiadanym Zezwoleniu II (do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”, „Strefa”), jak i poza terenem SSE. Spółka działa w przemyśle bateryjno-akumulatorowym, a główny przedmiot jej działalności stanowi produkcja akumulatorów.

Spółka uzyskała dotychczas dwa zezwolenia na prowadzenie takiej działalności:

 • Zezwolenie nr 298 z dnia 18 sierpnia 2010 r. (dalej: „Zezwolenie I”) oraz
 • Zezwolenie nr 409 z dnia 18 czerwca 2014 r. (dalej: „Zezwolenie II”) (łącznie jako: „Zezwolenia”),

przy czym limit pomocy publicznej dostępny na podstawie Zezwolenia I został już w przeszłości całkowicie wykorzystany. Obecnie, uzyskiwane przez nią dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyłącznie przy wykorzystaniu pomocy publicznej dostępnej na podstawie Zezwolenia II.

Zezwolenie II zostało udzielone na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wytworzonych na terenie Strefy wyrobów wchodzących w zakres następujących grupowań PKWiU (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U. nr 207 poz., 1293 z późn. zm.):

 • 27.20 - baterie i akumulatory;
 • 27.32 - pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable;
 • 26.11 - elementy elektroniczne;
 • 26.12 - elektroniczne obwody drukowane;
 • 26.30 - sprzęt telekomunikacyjny;
 • 26.51 - instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne;
 • 27.90 - pozostały sprzęt elektryczny;
 • 28.99 - części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia;
 • 32.50 - urządzenia, instrumenty i wyroby medyczne, włączając dentystyczne;
 • 33.13 - usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;
 • 33.14 - usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;
 • 33.20 - usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, z wyłączeniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;
 • sprzedaż odpadów powstałych w związku z prowadzeniem wyżej wymienionej działalności sklasyfikowanych w pozycjach: 38.11.5 oraz 38.12.27 według PKWiU.

Działalność prowadzona na terenie SSE odbywa się poprzez dwa zakłady produkcyjne – Zakład A (inwestycje w ramach Zezwolenia I) i Zakład B (inwestycje w ramach Zezwolenia II), dalej łącznie: „Zakłady”. W obydwu Zakładach prowadzona jest produkcja wyrobów mieszczących się w zakresie obecnie wykorzystywanego Zezwolenia II.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości będzie ubiegać się o kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, Spółka uprawniona jest do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie Strefy w obydwu Zakładach i mieszczących się w zakresie grupowań PKWiU określonych w posiadanym Zezwoleniu II (do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ustawa o PDOP”) uprawniona jest do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie Strefy w obydwu Zakładach i mieszczących się w zakresie grupowań PKWiU określonych w posiadanym Zezwoleniu II (do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej).

Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, dalej: „ustawa o SSE”), do którego odwołują się przepisy ustawy o PDOP stanowi, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”.

Natomiast w art. 12 ust. 1 ustawy o SSE wskazano, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dodatkowo, zgodnie z zastrzeżeniem poczynionym w art. 17 ust. 4 ustawy o PDOP, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Wszystkie powyżej wskazane regulacje łącznie statuują dwa warunki, których kumulatywne spełnienie umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej w formie zwolnienia dochodów z opodatkowania. Są to mianowicie:

 • prowadzenie działalności na terenie Strefy rozumiane jako prowadzenie działalności fizycznie na określonym, ściśle wyznaczonym terytorium SSE oraz;
 • prowadzenie takiej działalności na podstawie zezwolenia strefowego stanowiącego podstawę do korzystania z pomocy publicznej, tj. w ramach grupowań PKWiU w nim wskazanych.

Zatem, dla zakwalifikowania dochodu jako podlegającego zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, dochód ten musi spełniać łącznie dwie zasadnicze przesłanki:

 • musi być uzyskany w ramach działalności określonej w zezwoleniu,
 • musi być uzyskany z działalności prowadzonej na terenie SSE.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE określają przedmiot działalności, na której prowadzenie są udzielane w sposób konkretny tj. za pomocą wskazania określonych grupować PKWiU. Zatem wyłącznie dochody uzyskane przez podatnika ze sprzedaży produktów/usług wchodzących w zakres przedmiotowych grupowań wskazanych w zezwoleniu mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ponadto czynności stanowiące działalność gospodarczą, z której dochód może zostać zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP muszą być fizycznie wykonywane na terenie określonej strefy (w której dany przedsiębiorca prowadzący działalność uzyskał zezwolenie). Oznacza to, iż przykładowo w przypadku prowadzenia działalności produkcyjnej, zakład, w którym produkcja jest prowadzona musi fizycznie znajdować się na terenie danej SSE.

Przepisy statuujące zwolnienia z opodatkowania mają charakter wyjątków, więc każdorazowo powinny być interpretowane w sposób ścisły. Skoro zatem regulacje ustawowe wskazują wyłącznie dwa opisane powyżej wymogi, których spełnienie przez dany dochód umożliwia zwolnienie go z opodatkowania, nie jest dopuszczalne stawianie żadnych dodatkowych warunków, których zrealizowanie byłoby niezbędne dla możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.

