Pomoc publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
sie

Istota:

Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach pierwszego z wydanych zezwoleń, tj. Zezwolenia 2016, a po jego wyczerpaniu limit dostępny w ramach zezwolenia wydanego później, tj. Zezwolenia 2017?

Fragment:

Jednocześnie, treść § 7 Rozporządzenia SSE, przewiduje zastosowanie w toku określania wartości poniesionych wydatków inwestycyjnych, jak również otrzymanej pomocy publicznej mechanizmu dyskonta, czego celem jest uwzględnienie w tym procesie zjawiska utraty wartości pieniądza w czasie. Podsumowując powyższe uwagi, Wnioskodawca wskazuje, że limit dostępnej pomocy określany jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego obszaru i zdyskontowanej wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Jak wskazano powyżej, na przedsiębiorcy strefowym nie ciąży obowiązek wydzielania organizacyjnego działalności prowadzonej na podstawie różnych zezwoleń strefowych, jak również wyodrębniania wyniku podatkowego osiągniętego w ramach poszczególnych projektów inwestycyjnych, objętych różnymi zezwoleniami. Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, za właściwą należy uznać metodologię polegającą na: rozliczeniu otrzymanej pomocy publicznej w pierwszej kolejności z limitem wynikającym z zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia 2016 - w przypadku Spółki) oraz następnie; gdy limit wynikający z tego zezwolenia zostanie w pełni wykorzystany lub zezwolenie utraci ważność, otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z limitem wynikającym z kolejnych zezwoleń (tj.

2018
28
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka ma prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie Strefy i mieszczących się w zakresie grupowań PKWiU określonych w Zezwoleniu nr 107 (zatem i tych, które uprzednio korzystały ze zwolnienia w ramach limitu pomocy publicznej dostępnej na podstawie Zezwolenia nr 24), i w ten sposób do korzystania z pomocy publicznej, w ramach dostępnego limit pomocy publicznej wynikającego z Zezwolenia nr 107?

Fragment:

Przepisy dotyczące limitów pomocy publicznej nie zawierają jednak rozróżnienia dotyczącego sytuacji, w której podatnikowi przyznano więcej niż jedno zezwolenie strefowe, a więc przysługują mu niejako dwie odrębne pule pomocy publicznej, których sposób obliczenia może się od siebie różnić. Przepisy dotyczące limitów pomocy publicznej nie zawierają również regulacji dotyczących przypadków, w których podatnik prowadzi działalność na terenie SSE w oparciu o zezwolenie pozostające w mocy (z dostępną pulą pomocy publicznej do wykorzystania) oraz w oparciu o wygasłe zezwolenie (dla którego pula pomocy publicznej jest już niedostępna). Ponieważ przepisy nie regulują wyraźnie sytuacji podatnika, który uzyskał więcej niż jedno zezwolenie strefowe - czy to na skutek uzyskania kolejnego zezwolenia, czy to w drodze sukcesji prawnej - uznać należy, że żadne przepisy prawa nie zabraniają kumulacji limitu zwolnienia w opisany przez Wnioskodawcę sposób, tj. poprzez ustalanie łącznej puli zwolnienia poprzez zsumowanie iloczynów odpowiedniej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych posiadanych zezwoleń. Podobnie ponieważ przepisy (...)

2018
21
cze

Istota:

Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. Zezwolenia II, a następnie Zezwolenia III (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, za właściwą należy uznać metodologię polegającą na: rozliczeniu otrzymanej pomocy publicznej w pierwszej kolejności z limitem wynikającym z zezwolenia wydanego najwcześniej oraz następnie gdy limit wynikający z tego zezwolenia zostanie w pełni wykorzystany lub zezwolenie utraci ważność, otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z limitem wynikającym z kolejnych zezwoleń w kolejności ustalonej zgodnie z datami ich wydania. Jednocześnie, z uwagi na treść § 7 ust. 1 Rozporządzenia SSE, który przewiduje, że koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia, wartość otrzymanej pomocy publicznej powinna być w pierwszej kolejności dyskontowana na dzień udzielenia zezwolenia wydanego najwcześniej, a następnie po wyczerpaniu limitu pomocy wynikającego z tego zezwolenia lub utraty jego ważności, na dzień wydania kolejnych zezwoleń (chronologicznie). W odniesieniu zatem do opisu sprawy zaprezentowanego przez Wnioskodawcę, w związku z faktem, że uprawnienia wynikające z Zezwolenia I przysługują Spółce wcześniej w stosunku do uprawnień, które wynikają z Zezwolenia II i Zezwolenia III, należy przyjąć założenie, że do dnia wyczerpania limitu pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia I lub wygaśnięcia tego zezwolenia Spółka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przysługującego na podstawie tego zezwolenia. Pomoc publiczna otrzymana przez Spółkę powinna być dyskontowana na dzień wydania Zezwolenia I.

