Pomoc publiczna | Interpretacje podatkowe

Pomoc publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zmiany związane z rozwojem Spółki, a tym samym uzyskaniem statusu dużego przedsiębiorcy przez Podatnika mają wpływ na jego podmiotowość, jako adresata zezwolenia strefowego, a tym samym wpływają na sposób obliczania wysokości ulgi podatkowej w związku z ewentualną zmianą jego statusu z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego; zatem czy zmiana statusu Podatnika z przedsiębiorcy średniego na przedsiębiorcę dużego po dacie uzyskania zezwolenia wpływa na zakres przyznanej pomocy publicznej?
Fragment:
Dla „ dużych ” przedsiębiorców, nie przysługuje prawo do powiększenia o 10 punktów procentowych wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dla podmiotów działających na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych). Zmiana wskaźnika pomocy obowiązuje od momentu utraty statusu średniego przedsiębiorcy. Zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu utraty statusu średniego przedsiębiorcy. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 60% nabyte przed datą zmiany statusu jest nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Oznacza to, że cała zdyskontowana wartość pomocy publicznej, do której prawo nabyła Wnioskodawczyni przed zmianą statusu pozostaje nadal do wykorzystania. Zmiana progu maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie równowartości inwestycji dokonywanej po dacie zmiany statusu i podlega rozliczeniu wg wskaźnika właściwego dla „ dużego ” podmiotu, tj. 50%.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie mo?liwooci i momentu zaliczenia wartooci wydatków inwestycyjnych kwalifikuj1cych sie do objecia pomoc1 publiczn1 w formie zwolnienia podatkowego, dokonanych przed uzyskaniem zezwolenia strefowego przedp3at na poczet dostaw lub us3ug, które zostan1 wykonane po dniu uzyskania zezwolenia strefowego
Fragment:
Jednoczeonie wielkooa pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie mo?e przekroczya wielkooci pomocy publicznej dla przedsiebiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikuj1cych sie do uzyskania pomocy w najwiekszej wysokooci, zgodnie z odrebnymi przepisami. Z powy?szego wynika, ?e formalnym warunkiem korzystania z ulgi podatkowej w danej specjalnej strefie ekonomicznej jest uzyskanie zezwolenia na dzia3alnooa strefow1 które okreola miedzy innymi (art. 16 ust. 2 ustawy SSE) przedmiot dzia3alnooci gospodarczej oraz warunki dotycz1ce w szczególnooci zatrudnienia w strefie okreolonej liczby osób lub dokonania w niej inwestycji o wartooci przewy?szaj1cej okreolon1 kwote. O ile zezwolenie strefowe jest dokumentem formalnym umo?liwiaj1cym dzia3anie w strefie i korzystanie z pomocy publicznej w formie ulgi podatkowej, to updop w kwestii wielkooci tego zwolnienia odsy3a do przepisów dotycz1cych dopuszczalnej wielkooci pomocy publicznej dla obszarów kwalifikuj1cych sie do tej pomocy. Tak wiec to przepisy o pomocy publicznej determinuj1 faktycznie wielkooa zwolnienia podatkowego w strefie. Jak wynika z § 3 ust. 1 rozporz1dzenia z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiebiorcom (...)
2017
12
sty

Istota:
Czy przychody z tytułu sprzedaży Produktów osiągnięte przez Wnioskodawcę do dnia wygaśnięcia Zezwolenia 1 i korekty przychodów, opisane w opisie zdarzenia przyszłego, wystawione do tego dnia, będą mogły być uwzględniane do ustalenia wysokości osiągniętego przez Wnioskodawcę dochodu, który będzie podlegać zwolnieniu z CIT do wysokości wielkości pomocy publicznej udzielonej Wnioskodawcy na podstawie Zezwolenia 1.
Fragment:
W tym miejscu podkreślić należy, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przedsiębiorca powinien oceniać dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej (w tym ze zwolnienia dochodów z opodatkowania) odrębnie w odniesieniu do każdego posiadanego zezwolenia, nie ma zatem możliwości dyskontowania pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych zezwoleń w odniesieniu do sumy dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Oznacza to, że prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenia nakłada na Wnioskodawcę obowiązek wydzielenia i przyporządkowania dochodu (przychodu) korzystającego ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio do każdego z posiadanych Zezwoleń. Skoro, wartość pomocy publicznej (niezapłaconego podatku dochodowego), do której Wnioskodawca nabył prawo z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie Zezwolenia 1 pozostaje do wykorzystania wyłącznie w ramach tego właściwego zezwolenia, to wyłącznie przychody z tytułu sprzedaży Produktów osiągnięte przez Wnioskodawcę z tytułu działalności prowadzonej w ramach Zezwolenia nr 1 do dnia wykorzystania limitu pomocy publicznej lub do dnia wygaśnięcia tego Zezwolenia, powinny być uwzględniane przy ustaleniu wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach Zezwolenia 1, a nie wszystkie przychody osiągane z tytułu prowadzenia działalności na terenie strefy na podstawie czterech posiadanych przez Spółkę zezwoleń.
2016
17
gru