Konieczność spełnienia wyłącznie tych powyżej wskazanych przesłanek akcentują również w swoim orzecznictwie sądy administracyjne, m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1551/13: „Co się tyczy zarzutu naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. przepis ten w istotnym dla sprawy zakresie stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 u.s.s.e. (...). Zawarte w tym przepisie zwolnienie ma charakter przedmiotowy i odnosi się do dochodów uzyskanych z określonego źródła, tj. działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że działalność ta jest prowadzona w określonym miejscu i na podstawie stosownego zezwolenia, a więc w jego ramach i w granicach zakreślonych przedmiotem działalności gospodarczej ujętej w zezwoleniu”.

Dlatego w sytuacji, w której dochód pochodzi z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i mieszczącej się w ramach grupowań PKWiU określonych w zezwoleniu na prowadzenie takiej działalności, może on korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem limitu dostępnej pomocy publicznej).

Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy działalność, z której dochód taki wynika prowadzona jest w zakładzie, który został wybudowany w ramach inwestycji będącej podstawą do udzielenia danego zezwolenia, na podstawie którego pomoc publiczna jest aktualnie dostępna, czy też z dotychczasowej działalności prowadzonej na terenie SSE. Żaden z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie statuuje takiego ograniczenia w zakresie możliwości korzystania z pomocy publicznej. W konsekwencji, całość dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terenie danej SSE, która objęta jest zakresem posiadanego przez dany podmiot zezwolenia strefowego (tj. wchodzi w zakres wskazanych w nim grupować PKWiU) może być zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezależnie od tego, czy zakład, w którym czynności stanowiące tą działalność są wykonywane, był przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach tego konkretnego zezwolenia.

Zatem dla określenia dochodu zwolnionego z opodatkowania powinien być brany pod uwagę cały dochód uzyskany z działalności prowadzonej na terenie SSE mieszczącej się w zakresie zezwolenia, a nie jedynie dochód osiągnięty z inwestycji przeprowadzonej dla celów danego konkretnego zezwolenia (z którego wynika aktualnie wykorzystywana pomoc publiczna). Bowiem żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ogranicza możliwości zwalniania dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP wyłącznie do dochodów wynikających z konkretnej inwestycji zrealizowanej w ramach określonego zezwolenia.

Z zaprezentowanym poglądem zgadzają się organy podatkowe. W stanie faktycznym podobnym do tego, w jakim znajduje się Spółka (podmiot prowadzi działalność na terytorium SSE w dwóch zakładach, z których tylko jeden został wzniesiony w ramach inwestycji będącej podstawą udzielenia zezwolenia) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2017 r., Znak: 1462-IPPB3.4510.34.2017.1.MS uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) Spółka będzie miała prawo zwalniać dochody osiągane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie całego zakładu (utworzonego w ramach projektu nr 1 oraz rozbudowanego i zdywersyfikowanego w ramach projektu nr 2), zlokalizowanego w całości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w Zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy (PKWiU). (...) z przepisów podatkowych nie wynika, aby na podstawie danego zezwolenia wolny od podatku był tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej na podstawie tego zezwolenia. Wobec tego Spółka może objąć zwolnieniem z podatku dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie całego zakładu zlokalizowanego na terenie strefy. Ważne jest natomiast, aby był to dochód uzyskany zgodnie z zakresem przedmiotowym (PKWiU) Zezwolenia”.

