ILPB2/415-677/14-4/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie przedmiotowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2014 r. (data wpływu 11 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. nr ILPB2/415-677/14-2/WS, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 25 sierpnia 2014 r., natomiast w dniu 3 września 2014 r. (data nadania 2 września 2014 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od roku 2008 Wnioskodawczyni jest studentką Uniwersytetu. Jako studentka złożyła wniosek do rektora o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej przeznaczone dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony, zatwierdzony przez rektora uczelni i złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W grudniu 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała od Ministra nagrodę dla studentów uczelni artystycznych w wysokości 20 000,00 zł. Nagroda ta została przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego PIT-8C z wypełnioną częścią D (Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy). Rodzaj przychodu podano: Nagroda Ministra; kwota 20 000,00 zł. Zeznanie podatkowe za 2013 r. Wnioskodawczyni złożyła wspólnie z mężem na deklaracji PIT-36. W zeznaniu rocznym Zainteresowana nie wykazała przychodu z PIT-8C oraz nie złożyła innej rocznej deklaracji i nie zapłaciła od tego przychodu podatku dochodowego.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Zainteresowana wskazała, że nagroda, o której mowa we wniosku ma charakter świadczenia pomocy materialnej pochodzącego z budżetu państwa oraz przyznanego na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana jednorazowo nagroda dla studentki uczelni artystycznej w wysokości 20 000,00 zł przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy nagroda ta powinna być wykazana w zeznaniu podatkowym rocznym za 2013 r. i na jakim druku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, udzielona jednorazowo nagroda za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej ma charakter motywacyjny i jest formą stypendium, które zostało udzielone i wypłacone z budżetu państwa. Pomoc w formie stypendium przyznana Wnioskodawczyni na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym, o czym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Ze względu na to, że udzielona jednorazowo nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, nagrody tej nie wykazuje się w rozliczeniu rocznym i nie odprowadza się z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawczyni powołała przykładową interpretację indywidualną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Od roku 2008 Wnioskodawczyni jest studentką Uniwersytetu. Jako studentka złożyła wniosek do rektora o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej przeznaczone dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony, zatwierdzony przez rektora uczelni i złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W grudniu 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała od Ministra nagrodę dla studentów uczelni artystycznych w wysokości 20 000,00 zł. Nagroda ta ma charakter świadczenia pomocy materialnej pochodzącego z budżetu państwa oraz przyznanego na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy, wynika, że stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni.

Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Przenosząc powyższe na grunt ustawy podatkowej, stwierdzić należy, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zatem zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

  • pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia;
  • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zarówno stypendia, jak również inne świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla studentów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że nagroda ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona Wnioskodawczyni, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna pochodząca z budżetu państwa, spełnia ww. warunki i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.