Istota:
Czy przychody z tytułu sprzedaży Produktów osiągnięte przez Wnioskodawcę po dniu wygaśnięcia Zezwolenia 1, a do dnia wygaśnięcia Zezwolenia 2 i korekty przychodów opisane w opisie zdarzenia przyszłego wystawione w tym okresie, będą mogły być uwzględniane do ustalenia wysokości osiągniętego przez Wnioskodawcę dochodu, który będzie podlegać zwolnieniu z CIT do wysokości wielkości pomocy publicznej udzielonej Wnioskodawcy na podstawie Zezwolenia 2.
Fragment:
W tym miejscu podkreślić należy, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przedsiębiorca powinien oceniać dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej (w tym ze zwolnienia dochodów z opodatkowania) odrębnie w odniesieniu do każdego posiadanego zezwolenia, nie ma zatem możliwości dyskontowania pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych zezwoleń w odniesieniu do sumy dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Oznacza to, że prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenia nakłada na Wnioskodawcę obowiązek wydzielenia i przyporządkowania dochodu (przychodu) korzystającego ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio do każdego z posiadanych Zezwoleń. Skoro, wartość pomocy publicznej (niezapłaconego podatku dochodowego), do której Wnioskodawca nabył prawo z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie Zezwolenia 2 pozostaje do wykorzystania wyłącznie w ramach tego właściwego zezwolenia, to wyłącznie przychody z tytułu sprzedaży Produktów osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej w ramach Zezwolenia nr 2 do dnia wykorzystania limitu pomocy publicznej lub do dnia wygaśnięcia tego Zezwolenia, powinny być uwzględniane przy ustaleniu wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach Zezwolenia 2, a nie wszystkie przychody osiągane z tytułu prowadzenia działalności na terenie strefy na podstawie posiadanych przez Spółkę zezwoleń.
2016
17
gru

Istota:
W jaki sposób należy dokonać dyskonta pomocy publicznej w postaci niezapłaconego podatku po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia części Zezwoleń.
Fragment:
Wnioskodawca nie ma prawa do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie strefy na poszczególne zezwolenia. Wobec powyższego, Wnioskodawca nie jest uprawniony do dyskontowania pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych Zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (tj. Zezwolenia 1, 2, 3 i 4) i chronologicznego wykorzystywania limitów wynikających z tych Zezwoleń. Wnioskodawca zobowiązany jest zatem do dyskontowania pomocy publicznej wynikającej odrębnie z każdego posiadanego Zezwolenia i wykorzystywania limitów wynikających z tych Zezwoleń, od dnia uzyskania danego Zezwolenia do dnia jego wygaśnięcia, odrębnie dla każdego posiadanego Zezwolenia. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, że kalkulując wartość dostępnej pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatkowego, dla potrzeb jej dyskonta, po wygaśnięciu Zezwolenia 1 i 2, Wnioskodawca po zakończeniu 2016 r. jako kwotę wykorzystanej pomocy w ramach Zezwolenia 3 i 4 wykaże jedynie kwotę dochodu wypracowanego od momentu wygaśnięcia Zezwolenia 1 i 2 należy uznać za nieprawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po 15 kwietnia 2017 r. Spółka - prowadząc nadal działalność na terenie (...) SSE na podstawie zezwolenia (Zezwolenia nr 2) - będzie uprawniona do korzystania z puli pomocy publicznej (w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych) przyznanej w związku z inwestycją zrealizowaną w ramach Zezwolenia nr 1 (do wyczerpania wypracowanego limitu, o ile limit ten nie zostanie wyczerpany przed datą 15 kwietnia 2017 r.)?
Fragment:
Mając zatem na uwadze, że wypracowane w ramach poszczególnych Zezwoleń limity dostępnej pomocy publicznej należy odnosić do łącznego dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (a nie do dochodu uzyskanego w ramach poszczególnych projektów inwestycyjnych), Spółka stoi na stanowisku, że niezależnie od faktu wskazania w treści Zezwolenia nr 1 wyraźnego terminu jego obowiązywania lub nie, nie skutkuje to utratą niewykorzystanego do tej daty w jego ramach limitu pomocy publicznej. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o CIT (art. 12 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 34 w zw. z art. 17 ust. 4), dochody uzyskiwane przez podatnika z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, korzystają ze zwolnienia w podatku CIT (w kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych, z uwzględnieniem dyskontowania) pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek: podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, oraz na terenie strefy, limit pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w formie tego zwolnienia nie przekracza wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2016
17
gru

