Pomoc publiczna | Interpretacje podatkowe

Pomoc publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP, Spółka uprawniona jest do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów produkowanych na terenie Strefy w obydwu Zakładach i mieszczących się w zakresie grupowań PKWiU określonych w posiadanym Zezwoleniu II (do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej)?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, dalej: „ ustawa o SSE ”), do którego odwołują się przepisy ustawy o PDOP stanowi, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „ zezwoleniem ”. Natomiast w art. 12 ust. 1 ustawy o SSE wskazano, że dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2017
20
gru

Istota:
Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit dostępny w ramach zezwolenia wydanego chronologicznie, tj. Zezwolenia II
Fragment:
I SA/Sz 1179/16 stwierdził, że strona pytająca (...) może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami, WSA w Łodzi w wyroku z 26 października 2016 r., sygn. I SA/Łd 646/16 uznał, że (...) podmiot korzystający jednocześnie z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE, uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej (...), WSA w Gdańsku w wyroku z 29 czerwca 2016 r., sygn. I SA/Gd 559/16 stwierdził, że (...) nie jest zasadne stanowisko organu o niedopuszczalności „ sumowania ” limitu wielkości pomocy publicznej określonej w kolejnych zezwoleniach w ten sposób, aby objęło cały dochód wnioskodawcy uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń, WSA we Wrocławiu w wyroku z 14 kwietnia 2016 r., sygn. I SA/Wr 70/16 podkreślił, że (...) skarżąca korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą limitów pomocy publicznej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
13
gru

Istota:
- Czy dla celów obliczania dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z CIT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
- Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia?
Fragment:
Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia. W ocenie Spółki, pula zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia będzie podlegać rozliczaniu z dochodem z Działalności Strefowej uzyskiwanym przez Spółkę. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie prowadziła odpowiednią ewidencję dla każdego zezwolenia zapewniającą, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, nie zostanie przekroczony. Z uwagi na to, że uprawnienia wynikające z posiadanych dotychczas Zezwoleń są wcześniejsze, należy przyjąć, że do momentu wyczerpania puli pomocy publicznej dostępnej na podstawie każdego z dotychczasowych Zezwoleń lub wygaśnięcia ich ważności, Spółka będzie mogła zwalniać z opodatkowania dochód z Działalności Strefowej do limitu pomocy publicznej określonego dla każdego z dotychczasowych Zezwoleń. Z kolei, po wykorzystaniu puli pomocy publicznej wynikającej z dotychczasowych Zezwoleń lub po wygaśnięciu ich ważności, Spółka będzie mogła zwalniać z opodatkowania dochód z Działalności Strefowej do limitu zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie Nowego Zezwolenia.
2017
8
gru

Istota:
1) Czy prowadzenie na terenie Strefy działalności zwolnionej z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy o PDOP w oparciu o Zezwolenia (i ewentualne późniejsze zezwolenia) powoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP pozwalającej ustalić odrębnie dochód (stratę) z działalności zwolnionej z PDOP prowadzonej na podstawie posiadanych Zezwoleń (i ewentualnych późniejszych zezwoleń) i odrębnie dochód (stratę) z działalności podlegającej opodatkowaniu PDOP?
2) Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami oraz ewentualnymi późniejszymi zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia z 2014 r. (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywany będzie limit dostępny w ramach Zezwolenia z 2016 r. (tj. chronologicznie wydanego później) oraz kolejno limity dostępne w ramach ewentualnych późniejszych zezwoleń?
Fragment:
(...) pomocy publicznej powinna być dyskontowana na dzień wydania kolejnego zezwolenia (...) Spółka powinna wielkość pomocy publicznej dyskontować na dzień uzyskania zezwolenia nr 1, uznając jako pomoc publiczną niezapłacony podatek dochodowy od osób prawnych od sumy dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności zwolnionej. Natomiast poczynając od roku podatkowego, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej zdyskontowanej na dzień uzyskania zezwolenia nr 1, przekroczy wartość odpowiadającą kosztom kwalifikowanym zdyskontowanym na dzień uzyskania zezwolenia nr 1, Spółka powinna rozpocząć rozliczanie pomocy publicznej w ramach zezwolenia nr 2. ”. Zaprezentowana powyżej metodologia rozliczania pomocy publicznej w przypadku korzystania z więcej niż jednego zezwolenia, w ocenie Wnioskodawcy, umożliwi: (i) określenie w sposób przejrzysty, w oparciu o które zezwolenie Spółka korzysta ze zwolnienia od PDOP, (ii) precyzyjne obliczenie wartości dostępnej oraz faktycznie wykorzystanej pomocy publicznej, oraz (iii) określenie czy oraz w którym momencie przekroczony zostanie łączny limit dostępnej pomocy publicznej przysługujący Spółce na podstawie posiadanych Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń), dzięki czemu zostanie wyeliminowane ewentualne ryzyko skorzystania ze zwolnienia od PDOP w kwocie nienależnej, tj. przekraczającej wartość dostępnej pomocy publicznej.
2017
8
lis