Pogląd ten był również wielokrotnie potwierdzany, nie tylko przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, ale również przez sądy administracyjne. Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1849/14 wskazał: „Określenie w zezwoleniu tych parametrów dotyczących wydatków inwestycyjnych oraz wielkości zatrudnienia, nie wyznacza ani konkretnych kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.), ani przychodów (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.), a w konsekwencji - także dochodu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. a który będzie jedynie następstwem zrealizowania ściśle określonych warunków zezwolenia. Przychody i koszty podatkowe przedsiębiorcy strefowego ustalane są na ogólnych zasadach określonych w u.p.d.o.p. zaś zwolnienie podatkowe dotyczy - jak to wyraźnie wynika z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. - wyłącznie dochodu powstałego na skutek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy (do wysokości limitu), nie zaś dochodu powstałego na skutek wdrożenia inwestycji, czy zatrudnienia pracowników, określonych w pojedynczym zezwoleniu. Godzi się jeszcze raz zauważyć, że art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. odwołuje się do zezwolenia (o którym mowa w art. 16 ust. 1 u.s.s.e.) jako podstawie działalności podatnika na terenie strefy, lecz nie traktując tego zezwolenia jako źródła, które wyznacza określone koszty i przychody tworzące dochód zwolniony od podatku. Przede wszystkim z przepisów podatkowych nie wynika, aby na podstawie danego zezwolenia wolny od podatku był tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej na podstawie tego zezwolenia”;
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1979/11 w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym podatnik przeprowadził kilka inwestycji w SSE (w tym jedną związaną z nowymi technologiami) stwierdził, że „(...) wielkość zwolnienia podatkowego będąca wypadkową tak liczonych kosztów nowej inwestycji została precyzyjnie określona i to do tej wielkości przysługiwać Spółce będzie zwolnienie z podatku od dochodu z prowadzonej działalności na terenie strefy. Brak jest przy tym podstaw by tę wielkość odnosić wyłącznie do dochodu osiągniętego w oparciu o nową inwestycję. (...) Przy czym skoro zezwolenie określa przedmiot prowadzonej w strefie działalności gospodarczej to cały dochód generowany z tejże działalności w strefie (z uwzględnieniem limitu przyznanej pomocy (...)) będzie objęty zwolnieniem podatkowym. Brak jest podstaw do ingerowania w ten przedmiot, czy też jego doprecyzowanie bądź obwarowywanie przez pryzmat warunków określonych dla uzyskania pomocy publicznej”;
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 7 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1194/16 (orzeczenie nieprawomocne) wskazał: „Skoro ustawowo określone zezwolenie precyzuje przedmiot i warunki od spełnienia, których uzależnione jest korzystanie ze zwolnienia podatkowego m.in. zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników, dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę, czy też maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy (por. art. 16 ust. 2 u.s.s.e.) - to oceniając sporne zagadnienie przyjąć należy, że nie zachodzą ustawowe przesłanki uniemożliwiające przedsiębiorcy skorzystanie z przyznanego mu zezwoleniem limitu zwolnienia podatkowego. Z przepisów tych nie można wyprowadzić wniosku, aby na podstawie danego zezwolenia wolny od podatku był tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z inwestycji zrealizowanej na podstawie tego zezwolenia, zatem możliwe jest jej kontynuowanie przy zachowaniu warunków w niej określonych”.
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-3.4510.82.2017.1.IZ stwierdził, iż prawidłowe jest stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) mając na uwadze, że Spółka nabyła już prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie uprzednio wydanych Zezwoleń, omawianemu zwolnieniu podlega całkowity dochód osiągany przez Spółkę na terenie SSE w ramach poszczególnych rodzajów działalności wskazanych w treści Zezwoleń - brak jest więc ograniczenia zakresu dochodu podlegającego zwolnieniu, wyłącznie do dochodu generowanego przez nowy projekt inwestycyjny czy konkretny zakład na terenie Strefy”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2015 r., Znak: ITPB3/4510-26/15-1/MK uznał za w pełni prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Żadne z przepisów ustawy o PDOP, ustawy o SSE, rozporządzeń wykonawczych do ustawy o SSE, ani też wskazane w art. 16 ustawy o SSE warunki określane w zezwoleniu, nie dają podstaw do twierdzenia, że zwolnienie od podatku dochodowego dotyczyć będzie wyłącznie dochodu ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach projektu inwestycyjnego będącego podstawą do wydania konkretnego Zezwolenia Strefowego”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2012 r., Znak: IBPBI/2/423-650/12/SD wskazał: „Jak wynika z powołanych wcześniej przepisów prawa możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od tego czy dochód został uzyskany z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz od tego czy działalność generująca ten dochód objęta została zezwoleniem. Istotnym jest także to, aby wielkość dochodu zwolnionego nie przekroczyła dopuszczalnego limitu pomocy ustalonego dla przedsiębiorcy Bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, pozostaje natomiast okoliczność przy pomocy jakich inwestycji dochód ten został osiągnięty”.

Podsumowując, jak zostało wykazane powyżej, przepisy prawa podatkowego nie zawierają żadnego ograniczenia, które stanowiłoby, iż na podstawie danego zezwolenia zwolniony z opodatkowania może być wyłącznie ten dochód, który wynika z inwestycji zrealizowanej na jego podstawie. Zatem, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP (i powiązanych z nim regulacji), podmiot prowadzący działalność na terenie SSE ma prawo do zwolnienia z opodatkowania całości swojego dochodu wynikającego z czynności stanowiących działalność gospodarczą fizycznie wykonywanych na terenie strefy i objętych grupowaniami PKWiU zawartymi w zezwoleniu (do wysokości limitu pomocy publicznej wynikającej z tego zezwolenia).

Wobec tego, skoro Spółka prowadzi działalność na podstawie dwóch Zakładów położonych na terytorium SSE, a prowadzona w nich działalność gospodarcza objęta jest zakresem Zezwolenia II (na podstawie którego Spółka aktualnie korzysta z pomocy publicznej), będzie ona miała prawo do zakwalifikowania jako zwolnione z opodatkowania dochody wygenerowane w obydwu Zakładach, pod warunkiem, że mieszczą się w zakresie grupowań PKWiU przedmiotowego Zezwolenia (z uwzględnieniem limitu dostępnej pomocy publicznej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.