2018
18
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia

Fragment:

Wnioskodawca jednocześnie zapewni odpowiednią ewidencję gwarantującą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej nie zostanie przekroczony. Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów korzystania z kilku Zezwoleń, prowadzona przez niego ewidencja powinna jedynie zapewniać wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych miejsc pracy związanych z projektami/inwestycjami w ramach posiadanych Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń). W konsekwencji, możliwe jest rozliczenie inwestycji pod kątem spełnienia warunków określonych w posiadanych Zezwoleniach (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleniach) oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z jej realizacją dla celów kalkulacji przysługującego Wnioskodawcy limitu pomocy publicznej. Zdaniem Wnioskodawcy, takie stanowisko jest prawidłowe również z uwagi na możliwość prowadzenia jednej ewidencji dla wszystkich Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń). Biorąc pod uwagę powyższe, dla celów korzystania z posiadanych Zezwoleń (ew. przyszłych zezwoleń), Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej (z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnień) bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia wydatków poniesionych na zakup środków transportu w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4 ”. Pomocą publiczną jest podatek niezapłacony przez przedsiębiorcę działającego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, obliczony od dochodu osiągniętego z działalności prowadzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia. Wielkość pomocy publicznej jest uzależniona w szczególności od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Kategorie wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, cyt.: „Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (...)

2018
17
mar

Istota:

Ustalenie, czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia 2013, a po jego wyczerpaniu limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. Zezwolenia 2015, a następnie Zezwolenia 2017

Fragment:

W odniesieniu zatem do opisu zdarzenia przyszłego zaprezentowanego przez Wnioskodawcę, w związku z faktem, że uprawnienia wynikające z Zezwolenia 2013 będą przysługiwać Spółce wcześniej w stosunku do uprawnień, które będą wynikać z Zezwolenia 2015 i z Zezwolenia 2017, należy przyjąć założenie, że do dnia wyczerpania limitu pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia 2013 lub wygaśnięcia tego zezwolenia Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego przysługującego na podstawie tego zezwolenia. Pomoc publiczna otrzymana przez Spółkę powinna być dyskontowana na dzień wydania Zezwolenia 2013. Po wyczerpaniu limitu określonego dla Zezwolenia 2013, w ocenie Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania p.d.o.p. w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie, tj. w ramach Zezwolenia 2015 oraz dyskontowania otrzymywanego zwolnienia odpowiednio na dzień wydania Zezwolenia 2015, a następnie w ramach Zezwolenia 2017 i dyskontowania otrzymanego zwolnienia odpowiednio na dzień wydania Zezwolenia 2017. Zaprezentowana powyżej metodologia rozliczania pomocy publicznej w przypadku korzystania z więcej niż jednego zezwolenia strefowego, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi: określenie w sposób przejrzysty, w oparciu o które zezwolenie Spółka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz w którym momencie przekroczony zostanie łączny limit dostępnej pomocy publicznej przysługujący Spółce na podstawie wszystkich zezwoleń.

2017
20
gru

Istota:

Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, Spółka uprawniona jest do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie Strefy w obydwu Zakładach i mieszczących się w zakresie grupowań PKWiU określonych w posiadanym Zezwoleniu II (do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej)?