Istota:
Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie (...) SSE w oparciu o Zezwolenia I i II, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, tj. wspólnej dla wskazanych wyżej zezwoleń?
Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie (...) SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, tj. Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu limit dostępny w ramach zezwolenia wydanego chronologicznie, tj. Zezwolenia II?
Fragment:
I SA/Sz 1179/16 stwierdził, że strona pytająca (...) może objąć zwolnieniem z podatku dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, wykorzystując sukcesywnie limity dostępnej pomocy publicznej w ramach kolejno otrzymywanych zezwoleń, dyskontując tym samym uzyskaną pomoc etapami, WSA w Łodzi w wyroku z 26 października 2016 r., sygn. I SA/Łd 646/16, uznał, że (...) podmiot korzystający jednocześnie z kilku zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE, uprawniony jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej (...), WSA w Gdańsku w wyroku z 29 czerwca 2016 r., sygn. I SA/Gd 559/16, stwierdził, że (...) nie jest zasadne stanowisko organu o niedopuszczalności „ sumowania ” limitu wielkości pomocy publicznej określonej w kolejnych zezwoleniach w ten sposób, aby objęło cały dochód wnioskodawcy uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń, WSA we Wrocławiu w wyroku z 14 kwietnia 2016 r., sygn. I SA/Wr 70/16, podkreślił, że (...) skarżąca korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą limitów pomocy publicznej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
16
wrz

Istota:
Czy wskazany sposób postępowania Spółki jest prawidłowy, w szczególności czy Spółka jako średni przedsiębiorca postępuje prawidłowo zaliczając płacony Y czynsz najmu nieruchomości do wydatków klasyfikujących się do objęcia pomocą publiczną? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o SSE oraz Rozporządzenie, nie wprowadzają ograniczeń uzależniających możliwość zaliczenia kosztów czynszu najmu do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną od statusu podmiotu strefowego (średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca). Spółka uważa więc, że bez względu na to, czy posiada status dużego przedsiębiorcy czy też status średniego przedsiębiorcy może zaliczać do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną kwoty zapłaconych czynszów najmu, o ile spełnione zostaną ww. wymagania dotyczące okresów trwania najmu. W przypadku gdyby jednak nastąpiło rozwiązanie umowy najmu przed upływem okresów wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, kwoty czynszu najmu nie mogłyby być kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną. Nie zostałby bowiem spełniony warunek, o którym nowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, w myśl którego wydatki związane z najmem uznaje się za koszty inwestycji pod warunkiem, że okres najmu trwa co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców bądź co najmniej 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji. Ewentualne wykluczenie z wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną może jednak nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że ww. warunek trwania umowy najmu przez określony czas nie został spełniony.
2017
24
sie

Istota:
Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnej dla działalności opodatkowanej i działalności zwolnionej oraz obowiązku dyskontowania uzyskanej pomocy publicznej (tj. faktycznie otrzymanego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie dwóch zezwoleń) najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia I, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia I limitu pomocy publicznej, na dzień wydania Zezwolenia II.
Fragment:
Mając na uwadze, że Spółka posiada Zezwolenie I oraz że w związku z realizacją kolejnego projektu inwestycyjnego uzyskała Zezwolenie II, a także z uwagi na ww. mechanizm kalkulacji dostępnej i uzyskanej pomocy publicznej oraz czynnik dyskonta, Spółka uznaje, że do dnia wykorzystania pomocy publicznej przysługującej w ramach Zezwolenia I, całą pomoc publiczną uzyskiwaną na dzień 31 marca kolejnych lat podatkowych, Spółka powinna dyskontować wyłącznie na dzień uzyskania Zezwolenia I, jako pomoc publiczną odpowiednio uznając niezapłacony podatek od sumy dochodów strefowych. W roku podatkowym, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia I przekroczy koszty kwalifikowane zdyskontowane na dzień uzyskania Zezwolenia I, Spółka powinna rozpocząć rozliczanie pomocy publicznej w ramach Zezwolenia II. Spółka powinna wówczas dyskontować całą pomoc publiczną uzyskaną na dzień 31 marca danego roku na dzień uzyskania Zezwolenia II. Przywołana metodologia pozwoli Spółce na precyzyjne obliczenie wartości dostępnej oraz faktycznie wykorzystanej pomocy publicznej. Wyeliminuje także ryzyko skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie nienależnej, tj. przekraczającej wartość dostępnej pomocy publicznej. Podkreślić należy, że chronologiczne korzystanie z Zezwolenia I oraz Zezwolenia II jest tym bardziej zasadne, iż w takiej właśnie kolejności Spółka je otrzymała i w takiej też kolejności realizowała projekty inwestycyjne, które stanowią podstawę do ich wydania.
2017
9
sie