Istota:
Czy wskaźnik maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej nie odnosi się bezpośrednio do faktycznie uzyskanej pomocy regionalnej (zwolnienia podatkowego), a ma jedynie wpływ na kalkulację limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT (tj. dostępny limit pomocy publicznej stanowi iloczyn powyższego wskaźnika oraz wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Wskazać należy, że zmiana statusu przedsiębiorstwa ma wpływ na wskaźnik pomocy publicznej i obowiązuje od momentu zmiany tego statusu. Przy czym, zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu zmiany (utraty) statusu średniego przedsiębiorcy. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 50% nabyte przed datą zmiany statusu uznaje się za nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Jak już wcześniej wspomniano, wyliczenie dostępnego limitu pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, następuje poprzez pomnożenie ww. wskaźnika przez wysokość poniesionych wydatków inwestycyjnych. Reasumując, wskaźnik pomocy regionalnej ustalony, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, na poziomie odpowiadającym statusowi przedsiębiorcy, działającego na podstawie zezwolenia na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej, jako jeden z elementów składowych wpływa jedynie na kalkulację limitu zwolnienia podatkowego, nie odnosi się on w sposób bezpośredni do faktycznie uzyskanej pomocy publicznej. Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy wskaźnik maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej nie odnosi się bezpośrednio do faktycznie uzyskanej pomocy regionalnej (zwolnienia podatkowego), a ma jedynie wpływ na kalkulację limitu zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT (tj. dostępny limit pomocy publicznej stanowi iloczyn powyższego wskaźnika oraz wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Wskazać należy, że zmiana statusu przedsiębiorstwa ma wpływ na wskaźnik pomocy publicznej i obowiązuje od momentu zmiany tego statusu. Przy czym, zmiana wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie tej części inwestycji, która jest dokonywana po dniu zmiany (utraty) statusu średniego przedsiębiorcy. Prawo do uzyskania pomocy publicznej według wskaźnika 50% nabyte przed datą zmiany statusu uznaje się za nabyte definitywnie i późniejsza zmiana statusu nie ma wpływu na kwotę zdyskontowanej pomocy do wykorzystania. Jak już wcześniej wspomniano, wyliczenie dostępnego limitu pomocy publicznej w postaci zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, następuje poprzez pomnożenie ww. wskaźnika przez wysokość poniesionych wydatków inwestycyjnych. Reasumując, wskaźnik pomocy regionalnej ustalony, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, na poziomie odpowiadającym statusowi przedsiębiorcy, działającego na podstawie zezwolenia na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej, jako jeden z elementów składowych wpływa jedynie na kalkulację limitu zwolnienia podatkowego, nie odnosi się on w sposób bezpośredni do faktycznie uzyskanej pomocy publicznej. Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po 15 kwietnia 2017 r. Spółka - prowadząc nadal działalność na terenie (...) SSE na podstawie zezwolenia (Zezwolenia nr 2) i w zakresie w nim określonym - będzie uprawniona do korzystania z puli pomocy publicznej (w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych) przyznanej w związku z inwestycją zrealizowaną w ramach Zezwolenia nr 1 (do wyczerpania wypracowanego limitu, o ile limit ten nie zostanie wyczerpany przed datą 15 kwietnia 2017 r.)?
Fragment:
Mając zatem na uwadze, że wypracowane w ramach poszczególnych Zezwoleń limity dostępnej pomocy publicznej należy odnosić do łącznego dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (a nie do dochodu uzyskanego w ramach poszczególnych projektów inwestycyjnych), Spółka stoi na stanowisku, że niezależnie od faktu wskazania w treści Zezwolenia nr 1 wyraźnego terminu jego obowiązywania lub nie, nie skutkuje to utratą niewykorzystanego do tej daty w jego ramach limitu pomocy publicznej. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o CIT (art. 12 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 34 w zw. z art. 17 ust. 4), dochody uzyskiwane przez podatnika z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, korzystają ze zwolnienia w podatku CIT (w kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych, z uwzględnieniem dyskontowania) pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek: podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, oraz na terenie strefy, limit pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w formie tego zwolnienia nie przekracza wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2016
17
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po 15 kwietnia 2017 r. Spółka - prowadząc nadal działalność na terenie (...) SSE na podstawie zezwolenia (Zezwolenia nr 2-4) – i w zakresie w nim określonym – będzie uprawniona do korzystania z puli pomocy publicznej (w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych) przyznanej w związku z inwestycją zrealizowaną w ramach Zezwolenia nr 1 (do wyczerpania wypracowanego limitu, o ile limit ten nie zostanie wyczerpany przed datą 15 kwietnia 2017 r.)?
Fragment:
Mając zatem na uwadze, że wypracowane w ramach poszczególnych Zezwoleń limity dostępnej pomocy publicznej należy odnosić do łącznego dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, Spółka stoi na stanowisku, że niezależnie od faktu wskazania w treści Zezwolenia nr 1 wyraźnego terminu jego obowiązywania lub nie, nie skutkuje to utratą niewykorzystanego do tej daty w jego ramach limitu pomocy publicznej. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o CIT (art. 12 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 34 w zw. z art. 17 ust. 4), dochody uzyskiwane przez podatnika z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, korzystają ze zwolnienia w podatku CIT (w kwocie wynikającej z sumy iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych, z uwzględnieniem dyskontowania) pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek: podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, oraz na terenie strefy, limit pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w formie tego zwolnienia nie przekracza wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.