Pomoc prawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc prawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Opodatkowanie usług prawnych świadczonych w ramach umowy zlecenia oraz ich dokumentowania

Fragment:

Umowa zlecenia zostaje zawarta w związku z powierzeniem Stowarzyszeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku - o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Nr 1255). Stowarzyszenie zleca, a Przyjmujący Zlecenie zobowiązuje się do świadczenia za wynagrodzeniem pomocy prawnej w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie postanowieniami Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy. Przyjmujący zlecenie będzie posiadał m.in. obowiązek: Przestrzegania przepisów Ustawy, aktów wykonawczych i Regulaminu; Udzielenia pomocy prawnej według swojej najlepszej wiedzy; Obecności w godzinach dyżurów w wyznaczonym miejscu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wg. ustalonego harmonogramu. Dokumentowania w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc; Przekazania osobie upoważnionej przez zarząd Stowarzyszenia do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego dokumentacji określonej w ustawie o pomocy prawnej i edukacji prawnej, tj. kartę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia, w sposób uniemożliwiający powiązanie karty nieodpłatnej pomocy prawnej z oświadczeniem osoby (...)

2018
5
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania za pomocą faktury VAT czynności udzielania pomocy prawnej z urzędu.

Fragment:

W przypadku zastępstwa procesowego z urzędu nie ma zatem znaczenia fakt, czy radca prawny wykonuje zawód w kancelarii radcowskiej, zespole radcowskim - czy jest wspólnikiem np.: spółki cywilnej, jawnej, czy komandytowej czy też będąc zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, gdyż to on osobiście świadczy pomoc prawną z urzędu. Zatem z analizy przytoczonych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, iż pomocy prawnej z urzędu, na zlecenie sądu, udziela osobiście radca prawny. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest radcą prawnym i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Urzędzie. Nie prowadzi i wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej. We wrześniu 2017 r. została ustanowiona pełnomocnikiem z urzędu dla M w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej toczącej się przed Sądem Rejonowym. Jest to jedyna do tej pory sprawa, w której Wnioskodawczyni została ustanowiona pełnomocnikiem z urzędu. Postanowieniem z dn. 7 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy zasądził na rzecz Wnioskodawczyni od Skarbu Państwa za udzieloną pomoc prawną z urzędu, kwotę 1 800,00 plus podatek VAT. W uzasadnieniu ww. postanowienia Sąd powołał się na § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Wnioskodawczyni ma wątpliwości, czy radca prawny jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT i zapłaty podatku VAT od zasądzonych na jego rzecz przez Sąd kosztów zastępstwa procesowego z urzędu w sytuacji, gdy radca prawny nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskuje dochody wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, a pomoc prawną z urzędu będzie świadczyć sporadycznie i bez zamiaru jej wykonywania w sposób częstotliwy.

2017
17
maj

Istota:

Czy do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może zaliczyć koszty radcy prawnego poniesione w związku z reprezentowaniem Wnioskodawczyni przed sądem w sprawie nieruchomości, o której mowa we wniosku?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy zaliczeniu do kosztów odpłatnego zbycia może podlegać część kosztów radcy prawnego udokumentowanych paragonem?

Fragment:

Prowadzenie postępowań sądowych i związane z tym poniesienie kosztów pomocy prawnej warunkowało w istocie nabycie nieruchomości i bezpośredniego związku należy upatrywać właśnie z ww. czynnością nabycia, a nie transakcją odpłatnego zbycia. Reasumując, w przypadku sprzedaży nieruchomości, o której mowa we wniosku, koszt radcy prawnego poniesiony w związku z reprezentowaniem Wnioskodawczyni przed sądem nie może zostać uwzględniony przy ustalaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi bowiem kosztów odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W kontekście powyższego kwestia możliwości zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości części kosztów radcy prawnego udokumentowanych wyłącznie paragonem w sytuacji braku możliwości ich zakwalifikowania do kosztów określonych w art. 19 ust. 1 ww. ustawy z uwagi na brak związku przyczynowo-skutkowego z czynnością odpłatnego zbycia, pozostaje bez znaczenia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
7
sie

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną z urzędu.

