Pomoc prawna | Interpretacje podatkowe

Pomoc prawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pomoc prawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może zaliczyć koszty radcy prawnego poniesione w związku z reprezentowaniem Wnioskodawczyni przed sądem w sprawie nieruchomości, o której mowa we wniosku?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy zaliczeniu do kosztów odpłatnego zbycia może podlegać część kosztów radcy prawnego udokumentowanych paragonem?
Fragment:
Prowadzenie postępowań sądowych i związane z tym poniesienie kosztów pomocy prawnej warunkowało w istocie nabycie nieruchomości i bezpośredniego związku należy upatrywać właśnie z ww. czynnością nabycia, a nie transakcją odpłatnego zbycia. Reasumując, w przypadku sprzedaży nieruchomości, o której mowa we wniosku, koszt radcy prawnego poniesiony w związku z reprezentowaniem Wnioskodawczyni przed sądem nie może zostać uwzględniony przy ustalaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi bowiem kosztów odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W kontekście powyższego kwestia możliwości zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości części kosztów radcy prawnego udokumentowanych wyłącznie paragonem w sytuacji braku możliwości ich zakwalifikowania do kosztów określonych w art. 19 ust. 1 ww. ustawy z uwagi na brak związku przyczynowo-skutkowego z czynnością odpłatnego zbycia, pozostaje bez znaczenia. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
17
maj

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną z urzędu.
Fragment:
(...) pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy o radcach prawnych koszty pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu ponosi Skarb Państwa. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2015, poz. 1805), zwanego dalej rozporządzeniem reguluje szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu sposób określania tych kosztów oraz wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalną wysokość opłat za udzieloną pomoc (§ 1 rozporządzenia). Zgodnie z § 2 rozporządzenia koszty nieodpłatnej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz niezbędne i udokumentowane wydatki radcy prawnego.
2016
7
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej wykonywanych w ramach zawartych umów zlecenia
Fragment:
W myśl art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o npp radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem, która zawiera w szczególności: wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej po mocy prawnej; wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady jej rozwiązania. W związku z powyższym postanowienia umów zawartej z powiatem c. w dniu 30 i powiatem o. 31 grudnia 2015r. regulują między innymi: Czas i miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (wtorki w godzinach od 13 do 17 w Urzędzie Miasta Z. oraz we środy w godzinach od 15 do 19 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w C.). Zobowiązanie Zleceniodawcy do wyposażenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w meble i sprzęt biurowy, niezbędne media i sieci oraz zasady dostępu do bazy aktów prawnych.
2016
27
lip

Istota:
Ustalenie, czy w związku z świadczeniem usług polegających na udzielaniu przez Wnioskodawcę nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zlecenia Zainteresowany jest zobowiązany do wystawienia faktury i odprowadzenia VAT.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. Jak wynika z art. 6 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, umowa zawiera w szczególności: wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady jej rozwiązania. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.
2016
3
lip

Istota:
Opodatkowanie usługi udzielania nieodpłatnych porad prawnych
Fragment:
Jak wynika z art. 6 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, umowa zawiera w szczególności: wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, zasady jej rozwiązania. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Z powyższego wynika, że udzielanie pomocy prawnej na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która jest bezpłatna dla beneficjenta, nie stanowi nieodpłatnej czynności dla podmiotu świadczącego tego rodzaju pomoc prawną, bowiem za taką usługę usługodawca otrzyma wynagrodzenie od jednostki samorządu terytorialnego - powiatu.
2016
28
cze

Istota:
Czy świadczenie usług polegających na udzielaniu przez Wnioskodawczynię nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) pomocy prawnej; zasady jej rozwiązania. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Natomiast art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej stanowi, że Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „ organizacją pozarządową ”. Jeżeli na powiat przypada nie więcej niż trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W pozostałych przypadkach, jeżeli iloraz liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i liczby dwa stanowi liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej. Zaś art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, stanowi, że nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może (...)
2016
28
kwi