Istota:
Czy wskazany sposób postępowania Spółki jest prawidłowy, w szczególności czy Spółka jako średni przedsiębiorca będzie mogła zaliczać płacony Y w okresie do 31 grudnia 2021 r. czynsz najmu nieruchomości do wydatków klasyfikujących się do objęcia pomocą publiczną? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o SSE oraz Rozporządzenie, nie wprowadzają ograniczeń uzależniających możliwość zaliczenia kosztów czynszu najmu do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną od statusu podmiotu strefowego (średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca). Spółka uważa więc, że bez względu na to, czy posiada status dużego przedsiębiorcy czy też status średniego przedsiębiorcy może zaliczać do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną kwoty zapłaconych czynszów najmu, o ile spełnione zostaną ww. wymagania dotyczące okresów trwania najmu. W przypadku gdyby jednak nastąpiło rozwiązanie umowy najmu przed upływem okresów wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, kwoty czynszu najmu nie mogłyby być kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną. Nie zostałby bowiem spełniony warunek, o którym nowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, w myśl którego wydatki związane z najmem uznaje się za koszty inwestycji pod warunkiem, że okres najmu trwa co najmniej 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców bądź co najmniej 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji. Ewentualne wykluczenie z wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną może jednak nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że ww. warunek trwania umowy najmu przez określony czas nie został spełniony.
2017
7
sie

Istota:
Czy w wyniku podziału B S.A. poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Część Maszynową – Wnioskodawcy, jako spółce przejmującej, będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, na podstawie Zezwolenia posiadanego przez spółkę B S.A.?
Fragment:
Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Spełnienie więc warunku posiadania przez Wnioskodawcę zezwolenia na działalność w Z. Specjalnej Strefie Ekonomicznej, które to zwolnienie przejdzie na Wnioskodawcę w ramach podziału Spółki Dzielonej oraz warunku prowadzenia działalności na terenie ww. strefy, co Wnioskodawca osiągnie poprzez kontynuację działalności Oddziału w K. spowoduje, że Wnioskodawca z dniem podziału Spółki Dzielonej wstąpi na podstawie art. 93c § 1 OrdP w prawo do korzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOP. Podsumowując, ze względu na fakt związania Zezwolenia z wydzielaną Częścią Maszynową należy stwierdzić, że w odniesieniu do Zezwolenia zastosowanie znajdzie art. 93c Ordynacji podatkowej. W konsekwencji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do rozliczenia zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
15
lip

Istota:
Czy zmiany związane z rozwojem Spółki, a tym samym uzyskaniem statusu dużego przedsiębiorcy przez Podatnika mają wpływ na jego podmiotowość, jako adresata zezwolenia strefowego, a tym samym wpływają na sposób obliczania wysokości ulgi podatkowej w związku z ewentualną zmianą jego statusu z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego; zatem czy zmiana statusu Podatnika z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego po dacie uzyskania zezwolenia wpływa na zakres przyznanej pomocy publicznej?
Fragment:
Dla „ dużych ” przedsiębiorców, nie przysługuje prawo do powiększenia o 10 punktów procentowych wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dla podmiotów działających na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych). Zmiana wskaźnika pomocy obowiązuje od momentu utraty statusu średniego przedsiębiorcy. Zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu średniego przedsiębiorcy. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 60% nabyte przed datą zmiany statusu jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabyła Wnioskodawczyni przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla „ dużego ” podmiotu, tj. 50%.
2017
10
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.