Fragment:

(...) pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb Państwa. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2015, poz. 1805), zwanego dalej rozporządzeniem reguluje szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu sposób określania tych kosztów oraz wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalną wysokość opłat za udzieloną pomoc (§ 1 rozporządzenia). Zgodnie z § 2 rozporządzenia koszty nieodpłatnej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz niezbędne i udokumentowane wydatki radcy prawnego.

2016
27
lip

Istota:

Opodatkowanie czynności polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej wykonywanych w ramach zawartych umów zlecenia

Fragment:

W myśl art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o npp radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem, która zawiera w szczególności: wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej po mocy prawnej; wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady jej rozwiązania. W związku z powyższym postanowienia umów zawartej z powiatem c. w dniu 30 i powiatem o. 31 grudnia 2015r. regulują między innymi: Czas i miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (wtorki w godzinach od 13 do 17 w Urzędzie Miasta Z. oraz we środy w godzinach od 15 do 19 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w C.). Zobowiązanie Zleceniodawcy do wyposażenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w meble i sprzęt biurowy, niezbędne media i sieci oraz zasady dostępu do bazy aktów prawnych.

2016
3
lip

Istota:

Ustalenie, czy w związku z świadczeniem usług polegających na udzielaniu przez Wnioskodawcę nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zlecenia Zainteresowany jest zobowiązany do wystawienia faktury i odprowadzenia VAT.

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. Jak wynika z art. 6 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, umowa zawiera w szczególności: wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady jej rozwiązania. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.

2016
28
cze

Istota:

Opodatkowanie usługi udzielania nieodpłatnych porad prawnych

Fragment:

Jak wynika z art. 6 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, umowa zawiera w szczególności: wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, zasady jej rozwiązania. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Z powyższego wynika, że udzielanie pomocy prawnej na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która jest bezpłatna dla beneficjenta, nie stanowi nieodpłatnej czynności dla podmiotu świadczącego tego rodzaju pomoc prawną, bowiem za taką usługę usługodawca otrzyma wynagrodzenie od jednostki samorządu terytorialnego - powiatu.

2016
28
kwi

Istota:

Czy świadczenie usług polegających na udzielaniu przez Wnioskodawczynię nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) pomocy prawnej; zasady jej rozwiązania. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Natomiast art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej stanowi, że Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „ organizacją pozarządową ”. Jeżeli na powiat przypada nie więcej niż trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W pozostałych przypadkach, jeżeli iloraz liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i liczby dwa stanowi liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej. Zaś art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, stanowi, że nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może (...)

2016
5
kwi

Istota:

Czy świadczone na rzecz Starostwa Powiatowego usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej są opodatkowane podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Jak wynika z art. 6 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, umowa zawiera w szczególności: wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady jej rozwiązania. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Z powyższego wynika, że udzielanie pomocy prawnej na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która jest bezpłatna dla beneficjenta, nie stanowi nieodpłatnej czynności dla podmiotu świadczącego tego rodzaju pomoc prawną, bowiem za taką usługę usługodawca otrzyma wynagrodzenie od jednostki samorządu terytorialnego - powiatu.

2015
25
lis

Istota:

Dotyczy uznania usług adwokata w ramach pomocy prawnej z urzędu za usługę na rzecz osób fizycznych i ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej.

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności, poza usługami świadczonym z wyboru, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej z urzędu. W przypadku wygranej sprawy, sąd zasądza od przeciwnika procesowego na rzecz Wnioskodawczyni zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W takiej sytuacji koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu wypłaci Wnioskodawczyni faktycznie osoba fizyczna bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawczyni albo za pośrednictwem mocodawcy Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie usług przez adwokata w ramach pomocy prawnej z urzędu stanowi obrót ze świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, a w konsekwencji podlega ewidencjonowaniu przy pomocy kas rejestrujących... Zdaniem Wnioskodawcy szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). W przypadku przegrania sprawy przydzielonej z urzędu, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego wypłacane jest adwokatowi bezpośrednio przez Skarb Państwa z kasy właściwego sądu.