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, dalej: „ ustawa o SSE ”), do którego odwołują się przepisy ustawy o PDOP stanowi, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „ zezwoleniem ”. Natomiast w art. 12 ust. 1 ustawy o SSE wskazano, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2017
13
gru

Istota:

Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit dostępny w ramach zezwolenia wydanego chronologicznie, tj. Zezwolenia II

Fragment:

I SA/Sz 1179/16 stwierdził, że strona pytająca (...) może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami, WSA w Łodzi w wyroku z 26 października 2016 r., sygn. I SA/Łd 646/16 uznał, że (...) podmiot korzystający jednocześnie z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE, uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej (...), WSA w Gdańsku w wyroku z 29 czerwca 2016 r., sygn. I SA/Gd 559/16 stwierdził, że (...) nie jest zasadne stanowisko organu o niedopuszczalności „ sumowania ” limitu wielkości pomocy publicznej określonej w kolejnych zezwoleniach w ten sposób, aby objęło cały dochód wnioskodawcy uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń, WSA we Wrocławiu w wyroku z 14 kwietnia 2016 r., sygn. I SA/Wr 70/16 podkreślił, że (...) skarżąca korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą limitów pomocy publicznej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
8
gru

Istota:

- Czy dla celów obliczania dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z CIT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
- Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia?

Fragment:

Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia. W ocenie Spółki, pula zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia będzie podlegać rozliczaniu z dochodem z Działalności Strefowej uzyskiwanym przez Spółkę. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie prowadziła odpowiednią ewidencję dla każdego zezwolenia zapewniającą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, nie zostanie przekroczony. Z uwagi na to, że uprawnienia wynikające z posiadanych dotychczas Zezwoleń są wcześniejsze, należy przyjąć, że do momentu wyczerpania puli pomocy publicznej dostępnej na podstawie każdego z dotychczasowych Zezwoleń lub wygaśnięcia ich ważności, Spółka będzie mogła zwalniać z opodatkowania dochód z Działalności Strefowej do limitu pomocy publicznej określonego dla każdego z dotychczasowych Zezwoleń. Z kolei, po wykorzystaniu puli pomocy publicznej wynikającej z dotychczasowych Zezwoleń lub po wygaśnięciu ich ważności, Spółka będzie mogła zwalniać z opodatkowania dochód z Działalności Strefowej do limitu zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie Nowego Zezwolenia.

2017
8
lis

Istota:

1) Czy prowadzenie na terenie Strefy działalności zwolnionej z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy o PDOP w oparciu o Zezwolenia (i ewentualne późniejsze zezwolenia) powoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP pozwalającej ustalić odrębnie dochód (stratę) z działalności zwolnionej z PDOP prowadzonej na podstawie posiadanych Zezwoleń (i ewentualnych późniejszych zezwoleń) i odrębnie dochód (stratę) z działalności podlegającej opodatkowaniu PDOP?
2) Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami oraz ewentualnymi późniejszymi zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia z 2014 r. (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywany będzie limit dostępny w ramach Zezwolenia z 2016 r. (tj. chronologicznie wydanego później) oraz kolejno limity dostępne w ramach ewentualnych późniejszych zezwoleń?

Fragment:

(...) pomocy publicznej powinna być dyskontowana na dzień wydania kolejnego zezwolenia (...) Spółka powinna wielkość pomocy publicznej dyskontować na dzień uzyskania zezwolenia nr 1, uznając jako pomoc publiczną niezapłacony podatek dochodowy od osób prawnych od sumy dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności zwolnionej. Natomiast poczynając od roku podatkowego, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej zdyskontowanej na dzień uzyskania zezwolenia nr 1, przekroczy wartość odpowiadającą kosztom kwalifikowanym zdyskontowanym na dzień uzyskania zezwolenia nr 1, Spółka powinna rozpocząć rozliczanie pomocy publicznej w ramach zezwolenia nr 2. ”. Zaprezentowana powyżej metodologia rozliczania pomocy publicznej w przypadku korzystania z więcej niż jednego zezwolenia, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi: (i) określenie w sposób przejrzysty, w oparciu o które zezwolenie Spółka korzysta ze zwolnienia od PDOP, (ii) precyzyjne obliczenie wartości dostępnej oraz faktycznie wykorzystanej pomocy publicznej, oraz (iii) określenie czy oraz w którym momencie przekroczony zostanie łączny limit dostępnej pomocy publicznej przysługujący Spółce na podstawie posiadanych Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń), dzięki czemu zostanie wyeliminowane ewentualne ryzyko skorzystania ze zwolnienia od PDOP w kwocie nienależnej, tj. przekraczającej wartość dostępnej pomocy publicznej.