Istota:
Czy świadczone na rzecz Starostwa Powiatowego usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej są opodatkowane podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Jak wynika z art. 6 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, umowa zawiera w szczególności: wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewnienia dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej; zasady jej rozwiązania. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Z powyższego wynika, że udzielanie pomocy prawnej na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która jest bezpłatna dla beneficjenta, nie stanowi nieodpłatnej czynności dla podmiotu świadczącego tego rodzaju pomoc prawną, bowiem za taką usługę usługodawca otrzyma wynagrodzenie od jednostki samorządu terytorialnego - powiatu.
2016
5
kwi

Istota:
Dotyczy uznania usług adwokata w ramach pomocy prawnej z urzędu za usługę na rzecz osób fizycznych i ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności, poza usługami świadczonym z wyboru, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej z urzędu. W przypadku wygranej sprawy, sąd zasądza od przeciwnika procesowego na rzecz Wnioskodawczyni zwrot kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W takiej sytuacji koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu wypłaci Wnioskodawczyni faktycznie osoba fizyczna bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawczyni albo za pośrednictwem mocodawcy Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie usług przez adwokata w ramach pomocy prawnej z urzędu stanowi obrót ze świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, a w konsekwencji podlega ewidencjonowaniu przy pomocy kas rejestrujących... Zdaniem Wnioskodawcy szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.). W przypadku przegrania sprawy przydzielonej z urzędu, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego wypłacane jest adwokatowi bezpośrednio przez Skarb Państwa z kasy właściwego sądu.
2015
25
lis

Istota:
Czy sądy prawidłowo uważają się za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki osobowej tytułem wynagrodzenia otrzymywanego w związku ze świadczoną w ramach tej spółki pomocą prawną z urzędu, przy uwzględnieniu, że wspólnik nie prowadzi takiej działalności w żadnej formie poza działalnością w spółce?
Fragment:
Zatem, jeżeli radca prawny działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła. Mając na uwadze powyższe należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że otrzymywane przez niego jako radcy prawnego przychody z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu stanowią przychód z działalności gospodarczej spółki komandytowej. Tym samym, sądy nie są uprawnione do potrącania z wynagrodzenia należnego w związku z pomocą prawną świadczoną z urzędu, podatku. Wobec przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 15 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 374/12 – stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji do właściwego źródła przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług pomocy prawnej z urzędu uznaje się za prawidłowe. Na marginesie Organ zauważa, ze Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie całej Izby Finansowej, podjął w dniu 21 października 2013 r. uchwałę, sygn. akt II FPS 1/13, w której stwierdził, że „ wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, (...)
2015
6
wrz

Istota:
Jeżeli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, wówczas wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła. Jeżeli natomiast radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy wykonuje swoją działalność zawodową w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas ich wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy PIT. W tym przypadku na sądzie spoczywają obowiązki płatnika, określone w art. 41 ust. 1 oraz w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy PIT(...).
Fragment:
Podkreślić przy tym należy, że umocowanie do świadczenia pomocy prawnej z urzędu obliguje pełnomocnika do podejmowania stosownych czynności procesowych na rzecz strony (oskarżonego), dla której został ustanowiony pełnomocnikiem (obrońcą) z urzędu, i jednocześnie stanowi zobowiązanie Skarbu Państwa do wypłaty ustanowionemu w tym trybie pełnomocnikowi wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej. Problematyka, na gruncie przepisów wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiedniego kwalifikowania do źródła przychodów wynagrodzenia otrzymywanego przez pełnomocników (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych) ustanowionych z urzędu, wykonujących zawód w różnych formach prawnych przewidzianych dla tych pełnomocników, z tytułu udzielonej przez nich nieopłaconej pomocy prawnej, była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które nie było jednolite. Wobec zaistniałej rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie całej Izby Finansowej, podjął w dniu 21 października 2013 r. uchwałę, sygn. akt II FPS 1/13, w której stwierdził, że "wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2015
13
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pomoc prawna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.