IPPB4/4511-877/15-2/MS2 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przyznawania uczniom stypendiów
IPPB4/4511-877/15-2/MS2interpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pomoc materialna
 3. płatnik
 4. stypendia
 5. uczniowie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz obowiązku składania informacji PIT - 8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz obowiązku składania informacji PIT – 8C.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych. Jednym z zadań Biura jest wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z obsługiwanych placówek oświatowych. Świadczenia pomocy materialnej mają charakter motywacyjny lub socjalny. Przyznawane są na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wypłacane ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 90b ustawy o systemie oświaty). Świadczenia o charakterze motywacyjnym przyznawane są decyzją dyrektora szkoły na wniosek Szkolnej Komisji Stypendialnej. Natomiast świadczenia o charakterze socjalnym przyznawane są decyzją administracyjną, a dodatkowym aktem prawnym, na podstawie którego przyznawane są te świadczenia, jest uchwała Rady Miasta z dnia 21 kwietnia 2005 roku, przyjmująca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta. Uchwała została podjęta na podstawie art. 90f ustawy o systemie oświaty. Wysokość świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym określana jest w decyzji administracyjnej.

W myśl art. 90c ust. 1 ustawy o systemie oświaty świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendia szkolne,
 • zasiłki szkolne,

natomiast świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

 • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W związku z powyższym wypłacane uczniom placówek oświatowych stypendia i zasiłki szkolne, zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są „świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku wypłaty stypendium o charakterze socjalnym konieczne jest wystawianie i przekazywanie stypendystom oraz Urzędom Skarbowym informacji o wysokości wypłacanego stypendium na druku PIT - 8C...
 2. Czy w przypadku wypłaty stypendium o charakterze motywacyjnym konieczne jest wystawianie i przekazywanie stypendystom oraz Urzędom Skarbowym informacji o wysokości wypłacanego stypendium na druku PIT - 8C...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Do roku 2014 Wnioskodawca składał informacje na druku PIT - 8C wyłącznie o wysokości wypłaconego stypendium szkolnego (o charakterze socjalnym).

Jednak z uwagi na to, że zarówno stypendia o charakterze socjalnym jak i stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane są na podstawie przepisów o systemie oświaty i spełniają przesłanki zawarte w art. 21 ust 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, wobec tego nie ma obowiązku wystawiania i przekazywania stypendystom oraz Urzędom Skarbowym informacji o wysokości wypłaconych stypendiów (o charakterze socjalnym i motywacyjnym) na druku PIT - 8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 316, z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie, m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze. Dlatego też pomoc materialna wypłacona uczniom stanowi przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 1 pkt 40 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawa o szkolnictwie wyższym.

Zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
 • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych. Jednym z zadań Biura jest wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z obsługiwanych placówek oświatowych. Świadczenia pomocy materialnej mają charakter motywacyjny lub socjalny. Przyznawane są na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) i wypłacane ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 90b ustawy o systemie oświaty). Świadczenia o charakterze motywacyjnym przyznawane są decyzją dyrektora szkoły na wniosek Szkolnej Komisji Stypendialnej. Natomiast świadczenia o charakterze socjalnym przyznawane są decyzją administracyjną a dodatkowym aktem prawnym na podstawie którego przyznawane są te świadczenia jest uchwała Rady Miasta z dnia 21 kwietnia 2005 roku, przyjmująca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta. Uchwała została podjęta na podstawie art. 90f ustawy o systemie oświaty. Wysokość świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym określana jest w decyzji administracyjnej.

Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a - Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 90c ust. 1 ww. ustawy pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny, zaś zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • typendium szkolne;
 • zasiłek szkolny.

natomiast świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

 • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Artykuł 90f ww. ustawy stanowi natomiast, że rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
 2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
 3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
 4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wypłata stypendium o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów o systemie oświaty, finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Wnioskodawca wypłacając ww. świadczenia nie jest obowiązany do wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, bowiem obowiązek sporządzenia takiej informacji wynikający z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie dochodów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.